Obrat na DPH: ako sa počíta?

Obrat na DPH: ako sa počíta?
Zdroj: Pixabay.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako sa počíta obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH, v akej výške musí byť a za aké obdobie? Čo sa do obratu DPH započítava a čo nie? A čo vás čaká v prípade, ak obrat prekročíte?

Povinná registrácia za platiteľa DPH sa týka tuzemských zdaniteľných osôb a upravuje ju § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) v nadväznosti na dosiahnutie obratu.

Definícia obratu a výška obratu na DPH

Obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku.

Výška obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH je stanovená na sumu 49 790 eur za posledných najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov (pozor, nie za kalendárny rok, sleduje sa vždy každých 12 mesiacov, napr. január 2022 až december 2022, február 2022 až január 2023, marec 2022 až február 2023 atď.).

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má tak každá zdaniteľná osoba, ktorá je tu usadená a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Osobou usadenou v SR sa rozumie:

 • právnická osoba, ktorá má svoje sídlo alebo prevádzkareň na území SR,
 • fyzická osoba, ktorá má v SR miesto podnikania, prevádzkareň, a ak takéto miesto nemá, tak ak má v SR bydlisko alebo sa v SR obvykle zdržiava.

Zdaniteľnou osobou je osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Sú to najmä podnikatelia, ale aj neziskové organizácie, občianske združenia, ak vykonávajú ekonomickú činnosť, z ktorej dosahujú príjmy. Dôležité je aj vykonávanie činnosti na pokračujúcej báze, t. j. nie jednorazová činnosť. Pozor, zdaniteľnou osobou je aj osoba, ktorá vykonáva prípravné práce pred samotným začatím uskutočňovania zdaniteľných obchodov.

Platiteľom DPH sa tak môže stať aj fyzická osoba (napr. živnostník či osoba, ktorej plynú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti na území SR). Podstatné je, aby išlo o zdaniteľnú osobu.

Čo sa do obratu započítava a čo sa nezapočítava ?

Do výšky obratu sa zahŕňa reálna hodnota dodávok predstavujúca protihodnotu v čase ich dodania. Znamená to, že do obratu sa nezahŕňajú platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovarov a služieb, a to platí v prípade fyzických aj právnických osôb.

Do obratu sa zahŕňa hodnota (bez dane) dodaných tovarov a služieb s miestom dodania v SR (napr. reštauračné služby, služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, ako nájom nehnuteľnosti, sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti). Do obratu sa však nezahŕňajú služby ako napr. poskytovanie reklamných činností pre zahraničného partnera, účtovné a právne služby pre zahraničné spoločnosti, keďže tieto nemajú miesto dodania v SR. Miesto dodania služby je potrebné vždy posúdiť podľa § 15 a § 16 zákona o DPH.

Príklad na posúdenie výšky obratu v súvislosti so zadefinovaním miesta dodania

Spoločnosť predáva tovary pre zahraničných odberateľov, ktorým zabezpečuje aj dopravu týchto tovarov. K 30.6.2022 dosiahla za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov obrat vo výške 50 000 eur. Zahŕňajú sa do obratu aj dodávky tovarov do iných členských štátov ?

Áno, zahŕňajú, pretože v tomto prípade je miesto dodania tovarov v SR. Ak je dodanie tovaru spojené s prepravou, miesto dodania tovaru je tam, kde sa preprava začína uskutočňovať, čiže v danom prípade v SR. Ak by aj prepravu nezabezpečovala spoločnosť, ale odberatelia z iných členských štátov, miesto dodania bude tiež v SR (tam, kde sa tovar nachádza v čase dodania, a teda dodané budú na území SR, odkiaľ si ich odberatelia sami prepravia). Ak teda spoločnosť dosiahla obrat 50 000 eur, je povinná podať žiadosť o registráciu pre DPH.

Do obratu sa nezahŕňa hodnota týchto plnení:

 • poštových služieb podľa § 28,
 • služieb zdravotnej starostlivosti podľa § 29,
 • služieb sociálnej pomoci podľa § 30,
 • výchovných a vzdelávacích služieb podľa § 31,
 • služieb dodávaných členom podľa § 32,
 • služieb súvisiacich so športom a telesnou výchovou podľa § 33,
 • kultúrnych služieb podľa § 34,
 • služieb zameraných na zhromažďovanie finančných prostriedkov podľa § 35,
 • služieb verejnoprávnej televízie a rozhlasu podľa § 36,
 • predaja poštových cenín, kolkov a úradných cenín podľa § 40,
 • prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa § 41,
 • dodania tovarov, pri kúpe ktorých nemohla byť odpočítaná daň podľa § 42,
 • poisťovacie a finančné služby podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované v súvislosti s iným hlavným plnením ako doplnkové služby,
 • príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku (okrem zásob).

Do obratu sa však okrem iného zahŕňa hodnota z:

 • dodania a nájmu nehnuteľností podľa § 38,
 • poisťovacích a finančných služieb podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované ako hlavné služby a nie ako doplnkové služby k inej hlavnej službe.

Poznámka: Plánovaná novela zákona o DPH by mala priniesť výnimku v podobe upustenia od povinnosti registrácie za platiteľa DPH pre osoby uskutočňujúce oslobodené činnosti od roku 2023. Viac sa dozviete v článku Plánovaná novela zákona o DPH od roku 2023 a 2024.

Do obratu sa nezahŕňa ani:

 • fiktívna protihodnota bezodplatne dodaných tovarov,
 • trhová hodnota v zmysle § 22 ods. 8 zákona o DPH (dodanie tovarov a služieb osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi DPH, ktorý dodáva tovar alebo službu).

Príklad na posúdenie obratu pre účely registrácie pre DPH

Spoločnosť vykonáva realitnú činnosť. Zatiaľ nedosiahla obrat pre povinnú registráciu pre DPH. V roku 2022 však predala osobný automobil, ktorý mala zaradený v majetku, ktorého dodaním spolu s predchádzajúcimi dodávkami realitných služieb presiahla k 30.6.2022 obrat 49 790 eur. Musí podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH?

Do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH sa nezahŕňa hodnota príležitostne predaného hmotného majetku (automobilu). V danom prípade sa tak predaj automobilu nezahrnie do obratu, a ak z iných dodávok služieb realitnej činnosti nepresiahla obrat 49 790 eur, nemá spoločnosť povinnosť podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Dokedy je potrebné podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Pri dosiahnutí zákonom stanoveného obratu 49 790 eur platí povinnosť podania žiadosti o registráciu do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dosiahnutý obrat. V prípade, ak zdaniteľná osoba dosiahne obrat už za 2 alebo 3 kalendárne mesiace, vzniká jej povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH už v nasledujúcom mesiaci po dosiahnutí obratu, t. j. do 20 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, nečaká tak na skončenie celého 12-mesačného obdobia.

Ako sa počíta obrat v jednoduchom a ako v podvojnom účtovníctve?

Pri jednoduchom účtovníctve (príp. daňovej evidencii) a podvojnom účtovníctve platí už od roku 2019 rovnoprávnosť v tom, čo sa zahŕňa do obratu pre povinnú registráciu pre DPH. Podstatný je dátum dodania tovarov a služieb. Do obratu sa v prípade osôb účtujúcich v jednoduchom (napr. SZČO, živnostníci), aj podvojnom účtovníctve, zahŕňa obrat z dodaných tovarov a služieb až v tom mesiaci, kedy skutočne došlo k dodaniu. Nesleduje sa tak už výška výnosov (príjmov) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku, pretože tento princíp nebol rovnoprávny medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom (v jednoduchom účtovníctve sa tak do obratu zahŕňali aj „preddavkové“ platby, aj keď nebol ešte tovar/služba dodaná, či vystavená faktúra, čo už neplatí).

Príklad na počítanie obratu  na DPH v jednoduchom účtovníctve

Fyzická zdaniteľná osoba (neplatiteľ DPH) účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva dodala v SR tovar 10. októbra 2020 v hodnote 20 000 eur a 18. marca 2021 v hodnote 50 000 eur. Faktúry pre zákazníka za dodanie tovaru boli vyhotovené v deň dodania tovaru. Faktúra za dodanie tovaru v hodnote 50 000 eur nebola stále uhradená do 31. decembra 2021. Ako sa mal posudzovať obrat pre účel registrácie za platiteľa DPH, keď princíp jednoduchého účtovníctva sleduje príjmy a výdavky?

Princíp jednoduchého účtovníctva spočíva v tom, že podnikateľ porovnáva svoje (zdaniteľné) príjmy a (daňové) výdavky pre účely zistenia základu dane (nie náklady a výnosy, ako je to v podvojnom účtovníctve), pričom je dôležitý práve dátum príjmu alebo výdavku. Uvedené znamená, že príjmom zdaniteľnej osoby bude v prípade 2 vystavených faktúr len faktúra v hodnote 20 000 eur, ktorá bola uhradená. Podnikateľ zaúčtuje faktúru v hodnote 50 000 eur ako svoj príjem až keď dôjde k jej úhrade.

Pre účely počítania obratu pre povinnú registráciu pre DPH však platí, že za obdobie 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov bol obrat 49 790 eur presiahnutý (20 000 + 50 000 = 70 000). Pre účely počítania obratu sa berie do úvahy dátum dodania tovarov, nie dátum úhrady. Fyzická zdaniteľná osoba tak bola povinná požiadať o registráciu za platiteľa DPH do 20. apríla 2021.

Podanie žiadosti o registráciu za platiteľa DPH

Žiadosť o registráciu je možné nájsť na portáli Finančnej správy. V katalógu elektronických formulárov vyplní žiadateľ ,, Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“ a elektronicky ju odošle.

Daňový úrad môže následne vyzvať žiadateľa, aby doplnil potrebné dokumenty, ktoré dokazujú splnenie výšky obratu za dané obdobie (napríklad účtovné zostavy).

Prečítajte si tiež

Pokiaľ daňový úrad nezistí nezrovnalosti, zaregistruje zdaniteľnú osobu, ktorá žiada o registráciu do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre DPH sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom DPH a proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Mesační verzus štvrťroční platitelia DPH

Zdaňovacím obdobím platiteľa DPH je kalendárny mesiac. Platí tak povinnosť podania daňového priznania vždy do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  Existuje však aj zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, pričom toto zdaniteľné obdobie je voliteľné. Tu platí povinnosť podania daňového priznania do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po skončení kalendárneho štvrťroka (napr. 25. apríl 2022 bol termín pre podanie daňového priznania k DPH za 1. štvrťrok 2022).

Prečítajte si tiež

Platiteľ DPH má možnosť zmeniť zdaňovacie obdobie na kalendárny štvrťrok, pokiaľ je platiteľom minimálne 12 kalendárnych mesiacov a pokiaľ za toto obdobie nedosiahol obrat vyšší ako 100 000 eur. Na účely zistenia, či platiteľ DPH dosiahol obrat 100 000 eur alebo nie, je potrebné správne vymedziť, čo sa do obratu zahŕňa a čo nie, čo už bolo vysvetlené vyššie v článku.

Existujú dve základné zmeny zdaňovacieho obdobia:

 • zmena z mesačného zdaňovacieho obdobia na štvrťročné zdaňovacie obdobie (môže požiadať, ale nemusí),
 • zmena zo štvrťročného zdaňovacieho obdobia na mesačné zdaňovacie obdobie (povinné, ak už prestane spĺňať podmienky štvrťročného platiteľa DPH).

Platiteľ DPH môže uskutočniť zmenu mesačného zdaňovacieho obdobia na štvrťročné zdaňovacie obdobie DPH len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ splnil časovú a obratovú podmienku.  Ak sa platiteľ DPH rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, je povinný túto zmenu oznámiť daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom splnil podmienky.

Pri dosiahnutí obratu 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov vzniká opätovne povinnosť uplatňovať zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac.

Príklad na zmenu zdaňovacieho obdobia platiteľa DPH

Platiteľ DPH, ktorý je registrovaný pre DPH k 15. máju 2021, má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov (t. j. od 1. júna 2021 do 31. mája 2022) dosiahol obrat vo výške 60 000 eur. Za mesiac jún dosiahol ešte obrat vo výške 30 000 eur. Môže sa takýto platiteľ DPH rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok od 1. júla 2022?

Prečítajte si tiež

Platiteľ DPH v tomto prípade spĺňa časovú podmienku, pretože sa sleduje uplynutie viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol platiteľ dane registrovaný, to znamená podmienka uplynutia viac ako 12 kalendárnych mesiacov od 31. mája 2021 je splnená 1. júna 2022. Takýto platiteľ DPH môže zmeniť zdaňovacie obdobie na kalendárny štvrťrok k 1. júlu 2022. Rozhodujúcim mesiacom pre zmenu zdaňovacieho obdobia z kalendárneho mesiaca na kalendárny štvrťrok bude splnenie obratovej podmienky v júni 2022, a teda dosiahnutý obrat k 30. júnu 2022. Platiteľ DPH k 30. júnu 2022 dosiahol obrat 30 000 eur, obratová podmienka je tak splnená pretože nepresiahol obrat 100 000 eur za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Od 1. júla 2022 má nárok na štvrťročné zdaňovacie obdobie. Platiteľ DPH oznámi túto zmenu daňovému úradu najneskôr do 25. júla 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky