Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020

Daňový poriadok upravuje postup daňových úradov pri kontrolách a aj pri ukladaní sankcií za porušenie predpisov. Prinášame prehľad zmien v správe daní od roku 2020.

V Národnej rade Slovenskej republiky bola schválená novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“ v príslušnom tvare). Väčšina zmien nadobudne účinnosť od roku 2020, ale schválené boli aj také, ktoré nadobudnú účinnosť až od roku 2021.

Daňový úrad bude môcť usúdiť, že písomnosti predkladané v cudzom jazyku nemusíte preložiť do slovenčiny

Pri správe daní sa používa štátny jazyk a podania daňového subjektu musia byť v štátnom jazyku. V súčasnosti písomnosti daňového subjektu vyhotovené v inom ako štátnom jazyku musia byť na výzvu daňového úradu predložené spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka. To predstavovalo pre daňové subjekty zvýšené náklady. Od roku 2020 však bude môcť daňový úrad po dohode s daňovým subjektom od požiadavky úradne overeného prekladu do štátneho jazyka upustiť.

Nové splnomocnenie bude od roku 2020 nahrádzať v prekrývajúcom sa rozsahu staré

Daňový subjekt sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Podľa daňového poriadku platí, že v tej istej veci môže mať daňový subjekt len jedného zástupcu. V praxi nastávali situácie, kedy bolo daňovému úradu predložené prvé splnomocnenia a následne ďalšie splnomocnenie, pričom rozsah týchto plných mocí sa prekrýval. To vzbudzovalo pochybnosti o tom, ktoré splnomocnenie je aktuálne platné a v akom rozsahu. Od roku 2020 bude platiť, že ak daňový subjekt predloží nové plnomocenstvo, tak nové plnomocenstvo bude nahrádzať v rozsahu v ňom uvedenom predchádzajúce plnomocenstvá.

Ak podanie urobíte nesprávnym spôsobom, daňový úrad vás vyzve na opravu

Pre daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s daňovým úradom elektronicky, platí, že musia všetky podania uskutočňovať elektronicky cez portál Finančnej správy Slovenskej republiky. V prípade, že napríklad živnostník alebo obchodná spoločnosť podajú daňové priznanie inak ako týmto spôsobom (napríklad podajú ho písomne alebo cez Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk), daňový úrad v súčasnosti na takéto podanie automaticky neprihliada a ani daňový subjekt o tejto skutočnosti neupovedomí.

Na podanie urobené nesprávnym spôsobom vás daňový úrad najskôr upozorní.

Vďaka novele daňového poriadku od roku 2020 bude platiť, že ak daňový subjekt, ktorý je povinný s daňovým úradom komunikovať elektronicky cez portál finančnej správy, uskutoční podanie iným (nesprávnym) spôsobom, bude najskôr daňovým úradom vyzvaný na jeho podanie cez portál finančnej správy. Až po tom, ako daňový subjekt tejto výzve nevyhovie, bude sa považovať nesprávnym spôsobom uskutočnené podanie za nepodané.

Ak sa začne určovať daň podľa pomôcok, už nemôžete podať daňové priznanie

V prípade, že v určenej lehote daňový subjekt vôbec nepodá daňové priznanie, daňový úrad ho najskôr vyzve na jeho podanie. Ak tak daňový subjekt ani na základe výzvy daňového úradu v určenej lehote nespraví, daňový úrad začne určovanie dane podľa pomôcok. Po doručení oznámenia o začatí určovania dane podľa pomôcok však už od roku 2020 nebude možné podať „riadne“ daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňovému subjektu určená daň podľa pomôcok (výnimka platí len vtedy, ak je správcom dane obec).

Vzory tlačív daňových priznaní od roku 2020 nebudú vyhlasované v Zbierke zákonov

V súčasnosti sú vzory tlačív daňových priznaní vydávané ako súčasť opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky. To znamená pomerne zdĺhavý a komplikovaný legislatívny proces ich vydávania spojený napríklad s medzirezortným pripomienkovým konaním a napokon uverejňovaním v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Od roku 2020 bude platiť taký postup, že vzory tlačív daňových priznaní bude Ministerstvo financií Slovenskej republiky len jednoducho uverejňovať na svojej internetovej stránke s vyznačením dátumu uverejnenia. Od tohto dátumu uverejnenia na internete budú platné.

Zmeny vo vykonávaní daňovej kontroly od roku 2020

Z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu účelu daňovej kontroly vykonávanej bez oznámenia, sa dôvod začatia daňovej kontroly nebude uvádzať v zápisnici o začatí daňovej kontroly vtedy, ak o vykonanie daňovej kontroly požiada Polícia alebo ak je dôvodné podozrenie, že účtovné alebo iné doklady budú pozmenené, znehodnotené alebo zničené.

Prečítajte si tiež

Ďalšou zmenou je to, že ak daňový úrad v priebehu daňovej kontroly zistí skutočnosti odôvodňujúce vykonanie daňovej kontroly aj ohľadom povinností vyplývajúcich z iných predpisov, ktoré neboli uvedené v zápisnici o začatí daňovej kontroly alebo v oznámení o daňovej kontrole, môže výkon daňovej kontroly rozšíriť aj o kontrolu dodržiavania ustanovení týchto iných predpisov (napríklad zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov). O rozšírení daňovej kontroly bude daňový subjekt upovedomený.

Lehota na vykonanie daňovej kontroly je najviac jeden rok odo dňa jej začatia. Výnimka platí na daňovú kontrolu zameranú na transferové oceňovanie zahraničných závislých osôb, ktorú je možné predĺžiť najviac o 12 mesiacov. Od roku 2020 bude možné takto predĺžiť o 12 mesiacov aj daňovú kontrolu zameranú na transferové oceňovanie tuzemských závislých osôb.

Článok pokračuje pod reklamou

Finančná správa bude od roku 2021 zverejňovať zoznam daňových subjektov

V súčasnosti neexistuje verejne dostupný zoznam všetkých daňových subjektov, ktoré sú registrované pre daň z príjmov. Od roku 2021 bude finančná správa na svojej internetovej stránke zverejňovať a pravidelne aktualizovať zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov. Okrem základných identifikačných údajov sa v ňom bude uvádzať aj daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo organizácie, ak bolo daňovému subjektu pridelené. V zmysle prechodných ustanovení novely daňového poriadku finančná správa zoznam prvýkrát zverejní najneskôr do konca prvého polroka 2021.

Daňové subjekty už nebudú od roku 2020 pri registrácii uvádzať čísla účtov

Čísla bankových účtov a ani ich zmeny už nebude potrebné daňovému úradu oznamovať.

Od roku 2020 bude zrušená povinnosť daňových subjektov uvádzať v registračnom formulári na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia (žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty a daň z poistenia) čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb, na ktorých budú sústredené peňažné prostriedky z ich podnikateľskej činnosti. Z tohto dôvodu už podnikatelia tiež viac nebudú musieť daňovému úradu oznamovať zmenu svojho bankového účtu.

Automatická registrácia daňových subjektov na daň z príjmov od roku 2021

Prečítajte si tiež

Spôsob registrácie daňových subjektov sa od roku 2021 zásadným spôsobom zmení. Kým v súčasnosti musia o registráciu na daň z príjmov žiadať daňový úrad samotné daňové subjekty, od roku 2021 bude registráciu na daň z príjmov vykonávať samotný daňový úrad automaticky. Daňový úrad zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní odo dňa jeho zápisu do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Ak sa daňový subjekt nezapisuje do tohto registra (napríklad fyzická osoba s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti), daňový úrad ho zaregistruje do 30 dní odo dňa podania jeho prvého daňového priznania.

Daňová exekúcia vykonávaná zadržaním vodičského preukazu od roku 2020

Daňový nedoplatok môže daňový úrad vymáhať aj daňovým exekučným konaním, napríklad predajom hnuteľných vecí, nehnuteľných vecí, zrážkami zo mzdy. Od roku 2020 bude môcť daňový úrad vykonať daňovú exekúciu aj zadržaním vodičského preukazu daňového dlžníka. Vykonať daňovú exekúciu zadržaním vodičského preukazu bude možné len u toho daňového dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu (teda ak nejde o profesionálnych vodičov). Daňový exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu správca dane doručí daňovému dlžníkovi a aj orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu daňového dlžníka.

Zmeny v sankciách ukladaných daňovým úradom od roku 2020

Spodná hranica pokuty pre správne delikty spočívajúce v nesplnení povinnosti uloženej rozhodnutím daňového úradu a nesplnení niektorej z povinností nepeňažnej povahy sa znižuje zo 60 eur na 30 eur. Do tejto kategórie pokút patrí napríklad pokuta za nevypracovanie a nepredloženie transferovej dokumentácie.

Prehľad dôležitých zmien v roku 2020 v oblasti dane z príjmov, DPH, daňového poriadku, používania eKasy, účtovníctva a odvodoch nájdete v článku Zmeny v účtovníctve, daniach a odvodoch od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


„Druhá šanca“ pri ukladaní daňových pokút od roku 2024

Daňovníci dostanú od roku 2024 druhú šancu pri porušení niektorých svojich povinností. Akých správnych deliktov sa druhá šanca týka a kedy daňovníkovi nebude uložená pokuta od 1.1.2024?

Index daňovej spoľahlivosti: zoznam firiem je už zverejnený

Kto v zozname (ne)bude, ako v ňom vyhľadávať a v akom prípade sa index daňovej spoľahlivosti prehodnotí?

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku od roku 2023 a 2024

Novela zákona o dani z príjmov a daňového poriadku prinesie od 1. januára 2023 a 2024 zmeny v daňovom bonuse na dieťa, v transferovom oceňovaní, ako aj v zavedení druhej šance. O aké zmeny ide?

Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky