Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH
Zdroj: Pexels.com
Monika Gajdošová

Vyštudovaná angličtinárka, ktorá našla záľubu v účtovníctve. Venuje sa prevažne spracovaniu účtovníctva a miezd právnických osôb.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zvažujete stať sa dobrovoľným platiteľom DPH, ale neviete, aké podmienky musíte spĺňať alebo či sa Vám to oplatí? Aký je postup pri dobrovoľnej registrácii a vyhovie daňový úrad každej žiadosti?

Tuzemské osoby sa podľa zákona o DPH majú povinnosť registrovať za platiteľov DPH v zmysle §4, §7 a §7a zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). V tomto článku sa bližšie pozrieme na dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH podľa §4. Najskôr si však stručne zhrnieme zákonom stanovené podmienky pri povinnej registrácii za platiteľa DPH.

Povinná registrácia za platiteľa DPH

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH majú podľa §4 ods. 1 zákona o DPH tuzemské zdaniteľné osoby (fyzické aj právnické osoby), ktoré za posledných najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahli obrat vo výške 49 790 € a viac.

V prípade právnických osôb aj fyzických osôb je potrebné, aby mali na Slovensku sídlo alebo zriadenú stálu prevádzkareň. Pre fyzické osoby, ktoré túto podmienku nespĺňajú, stačí, aby mali na Slovensku bydlisko alebo aby sa tu obvykle zdržiavali.

Ak spĺňate uvedené podmienky, ste povinný sa registrovať za platiteľa DPH na daňovom úrade najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste dosiahli stanovený obrat. To znamená, že ak ste dosiahli stanovený obrat v apríli 2019, povinnosť registrácie máte do 20. mája 2019.

Dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH a nesplnenie výšky obratu

Mnoho podnikateľov si kladie otázku, či je možné stať sa platiteľom DPH aj v prípade, že ešte nedosiahli potrebný obrat. Podľa §4 ods. 2 môže o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH požiadať aj tá osoba (fyzická aj právnická), ktorá nespĺňa podmienku dosiahnutia výšky obratu 49 790 € a viac.

Takže aj v prípade, že fyzická alebo právnická osoba má záujem stať sa platiteľom DPH a nedosiahla potrebnú výšku obratu, má právo podať žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH. Výška dosiahnutého obratu je podmienkou pri povinnej registrácii za platiteľa DPH, nie pri dobrovoľnej.

Oplatí sa stať dobrovoľným platiteľom DPH?

V praxi sa často stretávame s prípadmi, kedy neplatitelia DPH zvažujú, či by bolo pre nich výhodné stať sa dobrovoľným platiteľom DPH vzhľadom na spoluprácu s obchodnými partnermi alebo na plánovaný nákup majetku. Výhody a nevýhody dobrovoľnej registrácie si uvedieme na nasledovných príkladoch:

Príklad, kedy sa oplatí stať platiteľom DPH vzhľadom na spoluprácu s obchodným partnerom:

Spoločnosť A nemala do 31. decembra 2018 povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH. Od januára 2019 má nového obchodného partnera, ktorý je platiteľ DPH a je ochotný spolupracovať so spoločnosťou len v prípade, že sa stane taktiež platiteľom DPH. Pre spoločnosť A je tento obchodný partner dôležitý. V tomto prípade je vhodné požiadať o dobrovoľnú registráciu DPH ešte pred dosiahnutím potrebného obratu. Ako platiteľ DPH bude mať spoločnosť povinnosť odvádzať daň z prijatých tovarov a služieb a zároveň získa právo na odpočítanie dane z dodaných tovarov a služieb. Dôležitý pre spoločnosť A je aj fakt, že nestratí výhodného obchodného partnera pre svoje podnikanie.

Zároveň sa spoločnosť A nemusí obávať, že skutočnosť, že je platiteľom DPH, jej negatívne ovplyvní ceny, práve naopak. Ak by sa spoločnosť A nestala platiteľom DPH, a predsa by sa dohodla na spolupráci s vyššie spomenutým obchodným partnerom, ktorý je platiteľom DPH, nemala by možnosť uplatniť si DPH z ich faktúr, a tým pádom by sa ceny navýšili o sumu DPH.

Príklad, kedy sa oplatí stať platiteľom DPH vzhľadom na plánovaný nákup majetku:

Spoločnosť B plánuje v rokoch 2019 a 2020 nákup niekoľkých strojov a áut potrebných pre rozšírenie svojho podnikania. V tomto prípade je dobrovoľná registrácia za platiteľa DPH taktiež dobrou voľbou. Spoločnosť síce bude musieť odvádzať DPH zo svojich tovarov a služieb, ale dôležité v tomto prípade je, že si bude môcť uplatniť DPH z nakúpeného majetku.

Prečítajte si tiež

Príklad, kedy sa neoplatí stať platiteľom DPH vzhľadom na spoluprácu s obchodnými partnermi:

Spoločnosť C obchoduje prevažne s neplatiteľmi DPH a tovar, ktorý predáva, je taktiež prevažne pre neplatiteľov DPH, prípadne pre nepodnikateľov. V tomto prípade by dobrovoľná registrácia nebola výhodná. Spoločnosť by si nemohla uplatniť daň na vstupe, keďže tovar nakupuje prevažne od neplatiteľov DPH a jeho odberatelia by ako neplatitelia DPH nemali možnosť odpočítania dane. Tovar by sa predražil o sumu DPH a mohlo by sa stať, že niektorí obchodní partneri by už nemali záujem spolupracovať so spoločnosťou C.

Podnikatelia musia zvážiť, v akej miere obchodujú s platiteľmi DPH a v akej miere s neplatiteľmi DPH a podľa toho sa rozhodnúť pre dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH.

Ako a kde žiadať o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH

Ak sa neplatiteľ DPH rozhodne, že bude preňho výhodnejšie stať sa platiteľom DPH, urobí tak podaním tlačiva na portáli Finančnej správy.

V katalógu elektronických formulárov v časti Register vyplní ,,Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“. Riadne vyplnenú žiadosť odošle na daňový úrad. ktorý žiadosť posúdi.

Článok pokračuje pod reklamou

Posúdenie žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH

Každá správne vyplnená a odoslaná žiadosť na daňový úrad sa posudzuje individuálne. Ako prebieha samotné posudzovanie žiadosti? Pracovník daňového úradu obvykle telefonicky kontaktuje žiadateľa a povie mu, aké dokumenty bude potrebovať pri posudzovaní žiadosti. Je to z dôvodu, že žiadateľ musí daňovému úradu preukázať vykonávanie ekonomickej činnosti. V prípade, že žiadateľ nepreukáže vykonávanie ekonomickej činnosti, žiadosť bude zamietnutá.

Dokumenty, ktoré žiadateľ dokladá daňovému úradu, sú vo väčšine prípadov nasledovné:

  • vystavené faktúry,
  • prijaté faktúry,
  • zmluvy s obchodnými partnermi,
  • bankové výpisy,
  • niektoré výstupy z účtovníctva (hlavná kniha, kniha pokladnice a pod.).

Potrebné dokumenty si pracovník daňového úradu osobne vyzdvihne v sídle spoločnosti alebo je potrebné všetko doniesť podľa dohodnutého termínu na príslušný daňový úrad, kde bude prebiehať kontrola dokumentov aj samotné posudzovanie žiadosti.

Žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH začínajúceho podnikateľa

Žiadosť o dobrovoľnú registráciu môže podať aj začínajúci podnikateľ (nezáleží na tom, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu), ktorý ešte nevystavil žiadnu faktúru za dodaný tovar či službu. Podnikateľ však musí dokázať zámer vykonávania ekonomickej činnosti. Daňový úrad vyzve podnikateľa (väčšinou telefonicky, ako je už vyššie spomenuté) spravidla na doloženie podnikateľského plánu a zmlúv s obchodnými partnermi.

Podnikateľský plán je v tomto prípade vhodné mať odborne vypracovaný, aby obsahoval všetky potrebné náležitosti, ako sú základné informácie o spoločnosti, predmet činnosti spoločnosti, finančný plán a podobne.

Zmluvy s obchodnými partnermi sú pri posudzovaní dôležité, pretože dokazujú, že podnikateľ má naozaj zámer vykonávať ekonomickú činnosť. Ak podnikateľ nepreukáže zámer vykonávať ekonomickú činnosť, daňový úrad žiadosť zamietne.

Registrácia žiadateľa za platiteľa DPH a vydanie osvedčenia

Ak žiadateľ správne podal žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH a doložil daňovému úradu na kontrolu všetky vyžiadané dokumenty, daňový úrad zaregistruje žiadateľa do 21 dní od podania žiadosti.

Následne vydá daňový úrad žiadateľovi osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Týmto dňom, to znamená, dňom uvedeným v osvedčení, sa žiadateľ stáva platiteľom DPH podľa §4. V mnohých prípadoch je možné dohodnúť sa s pracovníkom daňového úradu na dátume, ku ktorému sa žiadateľ stane platiteľom DPH. To znamená, že ak žiadateľ podá žiadosť o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH napríklad dňa 9.4.2019, daňový úrad zaregistruje žiadateľa za platiteľa DPH dňa 30.4.2019, ale žiadateľ sa môže dohodnúť so správcom dane, že sa stane platiteľom DPH až od 1.5.2019.

Platiteľ DPH má povinnosť odvádzať daň z prijatých tovarov a služieb, ale zároveň má právo na odpočítanie dane z dodaných tovarov a služieb, ktoré priamo súvisia s jeho ekonomickou činnosťou (s výnimkou tovarov a služieb oslobodených od dane podľa §28- §42 zákona o DPH). 

Zábezpeka na DPH pri registrácii za platiteľa DPH zrušená od roku 2019

Od 1.1.2019 sa zrušila povinnosť zložiť zábezpeku na DPH (vypustil sa §4c zákona o DPH) a zároveň sa ruší aj 60 dňová lehota na registráciu za platiteľa DPH, ktorá vyplývala z povinnosti zloženia zábezpeky na DPH pre registrácii za platiteľa DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Monika Gajdošová
Monika Gajdošová

Vyštudovaná angličtinárka, ktorá našla záľubu v účtovníctve. Venuje sa prevažne spracovaniu účtovníctva a miezd právnických osôb.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky