Nadmerný odpočet DPH a jeho vrátenie

Aké sú možnosti vrátenia nadmerného odpočtu DPH a aké podmienky musí firma splniť, aby získala peniaze skôr? Vysvetlenie a praktické príklady.

V súlade s § 79 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”) sa nadmerným odpočtom rozumie prevýšenie celkovej výšky odpočítateľnej dane za príslušné zdaňovacie obdobie nad celkovou výškou dane za príslušné zdaňovacie obdobie okrem dane pri dovoze tovaru.

V zjednodušení možno povedať, že nadmerný odpočet DPH je suma, pri ktorej nárok na odpočet DPH z nakúpených tovarov a služieb prevyšuje DPH, ktorú má platiteľ DPH zaplatiť daňovému úradu. Napríklad, nadmerný odpočet vznikne, keď platiteľ DPH v danom mesiaci je súčet DPH na vystavených faktúrach vo výške 300 eur, ale počas mesiaca nakúpi tovary a služby, pri ktorých si môže odpočítať DPH vo výške 550 eur. V tom prípade je nadmerný odpočet v sume 250 eur.

Nadmerný odpočet DPH sa v daňovom priznaní k DPH vykazuje na riadku 32. Nárok na odpočítanie DPH majú len platitelia DPH. Osoby registrované na DPH z titulu nadobudnutia tovaru z iného členského štátu EÚ (§ 7 zákona o DPH) alebo osoby registrované na DPH z titulu poskytnutia/prijatia služieb do/z iných členských štátov EÚ (§ 7a zákona o DPH) nemajú nárok na odpočet DPH. Nadmerný odpočet DPH nemôže vzniknúť osobám registrovaným na DPH podľa § 7 a § 7a zákona o DPH.

Vrátenie nadmerného odpočtu DPH

Štandardne postupuje platiteľ DPH pri vysporiadaní nadmerného odpočtu DPH z jedného zdaňovacieho obdobia nasledovne:

 • počká do nasledujúceho zdaňovacieho obdobia,
 • ak v nasledujúcom zdaňovacom období vznikne vlastná daňová povinnosť vyššia ako nadmerný odpočet, nadmerný odpočet sa v plnej výške započíta na nasledujúcu daňovú povinnosť, zvyšok daňovej povinnosti zaplatí platiteľ DPH do konca lehoty na podanie daňového priznania,
 • ak v nasledujúcom zdaňovacom období vznikne daňová povinnosť nižšia ako nadmerný odpočet, daňová povinnosť sa v plnej výške započíta s nadmerným odpočtom, zvyšok nadmerného odpočtu vráti daňový úrad v lehote do 30 dní od podania daňového priznania,
 • ak v nasledujúcom zdaňovacom období znovu vznikne nadmerný odpočet, predošlý nadmerný odpočet vráti daňový úrad v lehote do 30 dní od podania daňového priznania.

Odpočítanie nadmerného odpočtu z predošlého zdaňovacieho obdobia od daňovej povinnosti v aktuálnom zdaňovacom období sa v aktuálnom daňovom priznaní uvedie na riadku 33 daňového priznania k DPH. Napríklad započítanie augustového nadmerného odpočtu sa v septembrovom daňovom priznaní uvedie na riadku 33 daňového priznania k DPH.

Na základe splnenia zákonom určených podmienok daňový úrad vráti nadmerný odpočet DPH skôr. Podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH vráti daňový úrad nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, ak:

 1. je zdaňovacím obdobím platiteľa kalendárny mesiac – to znamená, že štvrťroční platitelia DPH nemôžu požiadať o skoršie vrátenie nadmerného odpočtu,
 2. platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol,
 3. platiteľ nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky, colné nedoplatky, nedoplatky voči Sociálnej a zdravotnej poisťovne v súhrne viac ako 1 000 eur.

V prípade, že platiteľ spĺňa vyššie uvedené podmienky, vyznačí túto skutočnosť krížikom na riadku 32 daňového priznania za obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol.

Príklad na vrátenie nadmerného odpočtu DPH

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. je mesačným platiteľom DPH od 1.7.2016. Za mesiac august 2019 jej vznikol nadmerný odpočet. Za posledných 6 mesiacov nemala spoločnosť žiadne nedoplatky na daniach, cle, sociálnom ani zdravotnom poistení. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. plánuje skoršie vrátenie nadmerného odpočtu DPH.

V prvom kroku musí posúdiť, či spĺňa všetky podmienky na skoršie vrátenie nadmerného odpočtu DPH. V daňovom priznaní za mesiac august 2019 vyznačí na riadku 32 daňového priznania skutočnosť, že spĺňa podmienky podľa § 79 ods. 2 zákona o DPH. Lehota na podanie daňového priznania za august 2019 je do 25.9.2019. Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. Nadmerný odpočet za august 2019 vráti do 24.10.2019.

Prečítajte si tiež

Ak by spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. nežiadala o skoršie vrátenie nadmerného odpočtu DPH, tak by nadmerný odpočet vysporiadala v daňovom priznaní za september 2019. V prípade, že za august 2019 by dosiahla nadmerný odpočet v sume 2 500 eur a v septembri 2019 by jej vznikla daňová povinnosť vo výške 1 000 eur, tak by sa 1 000 eur z augustového nadmerného odpočtu započítala so septembrovou daňovou povinnosťou. Predpokladajme, že za september 2019 podala spoločnosť daňové priznanie dňa 15.10.2019. Odo dňa podania daňového priznania sa počíta 30-dňová lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, tzn. daňový úrad vráti nadmerný odpočet najneskôr do 13.11.2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Vrátenie nadmerného odpočtu DPH v osobitných prípadoch

Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH je v prípadoch uvedených v § 79 ods. 4 - 7 zákona o DPH odlišná od vyššie uvedených lehôt na vrátenie nadmerného odpočtu DPH.

Podľa § 79 ods. 4 - 7 zákona o DPH sa lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH líši v nasledovných prípadoch:

 • pri zaslaní výzvy na odstránenie nedostatkov v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze,
 • pri zaslaní výzvy na podanie kontrolného výkazu,
 • pri podaní dodatočného daňového priznania, na základe ktorého si uplatňuje alebo zvyšuje nadmerný odpočet, ak dodatočné daňové priznanie podáva po podaní daňového priznania za nasledujúce zdaňovacie obdobie,
 • pri daňovej kontrole.
Prečítajte si tiež

V prípade zaslania výzvy na podanie kontrolného výkazu, zaslania výzvy na odstránenie nedostatkov v daňovom priznaní, v kontrolnom výkaze sa 30-dňová lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH prerušuje na obdobie odo dňa doručenia výzvy až do dňa odstránenia nedostatkov, resp. do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného daňovým úradom v skrátenom vyrubovacom konaní. Odo dňa odstránenia nedostatkov, resp. odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia sa pokračuje v 30-dňovej lehote.

Príklad na prerušenie lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu DPH pri zaslaní výzvy na odstránenie nedostatkov:

Ak platiteľ DPH za obdobie august 2019 dosiahol nadmerný odpočet a v daňovom priznaní podanom dňa 15.10.2019 za september 2019 dosiahol nižšiu daňovú povinnosť, zvyšok nadmerného odpočtu by mal byť vrátený do 13.11.2019. Ak daňový úrad poslal výzvu na odstránenie nedostatkov v daňovom priznaní, ktorú platiteľ DPH obdržal dňa 31.10.2019, lehota sa prerušuje odo dňa 31.10.2019 do dňa odstránenia nedostatkov. Platiteľ DPH odstránil nedostatky dňa 10.11.2019, takže daňový úrad vráti nadmerný odpočet DPH do 25.11.2019.

Ak daňovník podá dodatočné daňové priznanie, na základe ktorého si zvýši nadmerný odpočet alebo si uplatní nadmerný odpočet, upravený nadmerný odpočet si odpočíta v ďalšom zdaňovacom období od svojej daňovej povinnosti. Ak však podá dodatočné daňové priznanie až po podaní daňového priznania za nasledujúce zdaňovacie obdobie, lehota na vrátenie nadmerného odpočtu je 30 dní od podania dodatočného daňového priznania.

Príklad na vrátenie nadmerného odpočtu DPH pri podaní dodatočného daňového priznania:

Platiteľ DPH podal daňové priznanie za jún 2019, na základe ktorého mu vznikol nadmerný odpočet. Dňa 26.8.2019 podal daňové priznanie za júl 2019, v ktorom časť nadmerného odpočtu započítal s vlastnou daňovou povinnosťou. Následne dňa 2.9.2019 podal dodatočné daňové priznanie za jún 2019, v ktorom zvýšil nadmerný odpočet. 30-dňová lehota na vrátenie nadmerného odpočtu sa počíta odo dňa 2.9.2019, t. j. odo dňa podania dodatočného daňového priznania za jún 2019. Lehota na vrátenie nadmerného odpočtu DPH za jún 2019 je v tomto prípade do 1.10.2019.

Pri daňovej kontrole začatej v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu DPH sa vráti nadmerný odpočet DPH do 10 dní odo dňa skončenia daňovej kontroly vo výške zistenej daňovým úradom. V priebehu daňovej kontroly môže daňový úrad vydať čiastkový protokol. Do 10 dní od odoslania čiastkového protokolu vráti daňový úrad časť nadmerného odpočtu DPH. Následne po skončení daňovej kontroly vráti daňový úrad do 10 dní rozdiel medzi nadmerným odpočtom vráteným na základe čiastkového protokolu a nadmerným odpočtom zisteným daňovým úradom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky