Dane a odvody pri zamestnaní dôchodcu

Typ dôchodku, ktorý poberá zamestnanec výrazne ovplyvňuje odvodové, ako aj daňové povinnosti zamestnávateľa, ako i samotného dôchodcu. Prinášame vám ich prehľad.

Daňové a odvodové povinnosti pri zamestnaní dôchodcu upravuje nasledovná legislatíva:

 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“),
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“).

V tomto článku sa budeme venovať daniam a odvodom pri zamestnaní starobného a invalidného dôchodcu.

Informácie o zamestnaní predčasného starobného dôchodcu a o jeho daňových a odvodových povinnostiach si môžete prečítať v článku Predčasný starobný dôchodca a jeho práca alebo informácie o odvodových a daňových povinnostiach spojených s dôchodcami, ktorí podnikajú ako SZČO si môžete prečítať v článku Živnosť popri dôchodku

Zamestnanie starobného a invalidného dôchodcu

S poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku môže zamestnávateľ uzatvoriť:

 • trvalý pracovný pomer (t. j. pracovnú zmluvu),
 • dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (t. j. dohodu o pracovnej činnosti, dohodu o vykonaní práce).

Informácie o povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní osôb na pracovnú zmluvu alebo na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru si môžete prečítať v článkoch Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnancoch pracujúcich na pracovnú zmluvu alebo Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnaní zamestnanca na dohodu

Daňové povinnosti pri zamestnaní starobného a invalidného dôchodcu

Výšku daňovej povinnosti pri zamestnaní starobného a invalidného dôchodcu ovplyvňuje to, či si tento dôchodca prostredníctvom tlačiva „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusuuplatní alebo neuplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Zamestnávateľ je povinný zraziť preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti pri výplate alebo pri poukázaní zdaniteľnej mzdy zamestnancovi. Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti zráža zamestnávateľ vo výške:

 • 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 176,8 – násobku platného životného minima vrátane (t. j. do 30.6.2019 suma 3 021,36 €, od 1.7.2019 suma 3 096,95 €),
 • 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 176,8 – násobku platného životného minima.

Zdaniteľnou mzdou je mzda za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie, znížená o :

 • sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (v roku 2019 je mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane 328,11 €).

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019 vypočítame nasledovne:

(hrubá mzda – poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec – 328,11 €) * 19 % (resp. 25 %)

Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019 vypočítame nasledovne:

(hrubá mzda – poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec) * 19 % (resp. 25 %)

Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nemá starobný dôchodca, ak:

 • je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku,
 • mu bol starobný dôchodok spätne priznaný k začiatku zdaňovacieho obdobia, resp. k začiatku predchádzajúcich období,
 • je suma starobného dôchodku osoby vyššia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Uvedené znamená, že ak je dôchodcovi priznaný starobný dôchodok, nemá nárok na podpísanie „Vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane“ a teda na uplatnenie mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pri výpočte preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Prečítajte si tiež

Ak je však suma starobného dôchodku nižšia ako suma nezdaniteľnej časti základu dane (napr. 250 €), starobný dôchodca si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti, resp. v podanom daňovom priznaní, a to vo výške rozdielu medzi úhrnnou výškou dôchodku a sumou ročnej nezdaniteľnej časti základu dane (v roku 2019 suma: 3 937,35 €). Napríklad ak mesačná suma dôchodku je v roku 2019: 250 €, starobný dôchodca má nárok v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň zo závislej činnosti alebo v daňovom priznaní na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 937,35 € (3 937,35€ – 250 € x 12 mesiacov).

Je potrebné zamestnávateľa upozorniť aj na to, že v prípade ak mu zamestnanec oznámi v priebehu roka, že mu bol spätne priznaný starobný dôchodok k 1.1., je potrebné túto zmenu zapísať vo „Vyhlásení na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane“ a v prípade, ak si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane, zamestnávateľ musí opraviť výšku preddavkov na daň za uvedené mesiace.

V prípade zamestnania invalidného dôchodcu, nie je uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nijako obmedzené.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvodové povinnosti pri zamestnaní starobného a invalidného dôchodcu

Výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne ovplyvňuje:

 • typ priznaného dôchodku zamestnanca,
 • typ pracovného pomeru uzatvoreného s daným zamestnancom.

V prípade zamestnania starobného dôchodcu na pracovnú zmluvu, zaplatí z hrubej mzdy:

 • zamestnanec (starobný dôchodca): nemocenské poistenie 1,4 % , starobné poistenie 4 %, zdravotné poistenie 4 %, t. j. spolu 9,4 %,
 • zamestnávateľ: nemocenské poistenie: 1,4 %, starobné poistenie: 14 %, úrazové poistenie: 0,8 %, garančné poistenie: 0,25 %, rezervný fond solidarity: 4,75 %, zdravotné poistenie: 10 %, t. j. spolu 31,2 %.

Z uzatvorenej pracovnej zmluvy s invalidným dôchodcom s poklesom schopnosti práce o viac ako 40 % a najviac 70 %, zaplatí z hrubej mzdy (uvedené platí v prípade, ak invalidný dôchodca ešte nedovŕšil dôchodkový vek):

 • zamestnanec (invalidný dôchodca): nemocenské poistenie 1,4 % , starobné poistenie 4 %, invalidné poistenie 3 %, poistenie v nezamestnanosti: 1 %, zdravotné poistenie 2 %, t. j. spolu 11,4 %,
 • zamestnávateľ: nemocenské poistenie: 1,4 %, starobné poistenie: 14 %, invalidné poistenie: 3 %, poistenie v nezamestnanosti 1 % , úrazové poistenie: 0,8 %, garančné poistenie: 0,25 %, rezervný fond solidarity: 4,75 %, zdravotné poistenie: 5 %, t. j. spolu 30,2 %.

Ak je uzatvorená pracovná zmluva s invalidným dôchodcom, ktorého pokles schopnosti práce je o viac ako 70 %, odvody na sociálne poistenie sa znižujú ako u zamestnanca, tak aj u zamestnávateľa o 1 % - poistenie v nezamestnanosti. To znamená, že invalidný dôchodca s poklesom schopnosti práce viac ako 70 % zaplatí z hrubej mzdy 10,4 % a zamestnávateľ 29,2 %.

Prečítajte si tiež

Ako sme už spomínali, so starobným dôchodcom ako aj s invalidným dôchodcom je možné uzatvoriť aj dohodu o pracovnej činnosti, resp. dohodu o vykonaní práce. V prípade, ak dôchodca si u daného zamestnávateľa uplatní odvodovú výnimku a jeho výška mesačnej alebo priemernej odmeny nepresiahne sumu 200 €, dôchodca nezaplatí z takejto dohody žiadne poistenie. Pre zamestnávateľa je taktiež uzatvorenie takého typu pracovného pomeru výhodné, nakoľko jeho odvody budú len vo výške 1,05 % (úrazové poistenie 0,8 %, garančné poistenie 0,25 %).

Ak si však dôchodca neuplatní odvodovú výnimku, prípadne odmena presiahne výšku 200 €, zaplatí dôchodca ako aj zamestnávateľ nasledovnú výšku odvodov:

   1.     v prípade poberania starobného dôchodku:

 • zamestnanec: starobné poistenie: 4 %,
 • zamestnávateľ: starobné poistenie: 14 %, úrazové poistenie: 0,8 %, garančné poistenie: 0,25 %, rezervný fond solidarity: 4,75 %, t. j. spolu 19,8 %.

    2.     v prípade poberania invalidného dôchodku (bez ohľadu na pokles schopnosti práce):

 • zamestnanec: starobné poistenie: 4 %, invalidné poistenie: 3 %, t. j. spolu 7 %,
 • zamestnávateľ: starobné poistenie: 14 %, invalidné poistenie: 3 %, úrazové poistenie: 0,8 %, garančné poistenie: 0,25 %, rezervný fond solidarity: 4,75 %, t. j. spolu 22,8 %.

Poznámka: v prípade, ak si dôchodca uplatňuje odvodovú výnimku a odmena presiahne sumu 200 €, odvody zaplatí zamestnanec ako aj zamestnávateľ len z rozdielu, ktorý prevyšuje sumu 200 €.

Viac informácií o odvodoch spolu s praktickými príkladmi si môžete prečítať v článkoch Invalidný dôchodca a odvody alebo Starobný dôchodca a odvody

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Schvaľovanie dôchodku: riziko výpadku príjmu a neplatenia odvodov

Sociálna poisťovňa má na schválenie žiadosti o dôchodok niekoľko týždňov. Na čo sa pripraviť z hľadiska výpadku príjmu a ako je to s poberaním dávky v nezamestnanosti či odvodmi?

Zdaňovanie a odvody z príjmov dôchodcov (penzistov)

Ako má dôchodca zdaniť príjmy, ktoré dosiahne privyrábaním si popri dôchodku zo závislej činnosti, zo živnosti alebo z dohôd? A čo môže dôchodca urobiť preto, aby dosiahol určité daňové zvýhodnenie či platil nižšie odvody?

Odvodová odpočítateľná položka študentov a dôchodcov v roku 2023

Od 1. januára 2023 sa zavádza nová odvodová odpočítateľná položka pre dohodárov – študentov a dôchodcov. Ako má fungovať a čo musí stihnúť zamestnávateľ či dohodár do 31.12.2022 v tejto súvislosti?

Poistenie na financovanie podpory dôchodcu: je potrebné ho platiť?

Je potrebné odvádzať poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (kurzarbeit), ak je zamestnancom poberateľ dôchodku? Kedy poistné platiť netreba?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky