Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020

Kto platí daň z motorových vozidiel za rok 2019, za aké vozidlá a v akej výške bude platiť preddavky? Aké zmeny nastali v zákone o dani z motorových vozidiel od 1.1.2020?

Na základe novely zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 1.1.2020 mení aj zákon o dani z motorových vozidiel.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za kalendárny rok 2019 sa vypĺňa a podáva podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z motorových vozidiel”) platného do 31.12.2019. Iba údaje o predpokladanej dani na rok 2020 sa v daňovom priznaní vypočítajú podľa zákona o dani z motorových vozidiel platného od 1.1.2020.

Kto platí daň z motorových vozidiel za rok 2019

Daň z motorových vozidiel platí daňovník podľa § 3 zákona o dani z motorových vozidiel. Daňovníkom podľa § 3 zákona o dani z motorových vozidiel je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
 • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Za aké vozidlá sa platí daň z motorových vozidiel 2019

Predmetom dane z motorových vozidiel je vozidlo kategórie L, M, N, O, ktoré:

 • je evidované v Slovenskej republike a
 • používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.
Prečítajte si tiež

Znamená to, že fyzická osoba - nepodnikateľ nemôže byť daňovníkom podľa zákona o dani z motorových vozidiel, pretože nepoužíva vozidlo na podnikanie ani inú samostatnú zárobkovú činnosť, aj keď je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla.

Počnúc zdaňovacím obdobím začínajúcim 1.1.2020 sa § 2 ods. 1 zákona doplní o vysvetlenie, čo sa rozumie pod pojmom “používanie vozidla na podnikanie”. Podľa zákona o dani z motorových vozidiel sa od 1.1.2020 používaním vozidla na podnikanie rozumie:

a) skutočné používanie vozidla na podnikanie,

b) účtovanie o vozidle,

c) evidovanie vozidla v daňovej evidencii,

d) uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla,

e) používanie takého vozidla na podnikanie, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná zomrelá osoba, zaniknutá osoba alebo zrušená osoba,

f) používanie takého vozidla na podnikanie, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,

g) používanie vozidla na podnikanie zamestnancom, ak mu zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Daň z motorových vozidiel sa neplatí za vozidlá, ktoré:

 • nie sú predmetom dane,
 • sú od dane oslobodené.

Viac o tom, ktoré vozidlá nie sú predmetom dane a ktoré vozidlá sú oslobodené od dane sa dozviete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Od 1.1.2020 nebudú predmetom dane vozidlá s prideleným zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim:

 • písmeno M - novovyrobené vozidlá, novokúpené neevidované vozidlá, vozidlá používané na skúšobnú prevádzku,
 • písmeno H - historické vozidlá,
 • písmeno S - športové vozidlá s preukazom FIA alebo FIM, ktoré zároveň nie sú určené na každodenné používanie.

Predmetom dane z motorových vozidiel naďalej nebudú vozidlá určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie sú určené na prepravu a sú v osvedčení o evidencii označené ako špeciálne vozidlá.

Kedy vzniká a zaniká daňová povinnosť pri dani z motorových vozidiel

Daňová povinnosť pri vozidle vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli pri vozidle splnené obe podmienky:

 • vozidlo je evidované v SR,
 • používa sa na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.

Výnimkou z tohto pravidla sú dve situácie:

 • u právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka,
 • ak pri tom istom predmete dane dôjde v jednom kalendárnom mesiaci k zmene v osobe daňovníka, daňová povinnosť novému daňovníkovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastala zmena.
Prečítajte si tiež

Príklad na vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel:

Michal Serentov je živnostník, ktorý od iného živnostníka kúpil v máji 2019 osobný automobil. Michalovi vzniká daňová povinnosť až 1.6.2019, keďže vozidlo bolo v máji 2019 predmetom dane u iného daňovníka.

Ak by však automobil kúpil od nepodnikateľa, daňová povinnosť vzniká Michalovi Serentovi už 1.5.2019. Vyplýva to z toho, že pokiaľ by kúpil auto od nepodnikateľa, vozidlo by sa stalo predmetom dane v priebehu mája (pretože predtým nebolo predmetom dane).

V súlade s § 8 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel zaniká daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k:

 • vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • zmene držiteľa vozidla,
 • ukončeniu použitia vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
 • ukončeniu použitia vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
 • ukončeniu použitia vozidla (ktoré sa nepoužíva na podnikanie) zamestnancom, ktorému zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady za toto vozidlo.

Okrem vyššie uvedených skutočností bude od 1.1.2020 platiť, že daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k vydaniu potvrdenia orgánom Policajného zboru o odcudzení vozidla.

V prípade, že v priebehu jedného mesiaca dôjde k zmene daňovníka pri tom istom predmete dane, pôvodnému daňovníkovi zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom k zmene došlo.

Pokiaľ vozidlo nebolo predmetom dane počas celého kalendárneho roka 2019 a v tomto zdaňovacom období:

 • nebolo o vozidle účtované,
 • nebolo vozidlo evidované v daňovej evidencii,
 • neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla,

zaniká daňová povinnosť pri danom vozidle 31.12.2018. V súlade § 8 ods. 7 je daňovník povinný oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 31.1.2020. Pri splnení oznamovacej povinnosti v priebehu januára 2020 postupuje daňovník podľa zákona o dani z motorových vozidiel platného od 1.1.2020.

Prvýkrát v januári 2020 si daňovník splní oznamovaciu povinnosť k zániku daňovej povinnosti podaním oznámenia na štruktúrovanom tlačive vydanom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky.

Od 1.1.2020 je oznamovacia povinnosť k zániku daňovej povinnosti povinná aj pre dedičov za zomrelého daňovníka. Lehota na splnenie oznamovacej povinnosti pre dediča je 3 mesiace po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel.

Článok pokračuje pod reklamou

Daň z motorových vozidiel za rok 2019

Daň z motorových vozidiel za rok 2019 sa vypočíta nasledovným spôsobom:

 • zistí sa základ dane z motorových vozidiel,
 • podľa základu dane sa určí ročná sadzba dane,
 • ročná sadzba dane sa upraví v závislosti od veku vozidla,
 • pri vozidle na “alternatívny pohon” sa zníži sadzba dane o 50 %,
 • pri vozidlo, ktoré sa v zdaňovacom období použilo minimálne 60-krát v rámci kombinovanej dopravy sa upravená sadzba dane podľa vyššie uvedených bodov zníži o 50 %,
 • výsledná suma sa prepočíta počtom mesiacov, počas ktorých bolo vozidlo predmetom dane a nebolo od dane oslobodené.

O tom, ako vypočítať daň z motorových vozidiel za rok 2019 a predpokladanú daň na rok 2020 sa viac dozviete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019.

Lehota na zaplatenie dane z motorových vozidiel je v lehote na podanie daňového priznania. Ak je lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel do 31.1., tak je daňovník povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel do 31.1.

Od 1.1.2020 platí, že daň z motorových vozidiel sa neplatí, ak daň nepresiahne 5 eur. Znamená to, že ak v daňovom priznaní za rok 2019 vznikne daň na úhradu maximálne 5 eur, daňovník túto daň neplatí.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019

Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je do konca jedného mesiaca po skončení zdaňovacieho obdobia. Jedine v prípade smrti daňovníka je lehota na podanie daňového priznania do 3 mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel.

Prečítajte si tiež

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva na štruktúrovanom tlačive. Vzor tlačiva daňového priznania je možné nájsť na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky v časti Formuláre - Vzory tlačív - Správa daní - Daň z motorových vozidiel - Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Informácie o tom, ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2020

Preddavky na daň z motorových vozidiel na rok 2020 sa počítajú z predpokladanej dane na rok 2020, ktorá je uvedená na riadku 40 daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Pri výpočte preddavkov na daň z motorových vozidiel sa postupuje podľa zákona o dani z motorových vozidiel platného od 1.1.2020.

Daňovník platí štvrťročné preddavky splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka, pokiaľ jeho predpokladaná daň je viac ako 700 eur a maximálne 8 300 eur. Štvrťročný preddavok je vo výške ¼ z predpokladanej dane na dané zdaňovacie obdobie.

V prípade, že predpokladaná daň daňovníka presiahne sumu 8 300 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň z motorových vozidiel splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca. Mesačný preddavok je vo výške 1/12 z predpokladanej dane.

Preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2020 neplatí daňovník:

 • ktorého predpokladaná daň nepresiahne 700 eur,
 • ktorému vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia, t. j. počas roka 2020.

Na žiadosť daňovníka môže daňový úrad určiť platenie preddavkov, aj keď jeho predpokladaná daň je nižšia ako 700 eur alebo ak ide o daňovníka, ktorému vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky