Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2023

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2023
Zdroj: Rawpixel.com
Jaroslava Oravcová

Som absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoje vedomosti využívam na daňovom oddelení v poradenskej spoločnosti. Vo voľnom čase rada cestujem a rada si prečítam dobrú knihu.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Medzi spôsoby zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb patrí uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Aké sú podmienky a výška pre uplatnenie nároku v roku 2023?

Nárok pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej aj „NČZD“) na manželku/manžela je upravený v § 11 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Touto úpravou základu dane si daňovníci môžu znížiť svoju daňovú povinnosť, čo predstavuje pre daňovníkov určité zvýhodnenie.

Fyzická osoba si okrem nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela môže v roku 2023 uplatniť aj nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nezdaniteľnú časť na príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier).

Bližšie informácie a podrobnosti o možnostiach zníženia základu dane o nezdaniteľné časti základu dane nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2023.

Kedy si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku/manžela v roku 2023?

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela iba v prípade, ak manželka/manžel (nie družka/druh), na ktorú/ktorého si chce daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť s ním/ňou žije v spoločnej domácnosti a zároveň je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 • staral/a sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, pričom za vyživované dieťa sa považuje dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom alebo o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti,
 • v zdaňovacom období 2023 poberal/a peňažný príspevok na opatrovanie,
 • bol/a zaradená/zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím,
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak daňovník nespĺňa niektorú z uvedených podmienok počas celého zdaňovacieho obdobia 2023, ale iba z časti (jeden alebo viac kalendárnych mesiacov), daňovník si zníži základ dane iba o pomernú časť nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto NČZD.

Príklad na možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti na manželku v roku 2023 časť roka

Daňovník Tomáš dosiahol v roku 2023 príjem 30 000 eur. Jeho manželka sa počas roka 2023 starala o dieťa, ktorá sa narodilo 03.03.2023, dovtedy bola dobrovoľne nezamestnaná (neevidovaná na úrade práce).

Keďže manželka daňovníka Tomáša splnila podmienky pre uplatnenie nároku nezdaniteľnej časti základu dane až v apríli 2023 (časť NČZD sa uplatňuje za celé mesiace, kedy boli podmienky nároku splnené), daňovník Tomáš si môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku o pomernú časť zodpovedajúcu 9 mesiacom.

Výpočet výšky nezdaniteľnej časti na manželku/manžela v roku 2023

V prípade, ak si chce daňovník znížiť základe dane uplatnením nároku nezdaniteľnej časti na manželku/manžela, je pre neho rozhodujúce, aký základ dane vykázal v roku 2023 a zároveň, výška dosiahnutého vlastného príjmu manželky/manžela. Kľúčovým ukazovateľom pre výpočet nezdaniteľnej častí je aj každoročne sa meniaca výška životného minima, ktorá k 1.1.2023 predstavuje sumu 234,42 eur.

Teda, ak daňovník dosiahol v roku 2023 základ dane, ktorý je:

 • rovný alebo nižší 176,8 násobku životného minima, čo predstavuje pre zdaňovacie obdobie 2023 sumu 41 445,46 eura, NČZD je:
  • 4 500,86 eura, ak manželka/manžel žijúca/žijúci s ňou/ním v domácnosti nemala/nemal žiadny vlastný príjem,
  • rozdiel medzi sumou 4 500,86 eura a vlastným príjmom manželky/manžela žijúcej/žijúcim v domácnosti, ak tento vlastný príjem nepresiahol sumu 4 500,86 eura,
  • nula, ak manželka/manžel žijúca/žijúci v domácnosti mala/mal vlastný príjem vyšší ako 4 500,86 eura;
 • vyšší ako 176,8 násobok životného minima, čiže základ dane daňovníka za rok 2023 je vyšší ako 41 445,46 eura, NČZD je:
  • rozdiel medzi 63,4-násobkom životného minima k 1. januáru 2023, čo predstavuje pre rok 2023 sumu 14 862,23 eura a ¼ základu dane daňovníka, ak manželka/manžel žijúca/žijúci s ním/ňou v domácnosti nemala vlastný príjem (ak takto vypočítaná suma bude nižšia ako nula, NČZD sa bude rovnať nule),
  • rozdiel medzi sumou 14 862,23 eura a ¼ základu dane daňovníka zníženej o príjem manželky/manžela žijúcej/žijúceho v domácnosti, ak manželka/manžel mala/mal vlastný príjem (ak takto vypočítaná suma bude nižšia ako nula, NČZD sa bude rovnať nule).

Uplatnenie výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela v závislosti od základu dane daňovníka uvedené v tabuľke nižšie:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Základ dane daňovníka Vlastný príjem manželky/manžela
Žiadny Nižší ako 4 500,86 € Vyšší ako 4 500,86 €
Rovný alebo nižší ako 41 445,46 € 4 500,86 4 500,86 € - vlastný príjem manželky/manžela 0 €
Vyšší ako 41 445,46 € Žiadny Vyšší ako 0 €
14 862,23 – ¼ základu dane 14 862,23 – ¼ ZD – vlastný príjem manželky/manžela

Aký príjem sa považuje za vlastný príjem manželky/manžela v roku 2023?

Za vlastný príjem manželky/manžela môžeme považovať akýkoľvek príjem, ktorý manželka/manžel dosiahne počas zdaňovacieho obdobia 2023, a to vrátane oslobodeného príjmu alebo príjmu zdaneného zrážkou (napr. úroky). Takýto príjem je potrebné upraviť o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bolo počas roka 2023 uhradené. Za príjem manželky/manžela sa považuje aj materské, tehotenské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry, príjem z podnikania, príležitostné príjmy a pod.

Existujú však výnimky, ktoré sa za takýto príjem nepovažujú, a to:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus na vyživované dieťa,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, 13. dôchodok, príplatok k dôchodku politickým väzňom, príspevok športovému reprezentantovi, kompenzačný príspevok baníkom),
 • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.
Článok pokračuje pod reklamou

Z akých príjmov si môže daňovník uplatniť NČZD na manželku/manžela v roku 2023?

Nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje z čiastkového základu dane z tzv. aktívnych príjmov, a to:

 • príjmu zo závislej činnosti (zo zamestnania) podľa § 5 zákona o dani z príjmov,
 • príjmu z podnikania (napr. zo živnosti) podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov,
 • príjmu z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

Z tzv. pasívnych príjmov – napr. príjmu z prenájmu nehnuteľností, príjmu z predaja nehnuteľností, príjmu z  výhry a pod., nie je možné uplatniť si zníženie čiastkového základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela.

Akou formou si môže daňovník uplatniť NČZD na manželku/manžela v roku 2023?

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si daňovník môže uplatniť prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti vyhotoveného svojim zamestnávateľom alebo prostredníctvom podania daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2023.

Prečítajte si tiež

Ak sa daňovník rozhodne pre uplatnenie NČZD na manželku/manžela prostredníctvom ročného zúčtovania dane, bude pre účely poukázania tejto nezdaniteľnej časti potrebné čestné vyhlásenie o výške príjmu manželky/manžela a jej/jeho osobné údaje (meno a priezvisko, rodné číslo, adresa, počet mesiacov, za ktoré boli splnené podmienky nároku NČZD). Zároveň bude daňovník musieť k ročnému zúčtovaniu dane doložiť sobášny list a doklad potvrdzujúci splnenie podmienok pre uplatnenie nároku (napr. rodný list, potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov, rozhodnutie o poberaní príspevku na opatrovanie a pod.).

V prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane prostredníctvom daňového priznania, daňovník uvedie do daňové priznania osobné údaje o manželke, výšku jej príjmu a počet mesiacov, za ktoré sa NČZD uplatňuje. Prílohy k daňovému priznaniu nie sú povinné, avšak je potrebné rátať s tým, že daňový úrad môže vyzvať daňovníka na predloženie dokladov preukazujúcich uplatnenie nároku.

Príklady pre uplatnenie NČZD na manželku/manžela v roku 2023

Príklad pre uplatnenie nároku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, ktorá sa stará o dieťa

Daňovník Juraj má s manželkou Ivetou 6 ročného syna Danka. Základ dane zo zamestnaneckého pomeru daňovníka Juraja je za rok 2023 vo výške 30 000 eur. Manželka Iveta nepracuje a ani nepoberá žiadnu dávku. Vznikne daňovníkovi Jurajovi nárok pre uplatnenie NČZD na manželku Ivetu?

Napriek tomu, že manželia žijú v spoločnej domácnosti, základ dane manžela Juraja je nižší ako 41 445,46 eura a manželka Iveta za rok 2023 nedosiahla žiadny príjem, daňovník Juraj si nemôže uplatniť nárok na NČZD na manželku, keďže ich syn má 6 rokov.

Nárok na uplatnenie NČZD na manželku by vznikol iba v tom prípade, ak by syn Danko mal dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo im bol zverený do náhradnej starostlivosti. Daňovník Juraj by si potom mohol uplatniť NČZD vo výške 4 500,86 eura.

Príklad na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku u živnostníka, ktorému sa narodilo dieťa

Daňovník Peter pracuje ako špecialista výroby kontajnerov. Za rok 2023 dosiahol základ dane vo výške 41 000 eur. Jeho manželka Stela bola od začiatku roka 2023 do 30.09.2023 dobrovoľne nezamestnaná. Od 01.10.2023 do 21.11.2023 pracovala ako zdravotná setra a dosiahla príjem zo zamestnania po odpočítaní zaplateného povinného poistného a príspevkov vo výške 1 500 eur. Dňa 21.11.2023 odišla na materskú dovolenku (predpokladaný termín pôrodu je 02.01.2024, kedy sa aj dieťa skutočne narodilo) a do konca roka 2023 poberala materské vo výške 1 500 eur. Vznikne daňovníkovi Petrovi nárok na uplatnenie NČZD na manželku Stelu a ak áno, v akej výške?

Prečítajte si tiež

V uvedenom prípade, nevznikne daňovníkovi Petrovi nárok na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku Stelu, a to z dôvodu, že počas celého roka 2023 neboli splnené podmienky pre uplatnenie jeho nároku (t. j. manželka Stela bola najskôr dobrovoľne nezamestnaná, následne v zamestnaneckom pomere a následne išla na materskú, avšak o dieťa sa ešte nestarala).

Predpokladom vzniku nároku nezdaniteľnej časti základu dane by bola skutočnosť, ak by sa manželom narodilo dieťa počas roka 2023. V tomto prípade by mal daňovník Peter nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane, ale iba za tie mesiace, kedy boli by boli splnené podmienky.

Upozornenie: nástup manželky na materskú ešte neznamená automaticky splnenie podmienky pre zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť na manželku.

Príklad na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela evidovaného v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Daňovníčka Valéria pracuje ako finančná riaditeľka v medzinárodnej spoločnosti. Jej manžel pracoval dva mesiace počas roka 2023, zvyšok roka bol nezamestnaný a vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Základ dane Valérie v roku 2023 bol vo výške 43 300 eur a príjem manžela bol vo výške 3 500 eur. Vznikne daňovníčke Valérii nárok na uplatnenie si NČZD a ak áno, v akej výške?

Daňovníčke Valérii vznikne nárok na uplatnenie si nezdaniteľnej časti, keďže manželia žijú v spoločnej domácnosti a jej manžel bol počas mesiacov (10) ktorých nepracoval, evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

Výšku NČZD vypočítame nasledovne: 14 862,23 – (43 300/4) – 3 500 = 537,23 / 12 = 44,77 * 10 = 447,70 eura

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jaroslava Oravcová
Jaroslava Oravcová

Som absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Svoje vedomosti využívam na daňovom oddelení v poradenskej spoločnosti. Vo voľnom čase rada cestujem a rada si prečítam dobrú knihu.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky