Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2023 (daň, odvody, cena práce)

Od 1. januára 2023 sa zvýši minimálna mzda v hrubom na úroveň 700 eur. Aký vplyv to bude mať na daň, odvody, čistú mzdu a cenu práce zamestnávateľa?

Od 1. januára 2023 stúpne hrubá minimálna mzda z doterajších 646 eur na 700 eur. Prvýkrát v histórii sa na určení výšky minimálnej mzdy dohodli odborové a zamestnávateľské zväzy. Ak by sa na výške minimálnej mzdy na rok 2023 nedohodli, vychádzalo by sa z § 8 zákona o minimálnej mzde, ktorá by po zaokrúhlení bola 691 eur (57 % z priemernej mzdy zverejnenej Štatistickým úradom SR za rok 2021, ktorá dosiahla sumu 1 211 eur).

V porovnaní s hrubou minimálnou mzdou v roku 2021, ide o 8-percentný nárast, ktorý v hrubom predstavuje zvýšenie mzdy od 1. januára 2023 o 54 eur. V čistom si zamestnanci odmeňovaní minimálnou mesačnou mzdou prilepšia o približne 43 eur.

Mesačná a hodinová hrubá minimálna mzda od 1. 1. 2023 pri rôznych stupňoch náročnosti práce

Zamestnávateľ je povinný podľa Zákonníka práce poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku podľa príslušného stupňa náročnosti práce (s výnimkou odmeňovania dohodnutého v kolektívnej zmluve). Zamestnávateľ teda priradí pracovnému miestu stupeň náročnosti práce, od ktorého sa bude odvíjať aj úroveň minimálnej hrubej mzdy. Čím je pracovná činnosť náročnejšia, tým je nárok na minimálnu mzdu vyšší. Charakteristiky jednotlivých stupňov náročnosti práce sú uvedené v prílohe č. 1 Zákonníka práce.

Zamestnancom odmeňovaným hodinovou mzdou zamestnávatelia poskytnú od 1. januára 2023 minimálnu hodinovú mzdu, ktorej výška závisí od ustanoveného týždenného pracovného času a od stupňa náročnosti práce.

Výšku minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy od 1. januára 2023 pri rôznych stupňoch náročnosti práce uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Stupne náročnosti práce Mesačná hrubá mzda Hodinová hrubá mzda pri ustanovenom týždennom pracovnom čase
V roku 2023 Zvýšenie oproti 2022 40-hodinový 38,75-hodinový 37,50-hodinový
V roku 2023 Zvýšenie oproti 2022 V roku 2023 Zvýšenie oproti 2022 V roku 2023 Zvýšenie oproti 2022
1. 700,00 o 54,00 eur 4,023 o 0,31 eur 4,153 o 0,32 eur 4,291 o 0,33 eur
2. 816,00 4,690 4,841 5,003
3. 932,00 5,356 5,520 5,713
4. 1048,00 6,023 6,217 6,425
5. 1164,00 6,690 6,906 7,136
6. 1280,00 7,356 7,593 7,846

Pri 40 hodinovom ustanovenom týždennom pracovnom čase pracujú zamestnanci 8 hodín denne 5 pracovných dní v týždni. Minimálna hodinová mzda pri 40 hodinovom ustanovenom týždennom pracovnom čase patrí zamestnancom v pracovnom pomere i dohodárom vykonávajúcim práce na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, atď.). Pri ustanovenom týždennom pracovnom čase, ktorý je nižší ako 40 hodín sa výška minimálnej hodinovej mzdy určí pomerom a výsledok sa zaokrúhli na 3 desatinné miesta matematicky (napr. pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodiny v 1. stupni náročnosti práce sa minimálna hodinová mzda v roku 2023 vypočíta ako 4,023 eura x 40 hodín/38,75 hodiny).

Ako ovplyvní hrubá minimálna mzda daň, odvody, jej výšku v čistom či cenu práce, sa dočítate v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2024 (daň, odvody, cena práce).

Výška odvodov zamestnanca a zamestnávateľa od 1. 1. 2023

Zvýšenie minimálnej hrubej mzdy od 1. januára 2023 bude mať vplyv aj na výšku sociálnych a zdravotných odvodov platených zamestnancom i zamestnávateľom. Pri minimálnej hrubej mzde pre 1. stupeň náročnosti práce vo výške 700 eur bude v roku 2023 odvodové zaťaženie nasledovné:

Zdroj: Vlastné spracovanie
*U zamestnanca so zdravotným postihnutím bude sadzba zdravotných odvodov v polovičnej výške (t. j. 5 % u zamestnávateľa a 2 % u zamestnanca).
Odvodové zaťaženie Zamestnávateľ Zamestnanec
% eur % eur
Zdravotné poistenie* 10,00 70,00 4,00 28,00
Sociálne poistenie 25,20 176,40 9,40 65,80
v tom:
Nemocenské poistenie 1,40 9,80 1,40 9,80
Dôchodkové poistenie starobné 14,00 98,00 4,00 28,00
Dôchodkové poistenie invalidné 3,00 21,00 3,00 21,00
Poistenie v nezamestnanosti 1,00 7,00 1,00 7,00
Úrazové poistenie 0,80 5,60 - -
Garančné poistenie 0,25 1,75 - -
Rezervný fond solidarity 4,75 33,25 - -
Odvody spolu 35,20 246,40 13,40 93,80

V čistom si zamestnanci odmeňovaní minimálnou mesačnou mzdou prilepšia o cca 43 eur.

Zamestnávateľ zrazí zamestnancovi z hrubej mesačnej mzdy vo výške 700 eur od roku 2023 odvody na sociálne a zdravotné poistenie v sume 93,80 eur. Zároveň je zamestnávateľ povinný zo mzdy zamestnanca zaplatiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie vo výške 246,40 eura. Celkové odvodové zaťaženie za zamestnanca i zamestnávateľa je na úrovni 340,20 eura mesačne, t. j. v hodnote takmer polovice z hrubej mesačnej mzdy (48,60 %).

Výška preddavku na daň zo závislej činnosti z minimálnej mzdy od 1. 1. 2023

Zamestnávateľ je povinný zraziť zo mzdy zamestnanca preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti.

Prečítajte si tiež

Na výšku mesačného preddavku na daň má vplyv nielen výška zdaniteľného príjmu, ale aj skutočnosť, či si zamestnanec uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne. Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa určuje ako 21-násobok životného minima. Pri výpočte sa použije suma životného minima platná pre obdobie od 01.07.2022 do 30.06.2023 v sume 234,42 eur. Ročná hodnota nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka pre rok 2023 teda bude 4 922,82 eur. Mesačne má zamestnanec možnosť „nezdaniť“ svoju mzdu až do výšky 410,24 eur (4 922,82 eur/12 mesiacov). Čím bude základ dane daňovníka vyšší, tým sa výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka bude znižovať. Sadzba dane z príjmov zo závislej činnosti je 19 %, resp. 25 %.

Výška preddavku na daň z príjmu zo závislej činnosti pri hrubej mesačnej mzde vo výške 700 eur bude od 1. januára 2023 nasledovná (pri výpočte vychádzame z údajov vypočítaných v predchádzajúcej časti článku):

Zdroj: Vlastné spracovanie
A: Hrubá minimálna mesačná mzda od 1. januára 2023 700,00 eur
B: Odvody do zdravotnej poisťovne platené zamestnancom 28,00 eur
C: Odvody do Sociálnej poisťovne platené zamestnancom 65,80 eur
D: Základ dane (D = A – B - C) 606,20 eur
E: Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 410,24 eur
F: Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka (F = D – E) 195,96 eur
G: Preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti (G = F x 19 %) 37,23 eur

Zamestnávateľ zrazí zamestnancovi mesačne zo mzdy vo výške 700 eur okrem odvodov na sociálne a zdravotné poistenie aj preddavok na daň zo závislej činnosti vo výške 37,23 eur. Ak by si zamestnanec neuplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka mesačne, výška preddavku na daň by bola vyššia – 115,18 eura. Preddavky na daň zo závislej činnosti sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky.

Výpočet čistej minimálnej mzdy od 1. 1. 2023

Čistá mzda po odpočítaní zrážok (napr. na výživné, exekúcie, príspevky na doplnkového dôchodkové sporenie, a pod.) predstavuje sumu, ktorú zamestnávateľ poukáže zamestnancovi na bankový účet alebo mu ju vyplatí v hotovosti.

Výšku čistej mzdy z minimálnej mesačnej mzdy v hrubom v sume 700 eur vypočítame nasledovne (pri výpočte vychádzame z údajov vypočítaných v predchádzajúcej časti článku):

Zdroj: Vlastné spracovanie
A: Hrubá minimálna mesačná mzda od 1. januára 2023 700,00 eur
B: Odvody do zdravotnej poisťovne platené zamestnancom 28,00 eur
C: Odvody do sociálnej poisťovne platené zamestnancom 65,80 eur
D: Preddavok na daň zo závislej činnosti (ak si zamestnanec uplatní nezdaniteľnú časť mesačne) 37,23 eur
F: Čistá mzda (F = A – B – C – D) 568,97 eur

Zamestnanec s minimálnou mesačnou hrubou mzdou vo výške 700 eur, uplatnenou nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a s nulovým nárokom na daňový bonus na dieťa dostane od 1. januára 2023 na účet alebo v hotovosti 568,97 eur.

Tip: Pri výpočte čistej mzdy po zadaní mzdy v hrubom vám pomôže naša mzdová kalkulačka.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňový bonus na dieťa u zamestnanca s minimálnou mzdou od 1. 1. 2023

Celkovú výšku čistej mzdy môže ovplyvniť aj nárok na daňový bonus. Zjednodušene možno povedať, že od 1. januára 2023 je maximálna mesačná suma daňového bonusu, ktorá znižuje daň zo závislej činnosti, nasledovná:

  • u vyživovaných detí, ktoré nedovŕšili 18 rokov veku 140 eur mesačne,
  • u vyživovaných detí, ktoré dovŕšili 18 rokov veku 50 eur mesačne.
Prečítajte si tiež

Táto suma nebude priznaná na každé dieťa zamestnancovi vždy, výška nároku totiž závisí od výšky ustanoveného percenta základu dane z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Čím má zamestnanec viac detí, tým sa percentuálny limit zvyšuje (20 % - 55 %). U zamestnanca s minimálnou mzdou sa v roku 2023 vychádza zo základu dane vo výške 606,20 eur, pričom sa použije príslušné percento v nadväznosti na počet detí. Do úvahy sa berie len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus (na čiastkový základ dane druhého rodiča alebo oprávnenej osoby sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2023). Viac o zmenách, pravidlách a limitoch v daňovom bonuse sa dočítate v článku Daňový bonus na dieťa od 1.1.2023.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame, aký nárok na daňový bonus bude mať rodič s minimálnou mesačnou mzdou od 1. januára 2023 pri rôznom počte detí do 18 rokov a od 18 rokov:

Zdroj: Vlastné spracovanie
0 detí od 18 r. 1 dieťa od 18 r. 2 deti od 18 r. 3 deti od 18 r. 4 deti od 18 r. 5 detí od 18 r. 6 detí od 18 r.
0 detí do 18 r. X 50,00 eur 100,00 eur 150,00 eur 200,00 eur 250,00 eur 300,00 eur
1 dieťa do 18 r. 121,24 eur 163,67 eur 206,11 eur 248,54 eur 290,98 eur 333,41 eur 333,41 eur
2 deti do 18 r. 163,67 eur 206,11 eur 248,54 eur 290,98 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur
3 deti do 18 r. 206,11 eur 248,54 eur 290,98 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur
4 deti do 18 r. 248,54 eur 290,98 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur
5 detí do 18 r. 290,98 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur
6 detí do 18 r. 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur 333,41 eur

Podľa výpočtov v tabuľke si zamestnanec s hrubou mzdou v sume 700,00 eur môže uplatniť daňový bonus najviac vo výške 333,41 eura mesačne (55 % zo základu dane 606,20 eura).

Cena práce pri minimálnej mzde od 1. 1. 2023

Cena práce (tzv. superhrubá mzda) predstavuje výšku nákladov, ktoré má zamestnávateľ na mzdu zamestnanca. Ide teda o údaj, ktorý zaujíma najmä zamestnávateľov. Vyjadruje, koľko stojí zamestnanec zamestnávateľa. Cena práce obsahuje mzdu zamestnanca „v hrubom“ a odvody platené zamestnávateľom.

Zdroj: Vlastné spracovanie
A: Hrubá minimálna mesačná mzda od 1. januára 2023 700,00 eur
B: Odvody do zdravotnej poisťovne platené zamestnávateľom 70,00 eur
C: Odvody do sociálnej poisťovne platené zamestnávateľom 176,40 eur
D: Cena práce (D = A + B + C) 946,40 eur

Zamestnanec s minimálnou mesačnou mzdou od 1. januára 2023 bude stáť zamestnávateľa 946,40 eura mesačne.

Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia z minimálnej mesačnej mzdy v roku 2022 a v roku 2023

V nasledujúcej tabuľke uvádzame medziročný nárast jednotlivých veličín od 1. januára 2023 v porovnaní s rokom 2022:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Mzdová veličina Rok 2022 Rok 2023 Rozdiel
Hrubá mesačná mzda 646,00 eur 700,00 eur 54,00 eur
Sociálne odvody 223,49 eur 242,20 eur 18,71 eur
Zdravotné odvody 90,44 eur 98,00 eur 7,56 eur
Preddavok na daň 33,79 eur 37,23 eur 3,44 eur
Čistá mesačná mzda 525,65 eur 568,97 eur 43,32 eur
Cena práce 873,37 eur 946,40 eur 73,03 eur

Podľa tabuľky môžeme konštatovať, že medziročne stúpne nielen výška minimálnej mesačnej mzdy v hrubom, ale aj výška odvodov, ktoré zaplatia zamestnanci a zamestnávatelia za svojich zamestnancov o 26 eur mesačne. Zamestnanci odmeňovaní minimálnou mzdou budú zamestnávateľov stáť od 1. januára 2023 o 73 eur viac, ako v roku 2022. Zamestnanci si „v čistom“ prilepšia v porovnaní s rokom 2022 o cca 43 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky