Sadzby DPH v roku 2020

Od 1. januára 2020 sa uplatňuje znížená sadzba DPH vo výške 10 % na nové druhy tovarov. O aké druhy tovarov ide a v ktorých prípadoch použiť 20 % sadzbu?

Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Sadzby DPH v roku 2020 ostávajú rovnaké ako v predchádzajúcich rokoch, a teda:

 • 20 % - ide o základnú sadzbu DPH, ktorá sa vzťahuje na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane,
 • 10 % - ide o zníženú sadzbu DPH, ktorá sa vzťahuje na tovary a služby, ktoré sú uvedené v § 27 ods. 2 písm. a) a písm. b) zákona o DPH.

Rozdiel oproti minulým rokom je v rozšírení zníženej sadzby DPH na nové druhy tovarov.

Nové druhy tovarov – tlač a zdravé potraviny so zníženou sadzbou DPH v roku 2020

Od 1. januára 2020 sa uplatňuje znížená sadzba DPH vo výške 10 % na nové druhy tovarov, ktoré možno zatriediť do dvoch kategórii:

 • noviny, časopisy a periodiká, pričom znížená sadzba 10 % sa neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, ktorých reklamný materiál jednotlivo alebo spolu tvorí viac ako 50 % celkového obsahu a taktiež sa neuplatní na tie noviny, časopisy a periodiká, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu,
 • potraviny, na ktoré primerane odkazuje definícia potravín podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Potravinou sa podľa tohto zákona rozumie látka alebo výrobok, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú požité ľuďmi, vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane pitnej vody, ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na predaj spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane dietetických potravín na osobitné medicínske účely ustanovené osobitným predpisom.

Treba však upozorniť, že znížená sadzba DPH sa od roka 2020 neuplatňuje na všetky potraviny, ale len na tzv. „zdravé potraviny“ ako napríklad mliečne produkty, med, vybrané druhy pečiva alebo ovocie a zeleninu dopestované na Slovensku. Otázkou stále ostáva kľúč, ktorým sa tieto „zdravé potraviny“ vyberali. Nižšia sadzba DPH sa totiž nevzťahuje napríklad na mrkvu, petržlen, slivky, čerešne, marhule alebo broskyne, ktoré sa bežne pestujú na Slovensku. Pochopiteľným je nepoužitie zníženej sadzby napríklad na čokoládové alebo nečokoládové cukrovinky, citrusové plody alebo alkoholické nápoje.

Prečítajte si tiež

Dôležité je, aby podnikateľ vedel priradiť správnu sadzbu DPH tovaru, ktorý predáva a službám, ktoré poskytuje. Ak by podnikateľ nevedel zistiť, či tovar, ktorý predáva podlieha zníženej sadzbe DPH, môže o pomoc požiadať oddelenie colných taríf Colného úradu Bratislava o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru.

Sadzba DPH je aj jednou z povinných náležitostí faktúry, a preto je platiteľ DPH dodávajúci tovar alebo poskytujúci službu inému platiteľovi dane povinný na faktúre uviesť sadzbu dane 20 % alebo 10 %. Táto povinnosť nevzniká pre platiteľa dane, ktorý na faktúre uplatňuje prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH.

Zoznam tovarov, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH (10 %) v roku 2020

V roku 2020 sa použije 10 %-tná sadzba DPH na tieto skupiny tovarov:

 • vybrané potraviny, napr. konkrétne mäso či ryby vrátane novej skupiny zdravých potravín, napr. jablká, hrušky, med,
 • lieky a vybrané zdravotnícke potreby,
 • knihy a po novom aj noviny, časopisy a periodiká.

Presný zoznam tovarov z prílohy č. 7 zákona o DPH, ktoré podliehajú uplatneniu zníženej sadzby DPH vo výške 10 % zo základu dane uvádzame v tabuľke:

Číselné
kódy Spoločného colného sadzobníka
Opis tovaru
0201 Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102
ex 0203 Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené
ex 0204 Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz
ex 0207 Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené
ex 0208 Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené
ex 0301 Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0302 Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0304 Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené
ex 0401 Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko
0405 10 Maslo
0403 Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao
0406 Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu
0409 00 Prírodný med
0701 Zemiaky, čerstvé alebo chladené
0702 00 00 Rajčiaky, čerstvé alebo chladené
0703 Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená
0704 Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené
0705 Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené
0707 00 Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené
0708 Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené
0709 Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená
0808 Jablká, hrušky a duly, čerstvé
1905 Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu v hmotnosti 40 g až 50 g
ex 2009 Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml.
ex2844 40 Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo
2925 11 00 Sacharín a jeho soli
2941 Antibiotiká
30 Farmaceutické výrobky
3822 00 00 – Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály
ex3922 90 00 Ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
4901 Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku
4902 10 00 Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku
4903 00 00 Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti
4904 00 00 Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
6115 10 Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily)
ex6602 00 00 Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
ex8428 90 95 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
ex8471 49 00 Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému - len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
ex8518 40 Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
ex8531 80 95 Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím
8713 Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
8714 20 00 Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
9001 30 00 Kontaktné šošovky
9001 40 Okuliarové šošovky zo skla
9001 50 Okuliarové šošovky z ostatných materiálov
9021 Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti.
9619 00 Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu
Článok pokračuje pod reklamouZoznam služieb, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH (10 %) v roku 2020

Znížená sadzba DPH sa uplatňuje aj na ubytovacie služby. Pod definíciu ubytovacích služieb podľa štatistickej klasifikácie CPA spadajú:

 • hotelové a podobné ubytovacie služby,
 • turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby,
 • prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov,
 • ostatné ubytovacie služby (ubytovacie služby v študentských domovoch alebo internátoch, služby v izbách alebo ubytovacích jednotkách v ubytovniach pre robotníkov a iné).

Zoznam služieb z prílohy č. 7a zákona o DPH, ktoré podliehajú uplatneniu zníženej sadzby DPH vo výške 10 % zo základu dane:

Kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) Opis služby
55 Ubytovacie služby

Viac o DPH na ubytovanie sa dočítate v článku Znižuje sa sadzba DPH na ubytovacie služby z pôvodných 20 % na 10 % od roku 2019.

Ktoré služby sú v roku 2020 oslobodené od platenia DPH, nájdete v článku Ktoré služby sú oslobodené od DPH v roku 2020?

Sadzba dane a sociálny podnik v roku 2020

Aj v roku 2020 platí znížená sadzba DPH, t. j. sadzba 10 % na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomicky registrovaný sociálny podnik dodáva oprávnenému zákazníkovi. Takýmto oprávneným zákazníkom sa rozumie osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy. Sociálny podnik však musí 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platenie daní kartou od roku 2023

Dane možno po novom platiť komfortnejšie. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila online úhradu 15 druhov daní aj daňových nedoplatkov.

Sadzby DPH v roku 2023

Od roku 2023 sa znížená sadzba DPH uplatní aj na plnenia súvisiace so športom a reštauračné služby, pribúda tiež 5 % sadzba DPH. Pozrite si celkový prehľad sadzieb DPH v SR platných pre rok 2023.

Novela zákona o DPH od roku 2023 a 2024

Aké zmeny prináša novela zákona o dani z pridanej hodnoty od roku 2023 a 2024? Prehľad dôležitých schválených zmien v zákone o DPH v článku.

Oneskorená registrácia na DPH: čo robiť?

Ako postupovať v prípade oneskorenej registrácie pre DPH? Ako sa vypĺňa mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky