Schválenie účtovnej závierky a ukladanie do registra za rok 2020 (v roku 2021)

Do kedy je potrebné zostaviť a schváliť účtovnú závierku v roku 2021? Ako účtovnú závierku zverejniť v registri účtovných závierok?

Schválenie a uloženie účtovnej závierky je upravené v §23 Zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení neskorších prepisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Do registra účtovných závierok sa ukladajú:

 • riadne individuálne a konsolidované účtovné závierky, 
 • mimoriadne individuálne a konsolidované účtovné závierky, 
 • súhrnné účtovné závierky verejnej správy, 
 • výkazy vybraných údajov z účtovných závierok, 
 • správy audítorov, 
 • individuálne a konsolidované výročné správy, 
 • ročné finančné správy, 
 • oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Dokedy je potrebné zostaviť účtovnú závierku za rok 2020?

Podľa zákona o účtovníctve sú účtovné jednotky, ktoré zostavujú individuálnu účtovnú závierku, povinné ju zostaviť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Avšak, zákon o dani z príjmov 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov ustanovuje, že účtovné jednotky sú povinné zostaviť účtovnú závierku najneskôr do dátumu, ku ktorému účtovná jednotka podáva daňové priznanie k dani z príjmov. Teda ak účtovná jednotka podáva daňové priznanie k dani z príjmov do 31.3.2021, je potrebné, aby účtovnú závierku zostavila najneskôr do 31.3.2021. Tiež je nutné, aby bola účtovná závierka do tohto dátumu aj odoslaná správcovi dane na zverejnenie do registra účtovných závierok. V prípade konsolidovaných účtovných závierok je lehota na uloženie do registra účtovných závierok stanovená na jeden rok od dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Je potrebné dodať, že účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania k dani z príjmov, aj keď je lehota na ich podanie rovnaká. Je potrebné oba výkazy podať osobitne prostredníctvom portálu finančnej správy.

Viac o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve sa dozviete v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020) a o účtovnej závierke v jednoduchom účtovníctve v článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020).

Schválenie účtovnej závierky za rok 2020

Účtovná jednotka musí účtovnú závierku schváliť najneskôr do jedného roka od skončenia obdobia, za ktoré sa zostavuje. Teda ak je účtovným obdobím kalendárny rok a účtovná závierka je zostavovaná k 31.12.2020, dátum, dokedy musí byť schválená, je 31.12.2021. Ak je účtovným obdobím hospodársky rok, napríklad od 1.9.2020 – 31.8.2021, účtovná závierka musí byť schválená do 31.8.2022.

Účtovná jednotka môže do registra účtovných závierok vložiť aj neschválenú účtovnú závierku, stále však platí, že účtovná závierka musí byť schválená vo vyššie uvedenej lehote. Keď účtovná jednotka účtovnú závierku schváli, je potrebné, aby bolo do registra uložené oznámenie o schválení účtovnej závierky, a to najneskôr do 15 pracovných dní od schválenia účtovnej závierky. 

Prečítajte si tiež

Za schválenie účtovnej závierky je zodpovedný príslušný orgán na to určený (vyplývajúci z Obchodného zákonníka 531/1991 Z. z. v znení neskorších prepisov). Napríklad, v spoločnosti s ručením obmedzeným aj v akciovej spoločnosti je orgánom zodpovedným za schválenie účtovnej závierky valné zhromaždenie, v družstve členská schôdza.

Dôležité je dodať, že fyzické osoby, ktoré účtujú v systéme jednoduchého alebo podvojného účtovníctva nemusia účtovnú závierku schvaľovať.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky za rok 2020 (v roku 2021)

Ak účtovná jednotka ukladá do registra účtovnú závierku, ktorá ešte nie je schválená, je potrebné, aby do registra bolo dodatočne uložené oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Na vypracovanie oznámenia je potrebné použiť aktuálny vzor, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR. V tlačive je potrebné vyplniť identifikačné údaje účtovnej jednotky (IČO, DIČ, obchodné meno, sídlo, typ účtovnej závierky aj účtovnej jednotky), dátumy schválenia, zostavenia účtovnej závierky, obdobie za ktoré bola účtovná závierka zostavená a jemu predchádzajúce účtovné obdobie a podpis štatutárneho orgánu alebo jeho člena (v prípade, ak by sa podávalo listinne).

Na stiahnutie: Vzor tlačiva oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Článok pokračuje pod reklamou

Ako uložiť účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do registra účtovných závierok za rok 2020?

Na to, aby bola účtovná závierka vložená do registra účtovných závierok, je potrebné ju doručiť správcovi dane. Teda účtovné jednotky neukladajú účtovné závierky do registra priamo, ale prostredníctvom daňového úradu (alebo štátnej pokladnice v prípade subjektov verejnej správy). Dôležitý je spôsob, akým bude účtovná závierka daňovému úradu doručená, pričom môže ísť o doručenie:

 • elektronicky, 
 • v listinnej podobe.

Všetky osoby, ktoré sú povinné komunikovať so správcom dane elektronicky, musia doručiť účtovnú závierku elektronicky, tiež účtovné jednotky, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS, účtovné závierky zostavené v cudzom jazyku, garančné fondy a ďalšie. Tieto účtovné jednotky podajú dokumenty správcovi dane pomocou portálu finančnej správy. Prevádzkovateľ registra je povinný doručené dokumenty v registri účtovných závierok zverejniť najneskôr do 5 pracovných dní, od kedy mu boli doručené. 

Právnické osoby, ktoré nemajú povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, ako napríklad občianske združenia, nadácie alebo bytové spoločenstvá, môžu účtovnú závierku doručiť daňovému úradu v listinnej podobe.

Prečítajte si tiež

Následne daňový úrad prevedie účtovnú závierku, prípadne oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do elektronickej podoby (ak boli dokumenty doručené v listinnej podobe) a overí, či sú doručené dokumenty správne a obsahujú všetky potrebné náležitosti. Ak sú zistené nedostatky, daňový úrad vyzve účtovnú jednotku na ich odstránenie, pričom určí dátum, dokedy musia byť dokumenty doručené v správnej podobe. V prípade listinnej podoby dokumentov je doba na zverejnenie doručených dokumentov 40 kalendárnych dní na strane finančnej správy a 5 pracovných dní v prípade prevádzkovateľa registra.

Ktoré účtovné jednotky majú účtovné závierky verejne prístupné?

Register účtovných závierok sa delí na verejnú časť a neverejnú časť. Vo verejnej časti registra sú zverejnené účtovné závierky dostupné pre širokú verejnosť. Ide o účtovné závierky:

 • obchodných spoločností, 
 • družstiev, 
 • štátnych podnikov, 
 • subjektov verejnej správy, 
 • ďalších objektov, ako napríklad neinvestičné fondy. 

Účtovné závierky fyzických osôb – podnikateľov či neziskových účtovných jednotiek sú uložené v neverejnej časti registra účtovných závierok. Ministerstvo financií však v tomto smere plánuje novelu zákona o účtovníctve, ktorá by rozšírila okruh právnických osôb, ktoré budú povinné zverejňovať účtovné závierky vo verejnej časti registra účtovných závierok na všetky právnické osoby. Zmena sa tak dotkne najmä občianskych združení, nadácií, neinvestičných fondov a pod.

Ďalšie dokumenty zverejňované v registri účtových závierok

Ako sme už spomenuli, v registri účtových závierok sa zverejňujú aj výročné správy, správy audítora, prípadne výkazy vybraných údajov z účtovných závierok a podobne. To však platí len pre účtovné jednotky, ktoré podľa zákona o účtovníctve majú takéto povinnosti. Napríklad, zostavovať výročnú správu a ukladať ju, či správu audítora je povinná len účtovná jednotka, ktorá má podľa zákona o účtovníctve povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Viac informácií nájdete v článkoch:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako prejsť u účtovných klientov na digitalizáciu?

Ste účtovník a zatiaľ neuplatňujete digitalizáciu účtovníctva v praxi? Klientov – zväčša podnikateľov, ktorí sa zmene bránia, je dôležité správne motivovať. Ako na to, sa dočítate v článku.

Ako prejsť na digitálnu kanceláriu

Chcete digitalizovať kanceláriu? V článku prinášame užitočné a najmä praktické rady, ako sa zbaviť papierov a využiť moderné nástroje v oblasti digitalizácie.

Životné minimum od 1.7.2023 do 30.6.2024

Ako sa mení výška životného minima od 1.7.2023 do 30.6.2024 a čo ju od tohto roku ovplyvňuje? Aké ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Výpočet súm životného minima sa v roku 2023 zmení

Pozmeňujúci návrh bol schválený v rámci novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Ako sa bude výška životného minima posudzovať po novom a čo všetko to ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky