Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od roku 2023

Novela zákona zavádza od roku 2023 minimálne poistné na zdravotné poistenie. Dotkne sa niektorých zamestnancov, ktorých príjmy sú nízke. Do minima si zamestnanec doplatí sám.

Dňa 22.12.2022 bola v parlamente schválená novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela okrem iného rieši aj otázku odvodov nízkopríjmových zamestnancov a zavedenie minimálneho poistného na zdravotné poistenie pre tieto skupiny. Oproti pôvodnému návrhu zákona v ňom došlo k viacerým zmenám. Čo bude platiť od roku 2023, sa dozviete v tomto článku.

Dôvod pre zavedenie minimálnych zdravotných odvodov zamestnanca od roku 2023

Na rozdiel do ostatných skupín platiteľov poistného (samostatne zárobkovo činné osoby a dobrovoľne nezamestnané osoby) neexistuje u zamestnanca žiaden minimálny vymeriavací základ. Aktuálne platí, že poistné je odvádzané z hrubej mzdy/odmeny, ktorú má zamestnanec v danom mesiaci priznanú. Zamestnancovi teda postačuje akýkoľvek čiastkový úväzok na to, aby uhrádzal poistné na verejné zdravotné poistenie zo sumy reálne vyplatenej z tohto úväzku. Kvôli tomuto nedostatku podľa rezortu zdravotníctva dochádza k špekulatívnym uzatváraniam pracovných pomerov (napr. úväzok 1/10 a pod.). Tieto osoby platia mesačne poistné na úrovni niekoľko eur a majú zabezpečené verejné zdravotné poistenie v plnom rozsahu. Ak by nemali žiaden úväzok a boli by dobrovoľne nezamestnaní, vznikla by im povinnosť platiť poistné na úrovni minimálnej výšky odvodu, čo je pre rok 2023 suma 84,77 eur.

Zavedenie minimálneho poistného a preddavku na zdravotné poistenie od roku 2023

Schválená novela zákona o zdravotnom poistení zavádza nové ustanovenia týkajúce sa minimálneho poistného zamestnanca (celoročného) a minimálneho preddavku zamestnanca (ktorý sa platí mesačne).

Nový minimálny zdravotný odvod poistného pre zamestnanca musí byť na úrovni odvodu zo sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu. Pre rok 2023 pôjde o sumu životného minima vo výške 234,42 eura. Znamená to, že zamestnanec bude musieť zaplatiť na zdravotných odvodoch minimálne 32,81 eura mesačne (393,82 eur ročne).

Minimálny preddavok zamestnanca sa znižuje o pomernú časť prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých:

  • bol poistenec samostatne zárobkovo činná osoba,
  • bol poistenec osobou, za ktorú platí poistné štát,
  • bol poistenec osobou so zdravotným postihnutím,
  • bol poistenec vyhlásený za nezvestnú osobu alebo
  • sa poistenec nepovažoval za zamestnanca.

Ak vypočítaný zdravotný odvod nedosiahne požadovanú minimálnu výšku (napr. u zamestnanca bez vyššie uvedených výnimiek), zamestnanec musí doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa. Povinnosť doplatku sa bude týkať iba zamestnanca, odvodová povinnosť zamestnávateľa bude nezmenená a nebude zvyšovať cenu práce zamestnanca. Pôjde o neštandardnú situáciu, ktorá zásadným spôsobom zmení celú logiku odvodov, akú sme poznali doteraz – skomplikuje teda výpočet samotnej mzdy, aj vykazovanie.

Koho sa (ne)dotkne zmena v minimálnych zdravotných odvodoch od roku 2023

Mohlo by sa zdať, že schváleným opatrením budú postihnutí len zamestnanci, príp. osoby poberajúce odmeny zo závislej činnosti, s príjmom nižším ako je životné minimum (v roku 2023 je táto výška 234,42 eura). Platí však, že odvody si budú (s určitými zákonnými výnimkami) musieť do minimálnej výšky doplatiť aj zamestnanci s príjmami vyššími ako je životné minimum, a to do sumy 328 eur mesačne, ak si uplatňujú odpočítateľnú položku v zdravotnom poistení. Negatívny dopad na príjem zamestnanca predstavuje sumu od 0,01 eur mesačne (osoby s príjmom 328 eur) do 9,31 eur mesačne (osoba s príjmom 235 eur). Negatívny vplyv zaniká pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov s príjmom od 329 eur mesačne – odvod zamestnávateľa už pokrýva celú sumu minimálneho odvodu.

Podľa údajov zdravotných poisťovní má zamestnanecký pomer s príjmom nižším ako životné minimum cca 95 tisíc osôb. Z tejto skupiny sa zmena dotkne iba tých, ktorí nemajú žiaden ďalší pracovný pomer a ich zotrvávanie v tejto skupine nemalo špekulatívny charakter (s cieľom platiť nižšie odvody), odhad je približne 35 tisíc osôb. Pokles príjmov (mesačne) predstavuje sumu doplatku do minimálneho odvodu, podľa predkladateľa zákona pôjde o cca 4,66 eur/osoba/mesačne.

Ešte raz je potrebné zdôrazniť, že povinnosť vykonať odvod najmenej vo výške minimálneho odvodu sa nebude vzťahovať na poistencov, ktorí sú zároveň poistencami štátu, napríklad študenti, dôchodcovia, osoby evidované na úrade práce, osoby na rodičovskej dovolenke, osoby poberajúce dávku v hmotnej núdzi atď.

Ministerstvo zdravotníctva predpokladá, že časť poistencov, ktorí v súčasnosti využívajú prácu na skrátené úväzky prehodnotí svoj status – a to jednak osoby, ktorým by sa nová zmena finančne neoplatila kvôli navýšeniu odvodu na úroveň ich príjmu, jednak osoby, ktoré tento inštitút využívali zo špekulatívnych dôvodov s cieľom vyhnúť sa povinnosti platiť odvody v plnej výške. Zmenu rezort predpokladá približne v 40 % prípadov.

Článok pokračuje pod reklamou

Minimálne zdravotné odvody konateľa od roku 2023

Za zamestnanca sa môže považovať aj konateľ spoločnosti, ktorý si vypláca odmenu (napr. na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa), ide totiž o závislú činnosť. Odmena môže byť nastavená v akejkoľvek výške, napr. 10 eur, 100 eur či 1000 eur mesačne, nie je tu žiadne obmedzenie. Zo sumy odmeny sa platia zdravotné odvody, a touto sumou má konateľ pokryté svoje zdravotné poistenie. Napríklad, pri odmene 100 eur ide o zdravotné odvody 14 eur (za zamestnanca aj zamestnávateľa spolu), pri odmene 10 eur ide len o 1,4 eura. Novela je namierená predovšetkým proti takýmto špekulatívnym odmenám s nízkymi odvodmi.

Prečítajte si tiež

Aby nemusel konateľ len „doplácať“ zdravotné odvody, riešením by mohlo byť zvýšenie odmeny konateľa najmenej na výšku životného minima (teda od cca 235 eur). Po uplatnení nezdaniteľnej časti by konateľovi z hrubej odmeny 235 eur ostala suma 203,51 eura. Cenu práce (317,71 eur) si môže dať s.r.o. do daňových nákladov, z ktorej sa na firemnej dani z príjmov šetrí 15 %, príp. 21 % (podľa toho, akú sadzbu dane uplatňuje s.r.o.). Zároveň sú platené aj vyššie odvody do Sociálnej poisťovne, ktoré pomáhajú k vyšším nemocenským či dôchodkovým dávkam. Zároveň po novom závisí od základu dane aj daňový bonus na dieťa, takže vo všeobecnosti platí, čím vyššia je odmena, tým vyšší by mohol byť aj daňový bonus (po určitý strop v závislosti od veku dieťaťa).

Minimálne zdravotné odvody od roku 2023 – príklady

Príklad na výpočet zdravotných odvodov u zamestnanca s hrubou mzdou 300 eur

Zamestnanec má štvrtinový úväzok s hrubou mzdou 300 eur mesačne. Iné príjmy nemá, ani nie je poistencom štátu. V roku 2022 neplatí ako zamestnanec zdravotné odvody, nakoľko si uplatňuje mesačne odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Zamestnávateľ platí 10 % z 300 eur, t. j. 30 eur.

V roku 2023 bude musieť zamestnávateľ preveriť, či výsledok (odvody zamestnanca + odvody zamestnávateľa) dosahujú sumu minimálnych odvodov 32,81 eur. Ak nie, rozdiel musí doplatiť zamestnanec. V tomto prípade to znamená, že zamestnávateľ strhne tomuto zamestnancovi 2,81 eur, aby bolo dosiahnuté minimum. Odvody zamestnávateľa ostanú nezmenené.

V prípade, že by šlo napr. o osobu, ktorá si privyrába počas rodičovskej dovolenky, minimálny preddavok by sa na ňu nevzťahoval a odvodová povinnosť by ostala rovnaká ako v roku 2022.

Príklad na výpočet zdravotných odvodov u konateľa s odmenou 50 eur

Konateľ má priznanú odmenu za výkon funkcie vo svojej s.r.o. vo výške 50 eur mesačne. Iný príjem nemá, ani nie je poistencom štátu. V roku 2022 sú zdravotné odvody platené nasledovne:

  • zamestnanec odvádza 4 % z odmeny, t. j. 2 eurá,
  • zamestnávateľ odvádza 10 % z odmeny, t. j. 5 eur,
  • dokopy sa do zdravotnej poisťovne odvádza 7 eur mesačne.

Ak by odmena konateľa ostala nezmenená, v roku 2023 je potrebné zaplatiť minimálny odvod vo výške 32,81 eura mesačne. Odvody zamestnávateľa ostanú nezmenené, konateľ (zamestnanec) na zdravotných odvodoch zaplatí 27,81 eur.

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy využite našu mzdovú kalkulačku.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie v roku 2023 a viacero zamestnávateľov

Novela zákona určitým spôsobom upravuje aj situáciu, ak má zamestnanec viacero zamestnávateľov, teda viacero odvádzateľov preddavku na zdravotné poistenie. Po novom platí, že ak má zamestnanec v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov, môže sa zamestnanec rozhodnúť, že nebude doplácať rozdiel do výšky minimálneho preddavku a vysporiadanie prípadných nedoplatkov prebehne až v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia. Toto rozhodnutie zamestnanec oznámi zamestnávateľovi do ôsmich dní odo dňa vzniku zamestnania alebo súbehu týchto zamestnaní a zmenu tejto skutočnosti do ôsmich dní odo dňa jej zmeny.

Zároveň platí, že zamestnanec oznámi zamestnávateľovi skutočnosť, že je zamestnancom na ktorého sa vzťahujú výnimky (napr. súbeh SZČO), ak zamestnávateľovi túto skutočnosť nemá povinnosť oznámiť iný subjekt. Vzor písomného oznámenia zamestnanca je zverejnený na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. Na stiahnutie ho nájdete aj tu: Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní si dopočtu preddavku na poistné do sumy minimálneho preddavku

Ako bude vyzerať aplikácia týchto ustanovení aj celkové vykazovanie poistného, ukáže až prax.

Plánované zrušenie odpočítateľnej položky v zdravotnom poistení sa nekoná

Pôvodný návrh zákona predpokladal aj zrušenie uplatňovania odpočítateľnej položky v zdravotnom poistení, ktorej maximálna výška je 380 eur mesačne. V schválenom znení zákona k zrušeniu odpočítateľnej položky nedošlo, avšak v prípade, ak poistné nedosahuje sumu minimálnych odvodov, je potrebné, aby ho zamestnanec do požadovanej výšky doplatil. Konateľ poberajúci odmenu konateľa si odpočítateľnú položku uplatniť nikdy nemohol a nemôže ani naďalej.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky