Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020)

Termín zostavenia účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a uloženia do registra v roku 2021, obsah a súčasti účtovnej závierky aj kontrolné riadky, sú obsahom tohto článku.

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) je účtovná závierka štruktúrovanou prezentáciou skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovnú závierku zostavuje účtovná jednotka podľa toho, akú sústavu účtovníctva používa. Rozlišujeme teda účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve.

V tomto článku sa zameriame na účtovnú závierku, ktorú zostavujú účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. V článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020) sa zameriavame naopak na účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve.

Kto má povinnosť zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020)

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020) majú tie účtovné jednotky, ktoré v danom zdaňovacom období, t. j. v roku 2020 účtovali v sústave podvojného účtovníctva.

Ide o tie účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva alebo ktoré sa dobrovoľne rozhodli, že budú účtovať v sústave podvojného účtovníctva, aj keď im povinnosť nevznikla. V článku Kto musí viesť podvojné účtovníctvo uvádzame, ktoré účtovné jednotky sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Ide o všetky účtovné jednotky zapísané do obchodného registra, t. j. obchodné spoločnosti (napr. s. r. o., a. s.,), a družstvá. V sústave podvojného účtovníctva majú povinnosť účtovať aj účtovné jednotky nezapísané do obchodného registra (napr. občianske združenie, cirkev a pod.), ale iba v prípade splnenia špecifických podmienok (napr. ak podnikajú).

Do kedy je potrebné zostaviť, schváliť účtovnú závierku a ako ju zverejniť v registri v roku 2021 sa dočítate v článku Schválenie účtovnej závierky a ukladanie do registra za rok 2020 (v roku 2021).

Obsah účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020)

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve sa skladá zo 4 hlavných častí, a to:

 • všeobecné náležitosti (ako je DIČ, IČO, SK NACE, obchodné meno, resp. názov účtovnej jednotky a jej sídlo, deň ku ktorému je účtovná závierka zostavená, obdobie a bezprostredne predchádzajúce obdobie, za ktoré je účtovná závierka zostavená a iné),
 • súvaha,
 • výkaz ziskov a strát,
 • poznámky (tvoria samostatnú súčasť účtovnej závierky),

pričom údaje v účtovnej závierke uvádza účtovná jednotka za bežné zdaňovacie obdobie, ako aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Rozlišujeme pritom:

 • účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky, a
 • účtovnú závierku malej/veľkej účtovnej jednotky,

uvedené teda znamená, že účtovná jednotka zostavuje a prekladá účtovnú závierku podľa toho, do ktorej veľkostnej skupiny je zaradená.

Vzor tlačiva účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve sa oproti predošlému roku nemenil. Prinášame vám na stiahnutie aktuálny:

Poznámka: vzor tlačiva účtovnej závierky je síce rovnaký pre malú a veľkú účtovnú jednotku, ale je potrebné, aby sa účtovná jednotka riadila opatrením pre zostavenie účtovnej závierky osobitne pre malú a osobitne pre veľkú účtovnú jednotku (podľa toho, do ktorej je zaradená).

Zaradenie účtovnej jednotky, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva do veľkostnej skupiny

Účtovné jednotky, ktorými sú napr. obchodné spoločnosti, družstvá, pozemkové spoločenstvá, či vymedzené fyzické osoby sa podľa § 2 ods. 5 zákona triedia do veľkostných skupín takto:

 • mikro účtovná jednotka,
 • malá účtovná jednotka,
 • veľká účtovná jednotka,

pričom pri zatrieďovaní posudzuje kritériá ako sú celková suma majetku, čistý obrat a priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak ide o novovzniknutú účtovnú jednotka, tak tá sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia, pričom zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. Podmienky zatriedenia účtovných jednotiek do jednotlivých veľkostných skupín nájdete v článku Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka.

Kroky pred zostavením účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020)

Pre správne vyplnenie údajov do účtovnej závierky by mala účtovná jednotka vykonať predovšetkým tieto kroky:

 • zaúčtovať všetky účtovné prípady, ktoré súvisia s uzatváraným zdaňovacím obdobím (napr. zaúčtovanie predpisu dane z motorových vozidiel, zaúčtovanie nadspotreby pohonných látok, zaúčtovanie nevyfakturovaných dodávok a pod.),
 • kontrolu začiatočných stavov účtov k prvému dňu bežného účtovného obdobia – ich správne prenesenie z predchádzajúceho účtovného obdobia,
 • vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania (napr. inventúru pokladnice),
 • zaúčtovať tvorbu opravných položiek a rezerv,
 • zaúčtovať predpis dane z príjmov,
 • časovo rozlíšiť náklady a výnosy,
 • vykonať kontrolu účtov, ktoré nemôžu mať na konci účtovného obdobia zostatok (napr. 111 – Obstaranie materiálu a pod.),
 • a iné, ďalšie uzávierkové operácie.

Obsah poznámok a vplyv koronavírusu v roku 2021 (za rok 2020)

Nakoľko majú šírenie koronavírusu, ako aj vyhlásená mimoriadna situácia, uzatváranie prevádzok či viackrát vyhlásené zákazy vychádzania výrazný vplyv na podnikanie účtovných jednotiek, je potrebné v poznámkach za zdaňovacie obdobie roka 2020 uviesť túto skutočnosť, a to predovšetkým to, v akej miere ovplyvnila „koronakríza“ či už chod samotnej spoločnosti, alebo jej tržby (výnosy).

Prečítajte si tiež

Účtovná jednotka by sa mala v poznámkach zamerať aj na skutočnosť, či a ako dlho ešte bude môcť naďalej fungovať v podnikaní a v akej miere. V poznámkach je totiž potrebné uviesť aj informáciu, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

 Okrem toho by mala uviesť v poznámkach aj nasledovné informácie, ako napríklad:

 • informácie o prijatí rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky, alebo jej časti,
 • informácie o začatí alebo ukončení činnosti účtovnej jednotky, či už všetkých alebo časti činností,
 • informácie o poklese alebo zvýšení trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí súvisiacich so šírením koronavírusu,
 • dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek,
 • a iné.

Dátum, ku ktorému je povinnosť zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020)

Podľa § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16 zákona (napr. k poslednému dňu účtovného obdobia, ku dňu prechádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň účinnosti konkurzu a pod.).

Účtovná jednotka pritom zostavuje:

 • riadnu účtovnú závierku: ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia,
 • mimoriadnu účtovnú závierku: ak uzavrie účtovné knihy k inému, než poslednému dňu účtového obdobia.

V prípade, ak je zdaňovacím obdobím účtovnej jednotky kalendárny rok, znamená to, že zostavuje účtovnú závierku vždy k dátumu 31.12., t. j. v roku 2021 (za rok 2020) k 31.12.2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Lehota na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020)

Lehota na zostavenie účtovnej závierky je podľa § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Práve osobitným predpisom v tomto prípade je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorý ustanovuje lehotu na uloženie zostavenej účtovnej závierky do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania. Lehota na uloženie účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2020 je teda do 31. marca 2021 (vrátane). V prípade, ak si účtovná jednotka predĺžila lehotu na podanie daňového priznania, tak je povinná uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok v tomto predĺženom termíne (napr. do 30.6.2021, ak si účtovná jednotka predĺžila termín na podanie daňového priznania o tri kalendárne mesiace).

Uloženie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020) do registra účtovných závierok – ako na to?

Účtovná jednotka ukladá účtovnú závierku do registra účtovných závierok samostatne. Znamená to, že účtovná závierka netvorí povinnú prílohu daňového priznania k dani z príjmov.

Účtovná jednotka predloží správcovi dane (t. j. daňovému úradu) účtovnú závierku, a to buď:

 • schválenú, alebo
 • neschválenú,

pričom správca dane následne túto účtovnú závierku uloží do registra účtovných závierok za účtovnú jednotku.

Poznámka: ak účtovná jednotka predloží správcovi dane neschválenú účtovnú závierku, je povinná ju schváliť najneskôr do jedného roka po skončení zdaňovacieho obdobia (napr. ak je zdaňovacím obdobím kalendárny rok 2020, účtovnú závierku musí schváliť do 31.12.2021), pričom účtovná jednotka je povinná oznámiť jej schválenie správcovi dane do pätnásť pracovných dní od jej schválenia.

Ak je účtovná jednotka povinná komunikovať so správcom dane elektronicky, je povinná predložiť účtovnú závierku správcovi dane taktiež elektronicky. Povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky majú všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, platitelia DPH, či fyzické osoby – podnikatelia. Ostatné účtovné jednotky, môžu predložiť účtovnú závierku, ako aj daňové priznania k dani z príjmov listinne alebo elektronicky.

Ak ste fyzickou osobou – podnikateľom alebo konateľom, s. r. o. a nemáte vybavený elektronický prístup, pomôže vám článok Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Overenie účtovnej závierky audítorom v roku 2021 (za rok 2020) – kedy je povinné?

Účtovnú závierku overenú audítorom musí mať len účtovnú jednotka, ak spĺňa zákonom stanovené podmienky uvedené v § 19 zákona o účtovníctve, a to do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje (ak osobitný predpis neustanovuje inak).

Prečítajte si tiež

V súvislosti so zmenou zákona o účtovníctve, o ktorej sme informovali v článku Povinnosť auditu od roku 2020 a iné zmeny v zákone o účtovníctve platí v účtovnom obdobím začínajúcom najskôr 1.1.2020, že povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom bude mať družstvo, akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť, ktorá ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnila aspoň dve z nasledujúcich podmienok:

 1. celková suma majetku presiahla 2 000 000 €,
 2. čistý obrat presiahol 4 000 000 €,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v účtovnom období presiahol 30.

Pozor, tieto riadky sa v účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020) musia rovnať

V účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky sa musia rovnať hodnoty v nasledovných riadkoch:

 • hodnota v súvahe v riadku 01 v stĺpci 1 a 2 = hodnota v súvahe v riadku 24 v stĺpci 3 a 4, t. j. majetok = vlastné imanie a záväzky,
 • hodnota vo výkaze ziskov a strát v riadku 38 v stĺpci 1 a 2 = hodnota v súvahe v riadku 33 v stĺpci 3 a 4, t. j. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení.

V účtovnej závierke malej/veľkej účtovnej jednotky sa musia rovnať hodnoty v nasledovných riadkoch:

 • hodnota v súvahe v riadku 01 v stĺpci 2 a 3  = hodnota v súvahe v riadku 79 v stĺpci 4 a 5, t. j. majetok = vlastné imanie a záväzky,
 • hodnota vo výkaze ziskov a strát riadku 61 v stĺpci 1 a 2 = hodnota v súvahe v riadku 100 v stĺpci 4 a 5, t. j. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky