Ako vyplniť daňové priznanie typ B za rok 2015

Daňové priznanie typ B vypĺňa fyzická osoba, ktorá dosiahla aj iné príjmy ako len príjmy zo závislej činnosti. Prečítajte si podrobný návod, ako ho má vyplniť živnostník, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo.

Daňové priznanie typ B živnostníka za rok 2015

Príjmy zo živnosti sú podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) klasifikované ako príjmy z podnikania. Živnostník má možnosť rozhodnúť sa, akým spôsobom bude preukazovať svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie a zabezpečenie príjmov z podnikania. V zásade ma možnosť výdavky preukazovať vedením daňovej evidencie, jednoduchého účtovníctva, podvojného účtovníctva alebo môže uplatňovať paušálne výdavky percentom z príjmov. Podľa toho, akým spôsobom živnostník preukazuje svoje výdavky, sa rozdielne postupuje pri vypĺňaní VI. oddielu daňového priznania (vypĺňajú sa v ňom odlišné riadky, kolónky a tabuľky).

V tomto článku si ukážeme vyplnenie daňového priznania živnostníka, ktorý preukazuje svoje výdavky vedením jednoduchého účtovníctva.

Príklad ako vyplniť daňové priznanie typ B pri príjmoch zo živnosti

Lucia Šikovná má vlastnú reklamnú agentúru a je držiteľkou živnostenského oprávnenia v odbore voľnej živnosti, ktorej predmetom je poskytovanie širokej škály reklamných a marketingových služieb. V roku 2015 dosahovala len príjmy zo živnosti a na preukazovanie svojich výdavkov sa rozhodla viesť jednoduché účtovníctvo. Jej príjmy za rok 2015 dosiahli výšku 38 000 eur a výdavky 20 000 eur. Vzhľadom na to, že jej ročné zdaniteľné príjmy z podnikania presiahli sumu 1901,67 eura, je Lucia Šikovná povinná podať daňové priznanie typ B. V prípade, že by takýto živnostník mal len príjmy z podnikania, ktoré by nepresiahli sumu 1901,67 eura a zároveň by nedosahoval daňovú stratu, daňové priznanie by podávať nemusel.

Počas vypĺňania daňového priznania je potrebné si všímať samotnú predtlač a číselné odkazy v nej, ktoré odkazujú na vysvetľujúce poznámky pod čiarou k jednotlivým riadkom daňového priznania. Slovné údaje sa zarovnávajú vľavo a píšu veľkými tlačenými písmenami, číselné údaje sa zarovnávajú vpravo. Ak pre niektoré riadky nie je obsahová náplň, ponechávajú sa prázdne.

Postup ako vyplniť daňové priznanie typ B pri príjmoch zo živnosti

V samotnom úvode daňového priznania najskôr krížikom označíme, že podávame riadne daňové priznanie (prvá možnosť „daňové priznanie“) a hneď vedľa uvedieme, že ho podávame za rok 2015. Potom postupujeme vyplnením riadku 1 daňového priznania, ktorým je daňové identifikačné číslo, ktoré nájdete takmer na každom účtovnom doklade, určite však na tzv. „bielej kartičke“, ktorú vám po založení živnosti vydal daňový úrad (v našom prípade uvádzame číslo 0123456789). Dôležité upozornenie – nezabudnite DIČ uviesť aj v hlavičke na každej ďalšej strane daňového priznania. V riadku 3 uvedieme kód klasifikácie ekonomických činností SK NACE (kompletnú klasifikáciu nájdete na stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky). Lucia Šikovná sa prevažne zaoberá poskytovaním reklamných a marketingových služieb, ktorým zodpovedá kód 73.11.0 a slovný popis „Reklamné agentúry“, ktorý vpíšeme do textovej časti.

Ako postupovať pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov – typ B v roku 2020 elektronicky približujeme krok po kroku v článku Ako podať daňové priznanie v roku 2020 elektronicky (online).

I. oddiel – Údaje o daňovníkovi

Riadok Obsahová náplň riadku
R 4 Uvedieme priezvisko ŠIKOVNÁ.
R 5 Uvedieme meno LUCIA.
R 6 Uvedieme titul pred menom MGR.
R 7 Uvedieme ulicu ZAĽÚBENÁ.
R 8 Uvedieme súpisné/orientačné číslo 2105/15.
R 9 Uvedieme poštové smerovacie číslo 02201.
R 10 Uvedieme obec ČADCA.
R 11 Uvedieme štát SLOVENSKÁ REPUBLIKA.
Riadky 12, 14 až 17 vypĺňať nebudeme, pretože Lucia Šikovná má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou. Riadok 13 súvisí so závislými osobami na účely transferového oceňovania. Zjednodušene predpokladajme, že žiadne takéto prepojenie Lucia Šikovná nemá, inak by musela tieto osoby identifikovať v XIII. oddiele daňového priznania.

II. oddiel – Údaje o zákonnom zástupcovi alebo dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní, ktorý podáva daňové priznanie

Lucia Šikovná si daňové priznanie podáva sama, preto nebude vypĺňať riadky 18 až 26. Ak by za ňu daňové priznanie podával niekto iný, uviedli by sa v týchto riadkoch jeho údaje. V našom prípade sa v tomto oddiele na riadku 27 uvedie len telefónne číslo daňovníka (uvádzame 0912345678) a na riadku 28 e-mailová adresa daňovníka (uvádzame [email protected]). Informácie o telefónnom čísle a e-mailovej adrese daňovníka pritom povinné nie sú a v našom prípade sme celý tento oddiel mohli ponechať úplne prázdny.

III. oddiel – Údaje na uplatnenie zníženia základu dane (§ 11 zákona)

Prečítajte si tiež

V prvej časti tohto oddielu by sa vypĺňali údaje, ak by daňovník poberal niektorý z dôchodkov uvedený v § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov. V druhej časti tohto oddielu by sa vypĺňali údaje o manželovi/manželke daňovníka vtedy, ak by si daňovník uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku podľa § 11 ods. 3 zákona o dani z príjmov. Lucia Šikovná počas celého roku 2015 prevádzkovala svoju živnosť a žiadny dôchodok nepoberala. Podobne jej manžel dosahoval počas celého roku pomerne vysoké príjmy, nestaral sa o maloleté vyživované dieťa, nepoberal príspevok na opatrovanie, nebol evidovaný na úrade práce a nie je zdravotne postihnutý. Preto Lucia Šikovná nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na manžela. Tento oddiel preto ponechávame prázdny.

IV. oddiel – Údaje na uplatnenie daňového bonusu (§ 33 zákona)

Lucia Šikovná má so svojim manželom dve deti, na jedno z nich si uplatňuje daňový bonus ona a na druhé si daňový bonus uplatňuje jej manžel. Na riadku 32 uvádzame priezvisko a meno dieťaťa ŠIKOVNÝ NORBERT, na ktoré si Lucia Šikovná uplatňuje daňový bonus, a jeho rodné číslo 150715/0018. V tom istom riadku v prvej kolónke krížikom označíme, že Lucia Šikovná si ho uplatňuje na celých 12 mesiacov. Prílohou daňového priznania bude kópia rodného listu, výpis z rodného listu alebo potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie o tom, že dieťa nemôže študovať alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz alebo potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa.

Vzhľadom na to, že Lucia Šikovná počas celého roka mala len príjmy z podnikania a žiadne príjmy zo závislej činnosti nemala (napr. príjem na základe pracovnej zmluvy, dohody, za výkon funkcie vo volebnej komisii a pod.) V. oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona) vypĺňať nebude.

Článok pokračuje pod reklamou

VI. oddiel – Výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona)

V tomto oddiele bude každý živnostník uvádzať všetky svoje príjmy z tohto podnikania. Ako sme spomínali v úvode článku, vyplnenie jednotlivých častí tohto oddielu závisí aj od spôsobu preukazovania výdavkov (upozorní Vás na to predtlač a poznámky pod čiarou). Lucia Šikovná vedie jednoduché účtovníctvo, preto vypĺňame tabuľku č. 1.

Riadok Tabuľka č. 1 - prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona
2 V stĺpci 1 uvedieme celkovú výšku príjmov v sume 38 000 eur. V stĺpci 2 uvedieme celkovú výšku výdavkov v sume 20 000 eur. Podkladom pre tieto údaje sú informácie z jednoduchého účtovníctva.
9 V riadku 9 sa sčítavajú všetky príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Lucia Šikovná mala len príjmy zo živnosti, preto uvedieme do tohto riadku do stĺpca 1 príjmy spolu vo výške 38 000 eur a do stĺpca 2 výdavky spolu vo výške 20 000 eur.
Pod touto tabuľkou je v našom prípade potrebné ešte vyplniť riadok „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona“. Ide o preddavky na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie vrátane ich nedoplatkov z minulých období. Pre zjednodušenie predpokladajme, že Lucia Šikovná v roku 2015 zaplatila preddavky na zdravotné poistenie v sume 2 000 eur a poistné na sociálne poistenie v sume 5 000 eur, čo je spolu 7 000 eur.

Tabuľku 1a a tabuľku 1b vypĺňať v našom prípade nebudeme, keďže je určená len pre tých daňovníkov, ktorí vedú daňovú evidenciu alebo si uplatňujú paušálne výdavky percentom z príjmov. Pokračujeme ostatnými riadkami tohto oddielu.

R37 Uvedieme celkovú výšku príjmov z podnikania z riadku 9 stĺpca 1 tabuľky č. 1, v našom prípade sumu 38 000 eur.
R38 Uvedieme celkovú výšku výdavkov na podnikanie z riadku 9 stĺpca 2 tabuľky č. 1, v našom prípade sumu 20 000 eur.
R39, 40 Z rozdielu riadkov 37 a 38 vypočítame základ dane z príjmov (ak je výsledkom kladné číslo) alebo daňovú stratu (ak je výsledkom záporné číslo) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Lucia Šikovná dosiahla základ dane 18 000 eur (38 000 – 20 000), preto ho zapisujeme do riadku 39.
Poznámka číslo 14 upozorňuje, že riadky 41 až 42 nevypĺňa daňovník, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo si uplatňuje paušálne výdavky. V prípade jednoduchého účtovníctva sú tieto položky upravujúce základ dane z príjmov súčasťou uzávierkových operácií v peňažnom denníku a teda už sú obsiahnuté v predchádzajúcich riadkoch o celkových príjmov a výdavkoch. Výnimkou sú úpravy základu dane súvisiace s § 17 ods. 34 a 35, § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h) tretieho bodu zákona o dani z príjmov. Súvisia s limitovanými odpismi a nájomným osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac, s nepovinnými členskými príspevkami a výdavkami na alkoholické nápoje v podobe reklamných predmetov, ak výroba alkoholu nie je u daňovníka hlavným predmetom činnosti. Takéto úpravy základu dane z príjmov sa v týchto riadkoch uvedú.
R43 Do tohto riadku znova uvedieme výšku základu dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti z riadku 39, teda sumu 18 000 eur.

Ďalej zjednodušene predpokladajme, že Lucia Šikovná žiadnu stratu za predchádzajúceho zdaňovacie obdobia nedosiahla (riadky 45 až 55) a nemala žiadne výdavky na výskum a vývoj, na ktoré by si uplatnila tzv. super odpočet výdavkov na výskum a vývoj (riadky 56 a 57) a nemala ani žiadne príjmy podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov (riadky 58 až 65), preto riadky s tým súvisiace vypĺňať nebudeme. Avšak v rámci nich vyplníme len riadky 55 a 57, do ktorých rovnako uvedieme sumu 18 000 eur ako základ dane z príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Tiež predpokladajme, že Lucia Šikovná v roku 2015 nemala žiadne príjmy klasifikované ako príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov) alebo ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov), preto nebude vypĺňať ani VII. oddiel a VIII. oddiel daňového priznania.

IX. oddiel - Výpočet dane podľa § 15 zákona

R72 Uvedieme základ dane z príjmov z podnikania pred znížením o nezdaniteľnú časť základu dane, ktorý sa opíše z riadku 57. V našom prípade je ním suma 18 000 eur.
R73 Uvedieme nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2015 vo výške 3 803,33 eura. Poznámka: Ak by suma na riadku 72 bola vyššia ako 19 809 eur, nezdaniteľná časť základu dane by sa musela krátiť podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov.
R77 Spočítame všetky nezdaniteľné časti základu dane. V našom prípade sem len opíšeme sumu z riadku 73, teda 3803,33 eura.
R78 Vypočítame základ dane z príjmov znížený o nezdaniteľné časti základu dane ako rozdiel súm uvedených na riadkoch 72 a 77. V našom prípade je výsledkom suma 14 196,67 eura (18 000 – 3803,33).
R80 V tomto riadku sa vypočíta celkový základ dane zo všetkých príjmov fyzickej osoby znížený o nezdaniteľné časti základu dane. Keďže Lucia Šikovná mala len príjmy z podnikania, opíšeme sem sumu 14 196,67 eura z riadku 78.
R81 Zo základu dane zníženého o nezdaniteľné časti základu dane uvedeného v predchádzajúcom riadku vypočítame daň z príjmov ako 19 % z 14 196,67 eura (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol). Výsledkom je suma 2 697,36 eura. Poznámka: Pri vysokých príjmov sa na tú časť základu dane, ktorá presiahne sumu 35 022,31 eura, uplatňuje 25 % sadzba dane z príjmov.
R90, 94 Vzhľadom na to, že Lucia Šikovná nemala žiadne príjmy zo zahraničia, nemá náplň pre riadky 82 až 89 ani pre riadky 91 až 93. Preto do riadkov 90 a 94 opíšeme sumu 2 697,36 eura z riadku 81.
R95 V tomto riadku uvedieme výška nároku na daňový bonus za celý rok 2015. V roku 2015 bola mesačná výška daňového bonusu 21,41 eura. Lucia Šikovná si uplatňuje daňový bonus na svoje dieťa na celých dvanásť mesiacov, takže výsledná suma ročného daňového bonusu na jedno vyživované dieťa je 256,92 eura (12 x 21,41).
R96 V tomto riadku sa vypočíta daňová povinnosť znížená o daňový bonus ako rozdiel súm uvedených v riadkoch 94 a 95. V našom prípade je výsledkom suma 2 440,44 eura (2 697,36 - 256,92).
R98 Na tomto riadku uvedieme rozdiel súm uvedených na riadkoch 95 a 97, ktorým je suma 256,92 eura. Keďže Lucia Šikovná nemala zamestnávateľa, u ktorého by si uplatňovala daňový bonus, v riadku 97 kalkulujeme s nulou.
R109, 110 Lucia Šikovná počas roku 2015 žiadne preddavky na daň z príjmov neplatila, preto nevypĺňame ani riadok 106. Pokračujeme výpočtom dane na úhradu alebo daňového preplatku podľa postupu uvedeného v riadkoch 109 a 110. Ak je výsledkom kladné číslo, napíše sa do riadku 109, ak je výsledkom záporné číslo, napíše sa do riadku 110. V našom prípade je výsledkom daň na úhradu vo výške 2 440,44 eura ako rozdiel riadkov 94 a 95 (2 697,36 - 256,92). Výsledok je kladné číslo, preto ho uvedieme v riadku 109.

X. oddiel – Rozdiely z dodatočného daňového priznania a XI. oddiel – Údaje o daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidentovi) vypĺňať nebudeme, pretože Lucia Šikovná podáva riadne daňové priznanie a je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

XII. oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

Lucia Šikovná sa rozhodla 2 % zaplatenej dane podporiť Združenie mladých podnikateľov Slovenska. V riadku 123 uviedla sumu 48,80 eura ako 2 % zo sumy 2 440,44 eura uvedenej na riadku 96 (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol). Následne v riadku 124 uviedla údaje o prijímateľovi tejto dane. Na predtlačené miesto je potrebné ešte pripojiť podpis. Zaškrtnutím príslušného políčka môžete vyjadriť súhlas s tým, aby správca dane oznámil prijímateľovi dane vaše meno, priezvisko a trvalý pobyt. Zoznam všetkých prijímateľov, ktorým možno poukázať 2 % zaplatenej dane, môžete nájsť na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky. Ak možnosť poukázať podiel zaplatenej dane nevyžijete, v úvode tohto oddielu krížikom vyznačte „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.

XIII. oddiel – Miesto na osobitné záznamy daňovníka

V tomto oddiele sa uvádzajú osobitné záznamy daňovníka, na ktorých uvedenie je upozorňovaný v jednotlivých častiach daňového priznania, predovšetkým v poznámkach pod čiarou. Lucia Šikovná v tomto oddiele bude na riadku 125 uvádzať počet príloh. V jej prípade pôjde o tri prílohy. Dve z nich sú súčasťou samotného daňového priznania a započítavajú sa do tohto počtu aj vtedy, ak sa nevypĺňajú. Treťou prílohou je kópia rodného listu Norberta Šikovného, na ktorého si Lucia Šikovná uplatňuje daňový bonus. Na osobitnom mieste Lucia Šikovná uvedie dátum a pripojí podpis.

XV. oddiel - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku a o vyplatenie daňového bonusu je pre Luciu Šikovnú bezpredmetný, keďže výška jej daňovej povinnosti pred znížením o daňový bonus bola vyššia ako výška daňového bonusu a rovnako nežiada ani o vrátenia daňového preplatku, keďže jej vyšla daň na úhradu. Taktiež nebude vypĺňať prílohu č. 1, pretože žiadny výskum a vývoj nerealizovala a teda si neuplatnila ani tzv. super odpočet výdavkov na výskum a vývoj.

Príloha č. 2 – Údaje na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Riadky 1 až 7 ponechávame prázdne, pretože Lucia Šikovná nevykonávala osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov. Rovnako sa jej príjmov netýkajú ani riadky 8 (podiely na zisku) a 9 až 11 (sociálne poistenie a zdravotné poistenie z príjmov zo závislej činnosti). Vyplnia sa len riadky 12 až 15 týkajúce sa súhrnnej sumy uvedenej pod tabuľkou č. 1. Na konci tejto prílohy sa ešte uvedie dátum a pripojí podpis.

R12 Uvedieme úhrnnú výšku preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov z podnikania v roku 2015 vrátane nedoplatkov na poistnom za predchádzajúce obdobia, ktoré boli v roku 2015 zaplatené. V našom prípade je to suma 5 000 eur.
R13 Tento riadok ponechávame prázdny, pretože dobrovoľné sociálne poistenie si Lucia Šikovná neplatila.
R14 Uvedieme úhrnnú výšku preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie z príjmov z podnikania v roku 2015 vrátane nedoplatkov na poistnom za predchádzajúce obdobia, ktoré boli roku 2015 zaplatené. V našom prípade je to suma 2 000 eur.
R15 V tomto riadku sa uvedie suma preukázateľne zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie v roku 2015 bez prípadných zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Lucia Šikovná nedoplatky na zdravotnom poistení v roku 2015 neuhrádzala, preto znova uvedie sumu 2 000 eur.

Vzorové daňové priznanie Lucie Šikovnej sme vypĺňali prostredníctvom interaktívnej služby portálu Finančnej správy Slovenskej republiky, nájdete ho ako prílohou k tomuto článku, vrátane potvrdenia o jeho podaní:

Aktuálne informácie pre rok 2016 nájdete v článku  Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2016 typ B.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky