Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 a neskôr

Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 a neskôr
Zdroj: Unsplash.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2020 upravuje novú kategóriu mikrodaňovníkov, znižuje sadzbu dane vybraným daňovníkom z 21 % na 15 % a prináša mnohé ďalšie zmeny.

Dlho očakávaná novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“) platná od roku 2020 bola schválená parlamentom. O prehľade najväčších zmien, ktoré so sebou prináša, sa dočítate v článku.

Novela prináša zmeny do slovenskej legislatívy vzhľadom na zapracovanie smernice Európskej únie (tzv. smernica ATAD 2), ktorá sa zaoberá hybridnými nesúladmi s tretími štátmi, kedy dochádza k zneužívaniu odlišného posudzovania daňovníkov a finančných nástrojov v krajinách Európskej únie a v tretích štátoch. V snahe získať kontrolu nad týmto zneužívaním a odlevom daňových príjmov majú členské štáty do svojej legislatívy aplikovať prvky smernice ATAD 2.

Ďalej sa novela zameriava na rozvoj automobilového priemyslu, ktorý je typický pre Slovenskú republiku, podporuje aj oblasť elektromobilov, výskum a vývoj, menších podnikateľov – fyzické aj právnické osoby, zjednodušuje niektoré procesy pri závislej činnosti, ako aj výpočet pre platenie preddavkov, zvyšuje sumu nezdaniteľného minima a ďalšie.

Mikrodaňovníci ako nový pojem v zákone o dani z príjmov a ich zvýhodnenia

Novela prináša nový pojem – mikrodaňovník, ktorý je potrebné odlíšiť od pojmu mikro účtovnej jednotky, a ktorý sa bude posudzovať podľa úplne iných, staro-nových pravidiel. Staro-nové z dôvodu, že kritériá na zaradenia podnikateľov ako mikrodaňovníkov vychádzajú zo zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej aj „zákon o DPH“). Zaradia sa tu tí daňovníci, ktorých príjmy (výnosy) nepresiahnu sumu ako suma obratu pre povinnosť registrácie podľa zákona o DPH, a to 49 790 eur.

Postavenie mikrodaňovníka však môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2021. Odsúhlasené znenie novely pre túto klasifikáciu však v praxi môže priniesť viaceré otázky a komplikácie.

Pre mikrodaňovníkov sa zavádzajú napríklad tieto úľavy:

  • Nové podmienky pre odpisovanie hmotného majetku

Mikrodaňovníci si môžu výšku odpisov pre majetok zaradený do odpisových skupín 0 až 4 (odpisová skupina 0 je taktiež novinkou) určiť v ľubovoľnej výške, čo znamená väčší priestor pre optimalizáciu. Podmienkou je, aby majetok bol zaradený do užívania alebo obchodného majetku počas zdaňovacieho obdobia, kedy bol podnikateľ mikrodaňovníkom, a aby nešlo o nehnuteľnosť či luxusné automobily. Zároveň je možné tento postup uplatniť na majetok nadobudnutý najskôr 1. januára 2021.

  • Zmena pravidiel odpočtu daňovej straty

Mikrodaňovníci si môžu od roku 2021 daňovú stratu umoriť až do výšky celého základu dane, na rozdiel od ostatných spoločností, ktoré majú túto možnosť len do výšky 50 % z ich základu dane.

  • Zavedenie možnosti tvorby daňových opravných položiek k pohľadávkam v súlade s účtovnými

Mikrodaňovníci si môžu tvorbu účtovných opravných položiek vrátane príslušenstva uznať ako celý daňový výdavok. Ustanovenie sa prvýkrát uplatní až v roku 2021.

Prečítajte si tiež

Prehľad dôležitých zmien v roku 2020 v oblasti dane z príjmov, DPH, daňového poriadku, používania eKasy, účtovníctva a odvodoch nájdete v článku Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020.

Znížená sadzba dane z 21 % na 15 % pre menšie spoločnosti a živnostníkov od roku 2020

Jedna z najvýznamnejších zmien v oblasti dane z príjmov, ktorá bola schvaľovaná samostatne neskôr, ako súčasť sociálneho balíčka, je zníženie sadzby dane z príjmov na 15 % pre právnické osoby a živnostníkov s ročnými príjmami do 100 000 eur. Znížená sadzba sa bude uplatňovať už za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020. Použije sa i v prípade osobitného základu dane pri presune majetku daňovníka alebo podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia (tzv. exit tax alebo daň na odchode).

V prípade platenia preddavkov na obdobie, počas ktorého ešte nebude jasné, či podmienka obratu bude splnená a výška sadzby dane tak nebude dopredu známa, sa použije pre výpočet preddavkov sadzba dane 21 %.

Od kedy je možné uplatňovať 15 % sadzbu dane, koho sa týka približujeme v článku 15% daň z príjmov pre firmy aj živnostníkov od roku 2020.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od roku 2020

Ďalším opatrením zo sociálneho balíčka, odhlasovaným až po schválení novely zákona o dani z príjmov je zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane. Práve tá v posledných rokoch ostávala na rovnakých, resp. veľmi podobných číslach. Výška nezdaniteľnej časti je naviazaná na sumu platného životného minima. Od roku 2020 sa však jej výška už nebude počítať ako 19,2 násobok životného minima, ale stúpne až na 21 násobok. Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude v roku 2020 vo výške 4 414,20 €, oproti súčasnej výške 3 937,35 € platnej v roku 2019.

Opatrenie viac pocítia nízkopríjmoví zamestnanci, naopak, tí, ktorých príjmy sú veľmi vysoké a nemajú nárok na žiadnu nezdaniteľnú časť, toto vylepšenie vo svojich výplatách neuvidia.

Zmena pravidiel odpočítavanie daňovej straty pre spoločnosti a živnostníkov od roku 2020

Pri tomto pravidle sú daňovníci rozdelení na mikrodaňovníkov a „ostatné spoločnosti alebo živnostníkov“, ako už bolo spomenuté vyššie. Zatiaľ čo ostatné spoločnosti a živnostníci sú limitovaní pri umorovaní daňovej straty výškou 50 % základu dane, mikrodaňovníci majú možnosť umoriť celú sumu do výšky základu dane.

Pre obidve skupiny však platí, že daňová strata sa počnúc rokom 2020 nebude umorovať 4 roky, ale 5 rokov. Dôležitou skutočnosťou je aj vynechanie slovíčka „rovnomerne“ v zákone. V prípade mikrodaňovníkov, ktorí nie sú limitovaní odpočtom straty do 50% základu dane, sa tak otvára pomerne veľký priestor pre optimalizáciu daňových povinností v prípade správneho nastavenia umorenia straty.

Pre ostatné spoločnosti a živnostníkov sa odpočet podľa nových pravidiel použije prvýkrát na straty vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020.

Do zákona sa zavádza aj jasné ustanovenie, podľa ktorého môžu daňovníci pokračovať v odpočítavaní daňovej straty aj po zmene právnej formy podnikania.

Článok pokračuje pod reklamou

Vyšší odpočet výdavkov na výskum a vývoj od roku 2020

Právnické osoby a živnostníci si budú po novom môcť odpočítať zo svojich výdavkov vynaložených na výskum a vývoj až 200 % oproti pôvodným 100%. Ak odpočet nie je možné uplatniť z dôvodu, že daňovník vykázal daňovú stratu alebo nízky základ dane, odpočet alebo jeho zvyšok je možné uplatniť v najbližšom zdaňovacom období, po novom najviac v piatich obdobiach, ktoré bezprostredne nasledujú po období vzniku nároku. Doteraz bolo možné uplatniť nárok len v štyroch, čo prináša pre podnikateľov realizujúcich výskum a vývoj tiež malé zvýhodnenie.

Zjednodušenie zoznamu výdavkov, ktoré sú daňovo uznateľné až po zaplatení od roku 2020

Ministerstvo financií pripustilo, že položky definované v zákone ako výdavky daňovo uznateľné až po zaplatení boli do novely zákona pomerne zložité na posúdenie v praxi. Konkrétne napríklad výdavky na normy a certifikáty, kde bolo potrebné sledovať jednak zaplatenie a jedna aj postupné zahŕňanie do základu dane počas 36 mesiacov, sa v podnikateľskej praxi ukázalo ako zbytočná komplikácia. Podobne to bolo s limitom 20 % pri sprostredkovaní obchodu.

Prečítajte si tiež

Novelou sa tak zo zákona o dani z príjmov vypustila podmienka zaplatenia pre normy a certifikáty úplne, podmienka zaplatenia pre sprostredkovanie obchodu síce ostalo, ale zrušil sa limit 20%.

Nová odpisová skupina označená ako „0“ od roku 2020

Stretávame sa aj s novou odpisovou skupinou. Ide o zavedenie odpisovej skupiny 0. V prílohe zákona o dani z príjmov sa tak pred odpisovú skupinu 1 vložila nová skupina, do ktorej patria automobily vymedzené ako:

  • osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie.

Zjednodušene povedané, ide o elektromobily a cielenú podporu elektromobility. Dĺžka odpisovania pri odpisovej skupine 0 sú 2 roky. Tieto nové ustanovenia sa prvýkrát použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2019. Pri zmene odpisovej skupiny, pri zmene doby odpisovania, alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2018, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú. 

Zmena pri výpočte hranice platenia preddavkov od roku 2020

Od roku 2020 sa zmenila dolná hranica pre platenie preddavkov. Podnikatelia, ktorých daň nepresiahne 5 000 eur, nebudú mať povinnosť platiť preddavky vôbec. Po prekročení tejto hranice, avšak do výšky 16 600 eur z nich budú povinne štvrťroční platitelia preddavkov a po prekročení hornej hranice 16 600 eur už mesační platitelia.

Zavedené opatrenie ministerstvo financií odôvodňuje najmä meškajúcimi platbami kvartálnych preddavkov pri hranici 2500 až 5000 eur. Po novom tak viacej subjektov bude mať jednorazovú platbu dane, bez predošlej platby preddavkov.

Postup platenia preddavkov v prípade samoplatiteľov od roku 2020

V prípade platenia preddavkov sa v zákone o dani z príjmov objavil aj podrobný postup v prípade samoplatiteľov preddavkov – fyzických osôb, ktoré vykonávajú závislú činnosť u zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane zo závislej činnosti. Osobitný postup je určený pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou a obmedzenou daňovou povinnosťou na Slovensku, pričom rozdiel vzniká aj podľa toho, či mu z pracovnej zmluvy vyplýva, že tu bude viac ako 183 dní alebo menej.

Vyšší príspevok zamestnávateľa na nájomné bývanie od roku 2020

Príspevok, ktorý už bol v zákone zavedený od roku 2019 sa teraz zvyšuje na sumu 100 eur z pôvodných 60 eur. Ide o príspevok pre zamestnancov od zamestnávateľa, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke. Zvýšenie limitu má pokryť zvýšené náklady spojené s prehrievaním na trhu nehnuteľností a z toho prameniacich vyšších cien nájmov.

Rozšírenie oslobodenia benefitu na vzdelávanie zamestnancov od roku 2020

Spresňuje a rozširuje sa oslobodenie benefitov spojených so zabezpečením vzdelávania zo strany zamestnávateľa. Vzdelávanie zamestnanca však musí súvisieť s podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa, čo musí vedieť zamestnávateľ aj preukázať. Zákon povoľuje aj zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca absolvovaním študijného programu na niektorej zo stredných alebo vysokých škôl. V tejto súvislosti sa ustanovuje, že pokiaľ ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa, musí byť splnená podmienka trvania pracovného pomeru k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov.

Príspevok zamestnávateľa na dopravu vo forme paušálu od roku 2021

Prečítajte si tiež

Komplikované ustanovenie o nepeňažnom plnení zamestnanca pri poskytnutí dopravy zo strany zamestnávateľa na miesto výkonu práce a späť, kedy bolo potrebné sledovať aj úhradu od samotných zamestnancov či viaczmennosť prevádzky sa nahrádza novým, jednoduchším ustanovením s paušálnou sumou príspevku najviac vo výške 60 eur mesačne na zamestnanca, t. j. jedno miesto v motorovom vozidle. Po prekročení tejto sumy sa zdaní len rozdiel nad 60 eur.  Opatrenie bude platiť až od roku 2021.

Oslobodenie nepeňažného plnenia poskytnutého zamestnancovi do výšky 500 eur od roku 2022

Táto novinka sa prvýkrát použije až na nepeňažné plnenia poskytnuté zamestnávateľom po 31. decembri 2021. Podstatné je tiež, aby zamestnávateľ tento výdavok nemal zahrnutý vo svojich daňových výdavkoch. Nepeňažne plnenie do výšky 500 eur sa uplatní sumárne od všetkých zamestnávateľov, t. j. nie od každého zamestnávateľa.

Problematika hybridných nesúladov

Do zákona o dani z príjmov sa zavádza nový § 17i, ktorý sa celý zaoberá oblasťou hybridných nesúladov. Uvádza, čo sa považuje za hybridný nesúlad a ako sa pri ňom postupuje. Hybridným nesúladom sa rozumie nesúlad k veci k odpočtu výdavku z dôvodov ako napríklad rozdielne daňové posúdenie finančných nástrojov, hybridných subjektov, vzniku stálej prevádzkarne a pod. na Slovensku a v inej krajine.

Ak sú naplnené predpoklady pre vznik hybridného nesúladu, daňovník je povinný zvýšiť základ dane v súlade s ustanoveniami zákona v tom zdaňovacom období, kedy došlo k vzniku hybridného nesúladu.

Návrh zákona o dani z príjmov pre rok 2021 a 2022 sa zameriava na boj proti daňovým podvodom. Aké zmeny navrhuje, nájdete v článku Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2021 a 2022 (návrh).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky