Odvody z dohôd dôchodcov od 1.7.2018

Od 1. júla 2018 si budú môcť aj dôchodcovia pracujúci na dohodu uplatňovať odvodovú výnimku na sociálne poistenie. Vďaka nej sa im zvýši čistá mzda a zamestnávatelia budú za nich platiť nižšie odvody.

Ešte v roku 2017 bol schválený zákon, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o sociálnom poistení“). Niektoré ustanovenia tejto novely nadobúdajú účinnosť až v roku 2018. Pre niektoré skupiny zamestnancov a ich zamestnávateľov je pozitívnou zmenou vyplývajúcou z novely zákona o sociálnom poistení rozšírenie rozsahu uplatňovania odvodovej výnimky na sociálne poistenie. Tá sa od 1. júla 2018 bude môcť uplatňovať aj na dôchodcov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej aj ako „dohoda“).

V akej výške zaplatí odvody zamestnávateľ a v akej výške zase zamestnanec pri dohode v roku 2020 nájdete v článku Odvody z dohody v roku 2019 a 2020.

Odvodová výnimka pre dôchodcov pracujúcich na dohodu od 1.7.2018

Do 30.06.2018 si môžu odvodovú výnimku na sociálne poistenie uplatňovať len študenti pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Od 01.07.2018 sa možnosť uplatňovania odvodovej výnimky na sociálne poistenie rozšíri aj na dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce niektorých dôchodcov.

Odvodová výnimka na sociálne poistenie sa od 1. júla 2018 rozširuje na dôchodcov.

Vďaka tejto odvodovej výnimke upravenej v § 227a zákona o sociálnom poistení budú títo dôchodcovia a ich zamestnávatelia z hrubej mzdy nepresahujúcej 200 eur platiť podstatne nižšie sociálne odvody.

Od 1. júla 2018 si bude môcť odvodovú výnimku na sociálne poistenie uplatňovať aj fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak je poberateľom:

  • starobného dôchodku,
  • predčasného starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku,
  • výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek,
  • invalidného výsluhového dôchodku.

Dôchodca pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti si bude môcť u jedného zamestnávateľa určiť jednu dohodu, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia (určiť dohodu, na ktorú sa bude uplatňovať odvodová výnimka). Ak mesačný príjem z tejto dohody (ak ide o dohodu o pracovnej činnosti alebo o dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom) alebo priemerný mesačný príjem z tejto dohody (ak ide o dohodu o vykonaní práce s nepravidelným príjmom) nepresiahne sumu 200 eur, tento dôchodca sa nebude na účely dôchodkového poistenia považovať za zamestnanca. Vďaka tomu budú on a jeho zamestnávateľ platiť nižšie sociálne odvody.

Celková výška odvodov platených za dôchodcu závisí nielen od výšky jeho príjmu, ale aj od typu jeho dôchodku

Aké odvody bude platiť dôchodca uplatňujúci si odvodovú výnimku a aké odvody bude za neho platiť jeho zamestnávateľ od 1. júla 2018?

Odpoveď na túto otázku závisí aj od toho, či mesačný príjem (pri pravidelnom príjme z dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce) alebo priemerný mesačný príjem (pri nepravidelnom príjme z dohody o vykonaní práce) presiahne alebo nepresiahne sumu 200 eur. Ďalším faktorom, ktorý má vplyv na výšku zdravotných a sociálnych odvodov, je typ dôchodku.

Z dôvodu týchto rozdielov si pre prehľadnosť dôchodcov rozdelíme na poberateľov:

  • starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a výsluhového dôchodku (ktorí dovŕšili dôchodkový vek),
  • invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku.

Odvody dôchodcu a jeho zamestnávateľa z príjmu nepresahujúceho sumu 200 eur (pri uplatňovaní odvodovej výnimky)

Ak mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z dohody dôchodcu uplatňujúceho si odvodovú výnimku na sociálne poistenie nepresiahne 200 eur, zamestnanec nebude platiť z tohto príjmu žiadne sociálne poistenie (bez ohľadu na to, aký typ dôchodku poberá).

Pri príjme najviac 200 eur sú sociálne odvody každého dôchodcu 0 eur.

Zamestnávateľ tohto zamestnanca bude z príjmu tohto zamestnanca nepresahujúceho 200 eur za neho platiť len úrazové a garančné poistenie spolu vo výške 1,05 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Odvody z dohody dôchodcu uplatňujúceho si odvodovú výnimku z mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu nepresahujúceho sumu 200 eur
Druh dôchodku starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok (ak poberateľ dovŕšil dôchodkový vek), invalidný dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok
Druh poistenia Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské - -
Starobné - -
Invalidné - -
Poistenie v nezamestnanosti - -
Úrazové - 0,80 %
Garančné - 0,25 %
Rezervný fond solidarity - -
Sociálne poistenie spolu 0 % 1,05 %
Zdravotné poistenie spolu 0 % 0 %

Odvody dôchodcu a jeho zamestnávateľa z príjmu presahujúceho sumu 200 eur (alebo bez uplatňovania odvodovej výnimky)

Ak mesačný príjem alebo priemerný mesačný príjem z dohody dôchodcu uplatňujúceho si odvodovú výnimku na sociálne poistenie presiahne 200 eur, zamestnanec a aj zamestnávateľ budú platiť z príjmu presahujúceho 200 eur sociálne poistenie. Výška tohto sociálneho poistenia bude rovnaká, aká by sa na túto dohodu dôchodcu vzťahovala vtedy, keby si u zamestnávateľa žiadnu odvodovú výnimku neuplatňoval. Rozdiely v platených sociálnych a zdravotných odvodoch medzi jednotlivými skupinami dôchodcov sú nasledovné.

Zo mzdy presahujúcej 200 eur sa platia plné odvody aj z dohody dôchodcu.

Všetci dôchodcovia bez rozdielu ako zamestnanci platia z príjmu presahujúceho 200 eur starobné poistenie vo výške 4 %. Poberatelia starobného dôchodku a výsluhového dôchodku (ktorí dovŕšili dôchodkový vek) už žiadne ďalšie odvody neplatia. Naopak, poberatelia invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku navyše platia invalidné poistenie vo výške 3 %.

Zamestnávatelia za svojich dôchodcov pracujúcich u nich na dohodu bez ohľadu na druh nimi poberaného dôchodku z príjmu presahujúceho 200 eur platia starobné, úrazové, garančné poistenie a poistenie do rezervného fondu solidarity spolu vo výške 19,80 %. Ak ale ide o dôchodcu poberajúceho invalidný dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, zamestnávateľ bude za neho navyše platiť aj invalidné poistenie vo výške 3 %.

Odvody z dohody dôchodcu uplatňujúceho si odvodovú výnimku z mesačného príjmu alebo priemerného mesačného príjmu presahujúceho sumu 200 eur (resp. odvody z dohody dôchodcu bez odvodovej výnimky)
Druh dôchodku starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok (ak poberateľ dovŕšil dôchodkový vek) invalidný dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok
Druh poistenia Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské - -    
Starobné 4 % 14 % 4 % 14 %
Invalidné - - 3 % 3 %
Poistenie v nezamest- nanosti - - - -
Úrazové - 0,80 % - 0,80 %
Garančné - 0,25 % - 0,25 %
Rezervný fond solidarity - 4,75 % - 4,75 %
Sociálne poistenie spolu 4 % 19,80 % 7 % 22,80 %
Zdravotné poistenie spolu 0 % 0 % 0 % 0 %

Čo všetko treba urobiť pre uplatňovanie odvodovej výnimky na dohodu dôchodcu

Uplatňovanie odvodovej výnimky na sociálne poistenie na dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru u dôchodcu nie je automatické. Je potrebné si toto právo spôsobom upraveným v § 227a zákona o sociálnom poistení u zamestnávateľa uplatniť. Dôležité je tiež vedieť to, že v jednom kalendárnom mesiaci si môže dôchodca pracujúci na dohodu uplatniť odvodovú výnimku len na jednu dohodu (tzn. len u jedného zamestnávateľa). Preto sa zamestnancovi, ktorý má viac dohôd, odporúča si odvodovú výnimku uplatniť na dohodu, z ktorej dosahuje najvyšší príjem.

Uplatňovanie odvodovej výnimky je potrebné písomne oznámiť.

Uplatňovanie odvodovej výnimky na sociálne poistenie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi písomne oznámiť. Zároveň je zamestnanec povinný predložiť tomuto zamestnávateľovi aj písomné čestné vyhlásenie, že si odvodovú výnimku na sociálne poistenie súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci. Je odôvodnené predpokladať, že Sociálna poisťovňa na splnenie tejto povinnosti na svojej internetovej stránke zverejnila formulár (ako je tomu v prípade odvodovej výnimky na dohodu o brigádnickej práci študentov).

Oznamovaciu povinnosť v písomnej podobe voči zamestnávateľovi má dôchodca uplatňujúci si u neho odvodovú výnimku aj vtedy, keď si u neho viac odvodovú výnimku uplatňovať nebude.

Do kedy je potrebné oznámiť zamestnávateľovi uplatňovanie odvodovej výnimky

Uplatňovanie odvodovej výnimky na sociálne poistenie pre dohodu dôchodcu je jeho právom, nie jeho povinnosťou. Preto zákon o sociálnom poistení neurčuje to, do kedy je potrebné si ho uplatniť. Určuje však to, od kedy nastávajú účinky uplatnenia tohto práva.

Ak si dôchodca u svojho zamestnávateľa oznámením a čestným vyhlásením uplatní odvodovú výnimku na sociálne poistenie najneskôr v deň vzniku pracovnoprávneho vzťahu, odvodová výnimka sa začne uplatňovať odo dňa vzniku pracovnoprávneho vzťahu (od prvého dňa začatia výkonu práce na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce). V opačnom prípade sa odvodová výnimka začne uplatňovať až od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uplatnenie odvodovej výnimky zamestnávateľovi písomne oznámené.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ ide o skončenie uplatňovania výnimky na sociálne poistenie, účinky písomného oznámenia nastanú od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončenie uplatňovania odvodovej výnimky zamestnávateľovi písomne oznámené.

Ako odvodová výnimka ovplyvní čistú mzdu dôchodcu a odvody jeho zamestnávateľa od 1. júla 2018 (porovnanie)

Odvodová výnimka na sociálne poistenie pri dohodách dôchodcov je výhodná tak pre samotných zamestnancov, ako aj pre ich zamestnávateľov. Zamestnancovi sa zvýši čistá mzda a zamestnávateľovi sa zníži poistenie platené za zamestnanca (zníži sa mu celková cena práce). V nasledujúcej tabuľke porovnávame výpočet čistej mzdy a celkovej ceny práce pri dohode poberateľa starobného dôchodku pred a po uplatnení odvodovej výnimky.

Čistá mzda starobného dôchodcu pracujúceho na dohodu o pracovnej činnosti a celková cena práce jeho zamestnávateľa pri mesačnej mzde 200 eur
Obdobie do 30.06.2018 (neuplatňovanie odvodovej výnimky) od 01.07.2018 (uplatňovanie odvodovej výnimky)
Položka Zamestnanec Zamestnávateľ Zamestnanec Zamestnávateľ
Zdravotné poistenie - - - -
Nemocenské poistenie - - - -
Starobné poistenie 8 eur 28 eur - -
Invalidné poistenie - - - -
Poistenie v nezamestnanosti - - - -
Úrazové poistenie - 1,60 eura - 1,60 eura
Garančné poistenie - 0,50 eura - 0,50 eura
Rezervný fond solidarity - 9,50 eura - -
Sociálne poistenie spolu 8 eur 39,60 eura 0 eur 2,10 eura
Preddavok na daň z príjmov 36,48 eura - 38 eur -
Čistá mzda zamestnanca 155,52 eura - 162 eur -
Celková cena práce zamestnávateľa - 239,60 eura - 202,10 eura

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Schvaľovanie dôchodku: riziko výpadku príjmu a neplatenia odvodov

Sociálna poisťovňa má na schválenie žiadosti o dôchodok niekoľko týždňov. Na čo sa pripraviť z hľadiska výpadku príjmu a ako je to s poberaním dávky v nezamestnanosti či odvodmi?

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky