(Nelegálna) práca rodinného príslušníka – zmena od roku 2020

Od roku 2020 sa rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania aj na s.r.o., ktorá má jedného spoločníka, zatiaľ čo doteraz sa výnimka vzťahovala len na živnostníkov.

Pravidlá pri opatreniach proti nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní upravuje zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Tento zákon okrem iného  vymedzuje, čo sa rozumie pod pojmom nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca, ich kontrolu a sankcie za porušenie.

Úprava nelegálnej práce rodinných príslušníkov do 31. decembra 2019

Právna úprava nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania do konca roka 2019 hovorí, že zamestnávateľ môže formou závislej práce zamestnať rodinného príslušníka aj bez uzatvorenia riadneho pracovnoprávneho vzťahu, čiže bez podpísania pracovnej zmluvy alebo dohody, ak je týmto zamestnávateľom fyzická osoba - živnostník.

Rodinným príslušníkom sa v tomto prípade myslí príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel podnikateľa – živnostníka, pričom platí, že musí byť buď dôchodkovo poistený, poberateľ dôchodku podľa osobitných predpisov alebo žiakom či študentom do 26 rokov.

Úprava nelegálnej práce rodinných príslušníkov od 1. januára 2020

Výnimka týkajúca sa zamestnávateľa fyzickej osoby, ktorá je živnostníkom, ostala nezmenená, no rozšírila sa aj na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou. Pri posudzovaní, či je výnimku možné uplatniť, sa neberie ohľad na počet zamestnancov spoločnosti s ručením obmedzeným. Fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom v spoločnosti s právnou formou spoločnosti s ručeným obmedzeným tak môže zamestnávať aj desiatky zamestnancov, a zároveň „zamestnať“ bez dohody či pracovnej zmluvy aj svojich rodinných príslušníkov.

Prečítajte si tiež

Doplnenie výnimky v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní umožňuje podnikateľom spravodlivejší prístup tak, aby neboli znevýhodňované fyzické osoby pri rozhodovaní o výbere právnej formy podnikania. Fyzické osoby, ktoré sa rozhodli založiť si spoločnosť, boli doterajšou úpravou zákona znevýhodňované oproti fyzickým osobám, ktoré sa rozhodli podnikať na živnosť.

Podmienky týkajúce sa rodinného príslušníka (príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, dôchodkovo poistený alebo poberateľ dôchodku alebo žiak či študent do 26 rokov) ostávajú nezmenené.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké iné pravidlá platia pri nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v roku 2020?

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní stanovuje, čo presne je nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie.

Nelegálnou prácou je závislá práca, ktorú vykonáva pre zamestnávateľa fyzická osoba, ktorá:

  • nemá so zamestnávateľom uzatvorený pracovnoprávny vzťah,
  • je štátnym príslušníkom tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jej zamestnávanie podľa osobitného predpisu.

Nelegálnym zamestnávaním sa rozumie využívanie závislej práce zamestnávateľom od:

  • fyzickej osoby, s ktorou nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah,
  • fyzickej osoby, s ktorou má uzatvorený pracovnoprávny vzťah a neprihlásil ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty na prihlásenie do tohto registra,
  • štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.

S účinnosťou od 1. januára 2020 sa tak v zákone o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní dopĺňa len výnimka, ktorá hovorí o tom, kedy sa závislá práca rodinného príslušníka nepovažuje za nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie. Okrem tejto zmeny zákon ostáva v pôvodnom znení, ktoré s účinnosťou od 1. januára 2018 priniesla novela zákona č. 294/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Viac o tomto zákone s účinnosťou od 1. januára 2018 nájdete v článku Nelegálne zamestnávanie od roku 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daniari budú kontrolovať eKasy hneď v januári. Nepripojeným podnikateľom hrozia vysoké pokuty

Len približne dva týždne zostávajú na pripojenie sa k eKase podnikateľom, ktorí ešte eKasu nemajú. Finančná správa hneď po novom roku spúšťa kontroly.

Potvrdenia o nedoplatkoch na dani už netreba. Úrady si ich vyhľadajú sami

Od decembra 2019 už fyzické a právnické osoby nemusia žiadať úrady finančnej správy o potvrdenie o nedoplatkoch. Finančná správa sa pridala k štátnym inštitúciám, ktoré sa snažia znižovať byrokratickú záťaž pre podnikateľov a občanov.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Kto musí podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v akej lehote a ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019?

Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020

Kto platí daň z motorových vozidiel za rok 2019, za aké vozidlá a v akej výške bude platiť preddavky? Aké zmeny nastali v zákone o dani z motorových vozidiel od 1.1.2020?
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky