Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020)

Účtovali ste v roku 2020 v sústave jednoduchého účtovníctva? Ak áno, máte povinnosť zostaviť aj účtovnú závierku. Do kedy a čo je jej obsahom?

Účtovná závierka je podľa § 17 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve) štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom dane účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná jednotka (podnikateľ) zostavuje účtovnú závierku v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva, ktorú používa. Uvedené znamená, že rozlišujeme teda účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve a účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve.

V tomto článku sa zameriame na účtovnú závierku, ktorú zostavujú účtovné jednotky, t. j. podnikatelia, ktorú účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva. Na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020) sa zameriavame v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020)

Do kedy je potrebné zostaviť, schváliť účtovnú závierku a ako ju zverejniť v registri v roku 2021 sa dočítate v článku Schválenie účtovnej závierky a ukladanie do registra za rok 2020 (v roku 2021).

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020) – kto ju má?

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020) majú tie účtovné jednotky, ktoré v danom zdaňovacom období, t. j. v roku 2020 účtovali v sústave jednoduchého účtovníctva.

Ide o tie účtovné jednotky, ktoré nemajú povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva a ktoré si vyberú možnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. V článku Kto musí viesť účtovníctvo uvádzame to, ktoré účtovné jednotky si môžu zvoliť spôsob účtovania v jednoduchom účtovníctve, ide však spravidla najmä o fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak uplatňujú preukázateľné výdavky (napr. živnostníci), či o podnikateľov nezapísaných v obchodnom registri, občianske združenia a pod.

Obsah účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020) – ako ho vyplniť?

Účtovná závierka má 3 strany a obsahuje:

  • všeobecné náležitosti (ako je obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, IČO, DIČ, SK NACE, deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, deň jej zostavenia, ako aj obdobie, za ktoré sa zostavuje a ďalšie identifikačné údaje účtovnej jednotky),
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch,
  • výkaz o majetku a záväzkoch,

pričom údaje vo výkaze o majetku a záväzkoch sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie, ako aj za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie.

Údaje, ktoré účtovná jednotka vypĺňa do účtovnej závierky čerpá predovšetkým z peňažného denníka, knihy záväzkov, knihy pohľadávok, pomocných kníh a z výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov.

Vzor tlačiva účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve sa oproti predošlému roku nemenil. Prinášame vám na stiahnutie aktuálny vzor tlačiva účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve.

Kroky pred zostavením účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020)

Pre správne vyplnenie údajov do účtovnej závierky by mala účtovná jednotka vykonať predovšetkým tieto kroky:

  • skontrolovať prenesené údaje z minulého účtovného obdobia do súčasného obdobia (t. j. pri účtovnom období, ktorým je kalendárny rok je potrebné skontrolovať, či sa údaje k 31.12.2019 rovnajú údajom k 1.1.2020),
  • vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov (napr. inventarizácia pokladnice), či
  • zaúčtovať uzávierkové účtovné prípady (napr. odpisy),
  • a iné.

Dátum, ku ktorému je povinnosť zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020)

Účtovná jednotka je podľa § 17 ods. 6 zákona o účtovníctve povinná zostaviť účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16 (napr. k poslednému dňu účtovného obdobia, ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie alebo deň účinnosti konkurzu a pod.).

V prípade, ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy:

  • k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje riadnu účtovnú závierku,
  • k inému, než poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje mimoriadnu účtovnú závierku.

Ak je zdaňovacím obdobím účtovnej jednotky kalendárny rok, znamená to, že zostavuje účtovnú závierku vždy k 31.12., t. j. v roku 2021 (za rok 2020) k 31.12.2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Lehota na zostavenie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020)

Podľa § 17 ods. 5 zákona o účtovníctve je lehota na zostavenie účtovnej závierky najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Prečítajte si tiež

Osobitným predpisom je však v tomto prípade zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorý ustanovuje povinnosť uložiť zostavenú účtovnú závierku do registra účtovných závierok najneskôr v termíne na podanie daňového priznania. Lehota na uloženie účtovnej závierky za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2020 je teda do 31. marca 2021 (vrátane). Ak účtovná jednotka využila odklad daňového priznania a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov napr. do 30.6.2021, tak je povinná v tomto predĺženom termíne uložiť účtovnú závierku do registra účtovných závierok.

Uloženie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020) do registra účtovných závierok – ako na to?

Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve má síce účtovná jednotka povinnosť uložiť do registra účtovných závierok v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov, ale nie ako jej povinnú prílohu.

Prečítajte si tiež

Účtovnú závierku je potrebné predložiť samostatne správcovi dane (t. j. daňovému úradu) a ten ju následne uloží do registra účtovných závierok za účtovnú jednotku. To znamená, že rovnakým spôsobom, akým predloží účtovná jednotka správcovi dane daňové priznanie k dani z príjmov, predloží aj účtovnú závierku.

V prípade, ak má účtovná jednotka povinnosť komunikovať so správcom dane elektronicky, musí aj účtovnú závierku predložiť správcovi dane (daňovému úradu) výlučne elektronicky. Upozorňujeme, že komunikovať so správcom dane elektronicky majú všetky účtovné jednotky – podnikatelia. Ostatné účtovné jednotky, môžu predložiť účtovnú závierku, ako aj daňové priznanie k dani z príjmov listinne.

Prečítajte si tiež

Ak ste fyzickou osobou – živnostníkom a nemáte vybavený elektronický prístup pomôže vám článok Ako si vybaviť elektronickú komunikáciu s daňovým úradom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky