Kto môže nakupovať tovar zo zahraničia bez DPH?

Pri kúpe tovaru zo zahraničia je potrebné rozlišovať okrem iného, či je kupujúcim tuzemský platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH. Kedy je možná kúpa tovaru zo zahraničia bez DPH?

Pri kúpe tovaru zo zahraničia musíme rozlišovať dva pojmy, a to:

  • nadobudnutie tovaru, alebo
  • dovoz tovaru.

Pod nadobudnutím tovaru rozumieme nákup tovaru z iného členského štátu EÚ, ktoré legislatívne upravuje § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Dovozom tovaru rozumieme nákup tovaru z územia tretích štátov, t. j. zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ. Dovoz tovaru upravuje § 12 zákona o DPH.

V tomto článku sa budeme venovať nadobudnutiu tovaru z iného členského štátu a vysvetlíme si, kto a kedy môže nakupovať tovar z iného členského štátu bez DPH.

Čo sa považuje za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu?

Podľa § 11 ods. 1 sa pod nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi/nadobúdateľom dodávateľom alebo na jeho/ich účet do tuzemska z iného členského štátu.

Za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa však nepovažuje, ak dodávateľ z iného členského štátu dodáva tovar formou zásielkového predaja alebo dodáva tovar s montážou a inštaláciou.

Nie každé nadobudnutie tovaru je však automaticky predmetom dane a to znamená, že v niektorých prípadoch môže podnikateľ nakúpiť tovar z iného členského štátu aj bez DPH.

Kedy je možné nakúpiť tovar zo zahraničia bez DPH?

Tovar zo zahraničia bez DPH je možné nakúpiť v tom prípade, ak pôjde o nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ktoré nie je predmetom dane podľa § 11 ods. 4 zákona o DPH.

V prípade, ak budú splnené nasledovné podmienky, zdaniteľná osoba nakúpi tovar zo zahraničia bez DPH:

  • dodávateľ (predávajúci) má pridelené identifikačné číslo v členskom štáte,
  • nadobúdateľ (kupujúci) má pridelené identifikačné číslo pre DPH v tuzemsku,
  • nadobudnutie tovaru sa uskutoční za protihodnotu,
  • tovar je fyzicky dodaný na územie SR a nadobúdateľ kúpou získava právo disponovať s tovarom ako vlastník.

Vyššie uvedené znamená, že ak podnikateľ, ktorý má pridelené identifikačné číslo pre DPH v tuzemsku si objedná tovar od zahraničného dodávateľa, ktorý má pridelené identifikačné číslo pre DPH v inom členskom štáte a oznámi mu svoje IČ DPH, zahraničný dodávateľ vyfakturuje tovar za cenu bez DPH.

Nadobúdateľ tovaru (t. j. slovenský platiteľ DPH) musí následne tento tovar nakúpený zo zahraničia bez DPH samozdaniť v tuzemsku a odviesť z neho daň v daňovom priznaní k DPH (odvedie DPH na výstupe). Platiteľ DPH si však môže túto DPH, ktorú samozdanil následne uplatniť v rovnakej výške ako odpočet dane, ak mu vznikne nárok na odpočet dane podľa zákona o DPH (odpočet DPH na vstupe). Z uvedeného vyplýva, že ak nadobúdateľ tovaru – slovenský platiteľ DPH samozdaní tovar nakúpený zo zahraničia a zároveň si uplatní nárok na odpočet dane, vplyv na DPH  to mať nebude a v konečnom dôsledku a zaplatí len sumu tovaru bez DPH.

Prečítajte si tiež

Viac informácií o samozdanení DPH si môžete prečítať v článku Samozdanenie DPH.

Okrem vyššie uvedených prípadov, dodávateľ z iného členského štátu dodá tovar bez DPH, ak pôjde o dodanie takého tovaru v tuzemsku, ktoré by bolo oslobodené od dane podľa § 47 ods. 7 až 10, t. j. dodanie tovaru na zásobenie plavidiel.

Príklad na nákup tovaru zo zahraničia, t. j. z iného členského štátu bez DPH (klasický platiteľ DPH):

Spoločnosť Podnikajte.sk, s. r. o. je platiteľom DPH a nakúpi od českého dodávateľa, ktorý má pridelené v ČR identifikačné číslo pre DPH kancelársky nábytok. Nakoľko spoločnosť Podnikajte.sk, s. r. o. pri objednávke uviedlo svoje IČ DPH, český dodávateľ uvedie na faktúre tovar v hodnote 5 000 € bez DPH a uvedie na faktúre aj slovnú informáciu, že dodanie tovaru je oslobodené od dane. Je tento postup správny?

Nakoľko je dodávateľ aj odberateľ osobou registrovanou pre DPH a majú pridelené IČ DPH, faktúra je vyhotovená správne, a to v prípade, ak došlo fyzicky k preprave tohto tovaru z ČR do SR (napr. kuriérom). Slovenská spoločnosť Podnikajte.sk, s. r. o. tovar v hodnote 5 000 € musí samozdaniť v daňovom priznaní k DPH (DPH vo výške 1 000 €), avšak rovnakú sumu DPH si môže uplatniť aj ako odpočet dane v daňovom priznaní k DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy nie je možné nakúpiť tovar zo zahraničia bez DPH?

V prípade, ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nakupuje tovar od dodávateľa z iného členského štátu, ktorý je platiteľom DPH v inom členskom štáte, tento dodávateľ nemôže vystaviť faktúru za dodanie tovaru s oslobodením od DPH. Na základe toho vyplýva, že dodávateľ vystaví faktúru za dodaný tovar aj so zahraničnou DPH a tuzemský odberateľ zaplatí cenu tovaru + zahraničnú DPH.

Zdaniteľnou osobou je pritom podľa § 3 ods. 1 zákona o DPH každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (t. j. podnikanie) bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Za právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou sa považuje taká, ktorá nevykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH, napríklad rozpočtová organizácia.

Je potrebné upozorniť aj na to, že ak neplatiteľ DPH nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu, je povinný podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 7 zákona o DPH, a to ešte pred tým, než hodnota nadobudnutého tovaru bez dane za kalendárny rok presiahne sumu 14 000 € (sleduje sa obdobie od januára do decembra daného kalendárneho roka). Touto registráciou na daň podľa § 7 zákona o DPH sa však osoba nestáva klasickým platiteľom dane, a to znamená, že síce má povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ale nárok na odpočet dane nemá. Viac informácií o tomto type registrácie na DPH si môžete prečítať v článku Špecifické typy registrácií na DPH - § 7 a § 7a zákona

Do vyššie uvedenej sledovanej hodnoty 14 000 € sa nezapočítava hodnota nadobudnutého nového dopravného prostriedku a hodnota nadobudnutého tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane.

Príklad na nákup tovaru zo zahraničia, t. j. z iného členského štátu s DPH:

Marián je živnostník – neplatiteľ DPH, ktorý nakúpil výrobnú linku (bez montáže a inštalácie) od poľského dodávateľa – platiteľa DPH v celkovej hodnote 6 150 € (základ dane 5 000 € + poľská DPH 23 % - 1 150 €). Vystavil poľský dodávateľ faktúru Mariánovi správne?

Nakoľko je Marián zdaniteľnou osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň z pridanej hodnoty a nemá pridelené IČ DPH, dodávateľ vystavil faktúru správne. Uvedené znamená, že Marián je povinný zaplatiť cenu tovaru spolu s poľskou DPH, ktorá je vo výške 23 %.

Príklad na nákup tovaru zo zahraničia, t. j. z iného členského štátu bez DPH (platiteľ registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona):

Budeme pokračovať v príklade Mariána, ktorý je živnostník. Marián v tom istom kalendárnom roku plánuje objednať ďalšiu výrobnú linku (bez montáže a inštalácie), ale od maďarského dodávateľa – platiteľa DPH v hodnote približne 10 000 €. Nakoľko v tom istom kalendárnom roku presiahne hodnota nadobudnutých tovarov z iných členských štátov sumu 14 000 €, musí sa Marián pred dodaním tohto tovaru z Maďarska registrovať pre DPH podľa § 7 zákona o DPH. Po registrácii a pridelení IČ DPH Marián oznámi maďarskému dodávateľovi svoje IČ DPH a ten mu vyhotoví faktúru na dodaný tovar v sume 10 000 € bez dane.

Nakoľko je Marián osobou registrovanou pre daň podľa § 7 zákona o DPH, bude povinný v tuzemsku odviesť 20 % dane z nadobudnutého tovaru (t. j. 2 000 €), avšak tým, že nie je „klasickým“ platiteľom DPH, nemá nárok na odpočet dane. Uvedené znamená, že síce Marián nakúpil výrobnú linku z Maďarska bez DPH, ktorá by bola vo výške 2 700 € (27 % zo základu dane – 10 000 €), ale musí v tuzemsku doplatiť slovenskú DPH vo výške 2 000 €. To znamená, že celkovo výdavky na túto výrobnú linku budú vo výške 12 000 €.

Osoby registrované pre DPH podľa § 7a zákona, môžu alebo nemusia samozdaniť tovar zo  zahraničia

V prípade, ak osoba nakupuje tovar zo zahraničia, pričom je registrovaná podľa § 7a zákona o DPH (t. j. osoba, ktorá je registrovaná z dôvodu poskytovania služieb) a suma nadobudnutého tovaru z iného členského štátu nedosiahne sumu 14 000 € za kalendárny rok má 2 možnosti:

Prečítajte si tiež
  1. možnosť je, že neoznámi dodávateľovi tovaru svoje IČ DPH: v tomto prípade zahraničný dodávateľ dodá tuzemskému odberateľovi tovar s daňou daného členského štátu a tuzemský odberateľ nemá povinnosť odviesť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku,
  2. možnosť je , že oznámi dodávateľovi tovaru svoje IČ DPH: v tomto prípade zahraničný dodávateľ dodá tuzemskému odberateľovi tovar bez DPH a tuzemský odberateľ má povinnosť odviesť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku, pričom nemá nárok na odpočet dane z tohto tovaru.

To, pre ktorú možnosť sa táto osoba registrovaná podľa § 7a má rozhodnúť závisí aj od toho, ktorá možnosť sa jej viac oplatí, a to napr. v prípadoch, ak je zahraničná DPH vyššia ako sadzba dane na Slovensku (20 %), sa oplatí viac druhá možnosť (napr. pri nákupe tovaru z Maďarska, kde je sadzba DPH 27 %).

Nákup tovaru z iného členského štátu verzus nákup tovaru v tuzemsku

V prípade, ak tuzemský platiteľ DPH zvažuje, či bude nakupovať tovar zo zahraničia (z iného členského štátu) alebo bude nakupovať tovaru v tuzemsku, mal by okrem ceny tohto tovaru a iných podmienok, zvážiť aj to, aký to bude mať vplyv na DPH, či cash-flow.

Ide predovšetkým o to, že v prípade, ak bude tuzemský platiteľ DPH nakupovať od tuzemského dodávateľa, ktorý je taktiež platiteľom DPH, môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7 uvedených v § 49 zákona o DPH. Uvedené znamená, že nákupom tovarov od tuzemského dodávateľa s DPH, si uplatnením nároku na odpočet dane, môže tuzemský odberateľ (platiteľ DPH) znížiť svoju daňovú povinnosť.

Ak sa však tuzemský platiteľ DPH rozhodne nakupovať tovar od dodávateľa z iného členského štátu (platiteľa DPH), tým, že mu zahraničný dodávateľ vyhotoví faktúru za tovar bez DPH, bude povinný tento tovar samozdaniť, avšak na druhej strane bude môcť uplatniť aj nárok na odpočet dane a efekt na DPH bude nulový (tá istá daň na vstupe, ako aj na výstupe).

Príklad na porovnanie nákupu tovaru v tuzemsku a z iného členského štátu, ak je hodnota nakupovaného tovaru rovnaká:

V nasledovnej tabuľke si porovnáme celkovú sumu, ktorú musí zaplatiť platiteľ DPH pri nákupe tovaru v tuzemsku a z iného členského štátu, a to v prípade, ak by cena nakupovaného tovaru bola rovnaká, t. j. 10 000 € bez DPH:

Porovnanie nákupu tovaru v tuzemsku s nákupom tovaru z iného členského štátu – tuzemský platiteľ DPH
Nákup tovaru v tuzemsku Nákup tovaru z iného členského štátu (napr. Maďarsko)
Základ dane 10 000 € 10 000 €
DPH 2 000 € (20 % zo základu) bez DPH
Spolu s DPH 12 000 € (nárok na odpočet DPH 2 000 € v daňovom priznaní) 10 000 € (samozdanenie)

Ako môžeme vidieť na uvedenej tabuľke v momente úhrady tovaru by bolo výhodnejšie nakúpiť tovar z iného členského štátu, nakoľko za tovar zaplatí tuzemský platiteľ DPH o 2 000 € menej, ktoré pri nákupe tohto tovaru nemusel mať navyše.

Z hľadiska daňového zaťaženia a povinností, pri:

  • nákupe tovaru v tuzemsku je platiteľ DPH povinný podať daňové priznanie k DPH, pričom DPH, ktorú zaplatil pri nákupe tovaru , t. j. 2 000 € si môže odpočítať od daňovej povinnosti,
  • nákupe tovaru z iného členského štátu je platiteľ DPH povinný samozdaniť nákup tohto tovaru.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výroba tovaru pod vlastnou značkou v Ázii

Ak sa podnikateľ rozhodne vyrábať produkty vlastnej značky, môže spolupracovať aj s ázijskými firmami. Aké sú výhody a ako taká výroba v praxi funguje?

Veľtrhy a výstavy v Ázii – príležitosť pre slovenské firmy

Načerpať inšpiráciu, nájsť vhodného dodávateľa či zaujať svojimi produktmi – aj to ponúkajú veľtrhy a výstavy (nielen) v ázijských krajinách. Ktoré navštíviť?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky