Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023

Ako správne vyplniť daňové priznanie, ročné zúčtovanie či prehľad a hlásenie zamestnávateľa v súvislosti s uplatnením nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023?

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) dopĺňa možnosť uplatnenia daňového zvýhodnenia zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku (ďalej len „daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky“).

Legislatívna úprava je zameraná na pomoc ľuďom so splácaním úverov na bývanie v dôsledku nárastu úrokovej sadzby, pričom tento inflačný dopad zmierňuje formou možnosti uplatnenia nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky pri podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby alebo vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej aj „ročné zúčtovanie“) za zdaňovacie obdobie 2023.

Podrobnejšie informácie o novom daňovom bonuse aj o pôvodnom bonuse na zaplatené úroky z hypotéky nájdete v článku Daňový bonus na zaplatené úroky a nové podmienky pre rok 2023.

V tejto súvislosti vydalo v decembri 2023 Ministerstvo financií Slovenskej republiky informáciu k postupu daňovníkov pri vypĺňaní tlačív podľa zákona o dani z príjmov v nadväznosti na zavedenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, nakoľko k úprave tlačív už po schválených zmenách koncom roka 2023 nedošlo.

Uplatnenie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023 v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby

Daňovník, ktorý splnil zákonné podmienky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov na uplatnenie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023, uvedie sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorú vypočíta z údajov potvrdenia vydaného veriteľom podľa § 26b zákona č. 90/2016 Z. z. (ďalej len „potvrdenie banky“), ktorého kópia je prílohou daňového priznania:

 • v IX. oddiele „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (ďalej len „DP FO typ A“);
 • v XIII. oddiele „Miesto na osobitné záznamy daňovníka“ daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov (ďalej len „DP FO typ B“).
Prečítajte si tiež

Ak došlo k zvýšeniu splátky v priebehu kalendárneho roka 2023, v mieste na osobitné záznamy daňovníka sa za každý kalendárny mesiac uvádza vypočítaná suma 75 % z hodnoty kladného rozdielu zaplatenej splátky úveru oproti priemernej mesačnej splátke úveru, ktorú daňovník platil v roku 2022 („referenčnej“ splátke), najviac do výšky 150 eur na kalendárny mesiac, v členení za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2023 (pri výpočte sa použijú údaje z r. 3 uvedené v Tabuľke č. 1 v Prílohe č. 5 k zákonu č. 90/2016 Z. z.).

Vypočítaná úhrnná suma daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky za všetky kalendárne mesiace roku 2023 sa uvedie:

 • na riadku 63 DP FO typ A; riadky 64 – 67 DP FO typ A sa vyplnia nadväzne,
 • na riadku 123 DP FO typ B; riadky 124 – 127 DP FO typ B sa vyplnia nadväzne.

Ak daňovník žiada správcu dane o vyplatenie sumy daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, označí (zaškrtne) políčko, ktorým žiada o vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky alebo rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona:

 • v XI. oddiele DP FO typ A;
 • v XIV. oddiele DP FO typ B.

Daňovník, ktorý za rok 2023 uplatňuje nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, IV. oddiel daňového priznania (DP FO typ A alebo DP FO typ B) nevypĺňa. MFSR v informácii upozorňuje, že:

 • vyplnením údajov v IV. oddiele (DP FO typ A alebo typ B) daňovník deklaruje uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov;
 • nevyplnenie údajov v IV. oddiele (DP FO typ A alebo typ B) a súčasné vyplnenie riadku 63 v DP FO typ A, resp. riadku 123 v DP FO typ B a miesta pre osobitné záznamy, sa bude považovať za uplatnenie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Aktuálne formuláre daňových priznaní nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024).

Príklad na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby pri uplatnení daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

Daňovníkovi v potvrdení uviedla banka referenčnú splátku v roku 2022 v sume 420 eur. V dôsledku nárastu úrokových sadzieb daňovník od augusta 2023 platil zvýšenú splátku úveru 650 eur. Kladný rozdiel medzi zaplatenou splátkou úveru oproti referenčnej splátke v roku 2022 je 230 eur, tento údaj mu banka uviedla v potvrdení na r. 3 za kalendárne mesiace august – december 2023.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie typ A alebo typ B za rok 2023, v súvislosti s uplatnením nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v mieste na osobitné záznamy daňovníka príslušného tlačiva daňového priznania uvedie jeho výpočet napr.:

75 % zo sumy kladného rozdielu 230 eur = 172,50 eur, max. 150 eur

5 mesiacov (august 2023 – december 2023) x 150 = 750 eur

Sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky vo výške 750 eur uvedie daňovník na riadku 63 DP FO typ A, resp. na riadku 123 DP FO typ B a k daňovému priznaniu priloží kópiu potvrdenia banky.

Článok pokračuje pod reklamou

Uplatnenie nároku zamestnanca na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023 u zamestnávateľa

Zamestnanec, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania dane, podáva do 15. februára 2024 zamestnávateľovi žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane. Ak si chce uplatniť nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky u zamestnávateľa, uvedie túto skutočnosť v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v VIII. časti „Miesto pre osobitné záznamy zamestnanca“ a časť IV. „Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky“ nevypĺňa.

Nový vzor žiadosti platný pre rok 2023 nájdete v článku Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024).

Prečítajte si tiež

Ak došlo k zvýšeniu splátky v priebehu kalendárneho roka 2023, v mieste pre osobitné záznamy zamestnanca sa za každý kalendárny mesiac uvádza vypočítaná suma 75 % z hodnoty kladného rozdielu zaplatenej splátky úveru oproti priemernej mesačnej splátke úveru, ktorú daňovník platil v roku 2022 („referenčnej“ splátke), najviac do výšky 150 eur na kalendárny mesiac, v členení za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2023 (pri výpočte sa použijú údaje z r. 3 uvedené v Tabuľke č. 1 v Prílohe č. 5 k zákonu č. 90/2016 Z. z.).

K žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023 na preukázanie nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky zamestnanec predloží zamestnávateľovi príslušné doklady podľa § 37 ods. 5 zákona o dani z príjmov (kópia potvrdenia banky).

Vypĺňanie tlačív zamestnávateľa pri uplatnení nároku zamestnanca na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023

V súvislosti s uplatnením daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky zamestnanca sa môže zamestnávateľa týkať vyplnenie troch tlačív, a to:

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň,
 • prehľad o zrazených preddavkoch,
 • hlásenie o vyúčtovaní dane.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2023

Ak zamestnanec splnil zákonné podmienky na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky a požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, zamestnávateľ prizná nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky v súlade so zákonom o dani z príjmov a sumu nároku na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky uvedie na riadku 15 ročného zúčtovania a riadky 16 a 17 sa vyplnia nadväzne.

Ak zamestnanec, ktorý si v rámci ročného zúčtovania za rok 2023 uplatnil daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, požiada zamestnávateľa o vystavenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania doplneného o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu podľa § 33 zákona alebo daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona (II. časť), v tabuľke doplneného dokladu sa namiesto daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona uvedie suma daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorá bola v úhrne zamestnancovi vrátená do dátumu vyplnenia tohto dokladu. Zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie, za ktoré vyplnil II. časť ročného zúčtovania nebude po dátume vyplnenia zrážať/vyplácať sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

Tlačivo ročného zúčtovania nájdete v článku Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024).

Prehľad o zrazených preddavkoch na daň

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania vyplatí daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023 do výšky ustanovenej týmto zákonom. O vyplatený daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky alebo jeho časť zníži odvod preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7 zákona o dani z príjmov. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatený daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov alebo jeho časť uvedie v tlačive prehľadu:

 • v I. časti na riadku 7;
 • v II. časti na riadku D, E a F;
 • v III. časti, ak požiada správcu dane o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov na príslušnom riadku spolu so sumou rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona o dani z príjmov.

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2023

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, uvedie v tlačive hlásenia na strane 2 do počtu zamestnancov, ktorým bol priznaný daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona aj zamestnancov, ktorým bol priznaný daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov a do úhrnnej sumy započíta aj priznanú sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky.

V tlačive hlásenia v časti V. na riadku 9 sa uvedie údaj z riadku 15 ročného zúčtovania zamestnanca, pričom môže ísť o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a zákona alebo daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy zákona o dani z príjmov.

Aktuálne vzory prehľadu a hlásenia nájdete v článku Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor).

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Sekcia daňová a colná

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky