Daňové priznanie Slováka pracujúceho v Rakúsku

Daňové priznanie Slováka pracujúceho v Rakúsku
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Pracujete v Rakúsku a máte povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie, ak máte príjmy zo zamestnania v Rakúsku.

V článku sa budeme venovať daňovému priznaniu Slováka, ktorý je zamestnaný v Rakúsku a daňové priznanie je povinný podať v SR.

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2015

Povinnosť daňovníka fyzickej osoby (ďalej len “Slovák”) podať daňové priznanie upravuje § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). Pokiaľ ide o Slováka, ktorý má príjem zo zamestnania v Rakúsku, použije sa § 31 ods. 1 zákona o dani z príjmov a jeho príjem (nie základ dane) zo zamestnania v Rakúsku sa bude testovať voči sume 1 901,67 Eur. Slovák má povinnosť podať daňové priznanie v SR vtedy, ak jeho príjem presiahne uvedenú sumu (1 901,67 Eur).

Príklad: Beáta pracuje v Rakúsku a za rok 2015 zarobila “v hrubom” 1 900 Eur. V SR nie je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A).

Príklad: Adam pracuje v Rakúsku a za rok 2015 zarobil “v hrubom” 2 500 Eur. V SR je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) v zákonom stanovenej lehote.

Typ daňového priznania

Príjmy zo zamestnania sa pre účely zdanenia považujú za príjmy zo závislej činnosti. Pre priznanie a zdanenie tohto druhu príjmov sa použije vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. Vzory tlačív daňových priznaní pre rok 2015 boli opäť aktualizované. Či daňové priznanie podávate na aktuálnom vzore si môžete overiť číslom opatrenia, ktoré sa nachádza v ľavom dolnom rohu - MF/017083/2015-721.

Daňová rezidencia a právo na zdanenie príjmov

Vychádzame z predpokladu, že Slovák pracujúci v Rakúsku má trvalý pobyt v SR, t. j. je daňovým rezidentom SR. Daňový rezident SR zdaňuje v SR svoje celosvetové príjmy. V daňovom priznaní musí uviesť príjmy dosiahnuté zo zdrojov na území SR, ako aj zo zdrojov v zahraničí. Je tomu tak aj v prípade, ak by dosiahol príjmy len zo zdrojov v zahraničí.

Podľa čl. 15 ods. 1 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (ďalej len “zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia”) má právo na zdanenie mzdy Rakúska republika. I keď právo na zdanenie má Rakúska republika, Slovák musí podať daňové priznanie v SR a príjmy dosiahnuté zo zamestnania v Rakúsku v ňom uviesť.

Metóda zamedzenia dvojitého zdanenia

Podľa čl. 23 ods. 1 písm. a) zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa pre vylúčenie dvojitého zdanenia použije metóda vyňatia príjmov. Metóda vyňatia príjmov spočíva v tom, že príjmy (základ dane) dosiahnutý v Rakúsku sa odpočíta od celkových príjmov (základu dane) a daň sa vypočíta len z rozdielu.

Ak bude mať Slovák príjmy len zo zamestnania v Rakúsku, jeho celkové príjmy (základ dane) sa budú rovnať zahraničným príjmom (základu dane) a daňová povinnosť v SR bude nulová. I napriek tomu musí daňové priznanie podať (ak mu vznikne povinnosť).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na vyplnenie daňového priznania Slováka pracujúceho v Rakúsku

Karin má trvalý pobyt v SR, ale zamestnanie má v Rakúsku. Do práce dochádza denne. Jej príjem (hrubá mzda) za rok 2015 je 28 800 Eur. Na poistnom Karin zaplatila 5 204,16 Eur. Daňové priznanie vyplní takto:

Na prvej strane daňového priznania vyplní na riadku 01 rodné číslo, označí “x” druh daňového priznania “daňové priznanie” a doplní za rok 20”15”. Dátum narodenia (riadok 02) a dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania nevyplní.

V prvom oddiele vyplní svoje priezvisko (riadok 03), meno “Karin” (riadok 04), tituly, ak ich má (riadok 05) a adresu trvalého pobytu (riadky 06 až 10). Na riadku 10 stačí uviesť “SK”. Riadky 11 až 15 nevyplní. Rovnako nevyplní ani druhý oddiel.

V daňovom priznaní môže (ale nemusí) vyplniť telefónne číslo alebo emailovú adresu. Uvedenie týchto údajov v daňovom priznaní nie je povinné. V prípade potreby ju však môže správca dane rýchlejšie kontaktovať telefonicky.

Karin nie je poberateľom dôchodku, neuplatňuje nezdaniteľnú časť na manžela a neuplatňuje ani daňový bonus. Tretí a štvrtý oddiel nevyplní.

V piatom oddiele vyplní na riadok 32 úhrn príjmov od rakúskeho zamestnávateľa v sume 28 800,00 Eur, na riadok 33 úhrn poistného 5 204,16 Eur, na riadok 33a sumu poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie) 3 997,82 Eur a na riadok 33b uvedie sumu poistného na zdravotné poistenie vo výške 1 206,34 Eur. Základ dane dosiahnutý zo zamestnania (28 800,00 - 5 204,16 = 23 595,84 Eur) vyplní na riadok 34. Ostatné riadky v piatom oddiele zostanú prázdne.

V šiestom oddiele uvedie na riadku 36 základ dane z riadku 34. Uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na riadok 37 vyplní sumu 2 856,62 Eur. Na ostatné nezdaniteľné časti základu dane nemá Karin, v tomto prípade, nárok. Na riadku 41 uvedie súčet nezdaniteľných častí základu dane v sume 2 856,62 Eur. O tento súčet zníži základ dane uvedený na riadku 36 a rozdiel vyplní na riadok 42 (20 739,22 Eur). Pri výpočte dane z príjmov podľa § 15 zákona o dani z príjmov použije sadzbu dane 19 %. Na riadok 43 vyplní daň z príjmov 3 940,45 Eur.

Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa na zamedzenie dvojitého zdanenia použije metóda vyňatia príjmov (základu dane) dosiahnutých zo zamestnania v Rakúsku. Úhrn vyňatých príjmov (základu dane) sa uvedie na riadok 48 v sume 23 595,84 Eur (t.j. v rovnakej sume ako na riadku 34 a 36). Na riadok 49 sa uvedie 0 (nula), pretože úhrn vyňatých príjmov (základu dane) je vyšší ako základ dane znížený o súčet nezdaniteľných častí základu dane na riadku 42.

Daň vypočítaná na riadku 50, ako aj na riadkoch 56 a 58 bude vo výške 0 (nula). Ostatné riadky v šiestom oddiele zostanú prázdne, vrátane riadkov 65 a 66.

Siedmy oddiel sa vypĺňa v prípade, ak by daňovníčka podávala dodatočné daňové priznanie. Riadky 67 až 74 zostanú prázdne.

V ôsmom oddiele daňovníčka označí, že neuplatňuje postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov, t. j. nepoukazuje podiel zaplatenej dane prijímateľovi podielov zaplatenej dane. Riadky 75 a 76 sa nevyplnia.

V deviatom oddiele je potrebné identifikovať štát, z ktorého plynú príjmy zo zamestnania v zahraničí, výšku týchto príjmov a výšku výdavkov na preukázateľne zaplatené povinné zahraničné poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Karin v daňovom priznaní označí “x” pri možnosti “Uvádzam osobitné záznamy” a v tabuľke nižšie uvedie nasledovné:

  • kód štátu: 040,
  • príjmy: 28 800,00,
  • výdavky: 5 204,16.

Desiaty oddiel daňovníčka nevyplní, t. j. riadky 77 a 78 zostanú prázdne. Na riadku 79 sa uvedie počet príloh 1 (potvrdenie o výške príjmov od zamestnávateľa v Rakúsku). Daňovníčka uvedie dátum, kedy daňové priznanie vypĺňa a pripojí podpis. Ak za daňovníčku podáva daňové priznanie zástupca (napr. daňový poradca), pripojí svoj podpis tento zástupca.

Jedenásty oddiel zostane taktiež nevyplnený, nakoľko daňovníčka nežiada o vyplatenie daňového bonusu alebo rozdielu daňového bonusu, vyplatenie zamestnaneckej prémie alebo vrátenie daňového preplatku.

Nezabudnite, že na každú stranu daňového priznania je potrebné uviesť rodné číslo. Ide o veľmi často sa vyskytujúcu chybu.

Dvanásty oddiel je určený pre pomocné výpočty. Vyplňovať sa nemusí.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2022 (v roku 2023)

Mali ste v roku 2022 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Prinášame postup, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov – typ A v roku 2023 (za rok 2022), ak ste daňovým rezidentom SR.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2020 (v roku 2021)

Mali ste v roku 2020 príjmy zo zamestnania zo zahraničia? Prinášame vám postup, ako vyplniť daňové priznanie v jednotlivých krokoch, ako aj vzor vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie a zahraničné príjmy za rok 2020 (v roku 2021)

Dosiahli ste v roku 2020 príjmy zo zdrojov v zahraničí? Podľa čoho zistíte, či je potrebné tento príjem zdaniť na Slovensku a ako sa vyhnúť tomu, aby bol zdanený dvakrát?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky