Tehotenské – podmienky, ako požiadať a aká je výška

Kedy má tehotná žena nárok na tehotenské? Ako dlho trvá poberanie tehotenského, v akej výške ho Sociálna poisťovňa vyplatí a ako možno o dávku žiadať?

Podmienky nároku, ako aj výšku tehotenského upravuje § 47a až § 47c zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

Tehotenské je nemocenská dávka, ktorá sa poskytuje iba tehotným ženám a jej účelom je zabezpečenie príjmu tehotným ženám, ktorý im bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve (napr. ktoré sú spojené so stravou, zdravotnou starostlivosťou, ošatením a pod.).

Kto má nárok na tehotenské?

Nárok na dávku tehotenské má zamestnankyňa, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO), dobrovoľne nemocensky poistená osoba, ak spĺňa tieto podmienky:

 1. je aktívne nemocensky poistená (napr. zamestnankyňa je v pracovnom pomere a zamestnávateľ za ňu platí nemocenské poistenie, alebo SZČO, ktorá platí povinné odvody do Sociálnej poisťovne) alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia, a to na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t. j. 13. týždeň tehotenstva),
 2. nemocenské poistenie trvá najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t. j. pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva),
 3. nemá za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni, ktoré presahujú sumu 5 eur (platí v prípade SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistenej osoby),
 4. predloží pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o tehotenské.

Nárok na dávku tehotenské vzniká aj zamestnankyni, či SZČO, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, či poberania rodičovského príspevku.

Poznámka: Vyššie uvedené podmienky sa posudzujú k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. V prípade, ak k tomuto dňu nie sú podmienky splnené, nárok na tehotenské nevznikne, a to aj keby podmienky boli splnené o pár dní neskôr.

V prípade, ak je tehotná žena študentkou a má trvalý pobyt v SR a nemá nárok na dávku tehotenské, má nárok na tehotenské štipendium, o ktorom si môžete prečítať viac v článku Tehotenské štipendium od 1.4.2021.

Aká je ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia?

Nárok na dávku tehotenské má aj tehotná žena, ktorá nemá aktívne nemocenské poistenie, ale je v tzv. ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. Ako dlho však trvá ochranná lehota po skončení nemocenská poistenia?

Ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia pri žiadosti o dávku tehotenské je:

 • sedem dní po skončení nemocenského poistenia,
 • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,
 • osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ak nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva,
 • osem mesiacov od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom, ak poistenkyni prvý deň 42. týždňa spadá do obdobia 180 dní odo dňa zániku posledného nemocenského poistenia.

Čo sa započítava do obdobia 270 dní nemocenského poistenia?

Ak má tehotná žena, ktorá žiada o nárok na dávku tehotenské viac nemocenských poistení súčasne (napr. má pracovný pomer aj dohodu o pracovnej činnosti, či má pracovný pomer a je aj SZČO), nárok na tehotenské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne (dni nemocenského poistenia sa nespočítavajú).

Do doby 270 dní nemocenského poistenia sa započítava:

 • doba aktuálneho nemocenského poistenia,
 • doba už ukončeného nemocenského poistenia, resp. nemocenských poistení,
 • doba, počas ktorej došlo k prerušeniu povinného nemocenského poistenia zamestnankyne z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky,
 • doba, počas ktorej došlo k prerušeniu povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu čerpania rodičovského príspevku, ak v tom čase nevykonáva podnikateľskú činnosť.

Aká je výška tehotenského?

Tehotná žena po splnení zákonom stanovených podmienok má nárok na tehotenské za kalendárne dni vo výške 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ), pričom výška nesmie byť:

 • nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho DVZ, a
 • vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.

Minimálne a maximálne tehotenské, ktoré môže získať tehotná žena v roku 2022 a v roku 2023 si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Poznámka: Výška tehotenského sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor.
Minimálne a maximálne tehotenské v roku 2022 a 2023
Rok 2022 – maximálny denný vymeriavací základ: 74,4987 € Rok 2023 – maximálny denný vymeriavací základ: 79,6274 €
Minimálne tehotenské za kalendárny deň: 7,44987 €
 • v mesiaci, ktorý má 30 dní: 223,50 €,
 • v mesiaci, ktorý má 31 dní: 231 €
 • za kalendárny deň: 7,96274 €
 • v mesiaci, ktorý má 30 dní: 238,90 €,
 • v mesiaci, ktorý má 31 dní: 246,90 €
 • Maximálne tehotenské za kalendárny deň: 11,174805
 • v mesiaci, ktorý má 30 dní: 335,30 €,
 • v mesiaci, ktorý má 31 dní: 346,50 €
 • za kalendárny deň: 11,94411
 • v mesiaci, ktorý má 30 dní: 358,40 €,
 • v mesiaci, ktorý má 31 dní: 370,30 €
 • Ako určiť výšku denného vymeriavacieho základu pre výpočet tehotenského?

  Výška tehotenského je 15 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Ako však určiť výšku denného vymeriavacieho základu?

  Denný vymeriavací základ (DVZ) určíme nasledovným výpočtom:

  Takto vypočítaný DVZ zaokrúhlime na štyri desatinné miesta nahor.

  Rozhodujúce obdobie určíme podľa vzniku nemocenského poistenia, z ktorého žiada o tehotenské, a to nasledovne:

  1. určenie rozhodujúceho obdobia u ženy zamestnankyne pre výpočet DVZ na určenie výšky tehotenského:
   1. ak nemocenské poistenie začalo k 1. januáru predchádzajúceho roka alebo skôr: rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok,
   2. ak nemocenské poistenie začalo po 1. januári predchádzajúceho roka, pričom do dňa pred nárokom na tehotenské sa nemocenské poistenie platilo (pozor, nie trvalo) najmenej 90 kalendárnych dní: rozhodujúcim obdobím je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom má tehotná žena nárok na tehotenské,
   3. ak nemocenské poistenie začalo po 1. januári predchádzajúceho roka, pričom do dňa pred nárokom na tehotenské sa nemocenské poistenie platilo (pozor, nie trvalo) menej ako 90 kalendárnych dní: rozhodujúcim obdobím je obdobie predchádzajúci rok, ak v ňom bola tehotná žena zamestnaná u iného zamestnávateľa a nemocenské poistenie bolo zaplatené najmenej za 90 kalendárnych dní (v prípade, ak táto podmienka nie je splnená, výška tehotenského sa určí z pravdepodobného DVZ).
  2. určenie rozhodujúceho obdobia u ženy SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby pre výpočet DVZ na určenie výšky tehotenského:
   1. ak nemocenské poistenie začalo k 1. januáru predchádzajúceho roka alebo skôr: rozhodujúcim obdobím je predchádzajúci kalendárny rok,
   2. ak nemocenské poistenie začalo počas predchádzajúceho roka: rozhodujúcim obdobím je obdobie od vzniku povinného, resp. dobrovoľného nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho roka,
   3. ak nemocenské poistenie začalo počas aktuálneho roka: rozhodujúcim obdobím je obdobie od vzniku povinného, resp. dobrovoľného nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca,
   4. ak nemocenské poistenie začalo v mesiaci, v ktorom došlo k čerpaniu tehotenského: rozhodujúcim obdobím je obdobie od vzniku povinného nemocenského poistenia do predchádzajúceho dňa (táto možnosť platí len pre SZČO).

  Upozorňujeme, že v oboch prípadoch je potrebné vedieť, že z počtu dní rozhodujúceho obdobia sa vylúčia dni, za ktoré sa poistné neplatí, a to podľa § 140 zákona o sociálnom poistení (napr. dni PN, či OČR).

  Článok pokračuje pod reklamou

  Ako požiadať o tehotenské?

  Žiadosť o tehotenské si môžu podať tehotné ženy:

  • osobne na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, a to u zamestnankyne podľa sídla zamestnávateľa a u SZČO podľa adresy trvalého pobytu, alebo
  • elektronicky.
  Prečítajte si tiež

  V oboch prípadoch je najprv potrebné, aby tehotnej žene, ktorá chce požiadať o tehotenské, jej ošetrujúci lekár (gynekológ) vystavil na preventívnej prehliadke na začiatku II. trimestra, po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva „Žiadosť o tehotenské“. V tejto žiadosti lekár potvrdí očakávaný deň pôrodu. V prípade, ak si chce žena uplatniť nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár jej vystaví žiadosť z každého z nich osobitne.

  Ak túto žiadosť tehotná žena má, môže ju osobne doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo môže o tehotenské požiadať elektronicky cez e-formulár na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Tento e- formulár môžu tehotné ženy využívať len počas trvania mimoriadnej situácie (ktorá aktuálne stále trvá) a nájdete ho v systéme elektronických služieb Sociálnej poisťovne.

  Ak žena, ktorá si uplatňuje tehotenské porodí, nemusí po pôrode predkladať pobočke Sociálnej poisťovne ani doklad o skončení tehotenstva, nakoľko tieto informácie Sociálna poisťovňa získava elektronicky z matriky. Pozor, povinnosť predložiť doklad o ukončení tehotenstva pôrodom ostáva naďalej pre poistenky, ktoré sú cudzinkami a poistenky, ktorých dieťa sa narodilo v cudzine, nakoľko takéto dieťa ešte nie je bezprostredne po pôrode zapísané v matrike na území SR.

  V prípade, ak by tehotenstvo skončilo iným spôsobom ako pôrodom (napr. spontánnym potratom), je taktiež potrebné pobočke Sociálnej poisťovne predložiť „Doklad o skončení tehotenstva“.

  Aká je dĺžka poberania tehotenského?

  Nárok na tehotenské trvá:

  • odo dňa začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. 13. týždeň tehotenstva),
  • do dňa skončenia tehotenstva pôrodom, do dňa skončenia tehotenstva inak ako pôrodom (napr. spontánnym potratom), dňa smrti poistenkyne počas obdobia nároku na tehotenské.

  Je možný súbežne poberať tehotenské a pracovať, resp. podnikať, či poberať iné dávky?

  Zákon o sociálnom poistení súbeh príjmov zo zamestnania, či z podnikania, ako aj súbeh poberania dávok, ako je napr. materské, rodičovský príspevok, či nemocenské, nevylučuje.

  Prečítajte si tiež

  Uvedené znamená, že žena, ktorá si uplatňuje nárok na tehotenské, tak môže naďalej pracovať, resp. podnikať a dosahovať tak príjem, či poberať rodičovský príspevok, dokonca môže poberať aj súbežne aj materské, na ktoré má nárok 6-8 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, nakoľko nárok na tehotenské trvá do dňa pôrodu.

  Príklad na výpočet výšky tehotenského u ženy – zamestnankyne

  Janka je zamestnaná v spoločnosti ABCX, s. r. o. od 1.3.2015. Jej hrubá mesačná mzda je už dlhodobejšie vo výške 1 000 €. Začiatkom roka 2022 zistila, že je tehotná a jej ošetrujúci lekár (gynekológ) určil deň predpokladaného pôrodu 18.09.2022. Od kedy bude mať nárok na tehotenské a v akej výške?

  Nakoľko je Janka zamestnaná už dlhodobo, spĺňa podmienku pre získanie nároku na tehotenské. Nárok na tehotenské jej vznikne 13.3.2022, čo je 27. týždňov pred očakávaným dňom pôrodu. Od tohto obdobia až do ukončenia tehotenstva pôrodom alebo inak ako pôrodom bude mať za každý deň nárok na tehotenské vo výške 15 % denného vymeriavacieho základu. Denný vymeriavací základ určíme z rozhodujúceho obdobia, ktoré je u Janky predchádzajúci kalendárny rok, t. j. rok 2021 a vypočítame ho nasledovne: (1 000 € x 12 mesiacov) / 365 dní = 32,8767 €.

  Janka bude mať nárok za každý deň na tehotenské vo výške 15 % z 32,8767 €, t. j. 4,9315 €. Nakoľko je to však denný vymeriavací základ, ktorý je nižší ako minimálny vymeriavací základ, ktorý je na kalendárny deň 7,44987 €, Janka bude mať nárok na tehotenské vo výške 7,44987 € / kalendárny deň. To znamená, že v mesiaci, ktorý má 30 dní, bude mať Janka nárok na tehotenské vo výške 223,50 €.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

  Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

  Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

  Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

  Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

  Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

  Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

  Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky