Zmeny týkajúce sa eKasy od roku 2020

Zrušenie kódu eKasy, ktorá nebola uvedená do prevádzky, predĺženie lehoty na odoslanie dátovej správy na 96 hodín či rýchlejšia tlač dokladov. Čo prináša novela zákona od roku 2020?

Používanie pokladníc e-kasa klient (t.j. virtuálnej registračnej pokladnice alebo on-line registračnej pokladnice) upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v z. n. p. (ďalej len „zákon o používaní ERP“). Schválená novela tohto zákona prináša od roku 2020 niekoľko noviniek.

Predĺženie lehoty na odoslanie uloženej dátovej správy zo 48 hodín na 96 hodín

Podnikateľ alebo jeho zamestnanec budú mať po novom 96 hodín na odoslanie uloženej dátovej správy do systému e-kasa, ak táto správa nebola zaslaná do systému automaticky. Malo by to znamenať, že nebude potrebné odosielanie zabezpečovať mimo prevádzkových hodín a v dni sviatkov. Lehota sa predlžuje zo 48 hodín na 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.

Od roku 2020 teda platí nasledovné:

  • ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie;
  • ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklady označené slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie;
  • ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.

Vo všetkých uvedených prípadoch tiež platí, že ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.

Prečítajte si tiež

Dopĺňame, že hraničnou dobou odozvy časový úsek od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo systému e-kasa; hraničná doba odozvy je 2 sekundy.

Lehota sa predlžuje aj v ďalšom prípade. Stále platí, že ak bolo podnikateľovi vydané rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa (ak na predajnom mieste nie je internetový signál, pričom je potrebné toto preukázať), podnikateľ je povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom on-line registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu po jej prijatí a uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu nedostupnosti internetového signálu zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa, je povinný ju zaslať najneskôr do 30 dní od jej uloženia. Ak nemožno zaevidovať údaje z dátovej správy do systému e-kasa najneskôr v posledný deň tejto lehoty z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota sa považuje za zachovanú, ak sú údaje z dátovej správy zaevidované v systéme e-kasa do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.

Prečítajte si aj článok: eKasa - čo robiť, ak nefunguje internet?

Článok pokračuje pod reklamou

Rýchlejšia tlač dokladov z eKasy od roku 2020

Do konca roka 2019 platí, že nie je možné pokladničné doklady tlačiť priebežne, ale až po zaplatení a prijatí unikátneho identifikátora dokladu od finančnej správy. Na zrýchlenie tlače dokladov sa od roku 2020 presúvajú slová „OFF-LINE DOKLAD“ na pokladničnom doklade do časti pred QR kód (ak bola prekročená hraničná doba odozvy), ktorá umožní podnikateľom využiť priebežnú tlač dokladu. Zároveň sa presunutím uvedených slov pred QR kód zabezpečí pre zákazníka rýchla identifikácia dokladu pri overovaní pravosti dokladu cez aplikáciu Over doklad.

Taxislužba a používanie on-line registračnej pokladnice od roku 2020

Ustanovenia týkajúce sa taxislužieb do konca roka 2019 upravovali, že pri použití virtuálnej registračnej pokladnice nie je podnikateľ povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva alebo posiela potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa zákona o cestnej doprave. Zmena v roku 2020 nastáva v tom, že uvedený postup sa uplatní aj v prípade, ak by taxikár používal on-line registračnú pokladnicu, nielen virtuálnu.

Úprava postupu v prípade, ak podnikateľ neuviedol eKasu do prevádzky od roku 2020

Novela zákona o používaní ERP od roku 2020 upravuje riešenie situácií, do ktorých sa dostali niektorí podnikatelia tým, že požiadali o kód pokladnice e-kasa klient, ale neuviedli túto pokladnicu do prevádzky. Ide napríklad o situáciu, ak podnikateľ požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient napriek tomu, že sa naňho povinnosť evidovať tržby prostredníctvom eKasy nevzťahuje alebo požiadal o pridelenie kódu na už používanú virtuálnu registračnú pokladnicu, prípadne požiadal o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo on-line registračnej pokladnice a neskôr sa rozhodol používať iný typ pokladnice e-kasa klient ako ten, o ktorý požiadal, a preto pokladnicu neuviedol do prevádzky.

Prečítajte si tiež

Od roku 2020 platí, že daňový úrad môže nielen ukončiť používanie pokladnice e-kasa klient, ale aj zrušiť kód pokladnice e-kasa klient, ktorú podnikateľ neuviedol do prevádzky, pokiaľ o to podnikateľ požiada. Zabráni sa tak evidovaniu kódov neaktívnych pokladníc e-kasa klient finančnou správou. Ivana Skokanová, hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR, dodáva, že na zrušenie kódu sa použije formulár Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient. Toto oznámenie je možné podať po účinnosti zákona, teda po 1. januári 2020, pričom lehota na jeho podanie nie je stanovená.

Aké termíny by si mali podnikatelia či výrobcovia eKasy pamätať, nájdete v článku Dôležité termíny a povinnosti týkajúce sa eKasy pre podnikateľov a výrobcov.

Úľava zo sankcie pri nesplnení povinnosti oznámenia o tom, že podnikateľ nie je povinný mať eKasu od roku 2020

Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržby prostredníctvom eKasy, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa zákona o používaní ERP povinný používať pokladnicu e-kasa klient. Toto oznámenie musí byť pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Zároveň sa musí vedieť preukázať príslušnými dokladmi, napríklad preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Ak si podnikateľ túto povinnosť nesplní, do konca roka 2019 platí, že mu bola uložená pokuta vo výške od 50 eur do 330 eur. Od roku 2020 platí, že pri prvom zistení porušenia daňovým alebo colným úradom mu nebude uložená pokuta, ale bude len upozornený na porušenie zákona a kontrolór ho vyzve na odstránenie nedostatkov. Pokuta bude podnikateľovi uložená až pri ďalšom zistení porušenia.

Aké nepríjemné situácie nastali pri zavádzaní eKasy v roku 2019 a aký jej súčasný stav nájdete v článku Zavedenie eKasy na Slovensku – príbeh o tom, ako sa zmeny robiť nemajú.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky