Mzdové daňové dokumenty aj elektronicky od roku 2020

Od roku 2020 bude medzi zamestnancom a zamestnávateľom umožnené zasielanie niektorých mzdových dokumentov elektronicky. Vyhlásenie na zdanenie príjmov už nebude treba každoročne podpisovať.

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2020 prináša zníženie administratívnej záťaže v oblasti mzdovej agendy, a to pri dokumentoch týkajúcich sa dane z príjmov zo závislej činnosti. Ide o tieto novinky:

  • zavedenie možnosti zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy dokladov elektronickou formou (napríklad e-mailom),
  • umožnenie zamestnancovi podať zamestnávateľovi po vzájomnej dohode žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou (napríklad e-mailom),
  • zrušenie povinnosti zamestnanca každoročne podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti  základu dane na daňovníka a daňového bonusu a možnosť oznamovať zmeny vo vyhlásení elektronicky.

Ďalšie novinky v oblasti dane z príjmov si prečítajte v článku Novela (zmeny) zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 a neskôr

Doručenie mzdových dokumentov zamestnancovi elektronicky od roku 2020

Nemožnosť elektronického doručovania písomností týkajúcich sa dane z príjmov zo závislej činnosti medzi zamestnávateľom a zamestnancom bolo nominované v ankete Byrokratický nezmysel roka už v roku 2014. Zaviesť do praxe sa elektronické doručovanie podarilo až na základe opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III. schválené vládou SR dňa 6.2.2019, pričom zmeny budú účinné od 1.1.2020. Ďalšie byrokratické nezmysly je možné nominovať na stránke Byrokratický nezmysel roka.

Od roku 2020 bude umožnené zamestnávateľom vystavenie a doručenie niektorých dokumentov súvisiacich s daňou z príjmov zo závislej činnosti elektronicky. Ide o tieto dokumenty:

  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti,
  • doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, resp. doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní,
  • potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania 2%, resp. 3%.

Elektronická forma doručenia je možná po vzájomnej dohode so zamestnancom a je potrebné zabezpečiť ochranu osobných údajov zamestnanca. Roman Ponc, daňový poradca z LeitnerLeitner dodáva: „Dôležité je dbať aj na to, aby elektronický doklad obsahoval predtlačený odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zamestnávateľa a nie je možné ho dodatočne meniť ani upravovať. Vyžadovať sa bude aj potvrdenie doručenia elektronickej správy.“ Potvrdenie by podľa zákona malo obsahovať informáciu o dátume a čase elektronického doručenia, vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

V platnosti stále ostáva primárna možnosť doručenia v listinnej podobe. Elektronická forma je možná len po vzájomnej dohode.

Doručenie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľovi elektronicky od roku 2020

Od roku 2020 bude možné aj to, aby zamestnanec podal žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň elektronickou formou (napríklad e-mailom), a to po vzájomnej dohode so zamestnávateľom. Stále ostáva tiež možnosť podania v listinnej podobe, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami.

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie každoročného podpisovania vyhlásenia na zdanenie príjmov od roku 2020

Od roku 2020 sa ruší povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základ dane na daňovníka a daňový bonus každoročne do konca januára. Ide o veľmi pozitívnu zmenu, ktorá zaťažovala zamestnávateľov, nakoľko v praxi zvyčajne predkladá toto tlačivo na podpis zamestnávateľ svojmu zamestnancovi a každoročne bolo potrebné získať nový podpis zamestnanca pre potvrdenie platnosti údajov uvedených vo vyhlásení. Ak počas roka nedochádza k zmene podmienok, tak nie je potrebné tieto skutočnosti každoročne v januári potvrdzovať.

Prečítajte si tiež

Ak sa u zamestnanca zmenia podmienky, napríklad si už ďalej nebude uplatňovať daňový bonus a pod., má povinnosť oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi, a to najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. Zároveň bude možné oznamovať tieto zmeny aj elektronickou formou.

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy zamestnanca využite našu mzdovú kalkulačku.

Pozitívny posun v elektronizácii, rezervy ešte sú

Zavedenie možnosti zasielania niektorých dokumentov medzi zamestnancom a zamestnávateľom elektronicky, možno hodnotiť veľmi pozitívne. Prinesie to úsporu času aj nákladov. Do roku 2020 tvorili výnimku iba výplatné pásky, ktoré Zákonník práce umožňuje doručovať po dohode zamestnávateľa so zamestnancom elektronickými prostriedkami. Doručovanie písomnosti zamestnancovi je v zmysle Zákonníka práce do vlastných rúk, t. j. osobne papierovo na pracovisku alebo papierovo poštovým podnikom. Za zváženie by teda stálo zavedenie alternatívneho spôsobu komunikácie umožňujúceho elektronické doručovanie písomnosti medzi zamestnancom a zamestnávateľom po vzájomnej dohode. Príkladom dobrej praxe v tomto smere môže byť Česká republika, ktorá priamo v Zákonníku práce upravuje, že písomnosť doručuje zamestnávateľ zamestnancovi do vlastných rúk na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnuteľný, alebo prostredníctvom siete alebo služby elektronických komunikácií; ak to nie je možné, môže zamestnávateľ písomnosť doručiť prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. V Zákonníku práce na Slovensku možnosť elektronického doručovania písomností (zatiaľ) absentuje.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Dokedy vám bude vrátený preplatok na dani z príjmov, ak vám vyšiel v daňovom priznaní za rok 2022? Nezabudnite o daňový preplatok v daňovom priznaní požiadať a vyplniť potrebné údaje.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Kto môže požiadať o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 a v akom termíne? Aké tlačivo použiť pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Kedy vzniká povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2022? A naopak, kedy daňovník daňové priznanie za rok 2022 podať nemusí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky