Špecifické typy registrácií na DPH - §7 a §7a zákona

Špecifické typy registrácií na DPH - §7 a §7a zákona
Zdroj: Pexels.com
Monika Gajdošová

Vyštudovaná angličtinárka, ktorá našla záľubu v účtovníctve. Venuje sa prevažne spracovaniu účtovníctva a miezd právnických osôb.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zákon o DPH upravuje viacero typov registrácií na DPH. Špecifickými sú registrácie podľa § 7 pre tovar a § 7a týkajúca sa služieb v EÚ, ktoré sa môžu týkať aj neplatiteľov DPH či nezdaniteľných osôb.

Kto je zdaniteľná osoba?

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej ,,zákona o DPH“) sa za zdaniteľnú osobu považuje každá osoba (fyzická aj právnická), ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (podnikanie) bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnou osobou môže byť aj nezisková účtovná jednotka, ak vykonáva aj podnikateľskú činnosť. Rozpočtové a príspevkové organizácie sa štandardne za zdaniteľné osoby nepovažujú, keď konajú v rozsahu svojej hlavnej činnosti, no existujú aj výnimky.

Medzi zdaniteľné osoby sa nezaraďujú zamestnanci, pretože tí nevykonávajú nezávislú činnosť. Sú povinní dodržiavať pokyny a príkazy, čím sa vytvára stav nadriadenosti a podriadenosti, tým pádom nepracujú nezávisle.

Typy registrácie na DPH

V súčasnosti sú možné tieto typy registrácií za platiteľa DPH:

  • povinná registrácia,
  • dobrovoľná registrácia,
  • registrácia zo zákona,
  • registrácia skupiny,
  • registrácia zahraničnej osoby.

Viac o uvedených registráciách s praktickými príkladmi si prečítajte v článku Registrácia na DPH.

V tomto článku sa zameriame na špecifické typy registrácií za platiteľa DPH, pri ktorých sa zdaniteľná osoba nestáva klasickým platiteľom DPH. Ide o tieto registrácie:

  • registrácia podľa § 7 pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu,
  • registrácia podľa § 7a pri prijatí / dodaní služby z / do iného členského štátu.

Registrácia podľa § 7 zákona o DPH

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou (právnická osoba, ktorá nevykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH, napríklad rozpočtová organizácia) a nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu, je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň ešte pred tým, ako hodnota takto nadobudnutého tovaru bez dane za kalendárny rok dosiahne sumu 14 000 €.

Z uvedeného vyplýva, že v tomto prípade sa nesleduje obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ale obdobie od januára do decembra daného roka.

Aj v prípade, že hodnota tovaru nedosiahne sumu 14 000 €, má táto osoba právo podať žiadosť o registráciu pre daň, ale zdaňovanie tovaru je osoba povinná uplatňovať po dobu najmenej dvoch kalendárnych rokov.

Daňový úrad zaregistruje osobu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti pre daň, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň.

Prečítajte si tiež

Registráciou podľa § 7 zákona o DPH sa osoba nestáva klasickým platiteľom dane aj napriek tomu, že mu daňový úrad pridelí identifikačné číslo pre daň. Táto osoba má povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ale nemá nárok na odpočítanie dane.

Príklad na registráciu na DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu:

Slovenský podnikateľ (neplatiteľ DPH) si objednal tovar z Českej republiky v mesiaci jún 2019 v celkovej hodnote 3 500 € bez dane. V septembri 2019 si plánuje objednať iný tovar, z Nemecka, v celkovej hodnote 12 000 €. Keďže hodnota tovarov nadobudnutých z iných členských štátov by v roku 2019 presiahla sumu 14 000 €, je slovenský podnikateľ povinný požiadať o registráciu za platiteľa dane podľa § 7 zákona o DPH ešte pred dodaním tovaru z Nemecka.

Po vydaní osvedčenia si slovenský podnikateľ objedná tovar z Nemecka pod prideleným slovenským IČ DPH. Nemecký dodávateľ dodá tovar bez DPH a slovenský podnikateľ odvedie 20 % daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku. Keďže touto registráciou sa nestáva klasickým platiteľom dane, nemá nárok na odpočítanie zaplatenej dane.

Do hodnoty 14 000 € sa nezapočítava hodnota nadobudnutého nového dopravného prostriedku a hodnota nadobudnutého tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Príklad, kedy sa zdaniteľná osoba nemá povinnosť registrovať za platiteľa na DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu:

Slovenský podnikateľ (neplatiteľ DPH) si objednal tovar z Českej republiky v mesiaci jún 2019 v celkovej hodnote 3 500 € bez dane. V auguste 2019 si ide kúpiť nový dopravný prostriedok do Nemecka v celkovej hodnote 12 000 €. V tomto prípade nemá slovenský podnikateľ povinnosť registrovať sa za platiteľa dane podľa § 7 zákona o DPH, keďže do hodnoty tovaru sa nový dopravný prostriedok nezapočítava. Avšak platí, že podnikateľ je povinný odviesť daň z nadobudnutého nového dopravného prostriedku bez povinnosti registrácie.

V prípade, že zdaniteľná osoba je platiteľom dane podľa § 7a, žiadosť o registráciu podľa § 7 nepodáva. Používa už pridelené identifikačné číslo pre daň, ktoré jej bolo pridelené pri registrácii podľa § 7a  zákona o DPH a má povinnosť zdaniť nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktorého hodnota bez dane dosiahne sumu 14 000 €.

Pokiaľ osoba zaregistrovaná podľa § 7a zákona o DPH nadobúda tovar a nedosiahne sumu 14 000 € za kalendárny rok, má možnosť:

  • neoznámiť dodávateľovi tovaru svoje identifikačné číslo pre daň. Tovar bude tým pádom fakturovaný s daňou daného členského štátu a osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH nemá povinnosť odviesť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku,
  • oznámiť svoje identifikačné číslo pre daň a zdaniť tovar pred dosiahnutím sumy 14 000 €. Dodávateľ bude tovar fakturovať bez DPH a osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH má povinnosť odviesť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku.

Príklad pre nadobudnutie tovaru pri nedosiahnutí hodnoty 14 000 € pre osobu registrovanú podľa § 7a zákona o DPH:

Zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona o DPH si objedná tovar z Nemecka v celkovej hodnote 6 800 €, ktorý si sama prepraví do tuzemska. Táto osoba má možnosť neoznámiť nemeckému dodávateľovi svoje IČ DPH a tovar bude nemecký dodávateľ fakturovať s nemeckou DPH. Ak by mu svoje IČ DPH oznámila, dodávateľ bude fakturovať tovar bez DPH a slovenský podnikateľ bude mať povinnosť odviesť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku.

Ak nadobudne tovar v tuzemsku z iného členského štátu osoba, ktorá už je registrovaná za platiteľa dane podľa niektorého paragrafu zákona o DPH (§ 4, § 4a, § 5, § 6), nemá povinnosť sa registrovať za platiteľa aj podľa § 7. Táto osoba obdrží faktúru od dodávateľa bez DPH, je povinná odviesť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku, ale zároveň má nárok na odpočet DPH.

Osoby registrované podľa § 7 zákona o DPH sú povinné podať daňové priznanie do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom im vznikla daňová povinnosť z nadobudnutého tovaru a v rovnakej lehote sú povinné daň uhradiť.

Článok pokračuje pod reklamou

Registrácia podľa § 7a zákona o DPH

Zdaniteľná osoba, ktorá prijíma alebo dodáva služby z / do iného členského štátu, ktorých miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH (vysvetlené nižšie), má povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH podľa § 7a zákona o DPH.

Zaregistrovať sa musí ešte pred dodaním / prijatím služby. V tomto prípade sa zdaniteľná osoba musí registrovať bez ohľadu na hodnotu dodanej / prijatej služby.

Miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH

Miesto dodania služby zdaniteľnej osobe je miesto, kde má táto osoba sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň. Ak osoba nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň (napríklad fyzická osoba - nepodnikateľ), miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava.

Prečítajte si tiež

To znamená, že ak má zdaniteľná osoba miesto podnikania v inom členskom štáte, miesto dodania služby je daný členský štát.

Ak má zdaniteľná osoba miesto podnikania v tuzemsku, miesto dodania služby je tuzemsko.

Pokiaľ je zdaniteľná osoba už registrovaná ako platiteľ podľa iného paragrafu zákona o DPH (§ 4, § 4a, § 5, § 6, § 7), žiadosť o registráciu podľa § 7a nepodáva.

Daňový úrad zaregistruje osobu do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti pre daň, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Ani v tomto prípade sa zdaniteľná osoba nestáva klasickým platiteľom dane, podobne ako pri registrácii podľa § 7 zákona o DPH a nemá nárok na odpočet DPH.

Prijatie služby z iného členského štátu

Pri prijatí služby z iného členského štátu (v prípade, že miesto dodania služby je tuzemsko), má zdaniteľná osoba povinnosť odviesť daň z prijatej služby, ale nemá nárok na odpočítanie dane. Do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom službu prijala, je povinná podať daňové priznanie a v rovnakej lehote daň uhradiť.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ zdaniteľná osoba prijme službu z iného členského štátu a miesto dodania tejto služby nie je tuzemsko, ale daný členský štát, nevzniká jej povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH v tuzemsku. Ide napríklad o nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte a miesto dodania sa určí tam. Tu je potrebné informovať sa ohľadom daňových povinností v danom členskom štáte.

Dodanie služby do iného členského štátu

Pri dodaní služby do iného členského štátu je zdaniteľná osoba povinná podať súhrnný výkaz do 25. dňa po ukončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom služby dodala do iného členského štátu. Osobou povinnou platiť daň je príjemca služby. Dané služby sa v daňovom priznaní neuvádzajú.

Viac sa o registráciách pri dodaní / prijatí služieb do / z iných členských štátov dočítate v našich článkoch Ste neplatiteľ DPH a nakupujete služby z EÚ? Aké máte povinnosti? a Ste neplatiteľ DPH a predávate služby do EÚ? Aké máte povinnosti?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Monika Gajdošová
Monika Gajdošová

Vyštudovaná angličtinárka, ktorá našla záľubu v účtovníctve. Venuje sa prevažne spracovaniu účtovníctva a miezd právnických osôb.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky