Priebežná účtovná závierka - čo to je a kedy sa zostavuje?

Čo je to priebežná účtovná závierka? Kedy sa priebežná účtovná závierka zostavuje a čo sa vykazuje v priebežnej účtovnej závierke?

Účtovná závierka je v § 17 zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) charakterizovaná ako štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Je tvorená súvahou, výkazom ziskov a strát a poznámkami.

Podľa zákona o účtovníctve § 6, ods. 5 môžu účtovné jednotky zostavovať:

 • riadnu účtovnú závierku – zostavuje sa k poslednému dňu účtovného obdobia (napríklad, ak má účtovná jednotka účtovné obdobie kalendárny rok, tak riadna účtovná závierka sa zostavuje k 31.12. daného roka). Viac o riadnej účtovnej závierke sa dočítate v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2021 (za rok 2020);
 • mimoriadnu účtovnú závierku – ide o účtovnú závierku zostavenú k inému, ako k poslednému dňu účtovného obdobia účtovnej jednotky. Mimoriadna účtovná závierka sa zostavuje napríklad pri splynutí alebo zlúčení spoločnosti;
 • priebežnú účtovnú závierku – ktorá sa zostavuje v priebehu účtovného obdobia.

Kedy je účtovná jednotka povinná zostaviť priebežnú účtovnú závierku?

Priebežná účtovná závierka je charakterizovaná v § 17 zákona o účtovníctve. Ide o účtovnú závierku zostavovanú v priebehu účtovného obdobia. Pri jej zostavovaní sa účtovné knihy neuzatvárajú a inventarizácia je vykonávaná len na účely oceňovania. Priebežné účtovné závierky nie sú vkladané do registra účtovných závierok a tiež nie sú overované audítorom.

Priebežná účtovná závierka sa zostavuje, ak to vyžaduje osobitný predpis, ktorým môže byť napríklad:

 • § 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – týka sa spôsobu zistenia základu dane účtovných jednotiek, ktoré sa zrušujú s likvidáciou a účtovných jednotiek, na ktoré bol vyhlásený konkurz. Účtovné jednotky, ktoré vstúpili do likvidácie alebo sú v konkurze, nezostavujú riadnu účtovnú závierku. Avšak stále majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov, keďže doba trvania likvidácie, alebo konkurzu môže trvať dlhšie ako jeden rok. Na účely zistenia dane z príjmov, tak zostavujú priebežnú účtovnú závierku, a to ku koncu každého kalendárneho roka počas obdobia likvidácie alebo trvania konkurzu. Viac o účtovných závierkach a daňovom priznaní účtovných jednotiek v likvidácii sa dočítate v článku Účtovná závierka a daňové priznanie pri vstupe do likvidácie a pri ukončení likvidácie.
 • zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov, ktorý v § 39, ods. 11 predpisuje bankám a pobočkám zahraničných bánk povinnosť zostavovať priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu každého kalendárneho štvrťroka,
 • § 12, ods. 4 zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého sú cestovné kancelárie povinné zostavovať priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu každého kalendárneho štvrťroka.
Prečítajte si tiež

Účtovné jednotky sa môžu rozhodnúť zostaviť priebežnú účtovnú závierku aj dobrovoľne, napríklad z dôvodu preukázania finančnej situácie, čo sa často využíva pre potreby získania rôznych grantov, prípadne úverov. Ďalším dôvodom môže byť napríklad podávanie správ o finančnej situácii materskej spoločnosti alebo na tvorbu plánov a rozpočtov do budúcnosti účtovnej jednotky.

Príklad na povinnosť zostavenia priebežnej účtovnej závierky

Účtovná jednotka ASTRA, s.r.o. vstúpila do likvidácie 3.5.2021 a predpokladajme, že dátum jej ukončenia je 30.6.2025. Účtovným obdobím je kalendárny rok. Účtovná jednotka je tak povinná zostaviť nasledujúce účtovné závierky:

 • mimoriadnu účtovnú závierku k 2.5.2021 (za obdobie od 1.1.2021 – 2.5.2021),
 • priebežné účtovné závierky k 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 a k 31.12.2024,
 • mimoriadnu účtovnú závierku za obdobie likvidácie k 30.6.2025 (za obdobie od 3.5.2021 – 30.6.2025).
Článok pokračuje pod reklamou

Obsah priebežnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách

Priebežná účtovná závierka sa skladá zo:

 • súvahy,
 • výkazu ziskov a strát,
 • poznámok.

V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a vlastnom imaní účtovnej jednotky ku dňu ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka. V súvahe sa uvádzajú údaje za:

 • bežné účtovné obdobie, pričom do úvahy sa berie obdobie odo dňa vstupu do likvidácie alebo účinnosti vyhlásenia konkurzu do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka,
 • bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie – kde sa vykazujú údaje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Dôležité je poznamenať, že mikro účtovné jednotky údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykazujú.

V súvahe sa teda vykazujú kumulované údaje, avšak len za obdobie likvidácie alebo konkurzu.

Vo výkaze ziskov a strát sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia účtovnej jednotky. Opäť sa uvádzajú údaje za bežné účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, pričom:

 • v časti bežné účtovné obdobie sa vykazujú údaje od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za účtovné obdobie likvidácie alebo konkurzu. To znamená, že údaje vo výkaze ziskov a strát sa v priebežnej účtovnej závierke vykazujú kumulatívne. Výnimka nastáva v prípade mikro účtovných jednotiek, ktoré vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia, teda nie od začiatku účtovného obdobia. V jednoduchosti možno povedať, že mikro účtovné jednotky nevykazujú údaje vo výkaze ziskov a strát kumulatívne,
 • v časti bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vykazujú údaje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna účtovná závierka alebo mimoriadna účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Mikro účtovná jednotka údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykazuje.
Prečítajte si tiež

V poznámkach priebežnej účtovnej závierky sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje uvedené v súvahe a výkaze ziskov a strát.  V poznámkach priebežnej účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky sa neuvádzajú údaje za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie.

Vo všeobecnosti tak možno povedať, že mikro účtovné jednotky v priebežnej účtovnej závierke neuvádzajú údaje za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie v žiadnej z jej súčastí.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inventarizácia a inventúra majetku, záväzkov a vlastného imania

Čo je to inventarizácia a aký je rozdiel medzi inventúrou a inventarizáciou? Ako často sa musí robiť inventúra a inventarizácia majetku, záväzkov a vlastného imania?

Elektronizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o účtovníctve má od 1.1.2022 zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Aké zmeny v zákone o účtovníctve sa chystajú?

Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou? Akými spôsobmi je možné vysporiadať dosiahnutú stratu vo firme?

Schválenie účtovnej závierky a ukladanie do registra za rok 2020 (v roku 2021)

Do kedy je potrebné zostaviť a schváliť účtovnú závierku v roku 2021? Ako účtovnú závierku zverejniť v registri účtovných závierok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky