Povinnosť auditu od roku 2020 a iné zmeny v zákone o účtovníctve

Od roku 2020 sa zdvojnásobujú veľkostné kritériá, po splnení ktorých sa bude firiem týkať povinnosť auditu a zároveň sa ich okruh rozširuje aj o v.o.s. a k.s.

Dňa 15.10.2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”). Najväčšie zmeny v zákone o účtovníctve sa týkajú povinností overovania účtovnej závierky audítorom.

Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom vo verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti od 2020

V znení zákona o účtovníctve platnom do konca roku 2019 je ustanovená povinnosť overiť audítorom riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku pre družstvá a pre akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a pre spoločnosť s ručením obmedzeným, ak spĺňajú veľkostné kritériá.

Od 1.1.2020 majú povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku aj verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktoré splnia veľkostné kritériá. Prvýkrát budú mať povinnosť overiť účtovnú závierku za účtovné obdobie začínajúce najskôr 1.1.2020.

Veľkostné kritériá pri povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom od roku 2020

Do konca roka 2019 má povinnosť overiť riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie a spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur,
 2. čistý obrat presiahol 2 000 000 eur,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

V účtovnom období začínajúcom najskôr 1.1.2020 bude mať povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur,
 2. čistý obrat presiahol 4 000 000 eur,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Splnenie veľkostných kritérií v znení účinnom do 31.12.2019 sa posúdi za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31.12.2019.

do 2019 od 2020
Kritériá celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur celková suma majetku presiahla 2 000 000 eur
čistý obrat presiahol 2 000 000 eur čistý obrat presiahol 4 000 000 eur
priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30 priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30
Subjekty družstvo družstvo
akciová spoločnosť akciová spoločnosť
jednoduchá spoločnosť na akcie jednoduchá spoločnosť na akcie
spoločnosť s ručením obmedzeným spoločnosť s ručením obmedzeným
- verejná obchodná spoločnosť
- komanditná spoločnosť

Súčasťou opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia bolo aj zvýšenie kritérií pre povinný audit od roku 2021 a 2022. Viac informácií nájdete v článku Povinnosť auditu - zvýšenie kritérií od roku 2021 a 2022.

Príklad na posúdenie splnenia veľkostných kritérií v roku 2020

Spoločnosť s ručením obmedzeným má účtovné obdobie stanovený kalendárny rok. V roku 2019 mala 25 zamestnancov, celkovú sumu majetku vo výške 1 300 000 eur a čistý obrat v sume 3 000 000 eur.

V roku 2020 mala spoločnosť s ručením obmedzeným 25 zamestnancov, celkovú sumu majetku 1 300 000 eur a čistý obrat v sume 3 300 000 eur.

V účtovnom období 1.1.2019-31.12.2019 posudzuje spoločnosť nasledovné podmienky:

 • či celková suma majetku bola vyššia ako 1 000 000 eur - bola,
 • či čistý obrat presiahol 2 000 000 eur - presiahol,
 • či priemerný počet zamestnancov bol vyšší ako 30 - nebol.
Prečítajte si tiež

V roku 2019 splnila dve podmienky. Pokiaľ mala aj v roku 2018 splnené dve podmienky, má povinnosť overiť audítorom účtovnú závierku za rok 2019.

V účtovnom období 1.1.2020-31.12.2020 posudzuje spoločnosť nasledovné podmienky:

 • či celková suma majetku bola vyššia ako 2 000 000 eur - nebola
 • či čistý obrat presiahol 4 000 000 eur - nepresiahol,
 • či priemerný počet zamestnancov bol vyšší ako 30 - nebol.

Keďže v roku 2020 nesplnila ani jednu podmienku, aj keď v roku 2019 boli splnené 2 podmienky, tak za rok 2020 nemá povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom.

Článok pokračuje pod reklamou

Nová povinnosť pre audítorov od 2020 týkajúca sa IFRS

Účtovné jednotky zostavujúce účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) majú povinnosť zostaviť výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky. Novelou zákona o účtovníctve platnou od 1.1.2020 musí audítor overiť, či účtovná jednotka má údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa IFRS.

Zmení sa okruh osôb, ktoré musia vo výročnej správe uvádzať opis politiky rozmanitosti

V súlade s § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve musí účtovná jednotka spĺňajúca aspoň 2 z veľkostných kritérií (celková suma majetku viac ako 20 000 000 eur, čistý obrat viac ako 40 000 000 eur, priemerný prepočítaný počet zamestnancov viac ako 250 eur), ktorá emitovala cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu uvádzať vo výročnej správe opis politiky rozmanitosti.

Prvýkrát pri výročnej správe za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31.12.2019 musí uvádzať opis politiky rozmanitosti účtovná jednotka, ktorá:

Prečítajte si tiež
 • emitovala akcie - znižuje sa okruh účtovných jednotiek (pri výročných správach za rok 2018 a skorších platila povinnosť uvádzania opisu politiky rozmanitosti aj na účtovné jednotky, ktoré emitovali iné cenné papiere, nielen akcie), a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu,
 • emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme ktoréhokoľvek členského štátu - rozširuje sa okruh účtovných jednotiek aj o tieto účtovné jednotky.

Nová povinnosť týkajúca sa výročnej správy subjektov verejného záujmu

Už vo výročnej správe za rok 2019 budú musieť subjekty verejného záujmu (s výnimkou Národnej banky Slovenska) s priemerným prepočítaným počtom zamestnancov nad 500 uvádzať okrem opisu a výsledkov používania politiky uplatňovanej v oblasti spoločenskej zodpovednosti aj uplatňované postupy náležitej starostlivosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky