Predaj tovaru v tuzemsku a do zahraničia z pohľadu DPH

Predaj tovaru v tuzemsku a do zahraničia z pohľadu DPH
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Akým pravidlám podlieha predaj tovaru z pohľadu DPH, ak podnikateľ predáva svoj tovar na Slovensku, v Európskej únii a v tretích krajinách? Aký rozdiel je medzi predajom tovaru platiteľom a neplatiteľom DPH?

Všetci podnikatelia, ktorí predávajú tovar, či už na území Slovenska, alebo ho dodávajú do zahraničia, majú určité povinnosti, ktoré im vymedzuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Tieto povinnosti sa líšia podľa toho, či ide o predaj len na území Slovenska alebo je tovar odosielaný za hranice do členských štátov, či do tretích krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie. Rozdiel nastáva aj medzi predávajúcim, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty a neplatiteľom.

Predaj tovaru sa v zákone o DPH nazýva dodaním tovaru.

Za predaj tovaru sa považujú aj niektoré špecifické prípady

Napríklad odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, ak vlastníctvo na danú vec prechádza najneskôr pri zaplatení poslednej splátky (automobil, byt, nebytový priestor, stroje a zariadenia a pod.) posudzujeme ako dodanie tovaru. Ak teda podnikateľ poskytuje automobil na finančný lízing, predáva tovar. Rozdielny je však operatívny lízing, kde platia iné pravidlá, pretože ide o predaj služby.

Aj predaj stavby (bytu, rodinného domu, skladu, kancelárie a pod.) sa považuje za predaj tovaru. Vlastníctvo tohto tovaru prechádza na kupujúceho na základe zmluvy o dielo alebo obdobnej zmluvy.

Predaj (dodanie) tovaru na území Slovenska a DPH

Podnikatelia, platitelia DPH, ktorí predávajú tovar len zákazníkom na území Slovenska, sú povinní na tento predaj uplatniť DPH, bez ohľadu na skutočnosť, či je zákazníkom platiteľ dane, neplatiteľ alebo súkromná osoba - občan. Dôležitý je okamih, kedy zákazník nadobudne právo nakladať so zakúpeným tovarom ako jeho vlastník, pričom tento deň je dňom vzniku daňovej povinnosti.

Pozor v prípade, ak je platba prijatá ešte pred dodaním tovaru. Vtedy vniká daňová povinnosť už dňom prijatia platby a dodávateľovi sa lehota na vystavenie faktúry začína počítať už týmto dňom.

Príklad na deň vzniku daňovej povinnosti pri predaji tovaru:

Živnostník Y, platiteľ dane z pridanej hodnoty si objednal digitálne váhy u dodávateľa, ktorým je spoločnosť X, tiež platiteľ dane z pridanej hodnoty. Váhy boli zaslané od dodávateľa dňa 14.6.2019. Objednaný tovar dostal živnostník Y prostredníctvom kuriéra dňa 15.6.2019. Spoločnosť X je povinná k predajnej cene uplatniť DPH a následne vystaviť faktúru v stanovenej lehote (15 dní odo dňa dodania tovaru) s dátumom dodania tovaru 15.6.2019. Daňová povinnosť vzniká dňa 15.6.2019.

Predaj tovaru v SR v daňovom priznaní a kontrolnom výkaze k DPH

Berúc do úvahy deň vzniku daňovej povinnosti, platiteľ DPH následne vykáže dodanie tovaru v daňovom priznaní na riadkoch č. 3 a 4, resp. 1 a 2, ak sa uplatňuje znížená sadzba DPH. Celková suma dane sa potom prenáša na súhrnný riadok č. 19.

V kontrolnom výkaze je dodávateľ povinný uviesť údaje z vyhotovenej faktúry v časti A1, prípadne v časti D.

Podnikatelia, ktorí nie sú platiteľmi DPH, k cene predávaného tovaru neuplatňujú DPH, pričom sa nezohľadňuje ani skutočnosť, či je zákazníkom platiteľ alebo neplatiteľ. Pri dodaní tovaru zároveň nemá ani povinnosť vystaviť faktúru, je povinný vystaviť len doklad, ktorý preukáže, že k dodaniu tovaru skutočne došlo, t. j. nie je povinný vystavovať faktúru som všetkými náležitosťami podľa zákona o DPH.

Predaj (dodanie) tovaru do zahraničia – Európskej únie a DPH

Platiteľ DPH, ktorý predáva tovar do štátov Európskej únie, a zároveň splní všetky potrebné podmienky, oslobodí tento predaj od DPH.

Podmienkami sú:

  • tovar odošle alebo prepraví zo Slovenska do štátu EÚ dodávateľ, odberateľ alebo iná osoba na náklady jedného z nich,
  • odberateľ je registrovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ.

Povinnosti platiť DPH sa však nevyhne odberateľ, na ktorého sa prenáša táto povinnosť. Slovenskému platiteľovi tak v členskom štáte EÚ nevznikajú žiadne povinnosti.

Ak niektorá z vyššie uvedených podmienok nebude splnená, nie je možné oslobodiť predaj tovaru od DPH. Podnikateľ tak musí vyhotoviť faktúru za dodanie tovaru s 20 % sadzbou DPH, túto daň aj uviesť v daňovom priznaní a odviesť do slovenského štátneho rozpočtu. Postupovať týmto spôsobom je potrebné napríklad, ak podnikateľ predáva tovar do EÚ občanom alebo iným podnikateľom, ktorí nie sú registrovaní pre DPH v inom členskom štáte, a nie je možné na nich preniesť daňovú povinnosť.

Predaj tovaru do EÚ v daňovom priznaní a súhrnnom výkaze k DPH

Aj keď je dodanie tovaru do členských štátov EÚ oslobodené od DPH, slovenský dodávateľ uvádza  predaj do daňového priznania na riadky č. 15 a 16 ako oslobodené dodanie podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona o DPH. Transakcia je síce predmetom dane na Slovensku (z tohto dôvodu sa uvádza do daňového priznania), ale s nulovou DPH. Do daňového priznania sa predaj uvádza s prihliadnutím na deň vzniku daňovej povinnosti. Tá vzniká buď 15. kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, kedy bol tovar dodaný odberateľovi alebo dňom vyhotovenia faktúry, podľa toho, čo nastane skôr.

V kontrolnom výkaze sa daná transakcia neuvádza. Uvádza sa však v súhrnnom výkaze, a to s príslušným kódom štátu, kde je tovar odoslaný, IČ DPH odberateľa, predajnou cenou tovaru a bez uvedenia príslušného kódu transakcie.

Príklad na posúdenie splnenia podmienok oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu:

Nemecký podnikateľ, registrovaný pre DPH v Nemecku si pod nemeckým IČ DPH objednal šijací stroj od slovenskej spoločnosti, platiteľa DPH. Stroj bol do Nemecka doručený medzinárodným prepravcom na náklady slovenského dodávateľa.

Dodanie tovaru do Nemecka spĺňa podmienky oslobodenia, a preto slovenská spoločnosť vystaví nemeckému podnikateľovi faktúru bez DPH. Nemecký podnikateľ vykoná samozdanenie podľa legislatívy platnej v Nemecku. Slovenská spoločnosť uvedie predaj tohto tovaru do daňového priznania na riadku č. 15 a 16 a taktiež do súhrnného výkazu.

Pokiaľ by nemecký podnikateľ nepoužil pri objednávke tovaru IČ DPH pridelené v členskom štáte EÚ, resp. by nebol platiteľom alebo by tovar fyzicky nebol prepravený za hranice Slovenska, neplatilo by oslobodenie transakcie od slovenskej DPH a slovenská spoločnosť by bola povinná vyhotoviť faktúru s DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak sa tovar „po ceste“ k zákazníkovi ešte spracováva, je podstatné, kedy môže začať zákazník s tovarom nakladať ako s vlastným

V niektorých prípadoch sa tovar môže „po ceste“ k odberateľovi ešte odoslať na iné miesto, kde sa upraví, niečo sa k nemu pridá, či uberie. Toto spracovanie tak uskutočňuje iný podnikateľ na Slovensku. Vtedy je potrebné vychádzať z dohodnutých podmienok obchodu.

„Ak je v rámci zmluvného vzťahu dohodnuté, že dodávateľ tovaru zabezpečuje prepravu tovaru na iné miesto určenia v tuzemsku, kde sa majú na tomto tovare vykonať spracovateľské operácie, a práce si objedná odberateľ, ktorý po vykonaní spracovateľských operácií prepraví tovar do iného členského štátu, dodávateľ tovaru nemôže uplatniť oslobodenie od dane podľa § 43 zákona o DPH.“

Pokiaľ by však prepravu do iného štátu EÚ uskutočnil slovenský dodávateľ a zákazník nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník až v tomto štáte, je možné na Slovensku uplatniť oslobodenie od DPH.

Ako už bolo spomenuté vyššie, pri predaji tovaru zo Slovenska do krajín EÚ, ktorý je po splnení podmienok oslobodený, nemusí slovenský podnikateľ riešiť žiadne ďalšie povinnosti z pohľadu DPH v zahraničí. Sú však niektoré výnimky, ktorými sú napríklad:

  • zasielanie tovaru zo Slovenska súkromným osobám (občanom) alebo neregistrovaným podnikateľom formou zásielkového predaja, napr. typický predaj cez eshop,
  • premiestnenie tovaru na účely podnikania do zahraničia,
  • predaj (dodanie) tovaru bez prepravy.

Pri zásielkovom predaji je potrebné sledovať limit obratu v danej krajine, ktorý sa v jednotlivých štátoch líši, pre určenie povinnosti registrácie v danom štáte.

Tovar premiestnený do krajiny EÚ za účelom podnikania za určitých podmienok podlieha DPH v danej krajine, kde sa musí následne podnikateľ registrovať.

Pri predaji tovaru bez prepravy (napríklad postavenie stavby v zahraničí) je daň splatná v tom štáte, kde sa bude nachádzať tovar v čase, keď sa jeho dodanie uskutočňuje, inými slovami, tam kde sa „odovzdá“. Odovzdanie však nemusí byť fyzické, čiže slovenský podnikateľ môže napríklad tovar dodať v sklade v Nemecku pre slovenského zákazníka, kde tovar aj ostane. Ďalším príkladom môže byť poskytnutie stavebného materiálu na stavbu v členskom štáte alebo postavenie stavby v členskom štáte, kedy nedochádza k preprave tovaru a stavba ostáva a odovzdáva sa v zahraničí.

Podnikatelia dodávajúci tovar do EÚ vyhotovujú faktúru do 15 dní od dodania tovaru alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru.

Pre podnikateľa, ktorý nie je platiteľom DPH, platia pri predaji tovaru do štátov EÚ z hľadiska DPH rovnaké podmienky, ako by tovar predával na Slovensku. K cene tovaru neuplatňuje DPH a nie je povinný vystavovať faktúru zákazníkovi. Pozor však v prípade, ak neplatiteľ dodáva nový dopravný prostriedok! Vtedy mu legislatíva určuje povinnosť vystavenia faktúry so všetkými náležitosťami.

Predaj (vývoz) tovaru do zahraničia – tretích krajín a DPH

Tretími krajinami sa rozumejú štáty, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie. Hovoríme o vývoze tovaru, ktorý sa preukazuje colným vyhlásením o prepustení tovaru do režimu vývoz.

Pre platiteľa DPH sa pri vývoze tovaru uplatňuje obdobné oslobodenie od dane ako v prípade dodania tovaru do krajín EÚ. Dôležité je splniť podmienky:

  • tovar je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na jeho náklady na konečné miesto mimo EÚ,
  • tovar je odoslaný alebo prepravený kupujúcim alebo na jeho náklady na konečné miesto mimo EÚ,
  • kupujúci nesmie mať na Slovensku sídlo.

Slovenskému platiteľovi potom v tretej krajine nevznikajú žiadne povinnosti. Tovar do tretej krajiny si môže objednať aj zákazník z členského štátu EÚ pod svojím IČ DPH a podmienky oslobodenia vývozu platia aj v tomto prípade. Tovar však musí byť vyvezený mimo EÚ.

Ak by aspoň jedna z vyššie uvedených podmienok neplatila, neuplatní sa oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a podnikateľ, ktorý predáva tovar, je povinný vyhotoviť faktúru s použitím 20 % sadzby DPH. Pokiaľ predávajúci napríklad nepreukáže prepravu tovaru na územie tretieho štátu colným vyhlásením, ktoré potvrdzuje podmienku konečného miesta tovaru mimo EÚ, je povinný fakturovať túto dodávku s DPH a sumu DPH i odviesť.

Obdobne ako pri dodaní tovaru do krajín EÚ sa vyhotovuje i faktúra, a to do 15 dní od dodania tovaru alebo do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru.

Predaj tovaru do tretích krajín v daňovom priznaní k DPH

Oslobodené dodanie tovaru do tretích štátov sa uvádza v daňovom priznaní na riadkoch č. 15 a 17 ako oslobodené dodanie podľa § 47 zákona o DPH podľa toho, kedy dôjde k dodaniu tovaru (kedy tovar opustí územie EÚ). Daňová povinnosť dodávateľovi pri vývoze nevzniká, ale má nárok na odpočítanie dane z nakúpených tovarov a služieb týkajúcich sa vývozu. Predaj tovaru je predmetom dane na Slovensku, ale s nulovou DPH. Miestom dodania tovaru je totiž Slovensko, keďže ide o dodanie tovaru s prepravou, kedy je miestom dodania tovaru miesto, kde sa preprava tovaru začína. Existujú však aj prípady v spojitosti s dodaním tovaru do tretích štátov, kedy sa tieto dodania nevykazujú v slovenskom daňovom priznaní, ale len v záznamoch, pretože nie sú predmetom dane na Slovensku. Ide napríklad o:

  • dodanie tovaru spojenom s inštaláciou alebo montážou v treťom štáte,
  • dodanie tovaru bez prepravy (napr. zhotovenie stavby v treťom štáte).

Transakcia vývozu tovaru sa neuvádza v kontrolnom ani súhrnnom výkaze.

Osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, neuplatňuje k predávanému tovaru DPH, je však potrebné zohľadniť aj iné legislatívne požiadavky pre dodanie tovaru na územie tretích štátov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Ako sa pripraviť na obchodnú cestu do Ázie?

Aby mala účasť na veľtrhu či výstave v Ázii pre firmu zmysel, je vhodné sa na účasť poriadne pripraviť. Súhrn podstatných krokov aj tipy, na čo nezabudnúť.

Výroba tovaru pod vlastnou značkou v Ázii

Ak sa podnikateľ rozhodne vyrábať produkty vlastnej značky, môže spolupracovať aj s ázijskými firmami. Aké sú výhody a ako taká výroba v praxi funguje?

Veľtrhy a výstavy v Ázii – príležitosť pre slovenské firmy

Načerpať inšpiráciu, nájsť vhodného dodávateľa či zaujať svojimi produktmi – aj to ponúkajú veľtrhy a výstavy (nielen) v ázijských krajinách. Ktoré navštíviť?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky