Samozdanenie DPH

Kedy sa v DPH uplatňuje samozdanenie a ako funguje? Príklady na tuzemské samozdanenie, aj pri zahraničných službách a tovare a správne vyplnenie samozdanenia do daňového priznania či kontrolného výkazu DPH.

Prenos daňovej povinnosti, t. j. samozdanenie DPH upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Kedy sa uplatňuje samozdanenie DPH a ako to funguje

V praxi môže ísť o :

 • tuzemské samozdanenie,
 • samozdanenie pri nákupe tovaru zo zahraničia,
 • samozdanenie pri prijatí služby zo zahraničia.

Samozdanenie v praxi znamená prenos daňovej povinnosti z dodávateľa na odberateľa. Ak dodávateľ prenesie svoju daňovú povinnosť na odberateľa (t. j. vyfakturuje dodaný tovar alebo službu bez DPH), odberateľ je povinný hodnotu nakúpených tovarov alebo služieb zdaniť, resp. samozdaniť tuzemskou DPH.

Tuzemské samozdanenie DPH

Podstatou tuzemského samozdanenia DPH je prenesenie daňovej povinnosti od dodávateľa (platiteľa DPH) na odberateľa (platiteľa DPH). Uvedené znamená, že na jednej strane má odberateľ povinnosť odviesť DPH z dodaných tovarov a služieb na vstupe, avšak zároveň má odberateľ nárok aj na odpočet DPH na výstupe (ak splní podmienky v § 49 až § 51 zákona o DPH).

Podľa vyššie uvedeného teda môžeme vidieť, že prenos daňovej povinnosti , t. j. samozdanenie je možné len medzi platiteľmi DPH. V prípade, ak ide o dodanie tovaru alebo služby, pri ktorom by mal dodávateľ uplatniť prenos daňovej povinnosti na odberateľa a odberateľ nie je platiteľom DPH, dodávateľ vystaví faktúru s DPH, nakoľko nemá na koho preniesť túto daňovú povinnosť.

Je potrebné podotknúť aj to, že dodávateľ je povinný v prípade prenosu daňovej povinnosti vystaviť faktúru pre odberateľa s informáciou o prenesení daňovej povinnosti.

Podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH je platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

 • dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku,
 • prevod emisných kvót skleníkových plynov podľa osobitného predpisu v tuzemsku,
 • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 8,
 • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom alebo iným štátnym orgánom v konaní o nútenom predaji,
 • dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva z tejto záruky, pri zabezpečovacom prevode práva je príjemcom plnenia platiteľ, ktorého pohľadávka bola zabezpečená, a platiteľ, ktorý nadobudol predmet záruky,
 • dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) (napr. doklad vyhotovený registračnou pokladnicou) – napríklad obilniny, sójové bôby, liečivé rastliny a pod.,
 • dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v písmene a) okrem dodania tovarov, pri ktorom je vyhotovená zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) (napr. doklad vyhotovený registračnou pokladnicou) – napríklad železo, oceľ a pod.,
 • dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení licencovanou sieťou a fungujú na stanovených frekvenciách bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú iné využitie, ak základ dane vo faktúre za dodanie mobilných telefónov je 5 000 € a viac,
 • dodanie integrovaných obvodov, ak sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave pred zabudovaním do výrobkov pre konečného spotrebiteľa, ak základ dane vo faktúre za dodanie integrovaných obvodov je 5 000 € a viac,
 • dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (t. j. štatistická klasifikácia produktov podľa činností CPA) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu (t. j. štatistická klasifikácia produktov podľa činností CPA).

Čo sa týka dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, či dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou, vydalo Finančné riaditeľstvo SR prehľad činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), ktorý stále priebežne aktualizuje a ktorý vám pomôže pri riadení sa tým, či uvedená činnosť podlieha, resp. nepodlieha samozdaneniu.

Okrem uvedených dodávok, je odberateľ povinný platiť daň, t. j. samozdaniť pri dodaní (t. j. nákupe) zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej (podľa § 69 ods. 10) alebo pri dodaní (t. j. nákupe) investičného zlata, ak sa platiteľ rozhodol dodanie investičného zlata zdaňovať (podľa § 69 ods. 11).

Príklady na tuzemské samozdanenie

Príklad na prenos daňovej povinnosti pri tuzemskom samozdanení – splnenie podmienok:

Spoločnosť ABC (platiteľ DPH) vykonala opravu oplotenia v sídle spoločnosti XYZ (platiteľ DPH), ktoré sa nachádza v Bratislave. Oprava oplotenia bola dodaná dňa 29.8.2019 v cene 5 000 € bez DPH.

Nakoľko je miesto dodania stavebných prác podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku, oprava oplotenia patrí do sekcie F podľa § 69 ods. 12 a odberateľ aj dodávateľ služby sú platiteľmi DPH, spoločnosť ABC vystaví faktúru bez DPH, v ktorej uvedie informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“ a spoločnosť XYZ túto faktúru samozdaní vo výške 20 % DPH, t. j. vo výške 1 000 €. Spoločnosť XYZ túto daň vo výške 1 000 € odvedie na vstupe aj na výstupe, t. j. bude mať neutrálny dopad.

Príklad na prenos daňovej povinnosti pri tuzemskom samozdanení – nesplnenie podmienok:

Spoločnosť ABC (platiteľ DPH) vykonala opravu oplotenia v sídle spoločnosti XYZ (neplatiteľ DPH), ktoré sa nachádza v Bratislave. Oprava oplotenia bola dodaná dňa 29.8.2019 v cene 5 000 € bez DPH.

Napriek tomu, že miesto dodania stavebných prác podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH v tuzemsku a oprava oplotenia patrí do sekcie F podľa § 69 ods. 12, spoločnosť ABC ako platiteľ DPH musí vystaviť faktúru za túto službu vo výške 5 000 € + DPH, t. j. vo výške 6 000 €, nakoľko odberateľ – spoločnosť XYZ nie je platiteľom DPH.

Viac informácií o tuzemskom samozdanení si môžete prečítať v článku Tuzemské samozdanenie 2018 alebo Prenos daňovej povinnosti pri bylinkových čajoch od 1.1.2019

Samozdanenie pri prijatí služby zo zahraničia

To, či zahraničná osoba (dodávateľ), ktorá poskytuje službu tuzemskému odberateľovi, môže uplatniť prenos daňovej povinnosti závisí od toho, či tuzemský odberateľ je zdaniteľnou osobou alebo je nezdaniteľnou osobou (t. j. nepodnikateľ).

Zdaniteľnou osobou rozumieme osobu, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH), a to bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnou osobou je predovšetkým podnikateľ, avšak môže ňou byť aj osoba, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania, ak vykonáva ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy.

Ak zahraničný dodávateľ poskytne službu zdaniteľnej osobe (tuzemskému odberateľovi), miesto dodania sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, t. j. miestom dodania služby bude sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň odberateľa. V opačnom prípade, t. j. poskytnutie služby nezdaniteľnej osobe v tuzemsku, miesto dodania bude podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH, sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň dodávateľa.

Prečítajte si tiež

Je potrebné upozorniť však na to, že existujú aj výnimky z určenia miesta dodania služby, ktoré sú uvedené v § 16 zákona o DPH (napr. služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, doprava osôb a pod.), kde sa miesto dodania služby bude posudzovať podľa tohto paragrafu a nie podľa toho, či ide o osobu, ktorá je zdaniteľnou alebo nezdaniteľnou osobou a nebude sa určovať miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 alebo ods. 2 zákona.

Z uvedeného vyplýva, že samozdaniť prijatú službu zo zahraničia bude povinný ten odberateľ, ktorý je tuzemskou zdaniteľnou osobou, pričom nie je dôležitá skutočnosť, či zdaniteľná osoba je platiteľom DPH alebo nie je platiteľom DPH.

Samozdanenie prijatej služby zo zahraničia platiteľom/neplatiteľom DPH

Zdaniteľná osoba, ktorá je platiteľom DPH je povinná prijatú službu zo zahraničia samozdaniť sadzbou DPH, ktorá je platná v Slovenskej republiky. Zároveň po splnení zákonom stanovených podmienok (§ 49 až § 51 zákona o DPH), má nárok aj na odpočet predmetnej DPH. Uvedené znamená, že platiteľ DPH odvedie DPH z nakúpenej služby zo zahraničia na vstupe a zároveň si ju odpočíta aj na výstupe, čím bude dopad nad DPH neutrálny.

V prípade, ak zdaniteľná osoba nie je platiteľom DPH je povinná sa zaregistrovať podľa § 7a zákona o DPH ešte pred prijatím služby, a to bez ohľadu na hodnotu prijatej služby. Rozdiel v prípade neplatiteľa DPH, ktorý je registrovaný podľa § 7a oproti platiteľovi DPH je v tom, že neplatiteľ DPH je povinný odviesť daň z tejto služby prijatej zo zahraničia na výstupe, ale na druhej strane nemá nárok na jej odpočítanie. Uvedená registrácia podľa § 7a zákona o DPH platí iba pre prijatie služby z inej členskej krajiny EÚ.

Zdaniteľnej osobe, ktorá prijala službu z tretieho štátu (t. j. nie z členského štátu EÚ) nevzniká povinnosť registrácie podľa § 7a zákona o DPH. Ak takejto zdaniteľnej osobe dodá zahraničná osoba z tretieho štátu službu s miestom dodania v tuzemsku, je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 2 a 3 zákona o DPH, t. j. zdaniť prijatú službu z tretieho štátu.

Viac informácií o registrácii podľa § 7a si môžete prečítať v článku Špecifické typy registrácií na DPH - §7 a §7a zákona alebo Ste neplatiteľ DPH a nakupujete služby z EÚ? Aké máte povinnosti?

Príklady na samozdanenie pri prijatí služby zo zahraničia

Príklad na samozdanenie, v ktorom je povinný prijatú službu zo zahraničia zdaniť slovenský odberateľ:

Spoločnosť ABC je platiteľom DPH v tuzemsku a objednala si reklamnú službu u podnikateľa z Maďarska. Faktúru jej maďarský dodávateľ vystavil dňa 29.8.2019, pričom dodanie tejto reklamnej služby prebehlo dňa 25.8.2019. Faktúra je vystavená bez DPH na sumu 2 000 €.

Nakoľko je dátum dodania služby 25.8.2019, vznik daňovej povinnosti u slovenského odberateľa ABC je týmto dňom. Spoločnosť ABC je povinná túto faktúru samozdaniť 20 % slovenskou DPH, t. j. vo výške 400 € v daňovom priznaní za august 2019 (ak je mesačným platiteľom DPH). Zároveň túto výšku DPH si môže odpočítať, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky.

Príklad neuplatnenia samozdanenia – prijatú službu zo zahraničia zdaňuje zahraničný dodávateľ:

František ako súkromná osoba, si objednal počítačové služby u podnikateľa z Českej republiky. Faktúru mu český dodávateľ vystavil na sumu 450 € s DPH. Je táto faktúra vystavená správne?

Nakoľko je František nezdaniteľnou osobou, miestom dodania je sídlo podnikateľa , t. j. Česká republika, v ktorej je podnikateľ povinný odviesť z poskytnutej služby DPH. František nemá žiadne povinnosti s DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Samozdanenie pri nákupe tovaru zo členského štátu EÚ

V prípade, ak dodávateľ z iného členského štátu (platiteľ DPH registrovaný v inom členskom štáte) dodáva tovar na územie Slovenskej republiky, z titulu prenosu daňovej povinnosti (oslobodenia od dane) na odberateľa v SR, musí vedieť, či ide o platiteľa alebo neplatiteľa DPH.

Za nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 zákona o DPH sa považuje nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom odoslaným alebo prepraveným nadobúdateľovi dodávateľom alebo nadobúdateľom alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu.

Ak dodávateľ z iného členského štátu (napr. z Českej republiky) je registrovaný v inom členskom štáte pre DPH a odberateľ mu oznámil svoje IČ DPH, dodávateľ vyfakturuje dodaný tovar na územie SR oslobodený od DPH (t. j. bez DPH). Následne slovenský odberateľ (platiteľ DPH) tento tovar samozdaní a odvedie daň v daňovom priznaní k DPH. Platiteľ DPH si zároveň môže predmetnú DPH, ktorú samozdanil aj uplatniť v rovnakej výške ako odpočet dane, ak mu vznikne nárok na odpočet dane podľa zákona o DPH.

Prečítajte si tiež

Ak tuzemský odberateľ (zdaniteľná osoba) nie je platiteľom DPH, dodávateľ z iného členského štátu, ktorý je platiteľom DPH, nemôže vystaviť faktúru s oslobodením od DPH. Z uvedeného vyplýva, že dodávateľ vystaví faktúru so zahraničnou DPH a tuzemský odberateľ zaplatí celú výšku faktúry (t. j. cenu tovaru a výšku zahraničnej DPH) dodávateľovi.

Je potrebné upozorniť, že zdaniteľná osoba, ktorá je neplatiteľom DPH a nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu, je povinná požiadať o registráciu pre daň ešte predtým, než hodnota nadobudnutého tovaru bez dane zo zahraničia za kalendárny rok presiahne sumu  14 000 € (nezapočítava sa hodnota nadobudnutého nového dopravného prostriedku a hodnota tovaru, ktorá je predmetom spotrebnej dane). Takáto osoba bude povinná zaplatiť daň z nadobudnutého tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ale nebude si môcť uplatniť odpočet dane.

Dodávateľ z iného členského štátu však môže vyfakturovať dodaný tovar aj bez DPH, ak nie je registrovaný pre daň v inom členskom štáte. V takomto prípade platiteľ DPH na Slovensku (odberateľ) nie je povinný vykonať samozdanenie DPH, nakoľko na neho nebola prenesená daňová povinnosť.

O tom, ako sa zdaňuje dovoz tovaru z tretieho štátu (t. j. nie z členskej krajiny EÚ) si môžete prečítať v článku Dovoz tovaru zo zahraničia

Kedy je možná kúpa tovaru zo zahraničia bez DPH, nájdete v článku Kto môže nakupovať tovar zo zahraničia bez DPH?

Príklady na samozdanenie pri nadobudnutí tovaru zo zahraničia

Príklad na samozdanenie, v ktorom je povinný nadobudnutý tovar zo zahraničia zdaniť slovenský odberateľ:

Spoločnosť ABC (nemecký platiteľ DPH) dodá tovar slovenskému platiteľovi DPH – spoločnosti XYZ v hodnote 10 000 € bez DPH. Nemecký platiteľ DPH uvedie na faktúre skutočnosť, že dodanie tovaru je oslobodené od dane.

Nakoľko ide o dodanie tovaru do tuzemska a odberateľ ako aj dodávateľ je osobou registrovanou pre DPH a má pridelené IČ DPH, DPH je povinný zaplatiť slovenský odberateľ a uplatniť tzv. samozdanenie vo výške DPH – 2 000 €. Rovnakú sumu si však slovenský odberateľ môže uplatniť ako odpočet dane v daňovom priznaní.

Príklad neuplatnenia samozdanenie – nadobudnutý tovar zo zahraničia zdaňuje zahraničný dodávateľ:

Živnostník Ján nakúpil tovar zo zahraničia od maďarského podnikateľa (platiteľ DPH v Maďarsku). Maďarský dodávateľ mu vystavil faktúru za dodaný tovar vo výške 8 500 € s DPH. Je tento postup správny?

Nakoľko Ján je zdaniteľnou osobou, ktorá nie je registrovaná pre daň z pridanej hodnoty, dodávateľ mu vystavil faktúru správne. DPH je v tomto prípade povinný zaplatiť dodávateľ a odberateľ zaplatí celú výšku faktúry spolu s DPH dodávateľovi.

Samozdanenie v daňovom priznaní k DPH v a kontrolnom výkaze k DPH

Tuzemské samozdanenie

Odberateľ (platiteľ DPH), ktorý má povinnosť tuzemského samozdanenia uvádza v daňovom priznaní k DPH v riadku 09 základ dane z nakúpeného tovaru alebo služby a v riadku 10 uvádza prislúchajúcu daň (ak platiteľ DPH spĺňa podmienky podľa § 49 až § 51 zákona o DPH, môže si daň aj odpočítať v riadku 21, resp. riadku 20).

Zároveň odberateľ (platiteľ DPH) uvádza tieto nakúpené tovary a služby, ktoré samozdanil aj v kontrolnom výkaze časti B.1. za príslušné zdaňovacie obdobie.

Dodávateľ, ktorý prenáša svoju daňovú povinnosť na odberateľa, neuvádza v daňovom priznaní ani v kontrolnom výkaze k DPH údaje o týchto dodaniach tovarov a služieb (okrem uvádzania dodávky tovarov a služieb v kontrolnom výkaze uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) až j) – časť A.2. kontrolného výkazu).

Prečítajte si tiež

Samozdanenie pri prijatí služby zo zahraničia alebo nadobudnutí tovaru zo zahraničia

Aj tu platí, že odberateľ (platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH, ale zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH) je povinný uviesť v daňovom priznaní k DPH za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, základ dane a prislúchajúcu daň z prijatej služby alebo z nadobudnutého tovaru zo zahraničia, a to v riadku 09 (základ dane) a v riadku 10 (výšku DPH), ak ide o tovary alebo služby, pri ktorých daň platí príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona.

V riadku 11 (základ dane) a v riadku 12 (výšku DPH) uvedie zdaniteľná osoba, ak ide o služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH, t. j. služby dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu s miestom dodania v tuzemsku podľa § 15 ods. 1 zákona.

Zároveň, ak platiteľ DPH spĺňa podmienky podľa § 49 až § 51 zákona o DPH, môže si daň aj odpočítať v riadku 21, resp. riadku 20).

Platiteľ DPH (t. j. zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 4 alebo § 4b zákona) je povinný uviesť údaje o nákupe tovaru , či služby zo zahraničia aj v kontrolnom výkaze, a to v časti B.1.

Je potrebné upozorniť na to, že neplatiteľ DPH, ktorý podáva daňové priznanie k DPH a ktorého daňová povinnosť nepresiahne 5 €, nie je povinnosť takúto daň uhradiť, avšak daňové priznanie k DPH podať musí.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky