Minimálna mzda od 1.1.2023

Minimálna mzda od 1.1.2023
Zdroj: Pixabay.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od 1.1.2023 je v platnosti mesačná minimálna mzda vo výške 700 eur. Čo všetko ovplyvňuje zvýšenie minimálnej mzdy, ako sa prejaví zvýšenie v „čistom“ a aké sumy platia pre stupne náročnosti prác?

Určovanie minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok

Minimálnou mesačnou mzdu a jej určovaním sa zaoberá zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnej mzde“). Podľa tohto zákona zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov rokujú o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok dohodou najneskôr od 1. apríla.

Ak sa zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov dohodnú na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy do 15. júla, suma mesačnej minimálnej mzdy je určená ich dohodou. Dohodu o určení sumy mesačnej minimálnej mzdy zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. júla.

V roku 2022 sa podarilo po prvýkrát dospieť medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov k dohode na minimálnej mzde, ktorá bude platiť od 1.1.2023. Jej výška bude v roku 2023 rovných 700 eur.

Minimálna mesačná mzda ovplyvňuje okrem samotných zamestnancov aj zamestnávateľov, pre ktorých každé jej zvýšenie znamená aj vyššiu cenu práce.

Tip: Ak vás zaujíma výška minimálnej mzdy v roku 2024, prečítajte si článok Minimálna mzda od 1.1.2024.

Vývoj minimálnej mzdy na Slovensku od roku 2010

V tabuľke nižšie uvádzame prehľad, ako sa menila výška minimálnej mesačnej mzdy od roku 2010.  Z tabuľky je možné vidieť, že v roku 2023 stúpne minimálna mesačná mzda až o 54 eur v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Rok Výška minimálnej mesačnej mzdy v EUR
2010 307,70
2011 317,00
2012 327,20
2013 337,70
2014 352,00
2015 380,00
2016 405,00
2017 435,00
2018 480,00
2019 520,00
2020 580,00
2021 623,00
2022 646,00
2023 700,00

Mesačná minimálna mzda a hodinová minimálna mzda od 1.1.2023

Minimálna mesačná mzda vo výške 700 eur v roku 2023 bude platiť pre tých zamestnancov, ktorí budú pracovať na plný pracovný úväzok. V prípade uzatvorenia pracovného úväzku na kratšiu dobu, suma mesačnej minimálnej mzdy sa pomerne skráti. Napríklad, mesačná minimálna mzda zamestnanca, ktorý pracuje na polovičný úväzok, bude v sume 350 eur (1/2 zo 700 eur) a 3/4 úväzok v sume 525 eur.

Ak zamestnanec neodpracuje v mesiaci všetky pracovné dni, patrí mu minimálna mesačná mzda vyjadrená v eurách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času.

Hodinová minimálna mzda bude od roku 2023 platná pre zamestnancov, ktorí majú 40 hodinový pracovný čas, t. j. odpracujú 8 hodín 5 pracovných dní v týždni vo výške 4,023 eur, čo je 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy. Táto hodinová minimálna mzda platí pre zamestnancov zamestnaných na základe pracovného pomeru, ako aj pre zamestnancov, ktorí pracujú na základe dohody (rôznych typov dohôd).

Prečítajte si tiež

Hodinová minimálna mzda pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín, tak bude v roku 2023 vo výške 4,023 eur, čo znamená navýšenie oproti roku 2022 o sumu 0,31 eur, kedy bola hodinová minimálna mzda vo výške 3,713 eur.

Ak zamestnanec pracuje pri ustanovenom týždennom pracovnom čase nižšom ako 40 hodín, minimálna hodinová mzda sa opäť určí pomerne.

Napríklad, pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 38,75 hodín bude minimálna hodinová mzda vo výške 4,153 eur (výpočet = 40/38,75 x 4,023 eur) a pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 37,50 hodín bude minimálna hodinová mzda vo výške 4,291 eur (výpočet = 40/37,50 x 4,023 eur).

Pracovný čas upravuje § 85 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Mesačná minimálna mzda od 1.1.2023 podľa stupňov náročnosti práce

Minimálna mzda sa zvyšuje podľa stupňov náročnosti práce v prípade zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na základe trvalého pracovného pomeru (čiže na základe pracovnej zmluvy). Zamestnanci pracujúci na dohodu tak nemajú podľa Zákonníka práce nárok na minimálnu mzdu podľa stupňa náročnosti práce, ale majú nárok len na minimálnu hodinovú mzdu (minimálnu mzdu prvého stupňa náročnosti práce).

Postup výpočtu minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň náročnosti práce je uvedený v § 120 ods. 4 Zákonníka práce.

Minimálnu mesačnú mzdu podľa stupňov náročnosti práce platnú od 1.1.2023 je možné vypočítať nasledovne:

(mesačná minimálna mzda v roku 2023 – mesačná minimálna mzda v roku 2020)
+
(mesačná minimálna mzda platná v roku 2020 x koeficient pre príslušný stupeň náročnosti práce)

Mesačnú minimálnu mzdu od 1.1.2023 podľa stupňov náročnosti práce uvádzame v tabuľke nižšie:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Mesačná minimálna mzda od 1.1.2023 podľa stupňov náročnosti práce
Stupeň náročnosti práce Koeficient minimálnej mzdy Minimálna mesačná mzda v roku 2023 v EUR
1 1,0 700
2 1,2 816
3 1,4 932
4 1,6 1 048
5 1,8 1 164
6 2,0 1 280

Príklad na výpočet mesačnej minimálnej mzdy od 1.1.2023 pre tretí stupeň náročnosti práce

Mesačnú minimálnu mzdu od 1.1.2023 vypočítame pre tretí stupeň náročnosti práce nasledovným spôsobom: (700 eur – 580 eur) + (580 eur x 1,4) = 932 eur.

Obdobným spôsobom sa postupuje aj v prípade výpočtu hodinovej minimálnej mzdy od 1.1.2023 podľa stupňov náročnosti práce, čiže sa použijú rovnaké koeficienty.

Viac informácií nájdete v článku Minimálna mzda v roku 2023 podľa stupňov náročnosti (koeficientov)

Článok pokračuje pod reklamou

Doplatok k minimálnej mzde od 1.1.2023

V súlade s § 3 ods. 1 zákona o minimálnej mzde, ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, napriek tomu, že zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy a dosiahnutou mzdou.

Pri výpočte doplatku k minimálnej mzde sa podľa § 3 ods. 2 zákona o minimálnej mzde nezahŕňa do dosiahnutej mzdy:

  • mzda za prácu nadčas,
  • mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a cez víkend,
  • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,
  • mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, a
  • mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce.

Poznámka: Za mzdu sa nepovažuje napr. odstupné, odchodné, cestovné náhrady, daňová bonus, náhrada pri pracovnej neschopnosti a pod. Do počtu odpracovaných hodín sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas a hodiny neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.

Dane a odvody zamestnanca pri minimálnej mzdy od 1.1.2023

Čistá mzda zamestnanca odmeňovaného minimálnou mzdou bude v roku 2023 vo výške 568,97 eur, a to s uplatnením mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane platnej za rok 2023 vo výške 410,24 eur a bez uplatnenia daňového bonusu na dieťa.

Výpočet čistej minimálnej mzdy v roku 2023 je nasledovný : 700 eur – (700 eur x 13,4 % odvody) – ((700 eur x 86,6 % - 410,24 eur) x 19%) = 568,97 eur.

Prečítajte si tiež

Čistá mzda zamestnanca tak v roku 2023 oproti roku 2022 vzrastie o 43,32 eur mesačne (čistá minimálna mzda zamestnanca v roku 2022 bola v sume 525,65 eur.

Zvýšenie zdravotných a sociálnych odvodov zamestnanca a preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti v porovnaní s rokom 2022 je znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad odvodov a preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnanca pri mesačnej minimálnej mzde v roku 2023 v porovnaní s rokom 2022
2023 2022 Rozdiel
Mesačná minimálna mzda (hrubá) 700 eur 646 eur 54 eur
Odvody do Sociálnej poisťovne (9,4 % z hrubej mzdy) 65,80 eur 60,72 eur 5,08 eur
Odvody do zdravotnej poisťovne (4 % z hrubej mzdy) 28,00 eur 25,84 eur 2,16 eur
Preddavok na daň zo závislej činnosti 37,23 eur 33,79 eur 3,44 eur
Mesačná minimálna mzda (čistá) 568,97 eur 525,65 eur 43,32 eur

Viac informácií nájdete v článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2023 (daň, odvody, cena práce)

Cena práce zamestnávateľa od 1.1.2023

Cena práce zamestnávateľa za zamestnanca odmeňovaného mesačnou minimálnou mzdou bude v roku 2023 vo výške 946,40 eur. V porovnaní s rokom 2022 ide o zvýšenie o 73,03 eur.

Prehľad zvýšenia odvodov zamestnávateľa, ktoré je povinný mesačne odvádzať za zamestnanca je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Prehľad odvodov zamestnávateľa za zamestnanca pri mesačnej minimálnej mzde v roku 2023
v porovnaní s rokom 2022
2023 2022 Rozdiel
Mesačná minimálna mzda (hrubá) 700 eur 646 eur 54 eur
Odvody do Sociálnej poisťovne (25,2 % z hrubej mzdy) 176,40 eur 162,77 eur 13,63 eur
Odvody do zdravotnej poisťovne (10 % z hrubej mzdy) 70,00 eur 64,60 eur 5,40 eur
Spolu 246,40 eur 227,37 eur 19,03 eur

Náš tip: Na výpočet čistej mzdy či ceny práce využite našu mzdovú kalkulačku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky