Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie v roku 2023

Na akú výšku príplatkov za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok, za prácu nadčas a ďalšie má zamestnanec v roku 2023 nárok? Ktoré sumy sa zmenili a ktoré ostali zachované?

Zamestnanec, ktorý odpracuje pracovnú zmenu napr. cez víkend, či v noci má nárok nielen na dohodnutú mzdu, ale aj na mzdové zvýhodnenie – tzv. príplatok, a to podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).

Na akú výšku príplatkov má zamestnanec nárok v roku 2023? Väčšia časť príplatkov sa oproti roku 2022 nemení, a to aj napriek tomu, že od 1.1.2023 sa mení minimálna mesačná mzda a minimálna hodinová mzda. Prečo je to tak? Dôvodom je zmena mechanizmu pre určovanie výšky príplatkov od 1.1.2021. Od tohto dátumu sa výška príplatkov už neurčuje percentuálnou výškou z hodinovej minimálnej mzdy, ale tak, že ich výška sa určuje pevnou sumou stanovenou v Zákonníku práce.

Od roku 2023 sa mení len výška príplatku za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku, nakoľko tento príplatok je viazaný na výšku minimálnej hodinovej mzdy.

Aktualizácia k 7.12.2022: Schválená poslanecká novela zákona mení s účinnosťou od 1.6.2023 výšku niektorých príplatkov, ktoré sa po vyše dvoch rokoch “rozmrazia” a opätovne sa naviažu na minimálnu mzdu. Väčšina príplatkov uvedených v tomto článku platí len do 31.5.2023. O príplatkoch, ktoré sa menia od 1.6.2023, sa dočítate v článku Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023.

V článku nájdete výšku mzdových zvýhodnení – tzv. príplatkov za:

 • prácu cez víkend (t. j. v sobotu, nedeľu),
 • prácu v noci,
 • prácu vo sviatok,
 • prácu nadčas,
 • pohotovosť na pracovisku a mimo pracoviska, a
 • sťažený výkon práce.

Príplatok za prácu v sobotu v roku 2023

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu v sobotu upravuje § 122a Zákonníka práce. Nárok na príplatok za prácu v sobotu má zamestnanec pracujúci:

 • na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy), a
 • na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (t. j. na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov) – tzv. dohodár.

Výška príplatku za prácu v sobotu v roku 2023 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

* zníženú výšku príplatku za prácu v sobotu je možné dohodnúť len ak ide o prácu u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu. Je možné ju dohodnúť len v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška príplatku za prácu v sobotu v roku 2023
U zamestnanca, ktorý pracuje v trvalom pracovnom pomere U tzv. dohodára Znížená výška príplatku za prácu v sobotu*
minimálne 1,79 €/hod. minimálne 1,79 €/hod. minimálne 1,61 €/hod.

Príplatok za prácu v nedeľu v roku 2023

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu v nedeľu upravuje § 122b Zákonníka práce. Nárok na príplatok za prácu v nedeľu má zamestnanec pracujúci:

 • na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy), a
 • na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (t. j. na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov) – tzv. dohodár.

Výška príplatku za prácu v nedeľu v roku 2023 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

* zníženú výšku príplatku za prácu v nedeľu je možné dohodnúť len ak ide o prácu u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu. Je možné ju dohodnúť len v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška príplatku za prácu v nedeľu v roku 2023
U zamestnanca, ktorý pracuje v trvalom pracovnom pomere U tzv. dohodára Znížená výška príplatku za prácu v nedeľu*
minimálne 3,58 €/hod. minimálne 3,58 €/hod. minimálne 3,22 €/hod.

Príplatok za prácu v noci – tzv. nočnú prácu v roku 2023

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu v noci upravuje § 123 Zákonníka práce. Nárok na príplatok za prácu v noci má zamestnanec pracujúci:

 • na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy), a
 • na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (t. j. na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov) – tzv. dohodár.

Za nočnú prácu sa podľa § 98 Zákonníka práce považuje práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Pozor však na to, že podľa § 174 mladiství zamestnanci nesmú vykonávať prácu v noci. Vo výnimočných prípadoch môžu mladiství starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na povolanie.

Výška príplatku za prácu v noci v roku 2023 je uvedená v dvoch nasledujúcich tabuľkách:

* Zníženú výšku príplatku za prácu v noci je možné dohodnúť len ak ide o prácu u zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v noci a ak ide o výkon nerizikovej práce. Je možné ju dohodnúť len v kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška príplatku za prácu v noci – tzv. nočnú prácu pri výkone nerizikovej práce v roku 2023
U zamestnanca, ktorý pracuje v trvalom pracovnom pomere U tzv. dohodára Znížená výška príplatku za prácu v noci*
minimálne 1,43 €/hod. minimálne 1,43 €/hod. minimálne 1,25 €/hod.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška príplatku za prácu v noci – tzv. nočnú prácu pri výkone rizikovej práce v roku 2023
U zamestnanca, ktorý pracuje v trvalom pracovnom pomere U tzv. dohodára Znížená výška príplatku za prácu v noci
minimálne 1,79 €/hod. minimálne 1,79 €/hod. Nie je možná

Príplatok za prácu vo sviatok v roku 2023

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu vo sviatok upravuje § 122 Zákonníka práce. Nárok na príplatok za prácu vo sviatok má zamestnanec pracujúci:

 • na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy), a
 • na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (t. j. na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov) – tzv. dohodár.
Prečítajte si tiež

Špecifikum tohto príplatku je jeho výška, a to u zamestnanca, ktorý pracuje na základe trvalého pracovného pomeru, nakoľko sa jeho výška viaže na priemerný zárobok zamestnanca, a je teda u každého zamestnanca individuálna.

Výška príplatku za prácu vo sviatok v roku 2023 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška príplatku za prácu vo sviatok v roku 2023
U zamestnanca, ktorý pracuje v trvalom pracovnom pomere U tzv. dohodára
minimálne vo výške 100 % jeho priemerného zárobku/hod. minimálne 3,58 €/hod.

Príplatok za prácu nadčas v roku 2023

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu vo sviatok upravuje § 121 Zákonníka práce. Podľa Zákonníka práce sa za prácu nadčas považuje práca, ktorú vykonáva zamestnanec na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas.

Prečítajte si tiež

Nárok na príplatok za prácu nadčas má však zamestnanec pracujúci len na základe trvalého pracovného pomeru, t. j. na základe pracovnej zmluvy. Prácu nadčas teda nemožno nariadiť tzv. dohodárovi, avšak ani tehotnej žene, ktorá je zamestnaná na základe pracovnej zmluvy, či v iných prípadoch, ktoré uvádzame v článku Príplatky za prácu nadčas.

Výška príplatku za prácu nadčas v roku 2023 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška príplatku za prácu nadčas v roku 2023
U zamestnanca, ktorý vykonáva nerizikové práce U zamestnanca, ktorý vykonáva rizikové práce
minimálne vo výške 25 % jeho priemerného zárobku/hod. minimálne vo výške 35 % jeho priemerného zárobku/hod.

Upozorňujeme na skutočnosť, že v niektorých prípadoch sa môže zamestnávateľ písomne dohodnúť so zamestnancom, že vo výške jeho mzdy bude zohľadnená prípadná práca nadčas, najviac však v úhrne 150 hodín v kalendárnom roku. Ak pôjde o takýto prípade, zamestnanec už nemá nárok aj na príplatok za vykonanú prácu nadčas, ale len na dohodnutú výšku mzdy.

Článok pokračuje pod reklamou

Príplatok za pracovnú pohotovosť na pracovisku a mimo pracoviska v roku 2023

Podmienky nároku a výšku príplatku za pracovnú pohotovosť upravuje § 96 Zákonníka práce. Podľa § 223 ods. 2 nie je možné zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nariadiť ani s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť, a preto nárok na tento príplatok má len zamestnanec pracujúci len na základe trvalého pracovného pomeru, t. j. na základe pracovnej zmluvy.

Výška príplatku za pracovnú pohotovosť v roku 2023 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška príplatku za pracovnú pohotovosť v roku 2023
Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku Príplatok za neaktívnu pracovnú pohotovosť mimo pracoviska
vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu, t. j. 4,023 € minimálne 0,72 €/ hod.

Ako môžeme vidieť výška príplatku za líši v závislosti od toho, či ide o neaktívnu pracovnú pohotovosť na pracovisku alebo mimo pracoviska. Čo to však znamená? Neaktívna časť pracovnej pohotovosti:

 • na pracovisku je čas, počas ktorého zamestnanec je na pracovisku a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva,
 • mimo pracoviska je čas, počas ktorého zamestnanec je mimo pracoviska na dohodnutom mieste a je pripravený na výkon práce.

Ak by zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonával prácu, pôjde o aktívnu časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas.

Príplatok za sťažený výkon práce v roku 2023

Podmienky nároku a výšku príplatku za sťažený výkon práce upravuje § 124 Zákonníka práce.

Nárok na príplatok za sťažený výkon práce má zamestnanec pracujúci:

 • na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy), a
 • na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (t. j. na základe dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov) – tzv. dohodár.

Výška príplatku za sťažený výkon práce v roku 2023 je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška príplatku za sťažený výkon práce v roku 2023
U zamestnanca, ktorý pracuje v trvalom pracovnom pomere U tzv. dohodára
minimálne 0,72 €/ hod. minimálne 0,72 €/ hod.

Zamestnanec má nárok na príplatok za sťažený výkon práce, ak vykonáva pracovné činnosti v prostredí, v ktorom pôsobia:

 • chemické faktory,
 • karcinogénne a mutagénne faktory,
 • biologické faktory,
 • prach,
 • fyzikálne faktory (napr. hluk, vibrácie),

ak tieto pracovné činnosti príslušný orgán verejného zdravotníctva zaradil do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu.

Príplatok za prácu vo sviatok, ktorý pripadne na víkend v roku 2023

V roku 2023 sa môžeme tešiť na viacero predĺžených víkendov, kedy štátny sviatok pripadne na pracovný deň, ktorým je pondelok alebo piatok, avšak čo v prípade, ak pripadne štátny sviatok na víkend?

Prečítajte si tiež

V prípade, ak zamestnanec bude pracovať počas sviatkov v deň, ktorý pripadne na sobotu alebo nedeľu, má okrem nároku na príplatok za prácu vo sviatok aj nárok na príplatok za prácu cez víkend. O tom, kedy môže zamestnávateľ nariadiť prácu počas sviatkov, si môžete prečítať v článku Práca zamestnancov počas sviatkov.

V roku 2023 pripadnú na víkend tieto 2 štátne sviatky:

 • 1. január (nedeľa): deň vzniku Slovenskej republiky, a
 • 24. december (nedeľa): Štedrý deň.

Príklad na výpočet príplatku za prácu vo sviatok, ktorý pripadne na víkend v roku 2023

Michaela má zamestnávateľom nariadenú dennú pracovnú zmenu dňa 1.1.2023 v trvaní 8 hodín. Tento deň je štátny sviatok a pripadne na nedeľu. Michaela je odmeňovaná hrubou mesačnou mzdou vo výške 900 €, pričom jej priemerný zárobok je vo výške 5,80 €/ hod. Michaela má okrem mzdy za tento odpracovaný deň nárok na tieto príplatky:

 • príplatok za prácu vo sviatok, minimálne vo výške 5,80 € x 8 hodín,
 • príplatok za prácu v nedeľu, minimálne vo výške 3,58 € x 8 hodín.

Príplatok za prácu vo sviatok počas nočnej zmeny v roku 2023

Ako sme už vyššie uviedli, nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22:00 hod. a 6:00 hod., pričom počas práce v noci má zamestnanec nárok na príplatok za nočnú prácu. Čo však, ak nočná zmena pripadne na deň sviatku? Má zamestnanec nárok aj na príplatok za prácu v noci, aj na príplatok za prácu vo sviatok?

Pozor, nie v každom prípade má zamestnanec nárok aj na príplatok za prácu vo sviatok počas nočnej zmeny, nakoľko to závisí od toho:

 • kedy zamestnanec nastúpil na túto nočnú zmenu (t. j. či nočná zmena začala v deň kedy je sviatok, alebo nočná zmena začala deň pred sviatkom a končí v deň sviatku),
 • či zamestnanec pracuje na pracovisku, na ktorom sú nočné zmeny vykonávané pravidelne alebo ojedinele.

V tabuľke uvedenej nižšie si môžete pozrieť, ako správne určiť nárok na príplatok za prácu vo sviatok na nočnej zmene:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Príplatok za prácu vo sviatok počas nočnej zmeny v roku 2023
U zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku, na ktorom sú nočné zmeny vykonávané pravidelne U zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku, na ktorom sú nočné zmeny vykonávané ojedinele
v prípade, ak nočná zmena začala v deň kedy je sviatok v prípade, ak nočná zmena začala deň pred sviatkom a končí v deň sviatku zamestnanec má nárok na príplatok za prácu vo sviatok za každú odpracovanú hodinu vo sviatok
zamestnanec má nárok na príplatok za prácu vo sviatok až do konca zmeny na druhý deň zamestnanec nemá nárok na príplatok za prácu vo sviatok

Viac informácií spolu s praktickými príkladmi nájdete v našom článku Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Minimálna mzda podľa nového vzorca očami odborníkov

Aké povinnosti vyplývajú SR zo smernice o minimálnej mzde EÚ, je naozaj nevyhnutné meniť vzorec jej výpočtu a čo môže schválenie navrhovaných zmien priniesť v praxi?

Európska smernica o minimálnych mzdách: čo znamená pre Slovensko?

Ako EÚ zasiahne do minimálnych miezd v členských štátoch? Ako ovplyvní výšku minimálnej mzdy na Slovensku a ide o ďalšiu záťaž alebo sa robí zbytočná panika?

1. september – zrušený sviatok: čo to znamená pre zamestnancov?

Prvý september len ako štátny sviatok. Vylúčenie 1. septembra z dní pracovného pokoja prináša zmeny pre zamestnancov i zamestnávateľov. Ako sa menia ich práva a povinnosti?

Minimálna mzda v roku 2025 podľa automatického vzorca: zmení sa?

Ak by sa sociálni partneri nedohodli, v roku 2025 by podľa súčasného znenia zákona bola výška minimálnej mzdy 816 eur mesačne. V pláne je však novela zákona o minimálnej mzde. Ako ju môže ovplyvniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky