Paušálne výdavky v roku 2015

Uplatňovanie paušálnych výdavkov pre podnikateľov - fyzické osoby je jedným z nástrojov daňovej optimalizácie. Dôležité informácie o uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2015 sa dozviete v nasledujúcom článku.

Čo sú paušálne výdavky

Paušálne výdavky sú jednou z možností uplatňovania daňových výdavkov pri podnikaní fyzickej osoby. Paušálne výdavky predstavujú sumu, ktorá je v roku 2015 vo výške 40% zo súčtu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade, že daňovník má aj príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z príjmov z tejto činnosti si môže osobitne uplatniť 40 % do daňových výdavkov vo forme paušálnych výdavkov. Od roku 2013 je však suma paušálnych výdavkov ohraničená maximálnou hodnotou 5 040 eur ročne.

Pozn.: Z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva si môže daňovník uplatniť paušálne výdavky vo výške 25 % z týchto príjmov, maximálne do sumy 5 040 eur ročne.

Okrem paušálnych výdavkov si môže daňovník ešte osobitne uplatniť do daňových výdavkov zaplatené povinné poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne súvisiace s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Príklad na výpočet základu dane pri uplatnení paušálnych výdavkov 2015

Michal Podnikavý podniká na základe živnostenského oprávnenia ako projektant. V roku 2015 mal príjmy vo výške 10 000 eur. Rozhodol sa, že za rok 2015 si uplatní paušálne výdavky. Počas roka platil minimálne poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

Položka Suma v eur
Príjem 10 000
Paušálne výdavky 40 % 4 000
Povinné zaplatné poistné a príspevky do poisťovní 2 331
Základ dane z príjmov 3 669

V prípade, že sa daňovník rozhodne neuplatňovať paušálne výdavky, môže použiť postup uplatňovania skutočných výdavkov. Skutočné výdavky však musia byť preukázateľné (podnikateľ musí mať ku každému z nich doklad), musia byť uznané za daňový výdavok podľa ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a musia byť zaevidované v daňovej evidencii alebo zaúčtované v jednoduchom účtovníctve či v podvojnom účtovníctve (čiže podnikateľ musí viesť účtovníctvo, resp. daňovú evidenciu).

Z pohľadu administratívnej náročnosti je uplatňovanie paušálnych výdavkov podstatne jednoduchšie, keďže pri paušálnych výdavkoch v roku 2015 daňovník vedie evidenciu len o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane,
  • zásobách,
  • pohľadávkach.

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2015 daňovník nezostavuje účtovnú závierku, pretože neúčtuje v jednoduchom ani podvojnom účtovníctve. Daňovník je však povinný zostaviť Daňové priznanie typu B.

Kedy si môže daňovník uplatniť paušálne výdavky v roku 2015?

Základným právnym predpisom, ktorý upravuje možnosť použitia paušálnych výdavkov, je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). Na základe § 6, ods. 10 môže daňovník uplatniť paušálne výdavky, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Na základe týchto ustanovení môže daňovník v roku 2015 uplatniť paušálne výdavky, ak:

  • sa rozhodne neuplatňovať skutočné výdavky,
  • nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”) alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia,
  • má príjmy z podnikania alebo príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Znamená to, že ak má niekto príjmy napríklad z inej samostatnej zárobkovej činnosti (znalci, tlmočníci, atď.) a počas roka 2015 sa stane platiteľom DPH, môže si ešte v daňovom priznaní za rok 2015 uplatniť paušálne výdavky.

Do roku 2013 mohli paušálne výdavky uplatniť aj osoby, ktoré majú príjmy z prenájmu. Od roku 2013 nemôžu osoby s príjmami z prenájmu uplatniť za túto činnosť paušálne výdavky, ale len skutočné výdavky.

Pozn.: Autori, ktorí dosahujú príjmy za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie (ide o príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti) sa od roku 2013 môžu rozhodnúť, že tieto príjmy vysporiadajú so štátom zrážkovou daňou. V tom prípade, neplatia z tohto príjmu odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a na túto činnosť si neuplatňujú paušálne výdavky alebo skutočné výdavky.

V prípade, že má daňovník v roku 2015 viacero príjmov, je potrebné rozlišovať tieto príjmy na aktívne príjmy a pasívne príjmy. Aktívnymi príjmami sú príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pasívne príjmy sú príjmy z prenájmu a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.

Prečítajte si tiež

Rozlišovanie príjmov na aktívne a pasívne príjmy má vplyv na to, či osoba môže uplatňovať paušálne výdavky alebo nie.

Pri aktívnych príjmoch má fyzická osoba možnosť uplatňovať paušálne výdavky. Pri pasívnych príjmoch môže fyzická osoba uplatňovať paušálne výdavky len v tom prípade, ak nemá príjmy z prenájmu.

Článok pokračuje pod reklamou

Možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov v prípade kombinácie príjmov v roku 2015

Príjem alebo jeho kombinácia Možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov v roku 2015
príjem z podnikania áno
príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti (SZČ) áno
príjem z prenájmu nie
príjem z použitia diela a umeleckého výkonu áno
príjem z podnikania a z inej SZČ áno
príjem z podnikania a z prenájmu len na aktívny príjem (podnikanie)
príjem z podnikania a z použitia diela a umeleckého výkonu áno - aj na aktívny príjem, aj na pasívny príjem
príjem z podnikania, z inej SZČ a z prenájmu len na aktívne príjmy, na príjem z prenájmu nie
príjem z podnikania, z inej SZČ a z použitia diela a umeleckého výkonu áno - aj na aktívne príjmy, aj na pasívny príjem
príjem z inej SZČ a z prenájmu len na aktívny príjem
príjem z inej SZČ a z použitia diela a umeleckého výkonu áno - aj na aktívny príjem, aj na pasívny príjem
príjem z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu nie, pretože obidva príjmy sú zo skupiny pasívnych príjmov

Fyzická osoba môže pri kombinácii príjmov uplatňovať na časť príjmov paušálne výdavky a na časť príjmov skutočné výdavky. Preto je dôležité rozdelenie príjmov na aktívne príjmy a na pasívne príjmy. V rámci skupiny aktívnych príjmov musí uplatňovať jeden spôsob (skutočné výdavky alebo paušálne výdavky). V rámci skupiny pasívnych príjmov musí taktiež uplatňovať jeden spôsob, ale na skupinu aktívnych príjmov môže použiť iný spôsob uplatňovania výdavkov ako na skupinu pasívnych príjmov. Môže vzniknúť situácia, že daňovník pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti uplatní výdavky formou paušálnych výdavkov a pri príjmoch z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu uplatní skutočné výdavky.

Môže si daňovník uplatniť paušálne výdavky, keď nepodnikal počas celého roka 2015?

V prípade, že daňovník podnikal len časť zdaňovacieho obdobia, môže si uplatniť výdavky formou paušálnych výdavkov, ale len v pomernej časti. Znamená to, že si môže uplatniť výdavky formou paušálnych výdavkov vo výške 40% z príjmov len v tých mesiacoch, v ktorých podnikal, a to maximálne vo výške 420 eur za každý mesiac podnikania.

Príklad na uplatňovanie paušálnych výdavkov, ak podnikateľ začal podnikať v roku 2015

Michal Podnikavý získal v júni 2015 živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti účtovníka. Od júna 2015 podnikal ako účtovník. V roku 2015 uplatňoval paušálne výdavky. Jeho príjem za rok 2015 bol vo výške 11 200 eur.

Položka Výpočet Výsledok
Príjem v roku 2015   11 200 €
40 % z príjmov v roku 2015 11 200*0,4 4 480 €
Paušálne výdavky, ktoré môže daňovník maximálne uplatniť za rok 2015 420*7 2 940 €

Rovnako postupuje aj daňovník, ktorý skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prestal poberať príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu. Viac o uplatňovaní paušálnych výdavkoch pri skončení podnikania sa dozviete v článku Paušálne výdavky pri začatí alebo skončení činnosti v roku 2014 .

Ak vás zaujíma, pre koho sú paušálne výdavky výhodné a pre koho naopak nie, prečítajte si článok Paušálne výdavky a platiteľ DPH. O uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2020 nájdete viac informácií v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky