Režim call-off stock od roku 2020

Režim call-off stock od roku 2020
Zdroj: Pixabay.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Novela zákona o DPH od roku 2020 prináša zavedenie nového režimu tzv. „call-off stock“. Ide o zjednodušenie, pri ktorom sa premiestnenie tovaru platiteľom do iného štátu EÚ na účely jeho následného dodania za istých podmienok, nebude považovať za dodanie tovaru podliehajúce DPH.

Zavedenie call-off stock úpravy od roku 2020 – podstata režimu

Pojem „call-off stock“ je úplne novým pojmom, ktorý doteraz zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o DPH“) nepoznal. Podstata nového režimu spočíva v tom, že transakcia, pri ktorej osoba platiteľa DPH (dodávateľ), premiestni vlastný tovar do iného členského štátu na účely jeho následného neskoršieho dodania odberateľovi, ktorý je už dopredu známy, sa po splnení stanovených podmienok nebude považovať za dodanie tovaru do iného členského štátu, ktoré podlieha DPH. Transakcia sa stane predmetom DPH až v momente, keď prejde vlastnícke právo k tovaru na odberateľa.

V legislatívnej úprave účinnej do 31. decembra 2019 platí, že pokiaľ zdaniteľná osoba premiestni tovar, ktorý je v jej vlastníctve, na účely svojho podnikania do iného členského štátu, považuje sa toto premiestnenie za dodanie tovaru, pričom dodanie tovaru je predmetom DPH.

Niečo podobné ako režim call-off stock je možné nájsť vo verzii zákona o DPH aj pre rokom 2020, a to v ustanovení § 11a, ktorého znenie sa od roku 2020 len trochu upravilo vzhľadom na zavedenie nových pojmov a pravidiel call-off stock. Dané ustanovenie zákona však riešilo len situáciu, kedy Slovenská republika bola členským štátom, kde bol tovar premiestnený a dodaný. Ustanovenie § 11a s účinnosťou od roku 2020 tak hovorí o nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v režime call-off stock.

Režim call-off stock – podmienky

Tovar sa bude nachádzať v tzv. call-off stock režime, ak sa splnia všetky nasledujúce podmienky pre osobu platiteľa (odosiela alebo prepravuje tovar) a zdaniteľnú osobu (ktorej má byť tovar dodaný):

 • tovar je odoslaný alebo prepravený platiteľom alebo na jeho účet treťou osobou z tuzemska do iného členského štátu s tým, že tento tovar tam bude dodaný, a to neskôr a až po skončení prepravy, zdaniteľnej osobe, ktorá je oprávnená nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru podľa dohody uzatvorenej medzi touto zdaniteľnou osobou a platiteľom,
 • platiteľ, ktorý odosiela alebo prepravuje tovar, nemá sídlo ani prevádzkareň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený,
 • zdaniteľná osoba, ktorej má byť tovar dodaný, je identifikovaná pre daň v členskom štáte, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený, a platiteľ pozná v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru jej obchodné meno a identifikačné číslo pre daň pridelené týmto členským štátom,
 • platiteľ uviedol premiestnenie tovaru vo svojich záznamoch
 • platiteľ uviedol v súhrnnom výkaze identifikačné číslo pre daň pridelené zdaniteľnej osobe, ktorá nadobudne tovar, členským štátom, do ktorého je tovar odoslaný alebo prepravený.

Ak budú splnené všetky vyššie uvedené podmienky, na premiestnenie tovaru sa prihliadať nebude, a teda nebude podliehať DPH. Až v momente, kedy zdaniteľná osoba (odberateľ dopredu známy) nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník, bude sa tovar považovať za dodaný. Vtedy sa u platiteľa (dodávateľa) uplatní oslobodenie podľa § 43 ods.1 zákona o DPH, t. j. ako dodanie tovaru do členského štátu EÚ, na ktoré sa uplatní oslobodenie od DPH. Kým na Slovensku sa transakcia posúdi ako oslobodené dodanie tovaru do členského štátu EÚ, na druhej strane vznikne odberateľovi v tom istom momente nadobudnutie tovaru z iného členského štátu. Odberateľ bude zároveň osobou povinnou platiť DPH v členskom štáte, kde bol tovar prepravený.

Výrazné uľahčenie oproti predchádzajúcej legislatívnej úprave predstavuje aj skutočnosť, že platiteľ (dodávateľ tovaru) nemusí pri premiestnení vlastného tovaru vykazovať v druhom štáte nadobudnutie a registrovať sa tam.

Režim call-off stock– časové obmedzenie

Obdobie, počas ktorého je tovar „premiestnený“ v inom členskom štáte v režime call-off stock a nepovažuje sa za dodaný, je legislatívne upravené. Dôvodom je logické zabránenie situáciám, kedy by platitelia odosielajúci tovar (dodávatelia) premiestnili tovar do zahraničia na dobu neurčitú, pričom by im nevyplývali ďalšie daňové povinnosti.

Ak tovar nebude dodaný zdaniteľnej osobe (odberateľovi) do 12 mesiacov po skončení prepravy tovaru v členskom štáte, t.j. neprejde vlastníctvo tovaru na zdaniteľnú osobu (odberateľa) do 12 mesiacov, toto premiestnenie tovaru do iného členského štátu sa bude považovať za zdaniteľný obchod v deň nasledujúci po uplynutí týchto 12 mesiacov.

Výnimkou je situácia, keby sa v uvedenej lehote 12 mesiacov tovar vrátil naspäť do krajiny, odkiaľ ho dodávateľ premiestnil, t. j. na Slovensko, a zároveň by dodávateľ túto skutočnosť uviedol vo svojich záznamoch. Vtedy nedochádza k premiestneniu tovaru ako zdaniteľnému obchodu.

Prečítajte si tiež

Nastať môže i situácia, že dôjde k nahradeniu zdaniteľnej osoby (odberateľa). Ak ho nahradí iná zdaniteľná osoba, sú vo vzťahu k tejto novej zdaniteľnej osobe dodržané všetky potrebné podmienky, je dodržaná 12-mesačná lehota a platiteľ, ktorý odoslal alebo prepravil tovar (dodávateľ) túto skutočnosť uvedie v záznamoch a v súhrnnom výkaze, nepovažuje sa tovar za premiestnený, čiže taktiež nepôjde o zdaniteľný obchod len z dôvodu nahradenie zdaniteľnej osoby.

Avšak v momente, kedy prestane plniť aspoň jedna z podmienok call-off stock režimu, premiestnenie tovaru sa bude považovať za uskutočnené a k zdaniteľnej transakcii dochádza. Ak by vlastníctvo k tovaru prešlo na inú osobu, ako bolo dopredu dohodnuté, prihliada sa na to akoby podmienky prestali platiť bezprostredne pred týmto dodaním. Obdobne, ak dôjde k zničeniu, strate alebo ku krádeži tovaru, posudzuje sa, že podmienky call-off stock režimu prestali platiť v deň, keď došlo k zničeniu, strate alebo ku krádeži tovaru. Ak tento deň nie je možné určiť, pôjde o deň, keď sa zistilo, že tovar je zničený alebo chýba.

Článok pokračuje pod reklamou

Súhrnný výkaz v režime call-off stock od roku 2020

V súvislosti so zavedením režimu call-off stock bolo novelou zákona o DPH potrebné upraviť i podávanie súhrnného výkazu. Doterajšie podmienky podávania súhrnného výkazu ostávajú nezmenené, úprava sa týka vzniku nových situácií, kedy je platiteľ povinný podať súhrnný výkaz z titulu odoslania alebo prepravy tovaru v režime call-off stock.

Platiteľ DPH by mal byť povinný z dôvodu uplatňovania režimu call-off stock podávať súhrnný výkaz aj za kalendárny mesiac alebo štvrťrok, v ktorom:

 • odoslal alebo prepravil tovar v režime call-off stock,
 • zdaniteľná osoba, pre ktorú bol odoslaný alebo prepravený tovar v režime call-off stock, bola nahradená inou zdaniteľnou osobou (zmena odberateľa),
 • tovar, ktorý bol odoslaný alebo prepravený v režime call-off stock, bol vrátený do tuzemska.

Naďalej však platí, že platitelia DPH podávajú súhrnný výkaz aj vtedy, keď dodajú tovar oslobodený od DPH z tuzemska do iného členského štátu EÚ osobe, ktorá je identifikovaná pre DPH vo svojom členskom štáte.

Aké záznamy musí viesť platiteľ, ktorý odošle alebo prepraví tovar v súvislosti s režimom call-off stock od roku 2020?

Platiteľ, ktorý odošle alebo prepraví tovar, bude viesť o premiestnení tovaru, vrátení tovaru alebo nahradení zdaniteľnej osoby v režime call-off stock zoznam, ktorý obsahuje tieto informácie:

 • členský štát, z ktorého bol tovar odoslaný alebo prepravený, a dátum odoslania alebo prepravy tovaru,
 • identifikačné číslo pre DPH zdaniteľnej osoby, ktorej sa má tovar dodať, pridelené členským štátom, do ktorého sa tovar odosiela alebo prepravuje,
 • členský štát, do ktorého sa tovar odosiela alebo prepravuje, identifikačné číslo pre DPH majiteľa skladu, adresa skladu, v ktorom je tovar uložený po jeho príchode, a dátum príchodu tovaru do skladu,
 • hodnota, opis a množstvo tovaru, ktorý prišiel do skladu,
 • identifikačné číslo pre DPH zdaniteľnej osoby, ktorá nahrádza osobu uvedenú v druhej odrážke (v prípade zmeny z pôvodnej zdaniteľnej osoby - odberateľa),
 • základ dane, opis a množstvo dodaného tovaru a dátum, ku ktorému sa dodanie tovaru uskutočnilo, a identifikačné číslo pre DPH  zdaniteľnej osoby (odberateľa),
 • základ dane, opis a množstvo tovaru a dátum výskytu akejkoľvek podmienky a príslušný dôvod, pre ktoré premiestnenie tovaru už nespĺňa podmienky call-off stock,
 • hodnota, opis a množstvo vráteného tovaru a dátum vrátenia tovaru naspäť do členského štátu, z ktorého bol odoslaný alebo prepravený.

Aké záznamy musí viesť zdaniteľná osoba, pre ktorú bol tovar odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu v režime call-off stock?

Na druhej strane od osoby, ktorá tovar odosiela alebo prepravuje, záznamová povinnosť sa týka podľa novely zákona o DPH aj zdaniteľnej osoby, ktorej bude tovar odoslaný alebo prepravený. V Slovenskej republike bude mať táto osoba povinnosť viesť záznamy obsahujúce:

 • identifikačné číslo pre DPH zdaniteľnej osoby, ktorá tovar premiestňuje v rámci úpravy call-off stock,
 • opis a množstvo tovaru, ktorý sa jej má dodať,
 • dátum kedy tovar, ktorý sa jej má dodať, prišiel do skladu,
 • základ dane, opis a množstvo tovaru, ktorý sa jej dodal a dátum, ku ktorému sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru v rámci EÚ,
 • opis a množstvo tovaru a dátum, ku ktorému sa tovar vyskladnil zo skladu na základe objednávky zdaniteľnej osoby uvedenej v prvej odrážke,
 • opis a množstvo zničeného alebo chýbajúceho tovaru a dátum zničenia, straty alebo krádeže tovaru, ktorý predtým prišiel do skladu, alebo dátum, ku ktorému sa zistilo, že tovar bol zničený alebo chýba.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky