Daňové priznanie Slováka pracujúceho v Rakúsku

Daňové priznanie Slováka pracujúceho v Rakúsku
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Pracujete v Rakúsku a máte povinnosť podať daňové priznanie na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie, ak máte príjmy zo zamestnania v Rakúsku.

V článku sa budeme venovať daňovému priznaniu Slováka, ktorý je zamestnaný v Rakúsku a daňové priznanie je povinný podať v SR.

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2015

Povinnosť daňovníka fyzickej osoby (ďalej len “Slovák”) podať daňové priznanie upravuje § 32 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). Pokiaľ ide o Slováka, ktorý má príjem zo zamestnania v Rakúsku, použije sa § 31 ods. 1 zákona o dani z príjmov a jeho príjem (nie základ dane) zo zamestnania v Rakúsku sa bude testovať voči sume 1 901,67 Eur. Slovák má povinnosť podať daňové priznanie v SR vtedy, ak jeho príjem presiahne uvedenú sumu (1 901,67 Eur).

Príklad: Beáta pracuje v Rakúsku a za rok 2015 zarobila “v hrubom” 1 900 Eur. V SR nie je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A).

Príklad: Adam pracuje v Rakúsku a za rok 2015 zarobil “v hrubom” 2 500 Eur. V SR je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) v zákonom stanovenej lehote.

Typ daňového priznania

Príjmy zo zamestnania sa pre účely zdanenia považujú za príjmy zo závislej činnosti. Pre priznanie a zdanenie tohto druhu príjmov sa použije vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A. Vzory tlačív daňových priznaní pre rok 2015 boli opäť aktualizované. Či daňové priznanie podávate na aktuálnom vzore si môžete overiť číslom opatrenia, ktoré sa nachádza v ľavom dolnom rohu - MF/017083/2015-721.

Daňová rezidencia a právo na zdanenie príjmov

Vychádzame z predpokladu, že Slovák pracujúci v Rakúsku má trvalý pobyt v SR, t. j. je daňovým rezidentom SR. Daňový rezident SR zdaňuje v SR svoje celosvetové príjmy. V daňovom priznaní musí uviesť príjmy dosiahnuté zo zdrojov na území SR, ako aj zo zdrojov v zahraničí. Je tomu tak aj v prípade, ak by dosiahol príjmy len zo zdrojov v zahraničí.

Podľa čl. 15 ods. 1 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (ďalej len “zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia”) má právo na zdanenie mzdy Rakúska republika. I keď právo na zdanenie má Rakúska republika, Slovák musí podať daňové priznanie v SR a príjmy dosiahnuté zo zamestnania v Rakúsku v ňom uviesť.

Metóda zamedzenia dvojitého zdanenia

Podľa čl. 23 ods. 1 písm. a) zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa pre vylúčenie dvojitého zdanenia použije metóda vyňatia príjmov. Metóda vyňatia príjmov spočíva v tom, že príjmy (základ dane) dosiahnutý v Rakúsku sa odpočíta od celkových príjmov (základu dane) a daň sa vypočíta len z rozdielu.

Ak bude mať Slovák príjmy len zo zamestnania v Rakúsku, jeho celkové príjmy (základ dane) sa budú rovnať zahraničným príjmom (základu dane) a daňová povinnosť v SR bude nulová. I napriek tomu musí daňové priznanie podať (ak mu vznikne povinnosť).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na vyplnenie daňového priznania Slováka pracujúceho v Rakúsku

Karin má trvalý pobyt v SR, ale zamestnanie má v Rakúsku. Do práce dochádza denne. Jej príjem (hrubá mzda) za rok 2015 je 28 800 Eur. Na poistnom Karin zaplatila 5 204,16 Eur. Daňové priznanie vyplní takto:

Na prvej strane daňového priznania vyplní na riadku 01 rodné číslo, označí “x” druh daňového priznania “daňové priznanie” a doplní za rok 20”15”. Dátum narodenia (riadok 02) a dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania nevyplní.

V prvom oddiele vyplní svoje priezvisko (riadok 03), meno “Karin” (riadok 04), tituly, ak ich má (riadok 05) a adresu trvalého pobytu (riadky 06 až 10). Na riadku 10 stačí uviesť “SK”. Riadky 11 až 15 nevyplní. Rovnako nevyplní ani druhý oddiel.

V daňovom priznaní môže (ale nemusí) vyplniť telefónne číslo alebo emailovú adresu. Uvedenie týchto údajov v daňovom priznaní nie je povinné. V prípade potreby ju však môže správca dane rýchlejšie kontaktovať telefonicky.

Karin nie je poberateľom dôchodku, neuplatňuje nezdaniteľnú časť na manžela a neuplatňuje ani daňový bonus. Tretí a štvrtý oddiel nevyplní.

V piatom oddiele vyplní na riadok 32 úhrn príjmov od rakúskeho zamestnávateľa v sume 28 800,00 Eur, na riadok 33 úhrn poistného 5 204,16 Eur, na riadok 33a sumu poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie) 3 997,82 Eur a na riadok 33b uvedie sumu poistného na zdravotné poistenie vo výške 1 206,34 Eur. Základ dane dosiahnutý zo zamestnania (28 800,00 - 5 204,16 = 23 595,84 Eur) vyplní na riadok 34. Ostatné riadky v piatom oddiele zostanú prázdne.

V šiestom oddiele uvedie na riadku 36 základ dane z riadku 34. Uplatní si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na riadok 37 vyplní sumu 2 856,62 Eur. Na ostatné nezdaniteľné časti základu dane nemá Karin, v tomto prípade, nárok. Na riadku 41 uvedie súčet nezdaniteľných častí základu dane v sume 2 856,62 Eur. O tento súčet zníži základ dane uvedený na riadku 36 a rozdiel vyplní na riadok 42 (20 739,22 Eur). Pri výpočte dane z príjmov podľa § 15 zákona o dani z príjmov použije sadzbu dane 19 %. Na riadok 43 vyplní daň z príjmov 3 940,45 Eur.

Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia sa na zamedzenie dvojitého zdanenia použije metóda vyňatia príjmov (základu dane) dosiahnutých zo zamestnania v Rakúsku. Úhrn vyňatých príjmov (základu dane) sa uvedie na riadok 48 v sume 23 595,84 Eur (t.j. v rovnakej sume ako na riadku 34 a 36). Na riadok 49 sa uvedie 0 (nula), pretože úhrn vyňatých príjmov (základu dane) je vyšší ako základ dane znížený o súčet nezdaniteľných častí základu dane na riadku 42.

Daň vypočítaná na riadku 50, ako aj na riadkoch 56 a 58 bude vo výške 0 (nula). Ostatné riadky v šiestom oddiele zostanú prázdne, vrátane riadkov 65 a 66.

Siedmy oddiel sa vypĺňa v prípade, ak by daňovníčka podávala dodatočné daňové priznanie. Riadky 67 až 74 zostanú prázdne.

V ôsmom oddiele daňovníčka označí, že neuplatňuje postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov, t. j. nepoukazuje podiel zaplatenej dane prijímateľovi podielov zaplatenej dane. Riadky 75 a 76 sa nevyplnia.

V deviatom oddiele je potrebné identifikovať štát, z ktorého plynú príjmy zo zamestnania v zahraničí, výšku týchto príjmov a výšku výdavkov na preukázateľne zaplatené povinné zahraničné poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Karin v daňovom priznaní označí “x” pri možnosti “Uvádzam osobitné záznamy” a v tabuľke nižšie uvedie nasledovné:

  • kód štátu: 040,
  • príjmy: 28 800,00,
  • výdavky: 5 204,16.

Desiaty oddiel daňovníčka nevyplní, t. j. riadky 77 a 78 zostanú prázdne. Na riadku 79 sa uvedie počet príloh 1 (potvrdenie o výške príjmov od zamestnávateľa v Rakúsku). Daňovníčka uvedie dátum, kedy daňové priznanie vypĺňa a pripojí podpis. Ak za daňovníčku podáva daňové priznanie zástupca (napr. daňový poradca), pripojí svoj podpis tento zástupca.

Jedenásty oddiel zostane taktiež nevyplnený, nakoľko daňovníčka nežiada o vyplatenie daňového bonusu alebo rozdielu daňového bonusu, vyplatenie zamestnaneckej prémie alebo vrátenie daňového preplatku.

Nezabudnite, že na každú stranu daňového priznania je potrebné uviesť rodné číslo. Ide o veľmi často sa vyskytujúcu chybu.

Dvanásty oddiel je určený pre pomocné výpočty. Vyplňovať sa nemusí.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2022 (v roku 2023)

Mali ste v roku 2022 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Prinášame postup, ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov – typ A v roku 2023 (za rok 2022), ak ste daňovým rezidentom SR.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2020 (v roku 2021)

Mali ste v roku 2020 príjmy zo zamestnania zo zahraničia? Prinášame vám postup, ako vyplniť daňové priznanie v jednotlivých krokoch, ako aj vzor vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie a zahraničné príjmy za rok 2020 (v roku 2021)

Dosiahli ste v roku 2020 príjmy zo zdrojov v zahraničí? Podľa čoho zistíte, či je potrebné tento príjem zdaniť na Slovensku a ako sa vyhnúť tomu, aby bol zdanený dvakrát?

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2020

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2020.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky