Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami v SR a v zahraničí

Daňové priznanie fyzickej osoby s príjmami v SR a v zahraničí
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Postup pri zdaňovaní príjmov dosiahnutých v SR a v zahraničí. Dôležitá je zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia.

Pri zdaňovaní príjmov dosiahnutých v niekoľkých štátoch je dôležité určiť daňovú rezidenciu fyzickej osoby a právo štátu na zdanenie príjmov. Ako má fyzická osoba postupovať upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) hneď v § 1 ods. 2. Smerodajným je zistenie, či SR má s daným štátom uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.

Ak SR má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, jej aplikácia má prednosť pred zákonom o dani z príjmov a daňová rezidencia a právo štátu na zdanenie príjmov sa určuje podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Ak takáto zmluva neexistuje, postupuje sa podľa zákona o dani z príjmov, ako aj obdobného právneho predpisu v inom štáte, pričom môže dôjsť k situácii, že príjem dosiahnutý v zahraničí

  • bude zdanený dvakrát (v zahraničí aj v SR) alebo 
  • nebude zdanený vôbec (ani v zahraničí ani v SR) alebo
  • bude zdanený len raz (buď v zahraničí alebo v SR).

Pravdepodobnosť, že príjem bude zdanený len raz pri neuzavretej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia je veľmi nízka. Spravidla dochádza k dvojitému zdaneniu, a to nie len príjmov dosiahnutých v zahraničí, ale všetkých príjmov. Ak fyzická osoba nadobudne postavenie daňového rezidenta, zdaňuje v danom štáte celosvetové príjmy, t. j. príjmy dosiahnuté v danom štáte vrátane príjmov dosiahnutých v zahraničí. Tento problém (problém dvojitého zdanenia) riešia predovšetkým zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktoré jednak určujú podmienky a hierarchiu daňovej rezidencie a jednak vymedzujú právo štátu na zdanenie tých-ktorých príjmov.

SR má v súčasnosti uzavretých 65 zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, vrátane Českej republiky, Maďarska, Rakúska, Nemecka, Poľska, Veľkej Británie, Talianska, Írska a Nórska.

Kde zdaňovať príjmy zo zahraničia

Podľa zákona o dani z príjmov je daňovým rezidentom SR (daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou) fyzická osoba, ktorá

  • má na území SR trvalý pobyt alebo
  • sa na území SR obvykle zdržiava.

Fyzická osoba sa na území SR obvykle zdržiava, ak na území SR nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku. Do 183 dní sa započítava každý, aj začatý deň pobytu na území SR. Nemusí ísť o 183 dní súvisle za sebou idúcich, ale do celkového počtu sa započítavajú sa aj kratšie časové úseky či samostatné dni.

Pre účely zdaňovania celosvetových príjmov v SR (podľa zákona o dani z príjmov) nie je rozhodujúce, či fyzická osoba má slovenské občianstvo.

Môže dôjsť k situácii, že právne predpisy jednotlivých štátov budú považovať tú istú fyzickú osobu za daňového rezidenta. Vzniká tak konflikt daňovej rezidencie a tento sa rieši práve pomocou medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia (obvykle čl. 4 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia označovaný ako “Daňový domicil” alebo “Rezident”).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad: Vladimír pracuje v Českej republike (ČR). V roku 2015 tam odpracoval 250 dní. V ČR má prenajatý byt. Trvalý pobyt má v SR. Na území SR vlastní rodinný dom, má manželku a deti. Podľa slovenského zákona o dani z príjmov je rezidentom SR z titulu trvalého pobytu. Podľa českého zákona o dani z príjmov je daňovým rezidentom ČR z titulu, že sa tam obvykle zdržiava. SR má s ČR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Na túto situáciu sa aplikuje čl. 4 ods. 2 písm. a) tejto zmluvy. Rozhodovacie kritérium konfliktu daňovej rezidencie je stredisko životných záujmov (manželka, deti), ktoré je v SR.

Aplikáciou zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia nedochádza k zdaneniu všetkých príjmov fyzickej osoby len v jednom štáte (štáte daňovej rezidencie), ale k prerozdeleniu zdanenia medzi zmluvné štáty. Na zabezpečenie toho, aby sa daň platila len v jednom zmluvnom štáte, slúžia metódy zamedzenia dvojitého zdanenia.

Metódy zamedzenia dvojitého zdanenia

Zákon o dani z príjmov aj medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia povoľujú dve metódy zamedzenia dvojitého zdanenia, a to metódu započítania dane a metódu vyňatia príjmov.

Pri metóde započítania dane sa daň zaplatená v druhom zmluvnom štáte (v zahraničí) započíta na úhradu dane podľa zákona o dani z príjmov najviac sumou, ktorá môže byť v druhom zmluvnom štáte vyberaná (táto suma je daná na základe potvrdenia o zaplatení dane, daňového priznania alebo iného dokladu vydaného zamestnávateľom alebo príslušným úradom v zahraničí) v súlade so zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, pričom zápočet dane sa vykoná najviac v sume dane pripadajúcej na príjmy (resp. základ dane) plynúce zo zdrojov v zahraničí (táto suma sa vypočíta v daňovom priznaní). Pri metóde započítania dane môže vzniknúť daňová povinnosť v SR aj z príjmov zo zdrojov v zahraničí, ak sú napríklad možnosti zníženia dane vo väčšom rozsahu alebo sadzby dane nižšie v zahraničí ako v SR.

Uplatnením metódy vyňatia príjmov (resp. základu dane) sa príjmy dosiahnuté v zahraničí odpočítajú od celkových príjmov (resp. základu dane). Daň sa tak počíta len z príjmov, ktoré majú zdroj v SR. Zákon o dani z príjmov v niektorých prípadoch uprednostňuje použitie metódy vyňatia príjmov. Metódu vyňatia príjmov môže uplatniť napríklad aj fyzická osoba (daňový rezident SR), ktorá má príjmy zo závislej činnosti (je zamestnaná v zahraničí), ak je to pre ňu výhodnejšie, aj keď sa má podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia uplatniť metóda započítania dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky