Ako študent vyplní daňové priznanie za rok 2015

Ste študentom a v roku 2015 ste pracovali, teda ste mali príjmy zo závislej činnosti? Ako vyplniť daňové priznanie sa dozviete v nasledujúcom článku.

V súlade s § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) nie je povinný podať daňové priznanie študent, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) nepresiahli 50 % zo sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, teda nepresiahli 50 % zo sumy 3803,33 €. Ak zdaniteľné príjmy študenta počas zdaňovacieho obdobia presiahnu sumu 1901,67 €, je povinný za to zdaniteľné obdobie podať daňové priznanie k dani z príjmov.

Študentovi sa však v niektorých prípadoch oplatí podať daňové priznanie, aj keď túto povinnosť nemá. Ide napríklad o prípad, ak mu počas roka boli zrážané preddavky na daň. V tom prípade mu vznikne preplatok na dani, ktorý mu daňový úrad po podaní daňového priznania vráti (ak preplatok na dani je viac ako 5 €). Vyplýva to z toho, že študent má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane vo výške 3803,33 €, aj keď pracoval len časť zdaňovacieho obdobia.

Ak má študent len príjmy zo závislej činnosti, medzi ktoré patria aj príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vypĺňa daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A. Toto priznanie môže vyplniť aj študent, ktorý okrem príjmov zo závislej činnosti má aj príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak daň vyberanú zrážkou nebude považovať za preddavok na daň.

Študentovi vo väčšine prípadov vyjde daňový preplatok. V našom modelovom príklade uvádzame typický príklad študenta, ktorému podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb vzniká daňový preplatok.

Keď sa študent rozhodne podať daňové priznanie za rok 2015 (alebo má povinnosť ho podať), termín na jeho podanie je do 31. marca 2016. Daňový úrad by mal študentovi vrátiť daňový preplatok vzniknutý na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov (ktorého súčasťou je žiadosť o vrátenie daňového preplatku) do 10. mája 2016.

Viac o tom, kedy študent musí a kedy nemusí podať daňové priznanie sa dozviete v článku Kedy sa (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2014?

Prečítajte si aj článok Kedy sa oplatí podať daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2014?

Táto oblasť sa v roku 2015 oproti roku 2014 nemenila, takže údaje v článkoch platia aj na podávanie daňového priznania študenta za rok 2015.

Ako študent vyplní daňové priznanie za rok 2015

Ako vyplniť daňové priznanie si ukážeme na modelovom príklade, ktorý študentom pomôže vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2015.

Príklad na vyplnenie daňového priznania študenta za rok 2015

Bc. Ján Michalovský je študentom denného štúdia na vysokej škole. Je občanom Slovenskej republiky. Nemá deti ani manželku. Počas roka 2015 pracoval na dohodu o brigádnickej práci študentov. V roku 2015 pracoval u troch slovenských zamestnávateľov. Počas mesiacov február - december si uplatňoval odvodovú výnimku a nezdaniteľnú časť základu dane u jedného zamestnávateľa. Jeho príjmy, sumy odvodov a preddavkov na daň sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Zamestnávateľ Obdobie Príjem za mesiac v EUR platené poistenie za mesiac v EUR Zaplatené preddavky za mesiac v EUR 
prvý zamestnávateľ február - máj 392,25 7,69 + 5,76 = 13,45 11,75
druhý zamestnvateľ jún - september 195,30 0 0
tretí zamestnávateľ august - september * 230 9,2 + 6,9 = 16,10 40,64
október - december 340,15 5,6 + 4,2 = 9,8 2,54
Spolu za rok 2015 x 1569+ 781,2+ 460+ 1020,45 = 3830,65 53,8+32,2+29,4 = 115,4 47+81,28+7,62 = 135,9

*Počas mesiacov august - september pracoval na dohodu o brigádnickej práci študentov u dvoch zamestnávateľov. Podpísané vyhlásenie na uplatnenie odvodovej výnimky a na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane mal u druhého zamestnávateľa. Od októbra pracoval len u tretieho zamestnávateľa, kde si v mesiacoch október - december už uplatňoval odvodovú výnimku a nezdaniteľnú časť základu dane.

Riadok 01 - vypíše sa rodné číslo 999999/9999. Toto číslo musí vypísať aj do horného riadku na každej ďalšej strane daňového priznania.

Riadok 02 - nevypĺňa.

Druh daňového priznania - zaznačí položku daňové priznanie.

Za rok - 2015.

Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania - nevypĺňa sa.

Článok pokračuje pod reklamou

I. ODDIEL - Údaje o daňovníkovi

Riadok 03 - Michalovský

Riadok 04 - Ján

Riadok 05 - Bc.

Riadok 06 - Skvelá

Riadok 07 - 7

Riadok 08 - 81101

Riadok 09 - Bratislava

Riadok 10 - SR

Riadok 11 - nezaškrtáva

Riadky 12 - 15 - nevypĺňa

II. ODDIEL - Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi, ktorý podáva daňové priznanie

Riadky 16 - 24 - nevypĺňa

Riadok 25 - 0944 444 444

Riadok 26 - [email protected]

Záznamy daňového úradu - nevypĺňa

III. ODDIEL - Údaje na uplatnenie zníženia základu dane

Riadky 27 - 29 - nevypĺňa

IV. ODDIEL - Údaje na uplatnenie daňového bonusu

Riadky 30 - 31 - nevypĺňa

V. ODDIEL - Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti - v eurách

Riadok 32 - 3830,65 €

Riadok 32a - 3830,65 €, pretože všetky príjmy dosiahol na základe dohôd

Riadok 33 - 115,40 €

Riadok 33a - 115,40 €, pretože poistné platil len na účely sociálneho poistenia

Riadok 33b - nevypĺňa. Počas roka zdravotné poistenie neplatil, lebo pracoval na základe dohody o brigádnickej práci študentov

Riadok 34 - 3715,25 €, ktorá predstavuje rozdiel medzi riadkom 32 a 33

Riadok 35 - nevypĺňa.

VI. ODDIEL - Výpočet dane - v eurách

Riadok 36 - 3715,25 €. Vypočíta sa sčítaním riadkov 34 a 35.

Riadok 37 - 3803,33 €, čo predstavuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Riadky 38 - 40 - nevypĺňa.

Riadok 41 - 3715,25 €

Riadok 42 - 0,00 €, pretože základ dane bol nižší ako nezdaniteľná časť základu dane.

Riadok 43 - 0,00 €. Daň sa vypočíta ako základ dane*0,19. Kedže základ dane po úprave o nezdaniteľnú časť základu dane bol 0,00€ aj daň je 0,00 €.

Riadky 44 - 55 - nevypĺňa.

Riadok 56 - 0,00 €

Riadok 57 - nevypĺňa.

Riadok 58 - 0,00 €.

Riadky 59 - 63 - nevypĺňa.

Riadok 64 - 135,90 €, čo predstavuje sumu preddavkov zrazených zamestnávateľom.

Riadok 65 - nevypĺňa, pretože neplatí daň na úhradu.

Riadok 66 - 135,90 € čo predstavuje daňový preplatok. Daň za rok 2015 je vo výške 0,00€, ale počas roka 2015 zaplatil preddavky vo výške 135,90 €.

VII. ODDIEL - Rozdiely z dodatočného daňového priznania - v eurách

Riadky 67 - 74 - nevypĺňa, pretože nepodáva dodatočné daňové priznanie.

VIII. ODDIEL - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

neuplatňujem postup podľa § 50 - zaškrtáva políčko, pretože nemá daňovú povinnosť, takže nemôže poukázať 2% podielu zaplatenej dane. Žiadnu daň totiž neplatí.

IX. ODDIEL - Miesto na osobitné záznamy daňovníka - nevypĺňa

X. ODDIEL - Údaje o daňovníkovi z obmedzenou daňovou povinnosťou

Riadok 77 - nevypĺňa, pretože je rezidentom Slovenskej republiky

Riadok 78 - nevypĺňa.

Riadok 79 - uvedie číslo 3. Súčasťou daňového priznania sú všetky tri potvrdenia od zamestnávateľov o úhrne zdaniteľných príjmov za rok 2015.

Dátum - uvedie dátum vyplnenia daňového priznania, teda najneskôr 31.3.2016

Vedľa dátumu sa podpíše.

XI. ODDIEL - Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku a vyplatenie zamestnaneckej prémie

Žiadam o vrátenie daňového preplatku - zaškrtne. Zvyšné dve nezaškrtáva.

na účet - zaškrtáva, pretože chce dostať daňový preplatok na účet.

Vypíše predčíslie účtu (ak má), číslo účtu, kód banky a IBAN.

Dátum - uvedie zhodný dátum s dátumom vyplnenia daňového priznania, teda 31.3.2016.

Vedľa dátumu sa podpíše. Keby nežiadal o vrátenie daňového preplatku, nevypĺňal by v tomto oddiele dátum, ani by sa tu nepodpisoval.

XII. ODDIEL - Pomocné výpočty

Do pomocných výpočtov uvedie, napr. ako vypočítal zníženie základu dane na daňovníka v znení:

Zníženie základu dane na daňovníka:

Základ dane = 3715,25

Riadok 37 = 3803,33

Prečítajte si aj článok Odvody a dane z príjmov študentov v roku 2015  a stiahnite vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A.

Stiahnite si aj vyplnené daňové priznanie k dani z príjmov študenta za rok 2015 z príkladu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky