Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2015

V nasledujúcom článku sa dozviete, ako vyplniť daňové priznanie, ak daňovník za rok 2015 uplatňuje paušálne výdavky.

Predtým, ako daňovník vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb, mal by si skontrolovať, či za dané zdaňovacie obdobie môže uplatňovať paušálne výdavky. O tom, kto si za rok 2015 môže uplatňovať paušálne výdavky, sa dozviete v článku Paušálne výdavky v roku 2015.

Prečítajte si aj články Komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2015 a Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2015.

Vyplnenie daňového priznania pri uplatňovaní paušálnych výdavkov ukážeme na modelovom príklade.

Príklad na vyplnenie daňového priznania pri uplatnení paušálnych výdavkov za rok 2015

Ján Michalovský má živnostenské oprávnenie na vedenie účtovníctva. V roku 2015 dosiahol príjmy vo výške 13 500 €. V roku 2015 zaplatil poistné do Sociálnej poisťovne vo výške 1635,69 € a preddavky do zdravotnej poisťovne vo výške 690,83 €. Má jedno dieťa, na ktoré si uplatňuje daňový bonus.

Riadok 01 - vyplní svoje DIČ, ktoré má pridelené od správcu dane. DIČ = 1234567890

Riadok 02 - nevypĺňa

Druh daňového priznania - zaškrtne možnosť “daňové priznanie”

Za rok - 2015

Riadok 03 - uvedie SK NACE 69.20.0

Hlavná, prevažná činnosť - Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

I. ODDIEL - Údaje o daňovníkovi

V tomto oddiele vyplní riadky 04 - 11, pretože má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ostatné riadky nevypĺňa.

II. ODDIEL - Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní, ktorý podáva daňové priznanie

V tomto oddiele vyplní len riadky č. 27 a 28, pretože daňové priznanie podáva on sám. V riadku 27 uvedie svoje telefónne číslo a v riadku 28 svoju e-mailovú adresu.

Záznamy daňového úradu - nevypĺňa

III. ODDIEL - Údaje na uplatnenie zníženia základu dane

Nevypĺňa, pretože v roku 2015 nepoberal dôchodok. Jeho manželka v roku 2015 nespĺňa podmienky uvedené v § 11 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”), z toho dôvodu daňovník nevypĺňa údaje o manželke.

IV. ODDIEL - Údaje na uplatnenie daňového bonusu

V tomto oddiele vyplní identifikačné údaje svojho syna a zaškrtne okienko 1-12, pretože si uplatňuje daňový bonus za celý rok.

V. ODDIEL - Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti - v eurách

Tento oddiel nevypĺňa, pretože v roku 2015 nedosahoval príjmy zo závislej činnosti.

VI. ODDIEL - Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu - v eurách

V Tabuľke č. 1 - Prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona uvádza údaje len na riadku 2 a 9.V riadku 2 tabuľky č. 1 uvedie sumu 13500. Pri paušálnych výdavkoch nevypĺňa sumu výdavkov v riadku 2. V riadku 9 sa uvedie suma príjmov 13500. Suma výdavkov sa uvedie len v riadku 9 vo výške 7366,52, čo je výška paušálnych výdavkov v maximálne prípustnej výške 5040 € a zaplateného poistného v roku 2015 vo výške 2326,52 €.

Poznámka: Keďže mal v roku 2015 zdaniteľné príjmy vo výške 13500, jeho paušálne výdavky sa vypočítajú ako 13500*0,40 = 5400 €. Táto suma je však o 360 € vyššia ako maximálne prípustná ročná výška paušálnych výdavkov. Ján si môže uplatniť do daňových výdavkov len maximálne prípustnú výšku 5040 €.

Pod tabuľkou pri formulke “Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona” zaškrtne okienko s textom “ pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona”.

Preukázateľne zaplatené poistné - uvedie sumu 2326,52

Tabuľku č. 1a - nevypĺňa, pretože nevedie daňovú evidenciu ani účtovníctvo

V tabuľke č. 1b - Údaje daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu z evidencie, ktorú vedie podľa § 6 ods. 10 zákona, ak uplatňuje výdavky percentom z príjmov - uvedie v riadku 1 sumu zásob, ktorú mal na začiatku roku 2015 a sumu zásob, ktorú mal na konci zdaňovacieho obdobia.

V riadku 2 v tabuľke č. 1b uvedie sumu pohľadávok, ktorú mal na začiatku roku 2015 a sumu pohľadávok, ktorú mal na konci roku 2015.

Poznámka: Daňovník, ktorý uplatňuje paušálne výdavky má povinnosť viesť počas zdaňovacieho obdobia evidenciu o príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane, o zásobách a pohľadávkach. Sumu pohľadávok a zásob v tabuľke č. 1b vypĺňa z evidencie, ktorú viedol počas zdaňovacieho obdobia.

Riadok 37 - uvedie sumu 13500, čo predstavuje výšku príjmov z tabuľky č. 1, riadku 9.

Riadok 38 - uvedie sumu 7366,52 - ide o výšku výdavkov vrátane zaplateného poistného a preddavkov na poistné uvedených v tabuľke č. 1, riadku 9.

Keďže má zdaniteľné príjmy za rok 2015 väčšie ako daňové výdavky, uvedie v riadku 39 výšku základu dane, čo je suma 6133,48 €. Túto sumu uvedie aj v riadku 43.

Riadky 40 - 42 a riadky 44 - 54 nevypĺňa.

Riadok 55 a 57 - v obidvoch riadkoch čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, teda sumu 6133,48

Riadok 56 - nevypĺňa

Riadky 58 - 65 - nevypĺňa.

Článok pokračuje pod reklamou

VII. ODDIEL - Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z kapitálového majetku - v eurách

Tento oddiel nevypĺňa, hoci získaval počas roka 2015 úroky z bežného účtu. Tie banka počas roka vysporiadala zrážkovou daňou. Tým pádom sa tento príjem považuje za vysporiadaný.

VIII. ODDIEL - Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z ostatných príjmov - v eurách

Tento oddiel nevypĺňa, pretože v roku 2015 nedosahoval príjmy uvedené v tomto oddiele.

IX. ODDIEL - Výpočet dane podľa § 15 zákona - v eurách

Riadok 72 - 6133,48

Riadok 73 - 3803,33 - čo predstavuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Má nárok na plnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane, pretože jeho čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti nepresahuje sumu 19809 €.

Riadky 74 - 76 - nevypĺňa

Riadok 77 - 3803,33

Riadok 78 - 2330,15 - predstavuje výšku základu dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona po znížení o nezdaniteľnú časť

Riadok 79 - nevypĺňa

Riadok 80 - 2330,15

Riadok 81 - 442,72 - daň sa vypočíta vynásobením sumy z riadku 80 sadbou dane 0,19, pretože jeho základ dane bol nižší ako suma 35 022,31 eur,

Riadky 82 - 89 - nevypĺňa

Riadok 90 - 442,72

Riadky 91 - 93 - nevypĺňa

Riadok 94 - 442,72

Riadok 95 - 256,92 predstavuje výšku daňového bonusu na dieťa, na ktoré si uplatňuje nárok

Riadok 96 - 185,80 predstavuje jeho daňovú povinnosť zníženú o daňový bonus

Riadok 97 - nevypĺňa, pretože mu počas roka nebol priznaný daňový bonus. Počas roka tento daňový bonus mu nebol ani vyplatený.

Riadok 98 - uvedie sumu 256,92

Riadok 99 - 108 - nevypĺňa

Riadok 109 - 185,80 - je to výška dane, ktorú je daňovník povinný zaplatiť

Riadok 110 - nevypĺňa

X. ODDIEL - Rozdiely z dodatočného daňového priznania - v eurách

Tento oddiel nevypĺňa, pretože podáva riadne daňové priznanie.

XI. ODDIEL - Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi)

Tento oddiel nevypĺňa, pretože je rezidentom Slovenskej republiky.

XII. ODDIEL - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Prečítajte si tiež

Keďže daňovníkovi vznikla daňová povinnosť, z ktorej 2% musia byť minimálne 3 €, môže poukázať 2 % z podielu zaplatenej dane, uvádzanej na riadku 96. Keby počas roka vykonával dobrovoľnícku činnosť minimálne 40 hodín a mal by o tejto činnosti písomné potvrdenie (ktoré by predstavovalo prílohu daňového priznania), mohol by poukázať 3 % z podielu zaplatenej dane. Ján Michalovský počas roka nepracoval ako dobrovoľník, takže môže poukázať len 2 % z podielu zaplatenej dane.

Riadok 123 - uvedie sumu 3,71, čo sú 2 % zo sumy 185,80 €.

Podpis daňovníka - tu sa musí Ján podpísať, aby 2 % mohli ísť prijímateľovi.

Riadok 124 - uvedie všetky údaje o prijímateľovi, komu poukazuje sumu 2 % z podielu zaplatenej dane.

Ak Ján chce, aby prijímateľ podielu zaplatenej dane vedel, kto mu 2% z podielu zaplatenej dane poskytol, zaškrtne políčko pri texte súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

XIII. ODDIEL - Miesto na osobitné záznamy daňovníka

Tento oddiel nevypĺňa. Vypĺňal by ho napríklad v prípade, ak by uplatňoval daňový bonus na viac ako štyri deti.

Riadok 125 - uvedie počet príloh 3. Dve prílohy sú prílohy, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Treťou prílohou je potvrdenie o návšteve školy dieťaťa, na ktoré si uplatňuje daňový bonus.

Dátum - uvedie dátum, kedy vypĺňa daňové priznanie a podpíše sa do kolónky “podpis daňovníka”.

XIV. ODDIEL - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie daňového bonusu

Nevypĺňa, pretože mu nevznikol daňový preplatok a nežiada o vyplatenie daňového bonusu.

PRÍLOHA č. 1 - Evidencia a odpočet nákladov na výskum a vývoj podľa § 30c zákona - nevypĺňa

PRÍLOHA č. 2 - Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (ktorá je súčasťou daňového priznania) - túto prílohu vypĺňa každý daňovník, ktorý v roku 2015 dosahoval príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z tejto činnosti povinne platil poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

Vypĺňa len riadky 12, 14 a 15 tejto prílohy.

Riadok 12 - 1635,69 - čo predstavuje sumu zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov zo živnosti v roku 2015. Do sumy 1635,69 € je zahrnuté poistné na sociálne poistenie, ktoré zaplatil v roku 2015 (bez ohľadu na to, do ktorého obdobia to poistné patrí = ak v januári 2015 zaplatil poistné za december 2014, zahrnie sa do tejto sumy poistného. Ak v januári 2016 platí poistné za december 2015, toto sa do sumy poistného pre rok 2015 neráta, pretože je to zaplatené až v nasledujúcom roku.). Do sumy zaplateného poistného na sociálne poistenie sa zahrnú aj nedoplatky za minulé roky, ktoré boli zaplatené v roku 2015. Zaplatené poistné zistí daňovník napr. podľa výpisov z banky za rok 2015. Suma poistného zaplateného v zahraničí sa tu neuvádza.

Riadok 13 - nevypĺňa, pretože v roku 2015 neplatil poistné na dobrovoľné sociálne poistenie.

Riadok 14 - 690,83 - čo predstavuje sumu zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie z príjmov zo živnosti v roku 2015. Do sumy 690,83 € sa zarátavajú preddavky na zdravotné poistenie zaplatené v roku 2015. Znamená to, že suma za december 2014 zaplatená v januári 2015 sa do poistného zahrnie, ale suma za december 2015 zaplatená v januári 2016 sa do poistného na zdravotné poistenie nezahrnie, pretože je platená až v nasledujúcom roku. V riadku 14 sa neuvádza zdravotné poistenie zaplatené v zahraničí.

Riadok 15 - 690,83 - ide o sumu zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie z príjmov zo živnosti v roku 2015. Nezahŕňa sa tu suma zaplatených nedoplatkov z predchádzajúcich rokov ani suma poistného zaplateného v zahraničí. Daňovník v tomto riadku zahrnie platbu poistného za december 2014 zaplatenú v januári 2015, ale sumu za december 2015 zaplatenú v januári 2016 už nezahrnie, pretože je zaplatená až v nasledujúcom zdaňovacom období.

Na konci strany uvedie dátum a podpíše sa.

POZOR! Na všetkých stranách daňového priznania (okrem prvej strany) musí mať v hornej časti strán uvedené svoje DIČ, ktoré má pridelené od správcu dane.

Pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2015 vám pomôžu Dôležité čísla v podnikaní v roku 2015 (prehľad sadzieb a limitov) a vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B.

Stiahnite si aj vyplnené daňové priznanie k paušálnym výdavkom za rok 2015 z modelového príkladu.

Ako na daňové priznanie s paušálnymi výdavkami za rok 2019? Aktuálne informácie nájdete v článku Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky