Minimálna mzda v roku 2020 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Aká bude v roku 2020 minimálna mzda pre jednotlivé stupne náročnosti práce? Na čo dať pozor pri zaradení zamestnanca do stupňa náročnosti práce?

Od 1.1.2020 je minimálna mzda stanovená na 580 eur za mesiac. Hodinová minimálna mzda je od 1.1.2020 v sume 3,333 eur. Vláda schvaľuje minimálnu mzdu vždy pre prvý stupeň náročnosti práce. Zamestnávateľ však musí zamestnancom poskytnúť mzdu najmenej vo výške minimálneho mzdového nároku určeného pre príslušný stupeň náročnosti práce. Zákonník práce používa pojem minimálny mzdový nárok, ale pre zjednodušenie budeme v článku hovoriť o minimálnej mzde pre konkrétny stupeň náročnosti práce.

Minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce sa vzťahuje na zamestnancov pracujúcich v pracovnom pomere. Dohodárov sa odmeňovanie podľa stupňov náročnosti práce netýka, tí majú nárok na minimálnu mzdu stanovenú pre prvý stupeň náročnosti práce. Zamestnávateľ teda nemusí dohodárom poskytnúť minimálnu mzdu určenú pre konkrétny stupeň náročnosti práce. Napríklad upratovačka v pracovnom pomere patrí do 2. stupňa náročnosti práce, tzn. zamestnávateľ jej musí poskytnúť minimálne 1,2-násobok minimálnej mzdy. Upratovačke pracujúcej na dohodu však môže zamestnávateľ dať základnú minimálnu mzdu bez násobenia koeficientom.

Aká bude výška minimálnej mzdy podľa stupňov náročnosti práce pre rok 2021, približujeme v článku Minimálna mzda v roku 2021 podľa stupňov náročnosti (koeficientov).

Zaradenie zamestnanca do stupňa náročnosti práce pre určenie minimálnej mzdy

Podľa § 120 ods. 3 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Jednotlivé charakteristiky stupňov náročnosti práce sú uvedené v prílohe č. 1 Zákonníka práce, pričom uvádzame aj príklady povolaní, ktoré by mohli do konkrétnej kategórie spadať:

  • 1. stupeň náročnosti práce - výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov - napríklad umývač riadu, balič v logistickom centre, dokladač tovaru,
  • 2. stupeň náročnosti práce - výkon ucelených obslužných, resp. odborných rutinných prác kontrolovateľných podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, výkon prác spojených s hmotnou zodpovednosťou, výkon jednoduchých remeselných prác, výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených predpisov - napríklad predavač, upratovačka,
  • 3. stupeň náročnosti práce - výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend, samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác, riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody - napríklad vodič autobusu, účtovník, majster,
  • 4. stupeň náročnosti práce - samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou, riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb - napríklad zdravotná sestra, vedúci prevádzky,
  • 5. stupeň náročnosti práce - výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou, komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému, riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov - napríklad projektový manažér, manažér výroby,
  • 6. stupeň náročnosti práce - tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami, riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb - napríklad generálny riaditeľ.

Napriek uvedeným príkladom, neexistuje žiaden zoznam povolaní, ktoré patria do konkrétneho stupňa náročnosti. Zaradenie zamestnancov je v kompetencii zamestnávateľa. Zamestnávateľ by mal pri zaraďovaní zamestnanca do stupňa náročnosti práce zohľadniť minimálne tieto faktory:

  • pracovná náplň - čo bude zamestnanec skutočne robiť,
  • náročnosť vykonávanej práce,
  • zodpovednosť za výkon a výsledky práce.

Príklad na pracovnú pozíciu, ktorá môže byť zaradená do rôznych stupňov náročnosti práce

Prečo nie je možné určiť konkrétny zoznam povolaní zaradených do jednotlivých stupňov náročnosti vysvetlíme na príklade. Pracovná pozícia účtovníka môže byť zaradená v niekoľkých stupňoch náročnosti práce. Jej zaradenie nezávisí od názvu pozície, ale od konkrétnej pracovnej náplne.

Prečítajte si tiež

Napríklad pracovná náplň účtovníka môže byť len účtovanie nákupu tovaru. Každý deň nahadzuje len prijaté faktúry do systému a účtuje vždy len jednu účtovnú operáciu. Hoci má jeho pracovná pozícia označenie účtovník, podľa charakteristiky náplne práce pravdepodobne patrí do 2. stupňa náročnosti práce.

V 3. stupni náročnosti práce môže byť zaradený účtovník, ktorého pracovnou náplňou je kontrola dokladov a ich účtovanie, ale ktorý ďalšie činnosti posúva inému účtovníkovi, resp. pracovníkovi daňového oddelenia.

Účtovník, ktorý zabezpečuje celú mzdovú, účtovnú a daňovú agendu za firmu alebo za SZČO bude pravdepodobne patriť do 4. stupňa náročnosti práce.

V 5. stupni náročnosti práce bude zaradený hlavný účtovník, ktorý riadi celé účtovné oddelenie vrátane účtovníkov, ktorí pracujú na danom oddelení.

Kontrolným orgánom stupňov náročnosti je inšpektorát práce

Konkrétna pracovná náplň môže byť uvedená v pracovnej zmluve, alebo v dokumente, ktorý sa nazýva popis pracovnej pozície alebo job description by mal byť uvedený v pracovnej zmluve konkrétneho zamestnanca. Pracovná náplň uvedená v pracovnej zmluve by mala súhlasiť s tým, čo bude zamestnanec skutočne vykonávať u zamestnávateľa.

Hovorca Národného inšpektorátu práce, Ladislav Kerekeš vysvetľuje: „Opis pracovných činností zamestnanca často v písomnej podobe absentuje, inšpektor práce zisťuje tieto skutočnosti využitím svojho oprávnenia požiadať zamestnanca alebo zástupcu zamestnancov o informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú uplatňovania predpisov podliehajúcich dozoru inšpekcie práce.“

Prečítajte si tiež

Kontrolu správneho zaradenia zamestnancov do stupňa náročnosti práce vykonáva príslušný inšpektorát práce. Zamestnávatelia často nesprávne zaradia zamestnanca do stupňa náročnosti práce.

Podľa Ladislava Kerekeša si zamestnávatelia často neuvedomujú, že stupeň náročnosti práce je naviazaný na najnáročnejšiu pracovnú činnosť zamestnanca v rámci dohodnutého druhu práce, aj keď najnáročnejšia pracovná činnosť môže predstavovať len malú mieru z rozsahu pracovnej náplne zamestnanca.

V rámci kontroly pracovnoprávnych vzťahov kontroluje inšpektorát práce nielen správne zaradenie do príslušného stupňa náročnosti, ale aj to, či zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi minimálnu mzdu, ktorá mu patrí podľa príslušného stupňa náročnosti.

Za nesprávne zaradenie zamestnanca do príslušného stupňa náročnosti práce, resp. za neposkytnutie mzdy v minimálnej výške pre konkrétny stupeň náročnosti hrozí zamestnávateľovi pokuta až do výšky 100 000 eur.

Národný inšpektorát práce zaznamenal v roku 2018 a do konca augusta 2019 nasledovné porušenia pracovnoprávnych vzťahov.

Zdroj: Národný inšpektorát práce
Porušenie Počet zistených porušení za rok 2018 Počet zistených porušení za 1-8/2019
Neposkytnutie zamestnancom mzdu podľa príslušného stupňa náročnosti (§ 150 ods. 1 Zákonníka práce) 268 157
Nesprávne zaradenie zamestnanca do stupňa náročnosti (§ 120 ods. 3 Zákonníka práce) 415 242
Spolu 683 399
Článok pokračuje pod reklamou

Minimálna mzda od 2020 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

V roku 2020 je minimálna mesačná mzda pre 1. stupeň náročnosti práce vo výške 580 eur. Minimálna hodinová mzda pre 1. stupeň náročnosti práce je v sume 3,333 eur. Pre každý stupeň náročnosti práce je stanovený x-násobok minimálnej mzdy, ktorý predstavuje minimálnu mzdu, ktorú by mal dostať zamestnanec zaradený v danom stupni náročnosti práce.

Podľa Zákonníka práce sa sadzba minimálnej mzdy (mesačnej, hodinovej) pre konkrétny stupeň náročnosti stanovuje pre 40 hodinový týždenný pracovný čas.

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda (v €) Minimálna hodinová mzda (v €)
1 1,0 580 3,3330
2 1,2 696 3,9996
3 1,4 812 4,6662
4 1,6 928 5,3328
5 1,8 1 044 5,9994
6 2,0 1 160 6,6660

Sadzba minimálnej hodinovej mzdy v roku 2020 na sumu 3,333 eur platí pri 40 hodinovom týždennom pracovnom čase.  Pri 2-zmennej prevádzke je týždenný pracovný čas najviac 38 a ¾ hodiny a pri 3-zmennej prevádzke je pracovný čas stanovený najviac na 37 a ½ hodiny týždenne. O sadzbách minimálnej hodinovej mzdy v roku 2020 pre konkrétny stupeň náročnosti práce platnej pri týždennom pracovnom čase 38,75 hod. a pri týždennom pracovnom čase 37,5 hod. sa dozviete v článku Hodinová minimálna mzda od 1.1.2020 a vplyv na príplatky.

Minimálna mzda od 2020 podľa stupňov náročnosti pri kratšom pracovnom čase

Pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas sa minimálna mesačná mzda zníži úmerne v závislosti od pracovného pomeru. Napríklad zamestnanec zaradený do 3. stupňa náročnosti práce s polovičným pracovným úväzkom môže mať v roku 2020 najmenej mzdu v sume 406 eur mesačne.

Minimálna mzda v roku 2020 podľa stupňa náročnosti práce pri kratšom pracovnom čase

Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda pri 40 hod. týždennom pracovnom čase (v €) Minimálna mesačná mzda pri ¾ úväzku (v €) Minimálna mesačná mzda pri ½ úväzku (v €) Minimálna mesačná mzda pri ¼ úväzku (v €)
1 1,0 580 435 290 145
2 1,2 696 522 348 174
3 1,4 812 609 406 203
4 1,6 928 696 464 232
5 1,8 1 044 783 522 261
6 2,0 1 160 870 580 290

Prečítajte si aj: 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky