Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2015

Kedy ste povinný podať daňové priznanie, ktoré tlačivo použiť, ako postupovať pri kombináciách rôznych príjmov a ako daňové priznanie vyplniť?

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) rozlišuje niekoľko druhov príjmov fyzických osôb s rôznym spôsobom ich zdaňovania a výpočtu dane z príjmov, o čom podrobnejšie píšeme v článku Ako vypočítať daň z príjmov fyzických osôb za rok 2015. Podľa rôznych druhov príjmov fyzických osôb sa používa na podanie daňového priznania k dani z príjmov aj rôzne tlačivo daňového priznania. Fyzické osoby, ktoré majú len príjmy zo závislej činnosti, podávajú daňové priznanie typ A. Fyzické osoby, ktoré majú aj iné druhy príjmov ako len príjmy zo závislej činnosti alebo ich kombinácie (napríklad príjmy zo závislej činnosti a súčasne príjmy z prenájmu), podávajú daňové priznanie typ B.

Do kedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2015

Nie všetky fyzické osoby a za každých okolností musia podávať daňové priznanie. Ak ale povinnosť podať daňové priznanie za rok 2015 máte, musíte ho podať najneskôr do 31. marca 2016 a v tejto lehote aj daň z príjmov zaplatiť. Lehotu na podanie daňového priznanie si však na základe žiadosti môžete predĺžiť o tri mesiace, teda do konca júna 2016. Ak máte príjmy aj zo zdrojov v zahraničí, lehotu na podanie daňového priznania si na základe žiadosti môžete predĺžiť až o šesť mesiacov, do konca septembra 2016. V článku Vzor odkladu daňového priznania v roku 2016 nájdete informácie o tom, ako takýto odklad môžete podať a čo všetko musí obsahovať.

V tomto článku sa dozviete, ako sa zdaňujú nasledujúce druhy príjmov fyzických osôb:

  • zamestnanec s príjmami od zamestnávateľov zo Slovenska i zo zahraničia,
  • zamestnanec s príjmami od zamestnávateľov zo zahraničia,
  • študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov,
  • zamestnanec s príjmami zo zamestnania a z prenájmu nehnuteľnosti,
  • živnostník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky,
  • živnostník, ktorý si uplatňuje skutočné výdavky vedením jednoduchého účtovníctva,
  • živnostník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý vedie daňovú evidenciu,
  • fyzická osoba s príjmami z predaja nehnuteľnosti.

Daňové priznanie zamestnanca s príjmami od zamestnávateľov zo Slovenska i zo zahraničia v roku 2015

Medzi príjmy zo závislej činnosti patria predovšetkým príjmy plynúce z pracovnoprávneho vzťahu na základe pracovnej zmluvy alebo dohody, ale napríklad aj odmeny za výkon funkcie vo volebnej komisii. Fyzické osoby, ktoré mali príjmy len zo závislej činnosti, nemusia daňové priznanie podávať vtedy, ak tieto ich príjmy zo závislej činnosti (berú sa do úvahy hrubé mzdy) za rok 2015 nepresiahli sumu 1 901,67 eura (50 % ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka). Ak Vaše príjmy za rok 2015 aj presiahli 1 901,67 eura, nemusí to hneď znamenať povinnosť podať daňové priznanie. Záleží to pritom od viacerých faktorov, o ktorých sa môžete dočítať v článku Kedy sa (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2014? (informácie a sumy v ňom sú aktuálne aj pre daňové priznania podávané za rok 2015).

Najdôležitejšou skutočnosťou pri posudzovaní toho, či Vám vzniká alebo nevzniká povinnosť podávať daňové priznanie za rok 2015 len z príjmov zo závislej činnosti je to, či ste mali zamestnávateľa/zamestnávateľov len zo Slovenska alebo aj zo zahraničia. Ak ste mali viacerých zamestnávateľov len zo Slovenska a vaše príjmy presiahli sumu 1 901,67 eura, daňové priznanie podávať nemusíte vtedy, ak do 15. februára 2016 písomne požiadate svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a predložíte mu potvrdenia o príjmoch zo závislej činnosti od všetkých Vašich zamestnávateľov v roku 2015.

Prečítajte si tiež

Ak ste však mali zamestnávateľov aj zo zahraničia a všetky Vaše príjmy zo závislej činnosti (aj od slovenských aj od zahraničných zamestnávateľov) za rok 2015 presiahli sumu 1 901,67 eura, daňové priznanie budete musieť podať bez výnimky. Použijete na to tlačivo typ A. Výhodou je, že ak ste mali príjmy aj zo zahraničia, môžete požiadať o odklad daňového priznania a podať ho až do konca septembra 2016. Ak ste mali príjmy od viacerých zamestnávateľov zo Slovenska aj zo zahraničia, prečítajte si článok Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2019 o tom, ako takéto daňové priznanie správne vyplniť.

Daňové priznanie zamestnanca s príjmami od zamestnávateľov zo zahraničia za rok 2015

Pri príjmoch zo závislej činnosti od zamestnávateľa alebo zamestnávateľov len zo zahraničia je pri zisťovaní, či Vám vzniká alebo nevzniká povinnosť podať daňové priznanie, rozhodujúca len výška Vašich príjmov. Ak Vaše príjmy (berú sa do úvahy hrubé mzdy) za rok 2015 presiahli sumu 1 901,67 eura, daňové priznanie ste povinný podať a použijete na to tlačivo typ A. Požiadaním o odklad daňového priznania si termín na splnenie tejto povinnosti môžete predĺžiť do konca septembra 2016. Naopak, ak Vaše príjmy túto sumu nepresiahli, daňové priznanie podať nemusíte. V prípade, že ste mali príjmy zo závislej činnosti len zo zahraničia, v článku Daňové priznanie Slováka pracujúceho v Rakúsku nájdete postup, ako daňové priznanie v takomto prípade vyplniť. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako budú Vaše zahraničné príjmy na Slovensku zdanené a či nemôže dôjsť k ich dvojitému zdaneniu, prečítajte si článok Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami v SR a v zahraničí.

Článok pokračuje pod reklamou

Študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov v roku 2015 a daňové priznanie

Špecifickou skupinou fyzických osôb s príjmami zo závislej činnosti sú študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov. Daňové priznanie nemusia podávať vtedy, ak ich príjmy počas roka nepresiahnu 1 901,67 eura. Ak ich aj presiahnu, ale požiadajú svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, povinnosť podať daňové priznanie im nevznikne. Podľa zákona o dani z príjmov však môže daňové priznanie podať každý, aj dobrovoľne. Práve pre študentov môže byť v niektorých prípadoch výhodné podať daňové priznanie, pretože im môže vyjsť daňový preplatok, ktorý im daňový úrad vráti naspäť (použije sa tlačivo typ A). K takejto situácii dochádza najmä vtedy, ak študent nepracoval počas celého roka alebo si neuplatňoval u svojho zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane. V článku Ako študent vyplní daňové priznanie za rok 2015 nájdete podrobný návod ako vyplniť daňové priznanie študenta.

Zamestnanec s príjmami zo zamestnania a z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2015

Veľmi častou kombináciou príjmov sú príjmy zo závislej činnosti a príjmy z prenájmu nehnuteľnosti. V článku Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2015 ste mali možnosť získať základné informácie o tomto druhu príjmu, oslobodení od dane z príjmov a rozsahu výdavkov, ktoré si pri ňom môžete uplatniť v závislosti od rôznych okolností. Ak ste však mali v roku 2015 zároveň príjmy zo závislej činnosti a z prenájmu, povinnosť podať daňové priznanie Vám vzniká vtedy, ak úhrn týchto príjmov za toto obdobie presiahol 1 901,67 eura . Vtedy budete musieť podať daňové priznanie na tlačive typ B. Návod, ako vyplniť daňové priznanie pri kombinácii príjmov zo zamestnania a z prenájmu, nájdete v článku Daňové priznanie s príjmami zo zamestnania a z prenájmu za rok 2015.

Daňové priznanie živnostníka, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky za rok 2015

Pre niektorých živnostníkov je práve možnosť uplatňovať si paušálne výdavky výhodnejšia, ako keby si mali uplatňovať skutočne vynaložené výdavky. V akej výške si ich môžete za rok 2015 uplatňovať, sa bližšie dozviete v článku Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2015. Ak si živnostník uplatňuje paušálne výdavky, teda výdavky vypočítava percentom z príjmov, nemôže logicky dosiahnuť daňovú stratu (okrem prípadu, ak by platil veľmi vysoké odvody). V tomto prípade takémuto živnostníkovi vzniká povinnosť podať daňové priznanie vždy vtedy, ak jeho príjmy za rok 2015 presiahli sumu 1 901,67 eura. Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami sa podáva na tlačive typ B. Obsahom článku Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2015 je práve postup, ako vyplniť daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami.

Daňové priznanie živnostníka, ktorý si uplatňuje skutočné výdavky vedením jednoduchého účtovníctva

Okrem možnosti uplatňovať si pri živnostenskom podnikaní paušálne výdavky percentom z príjmov, je samozrejmosťou aj uplatňovanie skutočne vynaložených výdavkov. Jedným zo spôsobov je vedenie jednoduchého účtovníctva. V takomto prípade je živnostník povinný podať daňové priznanie za rok 2015 vtedy, ak za toto obdobie jeho príjmy presiahli sumu 1 901,67 eura. Rovnako je povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak aj takúto výšku príjmov nepresiahol, ale vykazuje daňovú stratu. Fyzická osoba s príjmami zo živnosti podáva daňové priznanie na tlačive typ B. Podrobný postup, ako takéto daňové priznanie živnostník, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo vyplní, nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie typ B za rok 2015.

Daňové priznanie živnostníka s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý vedie daňovú evidenciu

Ak živnostník dosahuje okrem týchto príjmov z podnikania aj príjmy z prenájmu nehnuteľností, tiež mu pravdepodobne vznikne povinnosť podať daňové priznanie. Živnostníkovi s príjmami z prenájmu vznikne povinnosť podať daňové priznanie vtedy, ak úhrn jeho príjmov z oboch týchto činností presiahne 1 901,67 eura. Okrem toho povinnosť podať daňové priznanie živnostníkovi vznikne aj vtedy, ak jeho príjmy túto sumu nepresiahnu, ale v úhrne dosiahne daňovú stratu (daňovú stratu pritom nie je možné vykazovať pri prenájme nehnuteľností). Pri kombinácii príjmov zo živnosti a z prenájmu nehnuteľnosti sa podáva daňové priznanie typ B. Návod, ako takéto daňové priznanie vyplniť, nájdete v článku Ako zdaniť prenájom bytu za rok 2015 (živnosť + prenájom).

Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami z predaja nehnuteľnosti za rok 2015

Osobitnou kategóriou príjmov fyzických osôb sú príjmy z predaja nehnuteľností. Povinnosť podávať daňové priznanie k predanej nehnuteľnosti Vám nemusí vzniknúť, pretože príjem z jej predaja môže byť za určitých okolností od dane z príjmov oslobodený. Záleží to od toho, ako dlho ste nehnuteľnosť od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku mali vo svojom vlastníctve ako fyzická osoba - nepodnikateľ. Ale v prípade, že ste nehnuteľnosť predali a nevzťahuje sa na ňu oslobodenie od dane z príjmov, je vysoká pravdepodobnosť, že príjem z jej predaja presiahne sumu 1 901,67 eura a vtedy daňové priznanie typ B podávať budete musieť. V článku Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2015 sa dozviete, kedy je predaj nehnuteľnosti oslobodený od dane z príjmov, aké daňové výdavky si pri ňom môžete uplatniť a aké odvodové aspekty s ním môžu súvisieť.

Prehľad praktických rád a postup ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky