Komu sa oplatí byť platiteľom DPH a komu nie

Kedy by mal podnikateľ zvážiť, či sa stať platiteľom DPH alebo nie? Kedy sa mu to môže oplatiť a kedy naopak nie? A aké povinnosti ho čakajú, ak sa stane platiteľom DPH?

Registrácia na daň z pridanej hodnoty – povinná, dobrovoľná

Spravidla môžeme povedať, že podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) rozlišujeme tieto hlavné typy registrácií za platiteľa DPH:

 • povinná registrácia,
 • dobrovoľná registrácia,
 • registrácia zo zákona (napr. v prípade právneho nástupcu platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie).

O všetkých typoch registrácií na DPH sa dočítate viac v článku Registrácia na DPH.

Podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH vzniká povinnosť registrácie za platiteľa DPH v prípade tuzemských zdaniteľných osôb (t. j. fyzická a právnická osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť – podnikanie), ktoré za posledných najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahli obrat vo výške 49 790 € a viac. Pozor, ak podnikateľ dosiahne obrat 49 790 € a viac – napr. 80 000 €, ešte to nemusí znamenať, že je povinný sa registrovať za platiteľa DPH, nakoľko nie všetky dodania tovaru a služieb sa do obratu, ktorý sa posudzuje, započítavajú. Ak však takáto osoba splnila uvedené podmienky, je povinná sa registrovať za platiteľa DPH na daňovom úrade najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla stanovený obrat (napr. ak živnostník dosiahne obrat v júli, je povinný sa registrovať za platiteľa DPH do 20. augusta). Viac informácií nájdete v článku Povinná registrácia na DPH.

Ak zdaniteľná osoba najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov nedosiahla obrat vo výške 49 790 € a viac, môže podľa § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o dobrovoľnú registráciu na DPH. V praxi často podnikatelia zvažujú dobrovoľnú registráciu na DPH, a to napr. z dôvodu plánovaného nákupu majetku do podnikania, či v súvislosti s požiadavkou od obchodných partnerov. Žiadosť o dobrovoľnú registráciu na DPH podnikateľ vykoná prostredníctvom príslušného formuláru a následne daňový úrad túto žiadosť posúdi individuálne. Pracovník daňového úradu obvykle kontaktuje žiadateľa o dobrovoľnú registráciu s tým, že mu vysvetlí, aké dokumenty bude potrebovať pri posudzovaní žiadosti. O priebehu dobrovoľnej registrácie za platiteľa DPH nájdete viac informácií v článku Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH.

Ak podnikateľ teda presiahne zákonom stanovený obrat, je povinný sa registrovať ako platiteľ DPH, a to už či sa mu to oplatí alebo nie. Najmä začínajúci podnikatelia však často zvažujú ešte pred dosiahnutím hranice, či by sa nemali dobrovoľne registrovať a aké výhody, či nevýhody ich s dobrovoľnou registráciou za platiteľa DPH čakajú. Preto sa v tomto článku zameriame na to, komu sa oplatí byť platiteľom DPH a aj na to, kedy to pre podnikateľa až také výhodné nie je.

Podstata DPH v skratke

Pre lepšie pochopenie toho, komu sa oplatí byť platiteľom DPH a komu nie, si v skratke vysvetlíme princíp dane z pridanej hodnoty. Ide o to, že na jednej strane zo vstupov (napr. pri nákupe materiálu, tovaru, či služby), ktoré podnikateľ nakupuje od iných podnikateľov – platiteľov DPH si môže odpočítať DPH (t. j. má nárok na vrátenie tejto DPH od daňového úradu). Ide o DPH na vstupe, ktorú podnikateľ zaplatí spolu s cenou napr. tovaru, či služby, ktorú nakupuje.

Na druhej strane, t. j. pri predaji tovaru, resp. služby, podnikateľ prijme cenu tovaru, resp. služby aj s DPH, ktorú zaplatia zákazníci. Ide o DPH na výstupe, ktorá predstavuje záväzok podnikateľa voči daňovému úradu.

Princíp je teda nasledovný: DPH na vstupe, ktorú zaplatí podnikateľ v cene nakupovaného tovaru, či služby si následne odpočíta od DPH na výstupe, ktorú vyfakturuje odberateľovi (zákazníkovi), ale ktorú zaplatí odberateľ, či zákazník spolu s cenou predaného tovaru, či služby. Z pohľadu podnikateľa ide o neutrálnu daň a podnikateľ iba odvádza tú DPH, ktorá na výstupe prevyšovala DPH na vstupe (alebo si žiada od daňového úradu DPH, ktorá na vstupe prevyšuje výstup). Problémom však môže byť dlhá splatnosť faktúr, resp. neuhradené faktúry, z ktorých sa štandardne taktiež platí DPH (a to v lehote splatnosti, ktorú určuje zákon o DPH), aj keď k ich úhrade ešte nedošlo.

Prečítajte si tiež

Teda platí, že ak je DPH na vstupe vyššia ako DPH na výstupe, podnikateľ má nárok na nadmerný odpočet, t. j. vrátenie rozdielu daňovým úradom. Naopak, ak je DPH na vstupe nižšia ako DPH na výstupe, podnikateľovi vznikne daňová povinnosť a tento rozdiel je povinný daňovému úradu zaplatiť.

Príklad na porovnanie nákupu tovaru od platiteľa DPH a neplatiteľa DPH:

Pani Jana má záhradkárstvo a je platiteľom DPH. Od dodávateľa potrebuje nakúpiť smaragdové tuje pre zákazníka v počte 20 ks. Jednotková cena smaragdovej tuje je 15 €. V tabuľke nižšie uvádzame koľko by v konečnej cene zaplatila za tieto tuje platiteľovi a neplatiteľovi DPH:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Nákup od platiteľa DPH Nákup od neplatiteľa DPH
cena bez DPH 300 € 300 €
DPH 60 € -
cena spolu s DPH 360 € 300 €

Ako môžeme vidieť, keď Jana nakúpi tuje od dodávateľa, ktorý nie je platiteľom DPH, zaplatí konečnú cenu 300 €. Ak však nakúpiť tuje od platiteľa DPH, zaplatí o 60 € viac, ale môže si následne v daňovom priznaní k DPH uplatniť odpočet DPH vo výške 60 €.

Poznámka: ak by bola Jana neplatiteľ DPH, bolo by pre ňu výhodnejšie nakúpiť od dodávateľa, ktorý nie je platiteľom DPH, nakoľko konečná cena za tuje by bola o 60 € nižšia.

Pozor, vyššie uvedený princíp DPH funguje pri obchodovaní v tuzemsku. Pri obchodovaní so zahraničím je možné, že sa podnikateľ stretne s tzv. samozdanením, t. j. prenosom daňovej povinnosti z dodávateľa na odberateľa, ktoré podrobne vysvetľujeme v článku Samozdanenie DPH.

Komu sa oplatí byť platiteľom DPH?

Platiteľom DPH sa oplatí podnikateľovi predovšetkým v týchto prípadoch:

 • ak plánuje vyššie investície do podnikania, ako je napr. nákup majetku do podnikania, t. j. automobil, či stroje a zariadenia a pod.,
 • ak významní odberatelia, resp. zákazníci sú platiteľmi DPH a vyhovuje im obchodovanie len s platiteľmi DPH (z dôvodu, ktorý si uvedieme ďalej v článku),
 • ak materiál a tovar pre podnikanie nakupuje v tuzemsku a obchoduje so zahraničím (z dôvodu, ktorý vysvetľujeme nižšie v článku),
 • ak ide o podnikateľa, ktorý nakupuje a predáva tovar, resp. o podnikateľa, ktorý nakupuje materiál/tovar a vyrába výrobky, pričom vstupy pre svoje podnikanie (materiál, tovar) nakupuje od platiteľa DPH, čím si uplatní nárok na odpočet DPH a má nižšiu jednotkovú cenu za vstupný materiál, resp. tovar.

Ak teda podnikateľ plánuje vyššie investície do podnikania spojené s nákupom majetku, či s nákupom väčších počiatočných zásob, má nárok pri nákupe tohto majetku, resp. zásob na odpočet DPH (ak ide o nákup od platiteľa DPH). Odpočítať je možné aj jednorazovo DPH z niektorých vstupov, ktoré podnikateľ nakúpil ešte ako neplatiteľ DPH. Ide predovšetkým o:

 • odpočet DPH, ktorá sa viaže k tovarom, resp. službám, ktoré podnikateľ nadobudol/prijal pred dňom, kedy sa stal platiteľom DPH a zároveň, ktoré neboli v prechádzajúcich kalendárnych rokoch zahrnuté do daňových výdavkov okrem zásob,
 • odpočet DPH z majetku (neodpisovaného, s časti aj odpisovaného – výška odpočtu DPH sa upravuje) a zásob.

Viac informácií o odpočte DPH pri registrácii platiteľa DPH si môžete prečítať v článku Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa DPH.

Pozor, v prípade, ak podnikateľ nakúpi napr. majetok, či služby, ktoré bude používať aj na súkromnú spotrebu, má nárok len na pomerný odpočet DPH z týchto vstupov, a to vo výške pomeru zodpovedajúcemu používaniu na podnikateľské účely. Ako na odpočet DPH pri kúpe automobilu na súkromné a podnikateľské účely, nájdete v článku Firemný automobil používaný aj na súkromné účely a dane.

Prečítajte si tiež

Kedy môžu odberatelia (zákazníci) požadovať od podnikateľa registráciu na DPH? Ide najmä o odberateľov, ktorí sú sami platiteľmi DPH a preto si chcú z nakúpených tovarov, či služieb od podnikateľa uplatniť nárok na odpočet DPH, ktorý zníži ich daňovú povinnosť. To však platí len v prípade, ak nákupná cena tohto podnikateľa je menšia, prípadne rovnaká ako u iných dodávateľov, ktorí nie sú platiteľmi DPH, nakoľko v takom prípade nepredstavuje DPH pre odberateľov (zákazníkov) žiaden dodatočný náklad.

Ako sme spomenuli, podnikateľovi sa môže oplatiť byť platiteľom DPH aj v prípade, ak plánuje obchodovať so zahraničím, a to tak v prípade zahraničných nákupov, ako aj predajov. Napríklad, ak podnikateľ vstupy pre svoje podnikanie (napr. materiál, či služby) nakupuje na území Slovenskej republiky od platiteľa DPH, môže si uplatniť nárok na odpočet DPH. Ak tento podnikateľ predá výstupy svojej podnikateľskej činnosti, t. j. tovar do členských štátov Európskej únie a zároveň splní potrebné podmienky, oslobodí tento predaj od DPH. To znamená, že na vstupe si nárok na odpočet DPH uplatní, ale na výstupe DPH platiť nebude. Ide o odoslanie alebo prepravu tovaru zo Slovenska do štátu EÚ dodávateľom, odberateľom alebo inou osobou na náklady jedného z nich a o prípady, kedy je odberateľ registrovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ. Viac informácií sa dozviete v článku Predaj tovaru v tuzemsku a do zahraničia z pohľadu DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na porovnanie nákupu tovaru zo zahraničia a jeho následného predaja u platiteľa vs. neplatiteľa DPH:

Ján je živnostník a plánuje obchodovať s oblečením, ktoré chce nakupovať od dodávateľa z Maďarska a predávať ho na Slovensku. V súčasnosti je neplatiteľ DPH a zvažuje, či by nebolo pre neho výhodnejšie registrovať sa za dobrovoľného platiteľa DPH, pričom vie tieto predbežné informácie:

 • dodávateľ z Maďarska je platiteľom DPH,
 • oblečenie dodávateľ z Maďarska pošle poštovým kuriérom na územie SR,
 • prvá hodnota objednávky oblečenia bude vo výške 500 €.

Ak by Ján ostal naďalej neplatiteľom DPH, maďarský dodávateľ mu vystaví faktúru za oblečenie v hodnote 500 € + 135 € DPH (27 % - ná DPH v Maďarsku), t. j. spolu 635 € DPH. To znamená, že maďarský dodávateľ mu vyfakturuje hodnotu objednávky aj so zahraničnou DPH, čím sa Jánovi navýši cena oblečenia o 135 €.

Ak bude Ján naďalej podnikať, musí si dať pozor na hodnotu dodaných tovarov z EÚ, nakoľko Ján je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH pred tým, než hodnota nadobudnutého tovaru bez dane za kalendárny rok presiahne sumu 14 000 €. Po tejto registrácii následne maďarský dodávateľ bude fakturovať Jánovi oblečenie bez DPH, čím prenesie na neho svoju daňovú povinnosť. Ján bude povinný v tuzemsku doplatiť slovenskú DPH vo výške 20 % z každej dodávky oblečenia od maďarského dodávateľa. Oblečenie by ho tak stálo 600 € (500 € + 100 € DPH).

Na druhej strane, ak by sa Ján stal (klasickým) dobrovoľným platiteľom DPH, maďarský dodávateľ mu vystaví faktúru za oblečenie v hodnote 500 € bez DPH, nakoľko bude dodanie tohto tovaru oslobodené od dane. Následne tento tovar Ján samozdaní v daňovom priznaní k DPH, pričom 20 %-nú DPH vo výške 100 € samozdaní, ale rovnakú sumu si uplatní aj ako odpočet dane v daňovom priznaní, čím bude hodnota dodaného oblečenia vo výške 500 €, a dodávateľovi rovnako zaplatí len 500 €.

Ak sa Ján rozhodne ostať neplatiteľom DPH, zaplatí síce DPH z oblečenia pri jeho nákupe, ale nebude platiť DPH z oblečenia, ktoré predá tuzemským zákazníkom. Ak sa naopak rozhodne stať dobrovoľným platiteľom DPH, pri nákupe DPH nezaplatí, ale zaplatí každú DPH z predaného oblečenia na Slovensku (ak nebude mať DPH na vstupe).

Viac sa dozviete v článku Kto môže nakupovať tovar zo zahraničia bez DPH?.

Komu sa neoplatí byť platiteľom DPH?

Platiteľom DPH sa neoplatí byť podnikateľovi:

 • ktorého odberateľmi, resp. zákazníkmi sú neplatitelia DPH (napr. bežní občania), nakoľko ak by sa podnikateľ stal platiteľom DPH, jednotková cena by sa pri predaji pre neplatiteľov DPH navýšila práve o DPH,
 • ktorý pre výkon svojej podnikateľskej činnosti nepotrebuje veľa vstupov, a preto na vstupe nemá akú DPH odpočítať,
 • ktorý využíva možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov vo výške 60 % zo zdaniteľných príjmov (maximálne v sume 20 000 €), nakoľko skutočne preukázateľné výdavky sú v minimálnej výške. To znamená, že ak podnikateľ bude platiteľom DPH len časť roka, môže si v tomto roku ešte uplatniť tzv. paušálne výdavky, avšak v nasledujúcom roku, v ktorom už bude platiteľom DPH celý rok, si paušálne výdavky uplatniť nemôže.

Aké povinnosti čakajú platiteľa DPH?

V prvom rade čaká platiteľa DPH podávanie daňového priznania k DPH a podávanie kontrolného výkazu k DPH, a to v prvom roku v mesačnej pravidelnosti. Okrem toho však môže pribudnúť povinnosť podať súhrnný výkaz, a to v prípade, ak podnikateľ dodá tovar alebo poskytne služby do členských krajín Európskej únie. V prípade, ak si podnikateľ nesplní povinnosť podania daňového priznania, či kontrolného výkazu, správca dane uloží pokutu vo výške 60 €.

Prečítajte si tiež

S podávaním daňového priznania k DPH súvisí aj zvýšená administratíva a s tým spojená aj zvýšená cena za externého účtovníka. Okrem toho je potrebné sledovať všetky zmeny a obmedzenia týkajúce sa uplatňovania DPH, či už na vstupe alebo výstupe, ktorých je pomerne dosť.

Na čo si musí dať platiteľ DPH pozor?

Okrem povinností, ktoré čakajú platiteľa DPH, a tým je podávanie daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov k DPH, či súhrnných výkazov, čakajú platiteľa DPH aj zložité pravidlá zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré síce podnikateľ poznať nemusí, ale jeho účtovníčka sa v tom musí vedieť dobre orientovať, ide napríklad o:

 • prípad, kedy je pri nákupe majetku, ako aj služieb potrebné zadefinovať na účely odpočtu DPH, či tento majetok, resp. služby budú použité výlučne na podnikateľské účely, alebo budú využívané aj na súkromné účely a podľa pomeru správne odpočítať DPH na vstupe,
 • sledovanie používania majetku, z ktorého nákupu si podnikateľ uplatnil odpočet DPH, či je stále tento majetok používaný len na podnikateľské účely, alebo je používaný aj na súkromné účely a v pomere zodpovedajúcom používaniu majetku na súkromné účely je potrebné opraviť odpočet tejto dane,
 • výpočet koeficientu a odpočet dane v pomernej výške,
 • a iné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky