Povinná registrácia na DPH

Povinná registrácia na DPH
Zdroj: Unsplash.com
Monika Gajdošová

Vyštudovaná angličtinárka, ktorá našla záľubu v účtovníctve. Venuje sa prevažne spracovaniu účtovníctva a miezd právnických osôb.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy je podnikateľ povinný registrovať sa na DPH, čo sa po novom zahŕňa do obratu na účely DPH a ako dlho trvá proces povinnej registrácie na DPH?

Zdaniteľné osoby, ktoré majú v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo zriadenú stálu prevádzkareň a ktoré za posledných najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahli obrat vo výške 49 790 € a viac, majú podľa §4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej ,,zákona o DPH“) povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH.

Pre fyzické osoby, ktoré nemajú v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo zriadenú stálu prevádzkareň, stačí, aby mali v tuzemsku bydlisko alebo aby sa tu obvykle zdržiavali.

Kto sa považuje za zdaniteľnú osobu podľa zákona o DPH?

Podľa § 3 zákona o DPH sa za zdaniteľnú osobu považuje každá osoba (fyzická aj právnická), ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (podnikanie), bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

Za podnikanie sa považuje každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov (napríklad činnosť znalcov, tlmočníkov, lekárov, právnikov), športovú činnosť a duševnú tvorivú činnosť.

Taktiež sa za podnikanie považuje využívanie hmotného a nehmotného majetku za účelom dosahovania príjmu.

Zákon o DPH sa spravidla nevzťahuje na orgány verejnej správy, neziskové, rozpočtové alebo príspevkové organizácie. Existujú tu však výnimky, kedy sú tieto subjekty povinné postupovať podľa zákona o DPH a registrovať sa za platiteľa DPH.

Medzi zdaniteľné osoby sa nezaraďujú zamestnanci, pretože tí nevykonávajú nezávislú činnosť. Sú povinní dodržiavať pokyny a príkazy, čím sa vytvára stav nadriadenosti a podriadenosti, tým pádom nepracujú nezávisle.

Definícia obratu na účely registrácie za platiteľa DPH

Jednou zo spomínaných podmienok povinnej registrácie za platiteľa DPH je dosiahnutie obratu vo výške 49 790 € a viac za posledných najviac 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Z uvedeného vyplýva, že ak zdaniteľná osoba dosiahne daný obrat už v priebehu napríklad 4 mesiacov, má povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH.

Príklad na dosiahnutie obratu za menej ako 12 mesiacov:

Spoločnosť A dosiahla v období od januára 2019 do júna 2019 obrat z dodaných služieb v celkovej hodnote 51 400 € bez dane. Aj napriek tomu, že neuplynulo 12 mesiacov, je spoločnosť povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH, pretože prekročila stanovený obrat.

Mnoho podnikateľov sa domnieva, že sa sleduje obrat vždy od januára do decembra daného roka. Keďže zákon stanovuje dosiahnutie obratu v priebehu kalendárnych mesiacov, môže nastať situácia, že zdaniteľná osoba prekročí stanovený obrat už vo februári daného roka aj napriek tomu, že za obdobie január a február mala obrat menší ako 49 790 €.

Príklad na prekročenie obratu v rámci rôznych kalendárnych rokov:

Spoločnosť B dosiahla obrat z dodaných tovarov v mesiacoch september až december 2018 v celkovej hodnote 43 000 € bez dane. V januári 2019 dosiahla obrat v hodnote 5 000 € a vo februári 2019 dosiahla obrat v hodnote 4 500 €. Keďže v období od septembra 2018 do februára 2019 (spolu za šesť mesiacov, rozdielny rok sa neberie do úvahy) dosiahla obrat spolu v hodnote 52 500 €, vznikla jej povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH na základe výšky dosiahnutého obratu.

Definícia obratu platná do 31.12.2018

Do 31.12.2018 sa obratom na účely registrácie na DPH rozumeli výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane. Oslobodené od dane sú napríklad tieto tovary a služby:

 • poštové služby,
 • predaj poštových cenín, kolkov, úradných cenín,
 • služby zdravotnej starostlivosti,
 • služby sociálnej pomoci,
 • výchovné a vzdelávacie služby,
 • kultúrne služby,
 • prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier,
 • poisťovacie a finančné služby, ak sú poskytované ako doplnkové služby,
 • príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku okrem zásob.

Do obratu sa zahŕňajú aj výnosy (príjmy) z dodania a nájmu nehnuteľností a výnosy (príjmy) z poisťovacích a finančných služieb, pokiaľ sú poskytované ako hlavné služby, nie ako doplnkové služby.

Definícia obratu platná od 1.1.2019

Od 1.1.2019 sa zmenila definícia obratu, ktorý je jednou z podmienok povinnej registrácie za platiteľa DPH. Obratom sa rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem tovarov a služieb oslobodených od dane, ktoré sme si spomenuli vyššie.

Touto zmenou zákona sa vypustili pojmy ,,výnosy“ a ,,príjmy“ z definície obratu a nahradili sa pojmom ,,hodnota dodaných tovarov a služieb". Odstránil sa tak nerovnaký prístup pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo a pre zdaniteľné osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo.

Zo zmenenej definície vyplýva, že do obratu sa u zdaniteľných osôb, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, už nebudú zahŕňať platby, ktoré boli prijaté pred dodaním tovarov alebo služieb (do 31.12.2018 sa takéto ,,preddavkové platby" do obratu na účely registrácie na DPH zahŕňali). Takéto tovary a služby sa zahrnú do obratu až za ten kalendárny mesiac, v ktorom bude tovar alebo služba dodaná.

Do 31.12.2018 sa osobe účtujúcej v jednoduchom účtovníctve zahŕňali do obratu všetky príjmy bez ohľadu na to, či bola faktúra za tovar alebo službu už vystavená, či už bol tovar alebo služba dodaná. Dôležité bolo prijatie peňazí za tovar alebo službu bez ohľadu na dátum dodania tovaru alebo služby.

U osôb účtujúcich v podvojnom účtovníctve sa do obratu zahŕňali len výnosy z dodaných tovarov a služieb, to znamená, že prijaté zálohy sa do obratu nezahŕňali, pretože zálohy v podvojnom účtovníctve nie sú výnosmi. Do obratu sa zahrnuli až po dodaní tovaru alebo služby.

Prečítajte si tiež

Tu môžeme vidieť nerovnaký prístup pre osoby účtujúce v jednoduchom účtovníctve a pre osoby účtujúce v podvojnom účtovníctve. Tento problém sa novelou zákona od 1.1.2019 odstránil a pre zdaniteľné osoby tak platí, že do obratu sa v oboch prípadoch zahŕňa obrat z dodaných tovarov a služieb až v tom mesiaci, kedy skutočne došlo k dodaniu tovaru.

Od 1.1.2019 je smerodajný dátum dodania tovarov a služieb.

Taktiež sa do obratu nezahrnie fiktívna protihodnota bezodplatne dodaných tovarov ani trhová hodnota v zmysle § 22 ods. 8 zákona o DPH (dodanie tovarov a služieb osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, ktorý dodáva tovar alebo službu).

Príklad na registráciu za platiteľa DPH podľa definície obratu platnej do 31.12.2018:

Podnikateľ - SZČO, neplatiteľ DPH, dosiahol príjmy z dodaných tovarov a služieb za obdobie január až október 2018 v hodnote 45 000 €. Zároveň v októbri 2018 prijal zálohu za tovar, ktorý bol dodaný až v novembri 2018 v hodnote 5 000 €. Podľa definície obratu na účely registrácie za platiteľa DPH platnej do 31.12.2018, mal podnikateľ povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH najneskôr do 20. novembra 2018, pretože dosiahol stanovený obrat už v októbri 2018 (45 000 € + 5 000 €) - do obratu sa zahrnuli preddavkové platby za dodaný tovar a služby v tom mesiaci, kedy boli platby prijaté.

Príklad na registráciu za platiteľa DPH podľa definície obratu platnej od 1.1.2019:

Podnikateľ - SZČO, neplatiteľ DPH, dosiahol obrat z dodaných tovarov a služieb za obdobie január až máj 2019 v hodnote 45 000 €. Zároveň v máji 2019 prijal zálohu za tovar, ktorý bude dodaný až v júni 2019 v hodnote 5 000 €. Podľa novej definície obratu nemá podnikateľ povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH za obdobie január až máj 2019, pretože do obratu sa zahŕňa len suma 45 000 €. Suma 5 000 € sa do obratu na účely registrácie na DPH zahrnie až po dodaní tovaru, v júni 2019. Až vtedy vznikne podnikateľovi povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH z dôvodu dosiahnutia výšky obratu - v mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný.

Zdaniteľná osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve, neplatiteľ DPH, by v oboch predošlých príkladoch mala povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH až po dodaní tovaru v hodnote 5 000 €. Tu môžeme vidieť zrovnoprávnenie prístupu počítania obratu na DPH v jednoduchom a v podvojnom účtovníctve od 1.1.2019.

Určenie výšky obratu pri posúdení miesta dodania tovaru alebo služby

V definícii obratu treba upozorniť na to, že do obratu sa započítava hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku. Z uvedeného vyplýva, že zdaniteľná osoba do obratu započíta iba tie tovary a služby, ktoré majú miesto dodania v tuzemsku. Napríklad ak neplatiteľ DPH dodáva služby (reklamné služby, tvorba web stránky a pod.) do štátov EÚ, tieto služby sa do obratu na účely registrácie na DPH nezapočítavajú, pretože miesto dodania týchto služieb nie je tuzemsko, ale niektorý štát EÚ.

Prečítajte si tiež

Avšak, pokiaľ ide o dodanie tovaru spojené s prepravou z tuzemska do zahraničia, miesto dodania sa určí podľa toho, kde sa tovar nachádza v čase, kde sa preprava začína.

Príklad na dodanie tovaru spojené s prepravou z tuzemska do zahraničia:

Spoločnosť A, neplatiteľ DPH, so sídlom podnikania v tuzemsku, dodá tovar do Poľska aj s prepravou v hodnote 7 000 € bez dane. Toto dodanie tovaru sa do obratu na účely registrácie na DPH započítava, keďže miesto dodania sa určí podľa toho, kde sa preprava tovaru začína, to je tuzemsko.

Článok pokračuje pod reklamou

Posúdenie výšky obratu v prechodnom období 2018/2019

Výška obratu na registráciu za platiteľa DPH sa v období medzi 2018 - 2019 posudzuje nasledovne: do obratu za obdobie 2018 sa započítajú príjmy (výnosy) z dodaných tovarov a služieb bez ohľadu na to, kedy došlo u fyzickej osoby k dodaniu tovarov alebo služieb.

Za obdobie 2019 za do obratu započíta hodnota dodaných tovarov a služieb. Okrem toho sa do obratu zahrnie aj hodnota dodaných tovarov a služieb. ktoré neboli do obratu zahrnuté do 31.12.2018, pretože k ich úhrade dôjde až v roku 2019.

Príklad na posúdenie výšky obratu v prechodnom období 2018/2019:

Podnikateľ - SZČO, neplatiteľ DPH, mal v období od februára do decembra 2018 príjmy z dodaných tovarov a služieb v hodnote 46 000 €. V januári mal obrat z dodaných tovarov a služieb vo výške 3 000 €. Zároveň v januári zinkasoval neuhradené pohľadávky z roku 2018 vo výške

2 000 €. Podnikateľ je povinný registrovať sa za platiteľa DPH na základe dosiahnutého obratu za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov, ktorý predstavuje hodnotu 51 000 € (46 000 € + 3 000 € + 2 000 €), najneskôr do 20. februára 2019.

Podanie žiadosti o registráciu za platiteľa DPH

V prípade, že zdaniteľná osoba splnila vyššie uvedené podmienky, je povinná sa registrovať za platiteľa DPH na daňovom úrade najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla stanovený obrat.

To znamená, že ak zdaniteľná osoba dosiahla stanovený obrat v júni 2019, povinnosť registrácie má za platiteľa DPH má do 20. júla 2019.

Žiadosť o registráciu sa vypĺňa na portáli Finančnej správy. V katalógu elektronických formulárov v časti Register vyplní žiadateľ ,,Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia“ a elektronicky ho odošle.

Prečítajte si tiež

Po prijatí žiadosti pracovník daňového úradu vyzve žiadateľa (telefonicky alebo emailom) doplniť potrebné dokumenty, ktoré dokazujú splnenie výšky obratu za dané obdobie. Obvykle žiada daňový úrad doložiť (osobne na DÚ alebo elektronicky cez portál Finančnej správy) účtovné zostavy – napr. hlavnú knihu, knihu pohľadávok, prehľad výnosov alebo doklady ako faktúry, bankové výpisy, prípadne iné dokumenty. Tieto dokumenty niekedy žiada daňový úrad doložiť aj za dlhšie obdobie, ako za sledované obdobie prekročenia obratu. Je to kvôli tomu, aby si preverili, či sa žiadateľ nemal stať platiteľom dane už skôr ako uviedol v žiadosti.

Pokiaľ daňový úrad nezistí nezrovnalosti z dodaných dokumentov, zaregistruje zdaniteľnú osobu, ktorá žiada o registráciu do 21 dní odo dňa podania žiadosti, vydá jej osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí jej identifikačné číslo pre daň (IČ DPH).

Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Zdaňovacím obdobím platiteľa DPH je kalendárny mesiac. Platiteľ dane má možnosť zmeniť zdaňovacie obdobie na kalendárny štvrťrok, pokiaľ je platiteľom minimálne 12 kalendárnych mesiacov a pokiaľ za toto obdobie nedosiahol obrat vyšší ako 100 000 €. Viac o zmene zdaňovacieho obdobia sa dočítate v článku Zdaňovacie obdobie DPH a jeho zmeny.

Povinnosti platiteľa DPH

Platiteľ DPH má niekoľko povinností, napríklad:

 • na všetkých vyhotovených daňových dokladoch uvádzať pridelené IČ DPH,
 • informovať dodávateľov, že sa stal platiteľom DPH,
 • na všetkých vyhotovených daňových dokladoch uvádzať cenu dodaných tovarov a služieb s rozpisom DPH,
 • viesť záznamy v súlade so zákonom o DPH,
 • odoslať daňové priznanie a kontrolný výkaz vždy do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia,
 • do vyššie spomenutého 25. dňa daň uhradiť

Napríklad, za jún 2019 má platiteľ DPH povinnosť odoslať daňové priznanie a kontrolný výkaz do 25. júla 2019. Do tohto dátumu je potrebné daň aj uhradiť.

Zrušenie zábezpeky na DPH od 1.1.2019

Novelou zákona o DPH sa od 1.1.2019 zrušila povinnosť zložiť zábezpeku na DPH (vypustil sa §4c zákona o DPH) a zároveň sa zrušila aj 60 dňová lehota na registráciu za platiteľa DPH, ktorá vyplývala z povinnosti zloženia zábezpeky na DPH pre registrácii za platiteľa DPH.

Aktualizácia: O povinnosti registrácie na DPH od roku 2023 sa dočítate v článku Registrácia na DPH od roku 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Monika Gajdošová
Monika Gajdošová

Vyštudovaná angličtinárka, ktorá našla záľubu v účtovníctve. Venuje sa prevažne spracovaniu účtovníctva a miezd právnických osôb.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky