Rekreačné poukazy (príspevok) v roku 2022 a 2023

Príspevok na rekreáciu sleduje podporu domáceho cestovného ruchu. Viete, kedy naň má zamestnanec nárok, v akej výške a aké sú podmienky pre jeho priznanie v roku 2022 a v roku 2023?

Využitie tzv. rekreačného poukazu či inej formy príspevku na rekreáciu umožňuje znížiť náklady na dovolenku v Slovenskej republike až o 55 %. Touto výhodou však automaticky nedisponuje každý zamestnanec. Podmienky získania príspevku na rekreáciu upravuje ust. § 152a zákona č.  311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Príspevok na rekreáciu (rekreačný poukaz) – podmienky získania v roku 2022 a 2023

Nárok na príspevok na rekreáciu nevzniká každému zamestnancovi a nevzniká automaticky. Predpokladom pre jeho získanie je žiadosť zamestnanca adresovaná zamestnávateľovi. Na základe takejto žiadosti poskytuje príspevok na rekreáciu ten zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Z toho vyplýva, že výhody príspevku na rekreáciu si môžu uplatniť zamestnanci väčších spoločností či úradov, pričom nezáleží, či ide o zamestnanca v súkromnej sfére alebo o štátneho zamestnanca.

Zamestnanec pritom nemá nárok na rekreačný príspevok okamžite od začiatku trvania svojho pracovného pomeru. Preplatený bude len tomu zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa s počtom viac ako 49 zamestnancov trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Teda zamestnanec musí odpracovať minimálne 2 roky u toho istého zamestnávateľa, aby mohol požiadať o poskytnutie rekreačného príspevku.

Z uvedených skutočností teda vyplývajú tri základné (avšak nie jediné) podmienky pre povinné poskytnutie príspevku na rekreáciu, ktorých splnenie sa bude posudzovať ku dňu začatia rekreácie, a to sú:

  • zamestnávateľ zamestnáva viac ako 49 zamestnancov,
  • pracovný pomer u tohto zamestnávateľa trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov,
  • a tento zamestnanec požiadal o poskytnutie príspevku na rekreáciu.

Nie je však vylúčené, že sa aj zamestnávatelia s nižším počtom zamestnancov rozhodnú poskytovať predmetný benefit. V takom prípade budú títo zamestnávatelia uplatňovať rovnaké podmienky, ako zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Pre zamestnávateľov s nižším počtom zamestnancov je poskytovanie príspevku na rekreáciu dobrovoľné, kým zamestnávatelia s počtom zamestnancov viac ako 49 majú povinnosť tento príspevok svojim zamestnancom preplatiť, ak sú splnené aj ostatné zákonné podmienky.

Príspevok na rekreáciu vs. rekreačný poukaz – forma v roku 2022 a 2023

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi príspevok na rekreáciu poskytnúť buď vo forme rekreačného poukazu alebo ako náhradu 55 % oprávnených výdavkov limitovaných sumou 275 eur za kalendárny rok.

Rekreačné poukazy definuje zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov ako nástroj financovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý je možné použiť výlučne v Slovenskej republike.

Rekreačný poukaz slúži ako platobný prostriedok na úhradu oprávnených výdavkov, ktoré definuje v ust. § 152a ods. 4 Zákonník práce a v článku ich priblížime ďalej. Oprávnené výdavky sú totiž totožné bez ohľadu na to, či ide o rekreačnú poukážku alebo o príspevok na rekreáciu vo forme ich následnej úhrady. Podmienky čerpania daného príspevku tak legislatíva upravuje bez ohľadu na formu príspevku totožne. To znamená, že aj v prípade rekreačného poukazu bude zamestnancovi preplatených len 55 % oprávnených výdavkov, a to v ročnom limite max. 275 eur.

Prečítajte si tiež

Súčasne je rekreačný poukaz ohraničený možnosťou uplatnenia len u stanovených poskytovateľov služieb, je vydávaný práve na konkrétnu fyzickú osobu a je neprenosný. Jeho platnosť je limitovaná koncom kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

Z uvedeného vyplýva, že v prípade uplatnenia príspevku na rekreáciu formou rekreačného poukazu má zamestnanec mierne obmedzené možnosti jeho využitia, nakoľko tento poukaz môže prijať len taká spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu s vydavateľom poukazov. V opačnom prípade by poukaz nebolo možné akceptovať alebo preplatiť. O tom, či určitý poskytovateľ služieb (či už ubytovacie zariadenie alebo cestovná kancelária a pod.) akceptuje platbu týmto poukazom, sa možno vo väčšine prípadov informovať priamo na internetových stránkach samotných poskytovateľov. 

Oprávnené výdavky pre priznanie príspevku na rekreáciu v roku 2022 a 2023

Účelom príspevku na rekreáciu, a to či už vo forme rekreačného poukazu alebo preplatenia nákladov, je úhrada tzv. oprávnených výdavkov, ktoré upravuje v ust. § 152a ods. 4 a ods. 5 Zákonník práce. Podľa Zákonníka práce ide o:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky,
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
  • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.

Príspevok na rekreáciu sa poskytuje na pobyt v minimálnej dĺžke 2 prenocovania.

Príspevok na rekreáciu neslúži výlučne na úhradu ubytovania, t. j. čisto len vo forme prenocovania. Jeho predmetom môžu byť aj tie služby, ktoré ubytovacie zariadenie popri ubytovaní ponúka, napr. vrátane stravy, wellness služieb, vstupu do aquaparku, skipassu a pod. Naopak výlučne preplatenie určitej služby ako poskytnutie skipassu či lístku do aquaparku nepredstavuje oprávnený výdavok na účely priznania príspevku na rekreáciu, pretože nie je súčasťou ubytovacieho balíka.

To však neznamená, že zamestnanec na pobyt musí ísť výlučne sám. Príspevok na rekreáciu sa bude vzťahovať aj na tie situácie, ak zo sebou zoberie napríklad manžela, dieťa alebo inú osobu žijúcu s ním v spoločnej domácnosti, ktorí sa s ním zúčastnia na rekreácii. Minimálna dĺžka pobytu ani ostatné podmienky sa v takom prípade nemenia.

Prečítajte si tiež

Oprávnené výdavky je v prípade, ak zamestnanec nepožiadal o rekreačný poukaz, potrebné zamestnávateľovi preukázať do 30 dní od skončenia rekreácie predložením účtovných dokladov. Zamestnanec teda zamestnávateľovi doručí faktúru za pobyt, z ktorej bude zrejmé, že pobyt absolvoval práve daný zamestnanec (prípadne s manželom, dieťaťom a pod.), ako aj to, aké služby boli v zmysle vystavenej faktúry poskytnuté (napr. stravovanie). O tom čo má takáto faktúra obsahovať je viac uvedené v článku Čo musí obsahovať faktúra (doklad) pre uplatnenie príspevku na rekreáciu. Zamestnanec tým preukáže, že splnil podmienky definovania oprávnených výdavkov a odôvodnenosť ich preplatenia príspevkom na rekreáciu.

Forma a obsah účtovných dokladov potrebných na účely príspevku na rekreáciu sme zhrnuli napr. v článku Kto môže zaplatiť rekreáciu, aby zamestnanec mohol využiť príspevok? Možno však uviesť, že zamestnanec zamestnávateľovi spravidla predkladá aj potvrdenie o zaplatení rekreácie, a to napríklad vo forme výpisu z účtu.

Článok pokračuje pod reklamou

Výška príspevku na rekreáciu v roku 2022 a 2023

Príspevok na rekreáciu, bez ohľadu na to, v akej forme je poskytovaný, predstavuje sumu 55 % oprávnených výdavkov na rekreáciu, avšak maximálne vo výške 275 eur za kalendárny rok. Zamestnanec teda môže, ale nemusí celý príspevok vyčerpať jednorazovo.

Príklad na výpočet sumy rekreačného príspevku u zamestnanca

Ivan s manželkou absolvovali predĺžený víkend v Zuberci. Ubytovanie na 3 noci s polpenziou ich stálo 420 eur. Ivan pracuje už tretí rok vo veľkej spoločnosti, u ktorej po skončení dovolenky požiadal o príspevok na rekreáciu. Zamestnávateľ mu v najbližšom výplatnom termíne poskytol 231 eur. 231 eur totiž predstavuje 55 % zo sumy 420 eur, ktorú Ivan za víkend s manželkou zaplatil. Ivan si tento rok môže uplatniť rekreačný príspevok ešte raz, avšak vtedy mu bude poskytnutá už len suma 44 eur (275 eur – 231 eur), a to aj v prípade, ak by 55 % oprávnených výdavkov predstavovalo vyššiu sumu.

Rekreačný príspevok možno poskytnúť za rok aj opakovane, spolu však maximálne 275 eur.

Pokiaľ by ale zamestnanec mal dohodnutý pracovný pomer len na kratší pracovný čas, nebude mať nárok na príspevok vo výške 275 eur ročne, ale len vo výške zodpovedajúcej pomeru k jeho skráteniu pracovného času. T. j. pokiaľ by pracoval len na polovičný pracovný čas, mal by nárok na príspevok na rekreáciu v polovičnej sume.

Z hľadiska zdaňovania nie je príspevok na rekreáciu predmetom daňového zaťaženia zamestnanca. T. j. maximálna ročná suma 275 eur je konečnou sumou, ktorá sa objaví na výplatnej páske zamestnanca. Na druhej strane daňovým výdavkom zamestnávateľa je príspevok na rekreáciu len za určitých okolností, o čom sa viac dozviete v článku Zdaňovanie rekreačných poukazov (príspevkov na rekreáciu).

Zhrnutie – rekreačný príspevok pre zamestnancov v roku 2022 a 2023

Príspevok na rekreáciu poskytuje povinne zamestnávateľ zamestnávajúci viac ako 49 zamestnancov, pričom sa môže rozhodnúť, či ho poskytne vo forme:

  • následnej úhrady nákladov za dovolenku na Slovensku (v minimálnom rozsahu 2 prenocovaní), t. j. náhradou oprávnených výdavkov, alebo
  • prostredníctvom rekreačného poukazu, ktorým zamestnanec pobyt u vybraného poskytovateľa, t. j. oprávnené výdavky za pobyt (v minimálnom rozsahu 2 prenocovaní), zaplatí. Tento poukaz je však vždy platný len do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný. Pokiaľ by ho zamestnanec nevyužil, prepadne.

Zamestnávateľ s nižším počtom zamestnancov sa môže dobrovoľne rozhodnúť, že bude takýto príspevok poskytovať, nie je to však jeho zákonnou povinnosťou.

Prečítajte si tiež

Výška príspevku na rekreáciu je limitovaná, a to do výšky 55 % oprávnených výdavkov v maximálnej sume 275 eur za rok. Ak by teda 55 % nákladov za jeden pobyt zamestnanca presiahlo 275 eur, bude mu jednorazovo uhradených len uvedených 275 eur, a to spravidla v najbližšom výplatnom termíne.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že príspevok na rekreáciu si v kalendárnom roku možno žiadať len u jedného zamestnávateľa.

Zaujímavosťou je úhrada nákladov na tzv. Silvestrovské pobyty, t. j. pobyty, ktoré začnú v jednom, ale pokračujú nepretržite v ďalšom kalendárnom roku. Takýto pobyt sa na účely príspevku na rekreáciu považuje za pobyt v tom roku, v ktorom rekreácia začala.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Reklamácia dovolenky v roku 2024

Aké povinnosti má cestovná kancelária, ak zájazd nezodpovedá podmienkam dohodnutým v zmluve, čo si všímať pred jej uzatvorením a ako nenaletieť podvodníkom?

Cestovanie s deťmi do zahraničia: čo treba vedieť?

Kedy (ne)musia deti sedieť v autosedačke a na podsedáku, ako je to s prepravou na sedadle spolujazdca a na aké doklady nezabudnúť pri ceste do zahraničia? Prehľad pravidiel v susedných krajinách a Chorvátsku.

Uchádzač o zamestnanie a dosahovanie príjmov

Je možné, aby sa nezamestnaný evidoval na úrade práce a poberal dávku v nezamestnanosti, ak dosahuje napríklad príjmy z prenájmu nehnuteľnosti či si privyrába prácou na dohodu?

Dopravné predpisy v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku či Chorvátsku

Vyhnite sa pokute za rýchlosť, chýbajúcu diaľničnú známku, vypnuté svietenie auta či nedodržanie pravidiel pri preprave detí. Čo treba vedieť pri ceste do zahraničia autom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky