Daňové priznanie s príjmami zo zamestnania a z prenájmu za rok 2015

Daňové priznanie s príjmami zo zamestnania a z prenájmu za rok 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ste zamestnaní a zároveň ste v roku 2015 prenajímali nehnuteľnosť? Ukážeme Vám, ako vyplniť daňové priznanie.

Väčšina zamestnancov si za rok 2015 vysporiada povinnosti voči daňovému úradu tak, že požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov. Ak fyzická osoba dosiahla v roku 2015 zdaniteľné príjmy nielen zo zamestnania (závislej činnosti), ale aj z prenájmu nehnuteľnosti, musí podať daňové priznanie a daň z príjmov vysporiadať v ňom.

Tak ako sa mení už každoročne, a niekedy aj viackrát počas roka, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”), mení sa aj vzor daňového priznania. Príjmy zo zamestnania a príjmy z prenájmu sa zdaňujú v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (na stiahnutie na konci článku).

Dobrá rada: Použitie správneho vzoru daňového priznania overíte tak, že v ľavom dolnom rohu daňového priznania sa nachádza označenie MF/017080/2015-721.

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov si manželia delia. Ako deliť príjmy (a výdavky) z pri spoločných príjmoch nájdete v článku Delenie príjmov a výdavkov pri spoločných príjmoch

Príjmy a výdavky zo zamestnania a z prenájmu

Príjmy zo zamestnania (závislej činnosti) sú príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, predovšetkým príjmy podľa § 5 ods. 1 zákona o dani z príjmov (napr. pracovného pomeru). Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov sa uvedie na riadok 34 daňového priznania. Osobitne sa vyčlení na riadok 34a úhrn príjmov dosiahnutých na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o vykonaní práce).

Tieto príjmy sa znižujú o zamestnancom zaplatené poistné na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Úhrn povinného poistného sa uvedie v daňovom priznaní na riadku 35, bez ohľadu na skutočnosť, či sa vzťahuje na pracovný pomer alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Podkladom, resp. prílohou daňového priznania (kópie) a dôkazom v prípade daňovej kontroly sú potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti vystavené zamestnávateľom alebo viacerými zamestnávateľmi.

Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo zamestnania, resp. závislej činnosti, sa zistí ako rozdiel úhrnu príjmov od všetkých zamestnávateľov a úhrnu povinného poistného, t. j. ako rozdiel riadku 34 a 35.

Príklad: Alexandra mala v roku 2015 príjmy zo zamestnania (pracovného pomeru) 10 000 Eur. V roku 2015 zaplatila povinné poistné (sociálne a zdravotné) vo výške 1 340 Eur. Okrem pracovného pomeru pracovala aj na dohodu o vykonaní práce, z ktorej dosiahla príjmy 2 000 Eur a zaplatila povinné poistné (sociálne a zdravotné) vo výške 268 Eur. V daňovom priznaní vyplní riadky 34 až 36 takto:

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, ak nie sú dosahované pri prevádzkovaní živnosti, sú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Tieto príjmy sa znižujú o daňové výdavky, pričom zákon o dani z príjmov stanovuje nasledovné pravidlá:

 • možno uplatňovať len skutočné daňové výdavky (nie je možné uplatniť paušálne výdavky),
 • ak sú skutočné výdavky vyššie ako zdaniteľné príjmy, uplatnia sa len do výšky príjmov z prenájmu (nie je možné vykázať daňovú stratu pri prenájme).

Vynaloženie daňových výdavkov musí byť dostatočne preukázateľné. Daňovník musí viesť buď daňovú evidenciu alebo účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné) a mať uchovaný každý doklad, ktorým vie preukázať výšku daňového výdavku a účel vynaloženia, t. j. že daňový výdavok bol vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu. Jednotlivé doklady sa síce k daňovému priznaniu neprikladajú, ale tieto doklady sú dôkazmi v prípade daňovej kontroly.

Príjmy z prenájmu sa v daňovom priznaní uvádzajú už znížené o oslobodenie od dane, t. j. v tabuľke č. 1, stĺpec 1, riadok 10 sa uvádzajú len zdaniteľné príjmy z prenájmu. Oslobodenie od dane možno uplatniť vo výške 500 Eur, ak sa nepoužilo na zníženie iných príjmov. Keďže sa uplatnením oslobodenia od dane vylúči časť príjmov z prenájmu zo zdaniteľných príjmov, je potrebné v súlade s § 9 ods. 1 psím. g) zákona o dani z príjmov pomerne upraviť aj daňové výdavky. V tabuľke č. 1, stĺpec 2, riadok 10 sa uvádzajú daňové výdavky už po vykonaní úpravy.

V tabuľke č. 1 je potrebné vyplniť aj riadok 12, ktorý je súčtovým riadkom pre pasívne zdaniteľné príjmy fyzickej osoby. V tomto článku sa venujeme daňovníkovi, ktorý mal v roku 2015 príjmy len zo zamestnania a z prenájmu, tak sa na riadku 12, stĺpec 1 a stĺpec 2 uvedú rovnaké hodnoty ako na riadku 10.

Príklad: Alexandra mala v roku 2015 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (bytu) 8 000 Eur. V súvislosti s prenájmom vynaložila výdavky v sume 3 500 Eur. Vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov. V daňovom priznaní vyplní tabuľku č. 1 takto:

Ak sa daňovník rozhodne zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku a rozšíri tak okruh daňových výdavkov, o ktoré môže znížiť zdaniteľné príjmy (napr. odpisy, opravy, technické zhodnotenie, úroky), vyplní aj tabuľku č. 1a, riadok 1, stĺpec 1 a 2. V stĺpci 1 uvedie zostatkovú cenu nehnuteľnosti na začiatku zdaňovacieho obdobia, ktorá je zostatkovou cenou na konci bezprostredne predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia. V stĺpci 2 uvedie zostatkovú cenu nehnuteľnosti na konci zdaňovacieho obdobia, ktorá predstavuje zostatkovú cenu na začiatku zdaňovacieho obdobia (2015) zníženú o daňový odpis za zdaňovacie obdobie - kalendárny rok.

Základ dane z príjmov z prenájmu za zisťuje na riadkoch 58 až 65 daňového priznania. Zdaniteľné príjmy sa uvedú na riadok 58 a daňové výdavky na riadok 59. Základ dane (čiastkový základ dane) sa uvedie na riadok 60 a 65. Ostatné riadky sa používajú napríklad v prípade, ak daňovník (prenajímateľ) účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

V prípade základu dane z príjmov z prenájmu za rok 2015, tento nie je možné znížiť o daňovú stratu.

V daňovom priznaní sa pokračuje výpočtom dane v IX. oddiele. Základ dane z príjmov zo zamestnania možno znížiť o nezdaniteľné časti základu dane, ktoré sú upravené v § 11 zákona o dani z príjmov. Preto sa základ dane z príjmov zo zamestnania z riadku 36 uvedie aj na riadok 72. Tento základ dane možno znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane:

 • na daňovníka (3 803,33 Eur, môže sa však s rastúcim základom dane znížiť až na nulu),
 • na manželku (manžela) (3 803,33 Eur, pričom sa taktiež môže s rastúcim základom dane alebo príjmom manželky/manžela znížiť až na nulu),
 • na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie (najviac do výšky 2 % zo základu dane alebo do výšky 988,80 Eur),
 • na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (najviac do výšky 180 Eur ročne).

Základ dane po znížení o nezdaniteľné časti základu dane sa uvedie na riadku 78, pričom nezdaniteľné časti základu nemôžu byť vyššie ako základ dane z príjmov zo zamestnania.

Článok pokračuje pod reklamou

Základ dane z príjmov z prenájmu nie je možné znížiť ani o nezdaniteľné časti základu dane. Podľa § 11 ods. 1 zákona o dani z príjmov možno nezdaniteľné časti základu dane uplatniť len pri príjmoch podľa § 5 a/alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Príjmy z prenájmu (ako už bolo skôr uvedené) sú príjmy podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov.

Celkový základ dane z príjmov zo zamestnania (znížený o nezdaniteľné časti základu dane) a z príjmov z prenájmu (neznížený o nezdaniteľné časti základu dane) sa uvedie na riadok 80. V daňovom priznaní sa daň z príjmov vypočíta na riadku 81. Pri výpočte sa použije sadzba dane z príjmov 19 %, alebo 25 %, ak bude základ dane vyšší ako 176,8-násobok platného životného minima (35 022,31 Eur), pričom sa na základ dane prihliada ako na celok (t. j. základ dane zistený ako súčet čiastkových základov dane). Následne sa vypočítaná daň z príjmov uvádza aj na riadku 84, 90 a 94. Ostatné riadky sa vypĺňajú len v prípade, ak by daňovník (prenajímateľ) mal príjmy aj zo zdrojov v zahraničí.

Na nasledujúcich riadkoch sa daňové priznanie vypĺňa nasledovne (uvádzame len relevantné riadky):

Číslo riadka Náplň riadka
95. Uvedie sa nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona o dani z príjmov. Mesačná suma daňového bonusu pre rok 2015 je 21,41 Eur. Daňový bonus pre celý kalendárny rok 2015 je vo výške 256,92 Eur. Upozornenie: Ak sa uplatňuje daňový bonus, je potrebné vyplniť aj IV. oddiel daňového priznania a k daňovému priznaniu pripojiť prílohy, ktoré preukážu nárok na daňový bonus.
96. Uvedie sa daň z príjmov znížená o daňový bonus. Ak je daňový bonus vyšší ako daň z príjmov, uvedie sa 0.
97. Uvedie sa suma daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnávateľom alebo daňovým úradom. Ide napríklad o sumu daňového bonusu, o ktorú zamestnávateľ znižoval zamestnancovi v priebehu kalendárneho roka preddavky na daň z príjmov.
98. Na riadku 98 sa zisťuje výška daňového bonusu, ktorú má daňový úrad poukázať daňovníkovi. Ide o prípady, kedy si daňovník neuplatnil celý daňový bonus počas kalendárneho roka.
99. Riadok sa vypĺňa v prípade, ak je výška daňového bonusu (alebo jeho pomernej časti) nepriznaného a nevyplateného zamestnávateľom alebo daňovým úradom vyššia ako daň.
100. Ak bol počas kalendárneho roka zamestnávateľom priznaný a vyplatený daňový bonus vo vyššej výške, ako má daňovník nárok, táto suma sa uvádza na riadku 100. Vyplnený môže byť len jeden z riadkov 98 a 100.
101. Na riadku 101 sa vyplní suma zamestnaneckej prémie, ktorú zamestnávateľ alebo daňový úrad vyplatil v nesprávnej výške.
104. Na tomto riadku sa uvádza úhrn preddavkov na daň z príjmov vybraných zamestnávateľom počas kalendárneho roka (“preddavky zrazené mesačne zo mzdy”).
109. alebo 110. Vyplní sa vždy len jeden z týchto riadkov, a to na základe zisteného výsledku. Ak sa zistila daň na úhradu, uvedie sa na riadok 109, ak sa zistil daňový preplatok, ten sa uvedie na riadok 110.

X. oddiel vypĺňa len daňovník, ktorý podáva dodatočné daňové priznanie. Dodatočné daňové priznanie sa podáva v prípade, ak uplynie lehota na podanie daňového priznania.

V prípade príjmov zo zamestnania a príjmov z prenájmu by daňovník musel podať dodatočné daňové priznanie napríklad vtedy, ak by zistil, že v daňovom priznaní (alebo opravnom daňovom priznaní) uviedol:

 • príjmy zo zamestnania a/alebo z prenájmu v nižšej sume ako v skutočnosti boli,
 • výdavky na poistné a/alebo výdavky vynaložené v súvislosti s dosahovaním príjmov z prenájmu vo vyššej sume ako v skutočnosti boli,

následkom čoho by vypočítal nižšiu daň z príjmov, ako v skutočnosti byť mala.

XI. oddiel je určený pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňových nerezidentov SR). Sú to napríklad fyzické osoby, ktoré nemajú v SR trvalý pobyt.

V XII. oddiele je možné poukázať podiel zaplatenej dane vybraným príjemcom podielov zaplatenej dane (napr. občianskemu združeniu, nadácii, neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby). Fyzické osoby môžu poukázať 2 % zo zaplatenej dane, alebo ak vykonávali dobrovoľnícku činnosť v roku 2015 minimálne 40 hodín a predložia o tom potvrdenie, môžu poukázať 3 % zo zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane možno poukázať len vtedy, ak je táto suma 3 eurá a viac.

V XIII. oddiele sa uvádzajú osobitné záznamy daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (tzv. daňového rezidenta SR, napr. fyzická osoba s trvalým pobytom v SR) a iné osobitné záznamy - napríklad záznamy o spôsobe delenia príjmov z prenájmu nehnuteľnosti medzi manželov.

Na riadku 125 daňového priznania sa uvedie počet príloh. Počet príloh je minimálne 3 (Príloha č. 1 - Evidencia a odpočet nákladov na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov, Príloha č. 2 - Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia a Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň o daňovom bonuse na vyživované dieťa podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov).Ďalšími prílohami sú napríklad kópie rodných listov vyživovaných detí (ak sa daňový bonus neuplatňoval počas kalendárneho roka alebo sa uplatňoval len v pomernej časti a “douplatňuje” sa v daňovom priznaní) alebo potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

V daňovom priznaní je potrebné uviesť dátum, kedy sa daňové priznanie vyplnilo a podpis daňovníka, prípadne jeho zástupcu (napr. daňového poradcu). Dátum vyplňovania daňového priznania môže byť zhodný s dátumom podania daňového priznania.

Posledný XIV. oddiel slúži na požiadanie o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu, ak sa vyplňoval riadok 99. Taktiež je potrebné uviesť dátum vyplnenia požadovaných informácií a pripojiť podpis (ak sa táto časť vyplňuje).

Príloha č. 1 - Evidencia a odpočet nákladov na výskum a vývoj podľa § 30c zákona o dani z príjmov je novinkou od roku 2015 a netýka sa fyzických osôb, ktoré majú príjem zo zamestnania a z prenájmu nehnuteľnosti. Musia ju vyplniť fyzické osoby s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, ktoré uplatňujú odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, tzv. superodpočet.

V prílohe č. 2 - Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia vyplní fyzická osoba s príjmami zo zamestnania a z prenájmu:

 • riadok 9, na ktorom uvedie úhrn povinného poistného (sumu z riadku 35 daňového priznania),
 • riadok 10, na ktorom uvedie úhrn poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie) (sumu nájde v potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň o daňovom bonuse na vyživované dieťa podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov),
 • riadok 11, na ktorom uvedie úhrn poistného na zdravotné poistenie (sumu nájde taktiež v spomínanom potvrdení).

Aj v prílohe č. 2 je potrebné vyplniť dátum jej vyplnenia a pripojiť podpis daňovníka alebo jeho zástupcu (napr. daňového poradcu).

Na stiahnutie: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2015 (v roku 2016)

Vyplnenie vybraných častí daňového priznania právnickej osoby za rok 2015.

Daňové priznanie občianskeho združenia za rok 2015

Kedy musí podávať daňové priznanie občianske združenie či iná organizácia nezaložená alebo nezriadená na podnikanie?

Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2015

Prehľad dôležitých bodov, na ktoré by si mala každá samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník) pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2015 dať pozor.

Príležitostné príjmy v daňovom priznaní za rok 2015

Ako zdaniť príjmy z príležitostných činností (ostatné príjmy) a kedy je potrebné podať daňové priznanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky