Daňový bonus na dieťa v roku 2023 – príklady pre zamestnancov

Daňový bonus na dieťa sa v roku 2023 opäť zvýšil, jeho výpočet však nie je celkom jednoduchý. Pozrite si praktické príklady výpočtu daňového bonusu u zamestnanca.

Podmienky nároku na daňový bonus na dieťa u zamestnanca v roku 2023

Zamestnanec si môže uplatniť nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti. Za vyživované dieťa sa považuje nezaopatrené dieťa, ktoré je vlastné, osvojené, prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, dieťa druhého z manželov a plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.

Daňový bonus na dieťa si môže zamestnanec uplatniť už od mesiaca, v ktorom sa narodilo až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, ale iba v prípade, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole.

Upozornenie: Nezaopatreným dieťaťom podľa zákona o prídavku na dieťa je aj dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy alebo dieťa, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti.

Výška mesačného daňového bonusu na dieťa u zamestnanca v roku 2023

Od 1. 1. 2023 platí pre zamestnancov (maximálna) mesačná suma daňového bonusu na dieťa, ktorá sa líši v závislosti od veku vyživovaného dieťaťa:

 • do 18 rokov veku dieťaťa je mesačný nárok na daňový bonus vo výške 140 €,
 • nad 18 rokov veku dieťaťa je mesačný nárok na daňový bonus vo výške 50 €.

Nárok na daňový bonus na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ alebo ZŠ do 30.4.2023 ovplyvňovalo aj to, či si daňovník uplatňoval u tohto dieťaťa dotáciu na stravu (podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách). V prípade, ak sa v čase do konca apríla uplatňovala dotácia na stravu, daňovník nemal v danom období nárok na daňový bonus na dieťa. Od 1.5.2023 sa však pri uplatnení nároku na daňový bonus už neprihliada, či je alebo nie je poskytnutá dotácia na stravu. Daňovník si tak od mája 2023 môže uplatniť nárok na daňový bonus aj na dieťa, na ktoré sa poskytuje dotácia na stravu.

Prečítajte si tiež

Upozorňujeme však na to, že nie každý zamestnanec má nárok na uvedenú mesačnú sumu daňového bonusu na dieťa, nakoľko podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je daňový bonus najviac:

 • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati,
 • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch,
 • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch,
 • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch,
 • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch,
 • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Poznámka: Mesačným čiastkovým základom dane je hrubá mzda znížená o odvody, ktoré je povinný platiť zamestnanec, resp. výšku ročného čiastkového základu dane sa dozvie zamestnanec z potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti.

Podrobnejšie informácie o daňovom bonuse na dieťa v roku 2023 si môžete prečítať v článku Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023.

Ako správne určiť výšku daňového bonusu na dieťa u zamestnanca v roku 2023

Nakoľko v roku 2023 platí, že maximálna mesačná suma daňového bonusu na dieťa (140 €, resp. 50 €) je ohraničená príslušnou percentuálnou výškou čiastkového základu dane, ktorá sa odvíja od počtu vyživovaných detí, je výpočet sumy daňového bonusu na dieťa oveľa komplikovanejší.

Ďalej v článku sme pre vás pripravili viacero variant príkladov s výpočtom mesačnej výšky daňového bonusu na dieťa, ktoré môžu byť pri určení správnej výšky daňového bonusu nápomocné.

Náš tip: So správnym výpočtom daňového bonusu vám pomôže Olymp – mzdový softvér pre všetkých mzdárov, personalistov, manažérov a účtovné firmy. Softvér za vás sleduje nárok na daňový bonus, ako aj samotné pravidlá a spôsob jeho výpočtu. Počítajte v Olympe výplaty pre zamestnancov s trvalým pracovným pomerom, dohodárov, brigádnikov. V programe nájdete vždy aktuálnu legislatívu, importy do poisťovní a na daňový úrad a viac ako 200 mzdových dokumentov.

Kedy je výhodnejšie uplatnenie daňového bonusu na dieťa u matky alebo u otca v roku 2023

Nárok na daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov u jedného zamestnávateľa. Môže však ísť aj o kombináciu, a to takú, že napríklad matka si uplatní daňový bonus na dieťa v mesiacoch január až jún a otec si uplatní daňový bonus v mesiacoch júl až december, a to podľa ich vzájomnej dohody. Nie je však možné, aby v tom istom mesiaci (napr. v júni) si uplatňovali nárok na daňový bonus na dieťa obaja rodičia. Rovnako nie je možné, aby si rodičia, ktorí majú viacero detí, rozdelili nárok na daňový bonus na dieťa. V určitom období si musí uplatňovať daňový bonus na dieťa len jeden rodič a na všetky vyživované deti.

Spravidla je výhodnejšie uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa u toho rodiča, ktorý má vyšší príjem, t. j. hrubú mzdu, a tým vyšší čiastkový základ dane. To znamená, že čím vyšší základ dane, tým vyšší daňový bonus, resp. daňový bonus, ktorý je nekrátený a je v maximálnej sume (t. j. 140 €/dieťa do 18 rokov veku a 50 €/dieťa nad 18 rokov veku).

Článok pokračuje pod reklamou

Daňový bonus na dieťa môžu zamestnanci uplatňovať mesačne alebo ročne v roku 2023

Zamestnanec má nárok na výber z dvoch možností pri uplatnení nároku na daňový bonus na dieťa, a to:

 • mesačne, ak podpíše tlačivo „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu“, kde uvedie údaje o dieťati/deťoch (ak dôjde k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie daňového bonusu, zamestnanec je povinný oznámiť to zamestnávateľovi, tzn. vyznačia sa zmeny v časti IV. vyhlásenia),
 • ročne v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň u zamestnávateľa, resp. v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby.

Ktorá z týchto možností je však výhodnejšia? Nemôže prísť rodič o daňový bonus na dieťa? Odpovede na tieto otázky spravidla závisia od konkrétnej situácie, preto nie je možné dať jednoznačnú odpoveď. Vo všeobecnosti je však možné povedať, že výhodnejšie je uplatňovanie daňového bonusu na dieťa mesačne. Ak však zamestnanec dostáva každý mesiac tú istú mzdu, nárok na daňový bonus bude mať v rovnakej výške mesačne, či ročne.

Prečítajte si tiež

Ak daňovník nemal nárok na plnú sumu daňového bonusu, môže k svojmu čiastkovému základu dane pripočítať čiastkový základ dane druhého z rodičov. Toto je však možné výhradne cez podané daňové priznanie, prostredníctvom ktorého daňovník požiada daňový úrad o doplatenie rozdielu. V prípade, ak chce daňovník využiť túto možnosť, nemôže teda zamestnávateľa požiadať o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, ale musí podať sám daňové priznanie k dani z príjmov za dané zdaňovacie obdobie.

Daňový bonus zamestnanca, ktorý má 1 dieťa vo veku do 18 rokov v roku 2023 - príklad

František má variabilnú výšku hrubej mzdy, preto si na viacerých výškach hrubej mzdy ukážeme, na akú výšku mesačnej sumy daňového bonusu má nárok:

 • v mesiaci jún 2023 bola jeho hrubá mzda na úrovni minimálnej mzdy, t. j. vo výške 700 €. Mesačná suma daňového bonusu na dieťa je 140 €, avšak maximálne 20 % čiastkového základu dane, t. j. 20 % z 606,20 € (700 € - 93,80 €, t. j. odvody) = 121,24 €. V júni má František nárok na daňový bonus vo výške len 121,24 €.
 • v mesiaci júl 2023 bola jeho hrubá mzda vo výške 800 €. Mesačná suma daňového bonusu je 140 €, avšak maximálne 20 % čiastkového základu dane, t. j. 20 % z 692,80 € (800 € -107,20 €, t. j. odvody) = 138,56 €. V júli má František nárok na daňový bonus vo výške 138,56 €.
 • v mesiaci august 2023 bola jeho hrubá mzda vo výške 809 €. Mesačná suma daňového bonusu je 140 €, keďže je 20 % čiastkového základu dane, t. j. 20 % z 700,60 € (809 € - 108,40 € ) = 140,12 €, čo je viac ako 140 €, František má nárok na daňový bonus v plnej výške 140 €.

V prípade, ak bude mať František v ďalších mesiacoch hrubú mzdu aspoň 808,27 €, bude mať nárok na plnú sumu daňového bonusu na dieťa.

Daňový bonus zamestnanca, ktorý má 2 deti vo veku do 18 rokov v roku 2023 - príklad

Zita má variabilnú výšku hrubej mzdy, preto si na viacerých výškach hrubej mzdy ukážeme, na akú výšku mesačnej sumy daňového bonusu má nárok:

 • v mesiaci jún 2023 bola jej hrubá mzda na úrovni minimálnej mzdy, t. j. vo výške 700 €. Mesačná suma daňového bonusu na tieto dve deti je 280 €, avšak maximálne 27 % čiastkového základu dane, t. j. 27 % z 606,20 € (700 € - 93,80 €, t. j. odvody) = 163,67 €. V júni má Zita nárok na daňový bonus vo výške len 163,67 €.
 • v mesiaci júl 2023 bola jej hrubá mzda vo výške 850 €. Mesačná suma daňového bonusu je 280 €, avšak maximálne 27 % čiastkového základu dane, t. j. 27 % z 736,10 € (850 € -113,90 €, t. j. odvody) = 198,75 €. V júli má Zita nárok na daňový bonus vo výške 198,75 €.
 • v mesiaci august 2023 bola jej hrubá mzda vo výške 1 000 €. Mesačná suma daňového bonusu je 280 €, avšak maximálne 27 % čiastkového základu dane, t. j. 27 % z 866 € (1000 € - 134 € ) = 233,82 €. V auguste má Zita nárok na daňový bonus vo výške 233,82 €.
 • v mesiaci september 2023 bola jej hrubá mzda vo výške 1 200 €. Mesačná suma daňového bonusu je 280 €, keďže je 27 % čiastkového základu dane, t. j. 27 % z 1 039,20 € (1200 € - 160,8 € ) = 280,58 €, čo je viac ako 280 €, Zita má nárok na daňový bonus v plnej výške 280 €.

V prípade, ak bude mať Zita v ďalších mesiacoch hrubú mzdu aspoň 1197,45 €, bude mať nárok na plnú sumu daňového bonusu na deti.

Daňový bonus zamestnanca, ktorý má 3 deti vo veku do 18 rokov v roku 2023 - príklad

Jozef má variabilnú výšku hrubej mzdy, preto si na viacerých výškach hrubej mzdy ukážeme, na akú výšku mesačnej sumy daňového bonusu má nárok:

 • v mesiaci jún 2023 bola jeho hrubá mzda na úrovni minimálnej mzdy, t. j. vo výške 700 €. Mesačná suma daňového bonusu na tieto tri deti je 420 €, avšak maximálne 34 % čiastkového základu dane, t. j. 34 % z 606,20 € (700 € - 93,80 €, t. j. odvody) = 206,11 €. V júni má Jozef nárok na daňový bonus vo výške len 206,11 €.
 • v mesiaci júl 2023 bola jeho hrubá mzda vo výške 1 000 €. Mesačná suma daňového bonusu je 420 €, avšak maximálne 34 % čiastkového základu dane, t. j. 34 % z 866 € (1000 € - 134 € ) = 294,44 €. V júli má Jozef nárok na daňový bonus vo výške 294,44 €.
 • v mesiaci august 2023 bola jeho hrubá mzda vo výške 1 200 €. Mesačná suma daňového bonusu je 420 €, avšak maximálne 34 % čiastkového základu dane, t. j. 34 % z 1 039,20 € (1200 € - 160,8 € ) = 353,33 €. V auguste má Jozef nárok na daňový bonus vo výške 353,33 €.
 • v mesiaci september 2023 bola jeho hrubá mzda vo výške 1 450 €. Mesačná suma daňového bonusu je 420 €, keďže je 34 % čiastkového základu dane, t. j. 34 % z 1 225,70 € (1 450 € - 194,30 € ) = 426,94 €, čo je viac ako 420 €, Jozef má nárok na daňový bonus v plnej výške 420 €.

V prípade, ak bude mať Jozef v ďalších mesiacoch hrubú mzdu aspoň 1 426,39 €, bude mať nárok na plnú sumu daňového bonusu na deti.

Daňový bonus zamestnanca, ktorý má 1 dieťa vo veku do 18 rokov a 1 dieťa nad 18 rokov v roku 2023 - príklad

Július má variabilnú výšku hrubej mzdy, preto si na viacerých výškach hrubej mzdy ukážeme, na akú výšku mesačnej sumy daňového bonusu má nárok:

 • v mesiaci jún 2023 bola jeho hrubá mzda na úrovni minimálnej mzdy, t. j. vo výške 700 €. Mesačná suma daňového bonusu na tieto dve deti je 190 €, avšak maximálne 27 % čiastkového základu dane, t. j. 27 % z 606,20 € (700 € - 93,80 €, t. j. odvody) = 163,67 €. V júni má Július nárok na daňový bonus vo výške len 163,67 €.
 • v mesiaci júl 2023 bola jeho hrubá mzda vo výške 800 €. Mesačná suma daňového bonusu je 190 €, avšak maximálne 27 % čiastkového základu dane, t. j. 27 % z 692,80 € (800 € -107,20 €, t. j. odvody) = 187,06 €. V júli má Július nárok na daňový bonus vo výške 187,06 €.
 • v mesiaci august 2023 bola jeho hrubá mzda vo výške 813 €. Mesačná suma daňového bonusu je 190 €, keďže je 27 % čiastkového základu dane, t. j. 27 % z 704,06 € (813 € - 108,94 € ) = 190,10 €, čo je viac ako 190 €, Július má nárok na daňový bonus v plnej výške 190 €.

V prípade, ak bude mať Július v ďalších mesiacoch hrubú mzdu aspoň 812,55 €, bude mať nárok na plnú sumu daňového bonusu na deti.

Daňový bonus zamestnanca, ktorý má 2 deti vo veku do 18 rokov a 1 dieťa nad 18 rokov v roku 2023 – príklad

Martina má variabilnú výšku hrubej mzdy, preto si na viacerých výškach hrubej mzdy ukážeme, na akú výšku mesačnej sumy daňového bonusu má nárok:

 • v mesiaci jún 2023 bola jej hrubá mzda na úrovni minimálnej mzdy, t. j. vo výške 700 €. Mesačná suma daňového bonusu na tieto tri deti je 330 €, avšak maximálne 34 % čiastkového základu dane, t. j. 34 % z 606,20 € (700 € - 93,80 €, t. j. odvody) = 206,11 €. V júni má Martina nárok na daňový bonus vo výške len 206,11 €.
 • v mesiaci júl 2023 bola jej hrubá mzda vo výške 850 €. Mesačná suma daňového bonusu je 330 €, avšak maximálne 34 % čiastkového základu dane, t. j. 34 % z 736,10 € (850 € -113,90 €, t. j. odvody) = 250,27 €. V júli má Martina nárok na daňový bonus vo výške len 250,27 €.
 • v mesiaci august 2023 bola jej hrubá mzda vo výške 1 000 €. Mesačná suma daňového bonusu je 330 €, avšak maximálne 34 % čiastkového základu dane, t. j. 34 % z 866 € (1000 € - 134 € ) = 294,44 €. V auguste má Martina nárok na daňový bonus vo výške len 294,44 €.
 • v mesiaci september 2023 bola jej hrubá mzda vo výške 1 121 €. Mesačná suma daňového bonusu je 330 €, keďže je 34 % čiastkového základu dane, t. j. 34 % z 970,79 € (1121 € - 150,21 € ) = 330,07 €, čo je viac ako 330 €, Martina má nárok na daňový bonus v plnej výške 330 €.

V prípade, ak bude mať Martina v ďalších mesiacoch hrubú mzdu aspoň 1 120,73 €, bude mať nárok na plnú sumu daňového bonusu na deti.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky