Dôležité čísla v podnikaní v roku 2021

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, týkajúce sa príspevkov Prvej pomoci plus či DPH v roku 2021 na jednom mieste.

Dôležité čísla a sadzby v roku 2021 pre živnostníkov a iné SZČO (fyzické osoby)

 • 214,83 € - výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Od tejto sumy sa odvíjajú aj ďalšie veličiny potrebné pre podnikanie v roku 2021.
 • 1 092,00 € - priemerná mesačná mzda v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2019, od ktorej sa odvíja napríklad výška odvodov živnostníka.
 • 15,00 % - znížená sadzba dane z príjmov, ktorú si v roku 2021 budú po novom môcť uplatniť iba fyzické osoby (podnikatelia či iné SZČO) a právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790,00 €.
 • 19,00 % - základná sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na základ dane nižší alebo rovný ako 37 981,94 €.
 • 25,00 % - zvýšená sadzba dane z príjmov fyzickej osoby, ktorá sa uplatní na základ dane vyšší ako 37 981,94 €.
 • 4 511,43 € - výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2021. Mesačná výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je 375,95 €.
 • 4 124,736 € - výška ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) v roku 2021 v prípade, ak daňovník dosiahol základ dane nižší alebo rovný ako 37 981,94 € a manželkin príjem bol 0,00 €. Ak by daňovník dosiahol vyšší základ dane, resp. manželka by dosiahla príjem, suma tejto nezdaniteľnej časti sa bude znižovať.
 • 180,00 € - maximálna výška nezdaniteľnej časti základu dane na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).
 • 19 936,22 € - základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení dochádza ku kráteniu ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, a tak bude táto nezdaniteľná časť nižšia.
 • 2 255,72 € - ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka presiahnu v roku 2021 túto sumu, má daňovník povinnosť podať daňové priznanie.
 • 3 738,00 € - ročná suma zdaniteľných príjmov, ktoré musí daňovník dosiahnuť pre získanie nároku na daňový bonus na dieťa. Okrem tejto podmienky musí daňovník splniť aj ďalšie podmienky uvedené v zákone o dani z príjmov.
 • 557,28 € - ročná výška daňového bonusu na dieťa vo veku do 6 rokov. Mesačná suma daňového bonusu pre takéto dieťa je 46,44 €.
 • 376,14 € - ročná výška daňového bonusu na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov. Mesačná suma daňového bonusu pre takéto dieťa je od 1.1.2021 do 30.6.2021 v sume 23,22 € a od 1.7.2021 do 31.12.2021 v sume 39,47 €.
 • 278,64 € -  ročná výška daňového bonusu na dieťa vo veku od 15 rokov. Mesačná suma daňového bonusu pre takéto dieťa je 23,22 €.
 • 5 000,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov pre fyzickú osobu. Ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 5000,00 € a zároveň nižšia ako 16 600,00 €, má daňovník povinnosť platiť štvrťročne preddavky na daň z príjmov v sume ¼ poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 16 600,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť mesačné preddavky na daň z príjmov pre fyzickú osobu. Ak je posledná známa daňová povinnosť vyššia ako 16 600,00 €, tak má daňovník povinnosť platiť mesačne preddavky na daň z príjmov v sume 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti.
 • 60,00 % - výška paušálnych výdavkov v roku 2021 je 60 % z príjmov SZČO, avšak maximálne 20 000,00 € ročne.
 • 6 552,00 € - minimálny ročný vymeriavací základ pre odvod poistného na zdravotné poistenie (platí u SZČO, ktorá nie je zároveň zamestnancom či poistencom štátu), ale aj hranica výšky príjmov pre vznik alebo zánik povinnosti platiť mesačné poistné na sociálne poistenie. Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne je 546,00 €.
 • 7 644,00 € - maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do zdravotnej poisťovne nie je určený.
 • 76,44 € - minimálne mesačná preddavky (odvody) na zdravotné poistenie
 • 180,99 € - minimálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie.
 • 2 533,98 € - maximálne mesačné poistné (odvody) na sociálne poistenie.
 • 0,193 € -  základná náhrada pre súkromné osobné cestné motorové vozidlo za každý 1 km jazdy.
 • 5,10 € - maximálna suma daňových výdavkov na stravovanie za každý odpracovaný deň.
 • 5,10 €, 7,60 € a 11,60 € - výška stravného na tuzemskej pracovnej ceste. Stravné 5,10 € prináleží daňovníkovi pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, suma 7,60 € pri trvaní 12 až 18 hodín a suma 11,60 € pri trvaní tuzemskej pracovnej cesty nad 18 hodín.

Dôležité čísla v roku 2021 pre právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.)

Prečítajte si tiež
 • 15,00 % - znížená sadzba dane z príjmov, ktorú si v roku 2021 budú po novom môcť uplatniť iba fyzické osoby (podnikatelia či iné SZČO) a právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie nepresiahnu sumu 49 790,00 €.
 • 21,00 % - sadzba dane z príjmov právnickej osoby.
 • 7,00 % - znížená sadzba zrážkovej dane, používa sa napríklad na zdaňovanie dividend.
 • 19,00 % - základná sadzba zrážkovej dane, používa sa napríklad na zdaňovanie úrokov z vkladov na vkladných knižkách.
 • 35,00 % - zvýšená sadzba zrážkovej dane, používa sa napríklad na zdaňovanie dividend vyplácaných osobám (aj fyzickým, aj právnickým) v nezmluvných štátoch (daňových rajoch).
 • 5 rokov – daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobie od roka 2021 je možné odpočítať počas piatich bezprostredne po sebe idúcich zdaňovacích obdobiach.
 • 5 000,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z príjmov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 5000,00 € a zároveň nižšia alebo rovnaká ako 16 600,00 €, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky štvrťročne vo výške ¼ dane za predchádzajúci rok.
 • 16 600,00 € - hranica pre vznik povinnosti platiť mesačné preddavky na daň z príjmov. Ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky mesačne vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok.
 • 10,00 % - sadzba poistného na zdravotné poistenie z dividend za roky 2011 a 2012.
 • 546,00 € - suma dividend, ktorá je oslobodená od zdravotných odvodov za roky 2011 a 2012.
 • 14,00 % - sadzba poistného na zdravotné poistenie z dividend za roky 2013 až 2016.
 • 65 520,00 € - maximálny vymeriavací základ pre zdravotné odvody z dividend.
 • 350 000 € (majetok netto), 700 000 € (čistý obrat) a 10 zamestnancov – kritéria pre zostavenie mikro účtovnej závierky za rok 2020, v prípade ak podnik za roky 2019 až 2021 (každý a posudzuje samostatne) neprekročil aspoň dve z troch uvedených kritérií.
 • 3 000 000 € (majetok), 6 000 000 € (čistý obrat) a 40 zamestnancov – nové kritéria pre povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom v roku 2021. Pre vznik povinnosti mať účtovnú závierku za rok 2021 overenú audítorom musia byť splnené dve z troch týchto kritérií a za bezprostredne predchádzajúce obdobie roka 2020 musia byť splnené nižšie podmienky – 2 000 000 € (majetok), 4 000 000 € (obrat), 30 (zamestnancov).
Článok pokračuje pod reklamou

Dôležité čísla v roku 2021 súvisiace so mzdami

Prečítajte si tiež
 • 623,00 € - minimálna mesačná mzda pre rok 2021. V najvyššej, 6. kategórii, je v sume 1 203,00 €.
 • 3,580 € - hodinová minimálna mzda v prvej kategórii náročnosti práce. V najvyššej, 6. kategórii, je v sume 7,375 €.
 • 3,695 € - hodinová minimálna mzda v prvej kategórii náročnosti práce pri 38,75 hodinovom úväzku/týždeň.
 • 3,819 € - hodinová minimálna mzda v prvej kategórii náročnosti práce pri 37,50 hodinovom úväzku/týždeň.
 • 375,95 € - mesačná časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
 • 311,50 € - minimálna mesačná hrubá mzda pre priznanie daňového bonusu na dieťa. Zamestnanec však musí splniť aj ďalšie podmienky určené v zákone o dani z príjmov.
 • 46,44 € - mesačná suma daňového bonusu na dieťa do 6 rokov.
 • 23,22 €/39,57 €- mesačná suma daňového bonusu na dieťa od 6 rokov do 15 rokov. Od 1.1.2021 do 30.6.2021 je suma daňového bonusu 23,22 € a od 1.7.2021 do 31.12.2021 v sume 39,57 €.
 • 23,22 € - mesačná suma daňového bonusu na dieťa vo veku od 15 rokov.
 • 200,00 € - odvodová výnimka pre študentov, ktorú môžu využiť pri zamestnaní sa na základe dohody o brigádnickej práci študentov.
 • 200,00 € - odvodová výnimka pre dôchodcov, ktorú môžu využiť pri zamestnaní sa na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.
 • 380,00 € - mesačná suma odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie vzťahujúca sa na odvody zamestnanca.
 • 3,83 € - minimálna suma stravného lístka, na ktorý vzniká nárok zamestnancovi po odpracovaní 4 hodín v pracovnej zmene.
 • 2,81 € - maximálna suma príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca.
 • 5,10 €, 7,60 € a 11,60 € - výška stravného na tuzemskej pracovnej ceste. Stravné 5,10 € prináleží zamestnancovi pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, suma 7,60 € pri trvaní 12 až 18 hodín a suma 11,60 € pri trvaní tuzemskej pracovnej cesty nad 18 hodín.
 • 275,00 € - maximálna možná suma príspevku na rekreáciu zamestnanca. Tento príspevok je povinný poskytnúť zamestnávateľ, ktorý má nad 49 zamestnancov, pričom prispieva 55,00 % z výdavkov zamestnanca na rekreáciu.
 • 71,8028 € - maximálna suma denného vymeriavacieho základu pre výpočet nemocenskej dávky. Maximálna suma denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady príjmu pri pracovnej neschopnosti je 71,8027 €.
 • 7 644,00 € - maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne, ktorý sa však nevzťahuje na úrazové poistenie.
 • 50,00 % - príplatok za prácu v sobotu, pričom minimálna výška hodinového príplatku za prácu v sobotu je 1,79 €.
 • 100,00 % - príplatok za prácu v nedeľu, pričom minimálna výška hodinového príplatku za prácu v nedeľu je 3,58 €.
 • 100,00 % - príplatok za prácu vo sviatok, pričom zamestnancovi prináleží dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 100,00 % jeho priemerného zárobku.
 • 40,00 % - príplatok za nočnú prácu pri nerizikovej práci, čomu zodpovedá mzdové zvýhodnenie najmenej 1,43 €.
 • 50,00 % - príplatok za nočnú prácu pri rizikovej práci, čomu zodpovedá mzdové zvýhodnenie najmenej 1,79 €.
 • 4 týždne – základná výmera dovolenky, na ktorú má nárok zamestnanec, ktorý nespĺňa podmienky na vyššiu mieru dovolenky.
 • 5 týždňov – výmera dovolenky pre zamestnancov, ktorí do konca kalendárneho roka dovŕšili najmenej 33 rokov a aj pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov, ale trvalo sa starajú o dieťa.
 • 8 týždňov – výmera dovolenky pre pedagogických, výskumných a vývojových zamestnancov.

Dôležité čísla v roku 2021 pre poberateľov dotácií Prvá pomoc plus

 • opatrenie č. 1 – pomoc z tohto opatrenia môžu čerpať zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR. V rámci tohto opatrenia možno získať príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % celkovej ceny práce, najviac vo výške 1 100,00 €.
 • opatrenie č. 2 – pomoc z tohto opatrenia môžu čerpať SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %. Výška príspevku závisí od kategórie poklesu tržieb a môže byť v sume 270,00 €, 450,00 €, 630,00 € a 810 €.
 • opatrenie č. 3 – pomoc z tohto opatrenia môžu čerpať zamestnávatelia (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Toto opatrenie sa rozdeľuje na opatrenie č. 3A – ide o úhradu náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho celkovej ceny práce, najviac v sume 1 100,00 €. Z opatrenia č. 3B možno získať paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb v sume 270,00 €, 450,00 €, 630,00 € alebo 810,00 €.
 • opatrenie č. 4 – pomoc z tohto opatrenia môžu čerpať SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú príjem z podnikania. V rámci tohto opatrenia možno získať paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 315,00 €.

Dôležité čísla a sadzby v roku 2021 pre platiteľov DPH a iné zdaniteľné osoby

 • 20,00 % - základná sadzba DPH na Slovensku.
 • 10,00 % - znížená sadzba DPH na Slovensku vzťahujúca sa na vybrané potraviny, ďalej tzv. zdravé potraviny, iné tovary ako lieky alebo knihy, na ubytovacie služby a služby sociálnych podnikov.
 • 49 790,00 € - ak zdaniteľná osoba dosiahne obrat 49 790,00 € za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, má povinnosť registrácie za platiteľa DPH.
 • 14 000,00 € - limit obratu pre nákup tovaru z krajín Európskej únie bez registrácie pre DPH.
 • 100 000,00 € - limit obratu pre uplatňovanie DPH na základe prijatia platby.
 • 50 000,00 € - limit obratu pre mesačné podávanie súhrnného výkazu. V prípade, že tento limit dosiahnutý nebude, zdaniteľná osoba bude súhrnný výkaz podívať štvrťročne, ak jej vznikne povinnosť ho podať.

Prehľad dôležitých čísel v podnikaní pre rok 2022 nájdete v článku Dôležité čísla v podnikaní v roku 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky