Novela (zmeny) zákona o DPH od 1.1.2020

Novela (zmeny) zákona o DPH od 1.1.2020
Zdroj: Rawpixel.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Novela zákona o DPH prináša od roku 2020 novú právnu úpravu týkajúcu sa reťazových obchodov, call-off stock režimu či zníženie sadzby DPH na 10 % na niektoré potraviny, noviny, tlač a periodiká.

Národná rada SR schválila finálne znenie novely zákona o DPH. Prevažujúca časť zmien, ktoré prináša novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o DPH“) sa týkajú zjednodušenia pravidiel v systéme dane z pridanej hodnoty pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi.

Do slovenského zákona o DPH sa tak dostáva smernica Rady (EÚ) 2018/1910 zo 4. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES (ďalej len „smernica Rady EÚ“).

S cieľom dosiahnuť harmonizované pravidlá v Európskej únii týkajúce sa dodávok tovaru medzi jednotlivými členskými štátmi, sa smernicou Rady EÚ zavádzajú v členských štátoch legislatívne úpravy týkajúce sa nasledujúcich oblastí:

  • zjednodušenie obchodovania s tovarom v rámci tzv. call-off stock úpravy medzi členskými štátmi,
  • určenie miesta dodania tovaru s prepravou, uskutočňovanou tzv. sprostredkujúcim subjektom alebo na jeho účet, v  tzv. reťazových transakciách v rámci EÚ,
  • doplnenie, že identifikačné číslo pre DPH nadobúdateľa tovaru, pridelené iným členským štátom ako je členský štát začatia prepravy tovaru, predstavuje hmotnoprávnu podmienku pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu.

Aké zmeny prináša návrh novely zákona o DPH pre rok 2021, nájdete v článku Novela zákona o DPH od 1.1.2021 (návrh).

Zníženie sadzby DPH na noviny, časopisy a periodiká na 10 % od roku 2020

V oblasti dane z pridanej hodnoty boli ako prvé v parlamente schválené návrhy poslancov, ktoré sa týkajú zníženia sadzby DPH z pôvodných 20 % na nových 10 % v prípade niektorých novín, časopisov a periodík. Ide o doplnenie prílohy č. 7 zákona o DPH, kde je uvedený zoznam tovarov so zníženou sadzbou DPH. Cieľom tohto kroku je podporiť tradičné printové médiá a tým zlepšiť ich postavenie na mediálnom trhu.

Od roku 2020 sa bude 10 % DPH týkať aj tovarov označených v prílohe č. 7 novým označením s číselným kódom sadzobníka 4902. Patria tu - noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu tovaru, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu tovaru.

Zníženie sadzby DPH na zdravé potraviny na 10 % od roku 2020

Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa od roku 2020 bude uplatňovať na vybrané druhy potravín. V roku 2016 sa už raz znížila sadzba DPH na niektoré druhy potravín z 20 % na 10 %, pričom toto zníženie bolo citeľne prenesené do zníženia cien týchto potravín s priamym profitom pre spotrebiteľov. Neskôr v roku 2018 však začali ceny potravín výrazne rásť. Vláda tak odôvodňuje zníženie sadzby DPH na vybrané potraviny ako prijatie opatrenia proti neúmernému rastu cien potravín. Znížená sadzba DPH sa nebude uplatňovať na nápoje, cukrovinky, prídavné látky, arómy, výživové doplnky a cukrárenské výrobky.

Prečítajte si tiež

Naopak, v prílohe č. 7 zákona o DPH sa zo zoznamu potravín so zníženou 10 % sadzbou DPH  niektoré potraviny vypúšťajú.

Reťazové obchody prvýkrát v zákone o DPH od roku 2020

Zákon o DPH do roku 2020 nedefinuje podmienky reťazového obchodu. Do zákona sa tak s účinnosťou od roku 2020 dopĺňa nový paragraf 13a, ktorý sa týka reťazových dodaní v EÚ. V rámci štruktúry zákona o DPH je toto nové ustanovenie zaradené do časti upravujúcej „Miesto zdaniteľného obchodu“, nakoľko bezprostredne nadväzuje na pravidlo určenia miesta dodania tovaru, ktoré je spojené s prepravou. Toto nové ustanovenie má za cieľ definovať jednoznačné pravidlá týkajúce sa priradenia prepravy tovaru pri tzv. reťazových transakciách v rámci územia EÚ.

 „Reťazovými transakciami je potrebné rozumieť situácie, keď ten istý tovar je predmetom viacerých po sebe nasledujúcich dodaní, pričom odoslanie alebo preprava tohto tovaru sa uskutočňuje z jedného členského štátu do iného členského štátu, a to priamo od prvého dodávateľa konečnému odberateľovi v rámci reťazca.“

Preprava tovaru v rámci reťazových obchodov sa priradí k prvému dodaniu tovaru, ak prepravu zabezpečí odberateľ. Odberateľom sa rozumie v tomto prípade zdaniteľná osoba, ktorá kupuje (nadobúda) tovar od prvého dodávateľa a označuje sa ako  „prostredná osoba“. Je potrebné ju odlíšiť od osoby konečného odberateľa, t. j. konečného zákazníka, u ktorého tovar skončí. Prvý dodávateľ tak uskutočňuje tzv. pohyblivú dodávku tovaru, a teda uplatní oslobodenie od DPH. Ak ale prostredná osoba oznámi prvému dodávateľovi, že má identifikačné číslo pre DPH pridelené v členskom štáte, kde sa preprava tovaru začína uskutočňovať, teda v tom štáte, kde má pridelené IČ DPH aj prvý dodávateľ, prepravu tovaru nemožno priradiť k dodaniu tovaru prvým dodávateľom, ale sa priradí k dodaniu tovaru uskutočnenému prostrednou osobou. Na dodanie tovaru pre prostrednú osobu tak nemôže prvý odberateľ uplatniť oslobodenie.

Prečítajte si tiež

Rovnaké priradenie prepravy sa podľa nového ustanovenia sa bude uplatňovať aj pri trojstrannom obchode. Pre určenie splnenia podmienok trojstranného obchodu bude rozhodujúca skutočnosť, aké IČ DPH oznámi prostredná osoba prvému dodávateľovi.

Zavedenie režimu call-off stock od roku 2020

S účinnosťou od roku 2020 sa v oblasti DPH zavádza režim tzv. „call-off stock“. Ide o jednu z najvýznamnejších zmien v rámci obchodovania s členskými krajinami EÚ. Nový režim spočíva v zjednodušení postupu pre platiteľa DPH, ktorý odosiela alebo prepravuje vlastný tovar na územie iného členského štátu, pričom tovar najskôr len premiestni a až následne prejde vlastnícke právo k tovaru na odberateľa. Podmienkou je, aby osoba odberateľa, t.j. zdaniteľná osoba, ktorej je tovar odoslaný alebo prepravený, bola dopredu známa.

Prečítajte si tiež

Pred zavedením režimu call-off stock platilo, že pokiaľ zdaniteľná osoba premiestni tovar, ktorý je v jej vlastníctve, na účely svojho podnikania do iného členského štátu, považuje sa toto premiestnenie za dodanie tovaru, pričom dodanie tovaru je predmetom DPH. Po novom sa takáto transakcia stane predmetom DPH až v momente, keď prejde vlastnícke právo k tovaru na odberateľa. Pre naplnenie podstaty režimu call-off stock je však potrebné splniť viaceré podmienky.

Len samotné premiestnenie tovaru tak od roku 2020 nebude pre dodávateľa tohto tovaru znamenať automaticky nadobudnutie tovaru v inom členskom štáte, z ktorého mu vyplývali ďalšie daňové povinnosti. Až v momente, kedy zdaniteľná osoba (odberateľ dopredu známy) nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník, bude sa tovar považovať za dodaný a transakcia sa stane predmetom DPH.

Viac o novom režime call-off stock nájdete v článku Režim call-off stock od roku 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade – znenie ustanovenia § 11a od roku 2020

Do 31. decembra 2019 síce existovala v slovenskom zákone o DPH právna úprava týkajúca sa nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade, t. j. po novom tzv. call-off stock režim. Týkala sa však len pravidiel, keď bol tovar odosielaný alebo prepravovaný na územie Slovenskej republiky. Novelou zákona o DPH sa zmenilo aj znenie ustanovenia § 11a s prihliadnutím na nové pojmy a zavedené pravidlá pri call-off stock režime.

Prečítajte si tiež

Dôležitou zmenou režimu call-off stock oproti pravidlám ustanoveným v pôvodnom  znení § 11a je okrem skutočnosti, že nové pravidlá reflektujú aj uplatňovanie zákona o DPH z pohľadu Slovenskej republiky ako členského štátu dodania, taktiež skutočnosť, že nové znenie zákona o DPH nebráni uplatneniu režimu call-off stock v prípade, že dodávateľ má v členskom štáte skončenia prepravy pridelené identifikačné číslo pre daň.

Určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní dlhodobého majetku do 1 700 eur od roku 2020

Do zákona o DPH sa dopĺňa postup ako vyčísliť základ dane tovaru s obstarávacou cenou do 1 700 eur, ktorý je dodaný na iný účel ako predaj, čiže bezodplatne. Musí ísť zároveň o tovar, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.  Základ dane sa určí obdobne ako keby išlo o odpisovaný majetok zaradený do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Vychádzať sa tak bude z jeho zostatkovej ceny. Doteraz sa základ dane pri takomto majetku, ak bol dodaný bezodplatne, určil z celej obstarávacej ceny, čiže sa odviedla aj vyššia DPH.

Zrovnoprávňuje sa tým určenie základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý nie je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov, s určením základu dane pri bezodplatnom dodaní tovaru, ktorý je odpisovaným majetkom podľa zákona o dani z príjmov. Dosiahne sa to fikciou štvorročného rovnomerného odpisovania tohto majetku.

Doplnenie hmotnoprávnej podmienky pre oslobodenie dodania tovaru do iného členského štátu od roku 2020

Do ustanovenia § 43 odsek 1 zákona o DPH sa dopĺňa nová jednoznačná podmienka. Dané ustanovenie zákona sa týka oslobodenia od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu. Podľa novej doplnenej podmienky je potrebné, aby odberateľ tovaru, ktorý je identifikovaný pre daň v inom členskom štáte, oznámil svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v inom členskom štáte dodávateľovi.

Do ustanovenia o oslobodenom dodaní sa doplnila i podmienka deklarovania dodania tovaru v súhrnnom výkaze. Ak súhrnný výkaz nebude podaný alebo bude podaný nesprávne, oslobodenie dodania tovaru nebude uznané. Uznané však môže byť, ak by dodávateľ dostatočne odôvodní nepodanie súhrnného výkazu alebo chybné údaje.

Mechanizmus opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom majetku od roku 2020

Ide o zavedenie mechanizmu opravy odpočítanej dane zo služieb, ktoré boli vykonané na investičnom majetku platiteľa DPH, pri nadobudnutí ktorého neuplatnil odpočítanie DPH.

Podľa nových pravidiel bude platiteľ DPH povinný opraviť odpočítanú daň len z tých služieb, ktoré viedli k trvalému zvýšeniu hodnoty investičného majetku v prípadoch, keď predmetný investičný majetok dodá na svoju osobnú spotrebu, osobnú spotrebu svojich zamestnancov alebo ho dodá bezodplatne (§ 8 ods. 3 zákona o DPH).

Stanovuje sa maximálne obdobie, počas ktorého bude platiteľ dane v prípade dodania tohto investičného majetku na iný účel ako na podnikanie povinný opraviť odpočítanú daň z týchto služieb, a to:

  • 60 kalendárnych mesiacov od zdaňovacieho obdobia, v ktorom uplatnil odpočítanie dane v prípade, že ide o služby vykonané na hnuteľnom investičnom majetku a
  • 240 kalendárnych mesiacov od zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k uplatneniu nároku na odpočítanie dane, ak ide o služby vykonané na nehnuteľnom investičnom majetku, ktorým sú stavby, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory.

Platiteľ dane bude povinný vrátiť DPH za obdobie, v ktorom nebude dotknutý investičný majetok po zhodnotení o predmetné služby využívaný na účely podnikania.

Úprava odpočítanej DPH pri hnuteľnom investičnom majetku predanom do 5 rokov od jeho obstarania od roku 2020

Hnuteľný investičný majetok sú hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez DPH alebo vlastné náklady sú 3 319,39 EUR a viac a ktorých doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

Ak v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej DPH platiteľ DPH dodá hnuteľný investičný majetok s uplatnením DPH alebo s oslobodením od DPH s možnosťou odpočítania DPH, posudzuje sa tento majetok až do uplynutia obdobia na úpravu odpočítanej dane, akoby bol používaný len na podnikanie. Obdobie na úpravu odpočítanej dane je v tomto prípade 5 rokov, vrátane roka, v ktorom platiteľ dane nadobudol hnuteľný investičný majetok.

Platiteľ DPH tak môže do 5 rokov vykonať úpravu odpočítanej DPH, ak si pri kúpe hnuteľného investičného majetku (napr. autá, stroje a prístroje) neodpočítal celú výšku DPH (t.j. má nárok si ju odpočítať celú).

Prehľad dôležitých zmien v roku 2020 v oblasti dane z príjmov, DPH, daňového poriadku, používania eKasy, účtovníctva a odvodoch nájdete v článku Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Charitatívna reklama a oslobodenie od dane z príjmov

Od 1.1.2024 sa rozširuje okruh prijímateľov oslobodených príjmov z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely. Maximálna výška oslobodených príjmov sa zvyšuje na 30 000 eur. Čo treba o charitatívnej reklame vedieť?

Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky