Nové vzory tlačív daňových priznaní v roku 2016 (za rok 2015)

Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby platné pre rok 2016 (za rok 2015) a informácie o tom, čo sa v tlačivách zmenilo, nájdete v nasledujúcom článku.

/Ministerstvo financií Slovenskej republiky stanovilo nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov fyzických aj právnických osôb Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (ďalej len “opatrenie MF SR”).

Na základe opatrenia MF SR sa staré vzory tlačív (platné do 31.12.2015) použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2015. Z uvedeného vyplýva, že nové vzory tlačív ustanovené opatrením MF SR z 20. októbra 2015 sú povinní podať tí, ktorým lehota na podanie daňového priznania uplynie po 31.12.2015.

Dôležité zmeny v novom vzore daňového priznania typ A za rok 2015

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb - typ A nastali len minimálne zmeny, a to:

 • v riadku 01 sa uvádza DIČ alebo rodné číslo (do konca roku 2015 sa v riadku 01 uvádzalo len rodné číslo),
 • v VIII. oddiele je nové zaškrtávacie políčko - jeho zaškrtnutím dáva daňovník súhlas na zaslanie údajov (o daňovníkovi) prijímateľovi podielu zaplatenej dane (2 % alebo 3 %).

Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A za rok 2015 nájdete tu.

Dôležité zmeny v novom vzore daňového priznania typ B za rok 2015

V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb - typ B nastalo niekoľko zmien. Zmeny v daňovom priznaní - typ B sú nasledovné:

Článok pokračuje pod reklamou
 • oddiel zaoberajúci sa odpočtom daňovej straty zanikol. Riadky, do ktorých sa vpisovali údaje o daňovej strate a jej odpočte, sa presunuli na koniec VI. ODDIELU - Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu a upravili podľa plateného zákona o dani z príjmov ,
 • VI. oddiel bol doplnený aj o tabuľku Uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, do ktorej sa vpisujú údaje z novej pridanej prílohy č. 1,
 • rozširuje sa XI. oddiel - Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou o údaje o výške výnosu z prenájmu nehnuteľností (ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva) a z prevodu nehnuteľností,
 • v XII. oddiele je nové zaškrtávacie políčko - jeho zaškrtnutím dáva daňovník súhlas na zaslanie údajov (o daňovníkovi) prijímateľovi podielu zaplatenej dane (2 % alebo 3 %),
 • daňové priznanie bolo doplnené o novú prílohu - Príloha č. 1 - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja.

Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B za rok 2015 nájdete tu.

Dôležité zmeny v novom vzore daňového priznania právnickej osoby za rok 2015

Novelizácia zákona o dani z príjmov mala vplyv aj na úpravu daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Na základe novely zákona o dani z príjmov nastali nasledovné zmeny v daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby:

 • pribudlo nové zaškrtávacie políčko v I. časti - Údaje o daňovníkovi súvisiace so započítaním daňovej licencie zaplatenej v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a v II. časti - Výpočet základu dane a dane pribudla tabuľka s údajmi o zápočte daňovej licencie,
 • rozšíril sa počet položiek upravujúcich základ dane alebo daňovú stratu. Medzi nimi napríklad pribudol riadok 302, na ktorom sa uvádzajú sumy, o ktoré sa zvýši základ dane (úprava základu dane v nadväznosti na kúpu, resp. prenájom automobilu so vstupnou cenou 48 000 eur a viac),
 • daňovník si môže odpočítať výdavky (náklady) na výskum a vývoj, ktoré uvedie aj v novej prílohe daňového priznania,
 • v IV. časti je nové zaškrtávacie políčko - jeho zaškrtnutím dáva daňovník súhlas na zaslanie údajov (o daňovníkovi) prijímateľovi podielu zaplatenej dane,
 • ak daňovník najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania neposkytne finančný dar minimálne 0,5% z výšky dane alebo daňovej licencie, môže poukázať už len 1% (v daňovom priznaní za rok 2014 mohol 1,5%) z dane alebo daňovej licencie,
 • zrušila sa VII. časť - Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu (časť zaoberajúca sa podielmi na zisku v prípade, že plynú daňovému rezidentovi zo zdrojov v zahraničí),
 • doplnila sa príloha na odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj.

Vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 nájdete tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky