Kedy sa (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2014?

O tom, ktorí daňovníci – fyzické osoby majú povinnosť za rok 2014 podať daňové priznanie a ktorí túto povinnosť nemajú, sa dočítate v tomto článku.

Kto musí podať daňové priznanie za rok 2014?

Povinnosť podať daňové priznanie je upravená zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Daňové priznanie fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2014, je povinný podať:

 1. daňovník, ak za rok 2014 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €. Suma je stanovená ako polovica nezdaniteľnej časti na daňovníka, ktorá je pre rok 2014 aj pre rok 2015, vo výške 3 803,33 €;
 2. daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za rok 2014 nepresiahli 1 901,67 €, ale vykazuje daňovú stratu.
  Do zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený, vrátane príjmov dosiahnutých zo zdrojov zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Do sumy zdaniteľných príjmov sa na tieto účely nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto dane je daňová povinnosť splnená alebo v prípade, ak sa daňovník rozhodne daň vyberanú zrážkou nepovažovať za preddavok na daň. Je potrebné zdôrazniť, že pri posudzovaní sumy 1 901,67 € ide o zdaniteľné príjmy, nie základ dane, ktorý sa napríklad u živnostníka vypočíta ako rozdiel zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov.
  Povinnosť podať za rok 2014 daňové priznanie má aj:
 3. daňovník, ktorý za rok 2014 dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (podľa § 5 zákona o dani z príjmov, patria sem napríklad príjmy zo zamestnania, z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjmy zo štátnozamestnaneckého pomeru a pod.) presahujúce sumu 1 901,67 €, ak:
  - plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
  - plynú zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov uvedených v § 32 ods. 4 zákona,
  - z týchto príjmov nemožno zraziť preddavok na daň a
  - daňovník nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo zamestnávateľa požiadal, ale nepredložil v termíne potrebné doklady, alebo má povinnosť zvýšiť základ dane;
 4. daňovník, ktorému zamestnávateľ, platiteľ dane z príjmov zo závislej činnosti, vykonal ročné zúčtovanie, ak v roku 2014 poberal:
 • príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie, nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,
 • iné druhy zdaniteľných príjmov, teda nielen príjmy zo závislej činnosti alebo ak je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu porušenia podmienok pri uplatňovaní niektorých nezdaniteľných častí.

V týchto prípadoch zamestnávateľ podľa zákona nemohol vykonať ročné zúčtovanie, preto si daňovník musí po takomto „nezákonnom“ ročnom zúčtovaní podať daňové priznanie sám. Pôjde o riadne daňové priznanie. Ak tak urobí po lehote na podanie daňového priznania, daňový úrad mu udelí sankciu.

Prečítajte si tiež

V súlade s daňovým poriadkom platí, že daňové priznanie je povinný podať každý, koho na to správca dane vyzve. Daňový úrad môže vyzvať na podanie daňového priznania napríklad živnostníka, ktorý má pridelené DIČ, teda sa očakáva, že by mal daňové priznanie podať. Ak však tento daňovník nedosiahol hranicu príjmov, od ktorej je potrebné podať daňové priznanie, ani nevykázal daňovú stratu, nemá povinnosť podať daňové priznanie, čiže postupoval správne. V tomto prípade sa odporúča, aby takýto daňovník vopred informoval správcu dane o skutočnosti, že nemá povinnosť podať daňové priznanie. Ak ale daňový úrad daňovníka vyzve na podanie daňového priznania, daňové priznanie podať musí. Správcovi dane nebude postačovať vysvetlenie alebo oznámenie, že nie je povinnosť podať daňové priznanie, odpoveďou na výzvu musí byť podanie daňového priznania.

Kto nemusí podať daňové priznanie za rok 2014?

Zjednodušene možno povedať, že ak daňovník nemá podľa zákona povinnosť podať daňové priznanie, znamená to, že daňové priznanie podať nemusí. Ak daňovník za rok 2014 dosiahol zdaniteľné príjmy do výšky 1 901,67 € (a nevykazuje daňovú stratu), nie je povinný podať daňové priznanie.

Ďalej zákon o dani z príjmov explicitne ustanovuje, že daňové priznanie fyzickej osoby nie je povinný podať daňovník, ak má len príjmy:

 • zo závislej činnosti a nie je povinný podať daňové priznanie podľa vyššie uvedeného bodu 3 alebo
 • z ktorých sa daň vyberá zrážkou a túto daň nebude považovať za preddavok za daň alebo
 • ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ktorý požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo
 • zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie alebo
 • ktoré sú od dane oslobodené.

Ak daňovník dosiahol v príslušnom zdaňovacom období iba príjmy zo závislej činnosti na území SR a požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, nie je povinný podať daňové priznanie. Viac o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014, napríklad informácie o termíne a tlačivo žiadosti nájdete v tomto článku.

O tom, kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2014, sa dočítate v tomto článku.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2014 nájdete tu.

Ktoré právnické a fyzické osoby majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky