Otec na materskej od 1.11.2022

Od 1.11.2022 dochádza k zmene doby čerpania materského u otca dieťaťa a k zmene posudzovania podmienok nároku na materské, ak si po narodení dieťaťa uplatnil nárok na otcovskú dovolenku. O aké zmeny ide?

Materské je nemocenská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa zákonom stanoveným osobám po splnení podmienok uvedených v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). Medzi zákonom stanovené osoby, ktoré môžu poberať dávku materské patrí aj iný poistenec, ktorý sa stará o dieťa, a tým je predovšetkým otec dieťaťa.

Od 1.11.2022 došlo novelou zákona o sociálnom poistení k vzniku novej nemocenskej dávky, tzv. „otcovské“, čím otcovia od 1.11.2022 majú nárok nielen na dávku materské, ale aj na dávku „otcovské“.

V tomto článku sa budeme venovať podmienkam, ktoré musí splniť otec, ak chce poberať dávku materské, či už predtým poberal dávku „otcovské“,  alebo nie. Viac informácií o dávke „otcovské“ si môžete prečítať v článku Otcovská dovolenka od 1.11.2022.

Aké podmienky musí splniť otec, ak chce mať nárok na materské od 1.11.2022?

Otec dieťaťa má nárok na materské, ak spĺňa nasledovných 7 podmienok:

1. je v deň nástupu na materské aktívne nemocensky poistený (t. j. je napr. v zamestnaneckom pomere a zamestnávateľ za neho odvádza poistné na nemocenské poistenie, alebo je napr. SZČO a má odvodovú povinnosť) alebo je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,

Ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia trvá sedem dní po skončení nemocenského poistenia (napr. ak otec skončí pracovný pomer dňa 15.11.2022, týmto dňom mu skončí nemocenské poistenie a on môže požiadať o nárok na materské len do siedmich dní, t. j. do 22.11.2022 vrátane), alebo ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, tak ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie (napr. ak pracovný pomer trval od 2.11.2022 do 6.11.2022 – nemocenské poistenie trvalo 5 dní a tým pádom je ochranná lehota len 5 dní od skončenia nemocenského poistenia).

2. ku dňu nástupu na materské bol nemocensky poistený najmenej 270 kalendárnych dní v období dvoch rokov pred nástupom na materské,

Do doby 270 dní nemocenského poistenia sa započítava:

 • doba aktuálneho nemocenského poistenia,
 • doba už ukončeného nemocenského poistenia, resp. viacerých poistení, ktoré skončilo najneskôr deň pred dňom začiatku poberania materského,
 • dni nemocenského poistenia, za ktoré sa neplatí poistenie (napr. dni počas PN, prvých 10 dní OČR a ďalšie uvedené v § 140 zákona o sociálnom poistení),
 • dni, počas ktorých otec čerpal rodičovskú dovolenku (u zamestnanca), resp. počas ktorých otec poberal rodičovský príspevok (u SZČO, ktorá v tom čase nevykonávala podnikateľskú činnosť).

Pozor do doby 270 dní nemocenského poistenia sa nezapočítavajú dni prerušenia nemocenského poistenia, ako je napr. doba od 11-teho dňa OČR, neplatené voľno a ďalšie uvedené v § 26 zákona o sociálnom poistení.

3. dieťa, na ktoré otec žiada nárok na materské, má vek najmenej 6 týždňov,

4. matka dieťaťa nepoberá na to isté dieťa materské (pozor, matka môže poberať materské, ale na iné dieťa, napr. na novonarodené matka a na staršie dieťa otec),

5. matka dieťaťa a ani otec dieťaťa si neuplatňujú nárok na rodičovský príspevok (napr. ak si matka dieťaťa uplatňuje nárok na rodičovský príspevok, musí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny požiadať o pozastavenie jeho vyplácania),

6. nemá nedoplatky v Sociálnej poisťovni, a to za posledných päť rokov (nedoplatok do sumy 5 eur je v tolerancii) – platí v prípade, ak je otec SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistený,

7. sa otec stará o dieťa.

Tip: ak to nie je nutné, otec nemusí čerpať materské od prvého dňa v mesiaci. Výhodnejšie je požiadať o nárok na materské napríklad od druhého dňa v mesiaci, a to z dôvodu čerpania rodičovského príspevku, nakoľko za prvý deň v mesiaci bude mať ešte matka nárok na rodičovský príspevok za celý kalendárny mesiac.

Bude Sociálna poisťovňa skúmať podmienky nároku na materské, ak otec predtým poberal tzv. „otcovské“ od 1.11.2022?

V prípade, ak otec dieťaťa po narodení poberal nemocenskú dávku tzv. „otcovské“, znamená, že v danom čase spĺňal podmienky nároku na túto dávku, ktoré sú obdobné ako podmienky nároku pri dávke materské.

Sociálna poisťovňa u takéhoto otca bude skúmať podmienky nároku na získanie materského, okrem jednej podmienky, a tou je získanie 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch. Túto podmienku už Sociálna poisťovňa skúmať nebude a bude ju považovať za splnenú.

Napríklad, ak si otec vyčerpá otcovskú dovolenku v novembri 2022, pričom vtedy mal splnenú podmienku 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch a v marci 2024 bude žiadať o nárok na dávku materské, Sociálna poisťovňa už nebude opätovne k marcu 2024 skúmať podmienku získania 270 dní nemocenského poistenia (ostatné podmienky skúmať bude).

Aká je výška materského otca od 1.11.2022?

Otec má nárok na materské vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ), pričom Sociálna poisťovňa vyplatí otcovi materské za kalendárne dni, počas ktorých má nárok na materské. To znamená, že ak napríklad nárok na materské u otca dieťaťa vznikne od 15.11.2022, materské sa mu za mesiac november vyplatí za 16 kalendárnych dní, nie za celý mesiac.

Postup pre výpočet denného vymeriavacieho základu a určenie rozhodujúceho obdobia pre výpočet materského nájdete aj na praktických príkladoch uvedený v článku Materské u otca - výpočet.

Je určená výška minimálnej a maximálnej materskej otca od 1.11.2022?

Zákon o sociálnom poistení neurčuje minimálnu výšku materského, platí však to, že v prípade, ak je výška materského nižšia ako suma rodičovského príspevku, tak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí otcovi, ktorý žiada o materské rozdiel medzi výškou vypočítanej materskej a sumou rodičovského príspevku.

To znamená, že ak otec bude mať napr. za november 2022 nárok na materské vo výške 350 €, príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mu na základe jeho žiadosti doplatí rozdiel vo výške 33,80 €, nakoľko je rodičovský príspevok v roku 2022 vo výške 383,30 € mesačne.

Výška vypočítaného denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného DVZ je však zákonom ohraničená, a teda otec na materskej môže v roku 2022 dostať materské najviac vo výške 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, ktorý v roku 2022 platí vo výške 74,4987 € (v roku 2023 ide o sumu 79,6274 €), čo je 55,874025 €/deň.

Viac informácií si môžete prečítať v článkoch Maximálne materské v roku 2022 alebo Materské v roku 2023 (maximálne a minimálne).

Článok pokračuje pod reklamou

Ako má otec požiadať o materské od 1.11.2022?

Otec od 1.11.2022 požiada o dávku materské podaním novej žiadosti iného poistenca o materské. Táto žiadosť je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne, prinášame vám vzor žiadosti iného poistenca o materské aj na stiahnutie. Tlačivo je k dispozícii aj v regiónoch – v jednotlivých pobočkách Sociálnej poisťovne po celom Slovensku. Otec, ktorý chce podať žiadosť o materské postupuje tak, že vyplní uvedené tlačivo. Následne ho vytlačí (ak ho vyplnil elektronicky) a dá potvrdiť svojmu zamestnávateľovi v prípade, že uplatňuje nárok na materské zo svojho zamestnania.

Žiadosť sa skladá z dvoch častí – z časti A a z časti B. Otec, ktorý žiada o materské, vyplní časť B tlačiva a zároveň vyplní údaje o inom poistencovi, t. j. o otcovi a vyhlásenie poistenca na druhej strane tohto tlačiva. Otec, ktorý žiada o materské, predloží vyplnenú a potvrdenú žiadosť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorou je pobočka Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa (ak otec žiada o nárok na materské zo zamestnania) alebo v pobočke trvalého pobytu (ak ide napr. o otca, ktorý žiada o nárok na materské ako SZČO).

K žiadosti je potrebné doložiť rodný list dieťaťa, ak o materské žiada cudzinec, alebo ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky.

Pozor, ak si otec chce uplatniť nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, musí predložiť viacero žiadostí súčasne.

Ako dlho môže otec poberať materské od 1.11.2022?

Otec môže poberať materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, najdlhšie po dobu 28 týždňov od vzniku nároku na materské. Pozor, otec môže poberať materské maximálne do dovŕšenia troch rokov dieťaťa, a preto najneskôr by mal otec požiadať o materské, ak bude mať dieťa maximálne 2 roky a 5 mesiacov.

Výnimkou je:

 • osamelý otec, ktorý poberá materské po dobu 31 týždňov, a
 • otec, ktorý sa stará o dve alebo viac detí, ktorý poberá materské po dobu 37 týždňov.

Vyššie uvedený počet týždňov nároku na materské platí pre otcov, ktorí po narodení dieťaťa nečerpali otcovskú dovolenku.

Prečítajte si tiež

Ak otec po narodení dieťaťa čerpal otcovskú dovolenku a poberal dávku tzv. „otcovské“ po dobu 2 týždňov, má nárok na materské len na zostávajú dobu, t. j . už len na obdobie 26 týždňov (obdobne aj napr. osamelý otec nemá nárok na 31 týždňov, ale už len na 29 týždňov materského a pod.).

Môže otec súčasne poberať materské a mať aj príjem v zamestnaní od 1.11.2022?

Ak otec poberá materské z nemocenského poistenia zamestnanca, nemôže v čase poberania materského z tohto pracovného pomeru mať príjem za vykonanú prácu. To znamená, že otec dieťaťa nemôže súčasne pracovať v zamestnaní aj poberať materské.

Otec však môže vykonávať činnosť na základe zamestnaneckého pomeru napr. u iného zamestnávateľa, avšak je potrebné mať na pamäti, že Sociálna poisťovňa bude skúmať a kontrolovať, či má otec iné zamestnanie, v akom rozsahu vykonáva prácu, a teda či a ako sa stará o dieťa na ktoré poberá materské. Preto neodporúčame, aby si otec u iného zamestnávateľa uzatvoril pracovný pomer na plný úväzok, pretože v takomto prípade nemôže vykonávať riadne starostlivosť o dieťa.

To, či môže vykonávať otec, ktorý poberá materské aj prácu u toho istého zamestnávateľa, ale na iný pracovný pomer, resp. na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je otázne. Muselo by ísť o výkon činnosti iného druhu práce a pod., pričom by to mohlo vyvolať špekulácie v očiach Sociálnej poisťovne, čo by sa nezaobišlo ďalšími kontrolami, napr. z inšpektorátu práce.

Ak teda chce otec pracovať aj počas materskej, odporúčame uzatvorenie pracovného pomeru, resp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru u nového zamestnávateľa na čiastočný úväzok, resp. na zopár hodín, alebo dosahovať príjem ako živnostník, ako konateľ, s. r. o., či dosahovať príjem na autorskú zmluvu a iné.

Môže otec súčasne poberať materské a mať príjem ako SZČO (napr. živnostník) od 1.11.2022?

Ak otec, ktorý požiadal o materské je SZČO (napr. živnostníkom), môže i naďalej vykonávať svoju činnosť a mať príjem zo svojho podnikania, pričom počas poberania materského :

 • sa na neho nevzťahuje povinnosť platiť povinné poistné na sociálne poistenie,
 • platí naďalej pre neho povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie, avšak nevzťahuje sa na neho minimálny vymeriavací základ. To znamená, že otec v tomto prípade nemusí platiť do zdravotnej poisťovne odvody v minimálnej výške, ale vo výške, ktorú si sám zvolí (pozor, však na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, nakoľko platením nízkych preddavkov môže vzniknúť nedoplatok).

Má otec nárok na materské, ak dieťa počas materskej začne navštevovať škôlku, resp. jasle od 1.11.2022?

V prípade, ak otec splnil podmienky nároku na dieťa, poberá materské, môže dôjsť k situácii, že počas tohto obdobia dieťa začne navštevovať škôlku, resp. jasle. V takomto prípade otec stráca nárok na materské, a to dňom nástupu do škôlky, resp. jaslí, nakoľko podmienka starostlivosti o dieťa nie je splnená.

Otec takúto skutočnosť musí ohlásiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, a to bezodkladne.

Ako je to so zdravotným poistením matky počas obdobia, kedy otec poberá materské od 1.11.2022?

V čase, kedy otec poberá materské, je poistencom štátu a platí za neho zdravotné poistenie, štát. Ako je to však so zdravotným poistením matky, počas obdobia, kedy otec poberá materské? Môžu nastať tieto možnosti:

 1. matka a otec majú aj iné dieťa do 6 rokov, na ktoré otec nečerpá materské, pričom dieťa nechodí do škôlky, alebo chodí do škôlky len na pol dňa – v tomto prípade je matka stále poistencom štátu a zdravotné poistenie za ňu platí štát,
 2. matka a otec už nemajú iné dieťa do 6 rokov, otec poberá materské na to dieťa do 3 rokov veku a matka sa nevráti do zamestnania, z ktorého čerpala ona materské a zostane doma – v tomto prípade si matka musí zaplatiť zdravotné poistenie ako samoplatiteľ v minimálnej výške, ktorá v roku 2022 predstavuje sumu 79,31 € (v roku 2023 pôjde o sumu 84,77 €),
 3. matka a otec už nemajú iné dieťa do 6 rokov, otec poberá materské na to dieťa do 3 rokov veku a matka sa dohodne so súčasným zamestnávateľom na ukončení pracovného pomeru – v tomto prípade sa matka zaeviduje na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie a bude za ňu zdravotné poistenie platiť štát,
 4. matka a otec už nemajú iné dieťa do 6 rokov, otec poberá materské na to dieťa do 3 rokov veku a matka sa zamestná napr. na dohodu o pracovnej činnosti – v tomto prípade bude za matku platiť zdravotné poistenie zamestnávateľ (len za dni, počas ktorých vykonávala prácu).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky