Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa DPH

Novoregistrovaný platiteľ DPH si môže pri registrácii odpočítať DPH z tovarov a služieb, ktoré prijal pred dňom, kedy sa stal platiteľom DPH za splnenia podmienok v zákone o DPH. Viac o odpočítaní dane pri registrácii platiteľa DPH sa dozviete v nasledujúcom článku.

V súlade s § 55 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) môže zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, odpočítať DPH viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom DPH, ak tieto prijaté plnenia okrem zásob neboli zahrnuté do daňových výdavkov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v kalendárnych rokoch predchádzajúcich kalendárnemu roku, v ktorom sa stala platiteľom DPH.

Do 31.12.2015 si platiteľ DPH mohol odpočítať DPH pri registrácii len z:

  • majetku,
  • zásob.

Od 1.1.2016 sa rozšírila možnosť odpočítať DPH pri registrácii aj z tovarov a služieb, ktoré nepredstavujú majetok.

Pre novoregistrovaného platiteľa DPH to znamená, že si môže odpočítať DPH pri registrácii z tovarov a služieb, ktoré:

  • nadobudol v postavení zdaniteľnej osoby pred registráciou za platiteľa DPH a zároveň
  • neboli v predchádzajúcich kalendárnych rokoch zahrnuté do daňových výdavkov okrem zásob.

Odpočítať DPH pri registrácii platiteľa DPH môže platiteľ zo zásob v plnom rozsahu, aj keď ich zahrnul do daňových výdavkov v rokoch predchádzajúcich roku registrácie za platiteľa DPH.

Platiteľ nemôže odpočítať daň pri registrácii platiteľa DPH, ak tovary a služby nepoužije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ.

Základnou podmienkou pri uplatnení nároku na odpočítanie DPH pri registrácii platiteľa DPH je, že prijaté tovary a služby musí použiť na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ. Ak napríklad spoločnosť nakúpi tovar pred registráciou za platiteľa DPH a tento tovar predá ešte pred registráciou za platiteľa DPH, nemôže si z daného tovaru uplatniť odpočet DPH pri registrácii, lebo daný tovar použil na dodanie tovaru ešte ako neplatiteľ DPH.

Príklad na odpočet DPH pri registrácii platiteľa DPH

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. vznikla 20.7.2016. Od 1.9.2016 je platiteľom DPH. V období medzi vznikom a registráciou na DPH platila inému platiteľovi štvrťročné nájomné v sume 120 eur s DPH. Faktúra za nájomné bola vystavená k 20.7.2016. V období pred registráciou už vystavovala faktúry ako neplatiteľ DPH.

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. si môže odpočítať DPH pri registrácii z prijatých faktúr za nájomné za 3. štvrťrok pred registráciou, pretože nájomné platené odo dňa vzniku do dňa registrácie za platiteľa DPH premietne do cien za reklamné služby už ako platiteľ DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Uplatnenie práva na odpočítanie DPH pri registrácii platiteľa DPH

Podľa § 55 ods. 2 zákona o DPH môže platiteľ DPH odpočítať DPH pri registrácii platiteľa v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 49 až 51 zákona o DPH.

Nemôže si napr. uplatniť nárok na odpočet DPH pri kúpe tovarov na účely pohostenia a zábavy.

DPH je možné odpočítať, ak:

  • tovary a služby prijal od platiteľa DPH v tuzemsku,
  • pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu uplatnil DPH,
  • uplatnil DPH pri tovaroch a službách, pri ktorých je povinný platiť daň,
  • pri dovoze tovaru zaplatil daň správcovi dane.

Platiteľ DPH nemôže odpočítať DPH z nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak pri tovare neuplatnil DPH v tuzemsku. V prípade, keď zdaniteľná osoba pred registráciou za platiteľa DPH nadobudla tovar z iného členského štátu, ale zaplatila za tovar sumu s DPH uvedenej na faktúre, nemôže po registrácii za platiteľa DPH odpočítať DPH z daného tovaru, pretože DPH nebola zaplatená v tuzemsku, ale v inom členskom štáte. Nemôže odpočítať DPH pri registrácii za platiteľa, pretože DPH nebola ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu.

V súlade § 49 ods. 4 zákona o DPH musí platiteľ DPH postupovať podľa § 50 zákona o DPH pri výpočte pomernej výšky odpočítateľnej dane, ak použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých si môže odpočítať DPH a zároveň pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých si nemôže odpočítať DPH. Znamená to, že ak platiteľ DPH použije prijaté tovary a služby čiastočne na tovary a služby oslobodené od dane, musí vypočítať pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 50 zákona o DPH v závislosti od pomeru, v akom prijaté tovary a služby použil na tovary a služby oslobodené od dane a na tovary a služby, pri ktorých má právo na odpočítanie DPH.

Poznámka: Tovary a služby oslobodené od dane - ide o tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 42 zákona o DPH okrem poisťovacích a finančných služieb poskytnutých zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskej únie alebo ak boli tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskej únie.

Odpočet DPH pri registrácii platiteľa DPH z odpisovaného majetku

Platiteľ DPH musí znížiť odpočítanú daň pri registrácii z odpisovaného majetku o pomernú časť dane zodpovedajúcu daňovým odpisom.

Znamená to, že novoregistrovaný platiteľ môže DPH z odpisovaného majetku v celej výške odpočítať len v prípade, ak odpisovaný majetok nadobudol v kalendárnom roku, v ktorom sa stal platiteľom DPH.

V prípade, že daňovník odpisoval majetok v rokoch predchádzajúcich roku registrácie za platiteľa DPH, nemôže si z tohto majetku uplatniť odpočet DPH v plnej výške, ale musí ju znížiť o DPH zodpovedajúcu odpisom.

Príklad na odpočet DPH z odpisovaného majetku pri registrácii platiteľa DPH

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. sa od 1.6.2016 stala platiteľom DPH. Dňa 7.8.2014 obstarala počítač v sume s DPH 2 250 eur od platiteľa DPH. Spoločnosť využíva počítač v plnom rozsahu na podnikateľskú činnosť. Spoločnosť poskytuje reklamné služby.

DPH na faktúre za počítač bola vo výške 375 eur. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. odpísala v rokoch 2014-2015 sumu 798 eur. DPH z odpisov je vo výške 133 eur. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. môže odpočítať DPH pri registrácii v sume 242 eur. O DPH odpočítanú pri registrácii platiteľa DPH sa zníži daňová zostatková cena počítača.

Preddavky na tovary a služby pri odpočítaní DPH pri registrácii platiteľa DPH

V prípade, že zdaniteľná osoba poskytne preddavok na tovar alebo službu pred registráciou platiteľa DPH, ale tovar alebo službu príjme až v čase, keď je registrovaným platiteľom DPH, nepostupuje pri odpočítaní DPH v súlade s § 55 zákona o DPH (odpočet DPH pri registrácii platiteľa DPH). Vyplýva to z toho, že tovar, resp. službu nadobudla až, keď už mala postavenie platiteľa DPH.

DPH z preddavku môže odpočítať v súlade s § 49 až 51 zákona o DPH hneď v prvom zdaňovacom období.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz podľa § 7a

Prijímate alebo dodávate služby z/do členského štátu EÚ? V článku sa dočítate, aké povinnosti vám plynú v súvislosti s podaním daňového priznania a súhrnného výkazu podľa zákona o DPH.

DPH pri transakciách zahrňujúcich kryptomeny

Podlieha výmena tovaru alebo služby za kryptomenu alebo výmena jednej kryptomeny za inú kryptomenu dani z pridanej hodnoty? Problematikou DPH pri transakciách zahrňujúcich kryptomeny sa zaoberá tento článok.

Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH?

Ako správne vyplniť kontrolný výkaz? Aké údaje je potrebné mať k dispozícii a ako sa vykazujú v jednotlivých častiach kontrolného výkazu od 1.7.2023? Odpovede a praktické ukážky v článku.

Odpočet DPH – podmienky a uplatnenie odpočtu DPH v inom období

Aké podmienky musia byť splnené pre uplatnenie nároku na odpočet DPH? Kedy najskôr a kedy najneskôr je možné uplatniť odpočet DPH? Odpovede aj praktické príklady nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky