Príspevok pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronavírusu

Štát zavádza príspevok pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronakríze. Kto má na príspevok nárok a ako sa oň bude žiadať?

Jedným z ekonomických opatrení na zmiernenie dopadov koronakrízy a udržanie zamestnanosti v prevádzkach, ktoré boli, resp. sú povinne zavreté, je príspevok zamestnávateľovi na udržanie pracovného miesta na 80 % mzdy jeho zamestnanca. Viac informácií nájdete v článku Príspevok na 80 % mzdy zamestnávateľovi, ktorý povinne zatvoril prevádzku kvôli koronavírusu

Upozornenie: Informácie uvádzané v článku boli čerpané z dostupných zdrojov k dátumu uverejnenia článku. Informácie a podmienky štátnej pomoci sa neustále vyvíjajú a upravujú, preto je potrebné zmeny sledovať aj v novších článkoch v sekcii Koronavírus a podpora.

Od pondelka 6. apríla od 12.00 hod. budú spustené dva portály s rovnakým obsahom, na ktorých budú všetky potrebné informácie a upozornenia (pomahameludom.sk a neprepustaj.sk). K dispozícii bude aj 70 pracovníkov call centra, ktorí budú podnikateľom poskytovať informácie a pomáhať s vypĺňaním žiadostí. 

Aktuálny prehľad všetkých schválených opatrení a štátnej pomoci pre podnikateľov pri boji s koronavírusom, nájdete v článku Veľký prehľad štátnej pomoci a opatrení pre podnikateľov v koronakríze.

Kto má nárok na príspevok v čase koronakrízy?

Finančnú podporu od štátu však dostanú nielen tí, ktorých prevádzky sú povinne zatvorené, ale aj ostatní podnikatelia, u ktorých došlo k poklesu tržieb. Podľa dostupných informácií by sa príspevok mal týkať:

 1. zamestnávateľov (okrem subjektov verejnej správy), ktorí udržia pracovné miesta 
 2. samostatne zárobkovo činných osôb (ide o osoby s príjmami podľa § 6, ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, napríklad živnostníkov, ale aj tzv. slobodných povolaní, napríklad finančných sprostredkovateľov, umelcov, autorov, samostatne hospodáriacich roľníkov atď.). Nárok však nemá tá SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom (má uzatvorený pracovný pomer) alebo SZČO, ktorá ma zrušenú alebo pozastavenú živnosť. Iné kombinácie, v prípade splnenia ostatných podmienok, nebránia vyplaneniu príspevku (napríklad ak ide o živnostníka, ktorý je súčasne študent, poberateľ invalidného dôchodku, poberateľ starobného dôchodku, pracujúci na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti, poberateľ rodičovského príspevku, poslanec v obci, spoločník s.r.o., konateľ s.r.o., člen dozornej rady a.s.). 

Nárok na príspevok má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny (v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení jej vznikne povinné nemocenské a dôchodkové poistenie najskôr od 1. júla 2020, resp. od 1. októbra 2020, ak podá daňové priznanie po 31. marci 2020). Kompletné informácie k odvodovým prázdninám nájdete v článku Čo sú to odvodové prázdniny a aký je nový príspevok pre osoby bez príjmu?

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. februáru 2020.

Kľúčovou podmienkou, od ktorej závisí, či bude zamestnávateľovi alebo SZČO poskytnutý od štátu príspevok, je skutočnosť, či a o koľko tejto firme poklesli tržby.

Prečítajte si tiež

Ďalšou podmienkou poskytnutia príspevku u zamestnávateľa bude, že zamestnávateľ bude naďalej zamestnávať zamestnanca, na ktorého poberá príspevok, podľa aspoň najbližšie dva mesiace. Znamená to, že v prípade vyplatenia príspevku za marec nesmie byť tento zamestnanec prepustený najmenej do konca mája. Ide o záväzok zamestnávateľa, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce. Ak by napríklad výpoveď podal sám zamestnanec, alebo by bol mu bola daná okamžitá výpoveď z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny, nebude potrebné vrátiť príspevok.

Príspevok sa vzťahuje len na zamestnancov v pracovnom pomere (aj na kratší pracovný čas, v skúšobnej dobe a pod.). Na osoby vykonávajúce práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. dohodárov), spoločníkov či konateľov bez pracovnej zmluvy, či osoby na iné zmluvy, sa teda príspevok nevzťahuje.

Maximálna celková výška príspevku pre jedného zamestnávateľa je 200 tis. eur mesačne. Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je 800 000 eur na obdobie realizácie projektu. 

Výška príspevku na zamestnanca na kompenzáciu poklesu tržieb kvôli koronavírusu 

Príspevok na jedného zamestnanca (teda pre zamestnávateľa - právnickú osobu, ale aj SZČO, ktorá má zamestnancov) bude vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to najviac suma príspevku:

 • 180 eur, v prípade poklesu tržieb o viac ako 20 %, 
 • 300 eur, v prípade poklesu tržieb o viac ako 40 %,
 • 420 eur, v prípade poklesu tržieb o viac ako 60 %,
 • 540 eur, v prípade poklesu tržieb o viac ako 80 %.

V mesiaci marec 2020 platia odlišné podmienky a maximálne sumy sa krátia na polovicu:

 • 90 eur, v prípade poklesu tržieb o viac ako 10 %, 
 • 150 eur, v prípade poklesu tržieb o viac ako 20 %,
 • 210 eur, v prípade poklesu tržieb o viac ako 30 %,
 • 270 eur, v prípade poklesu tržieb o viac ako 40 %.

Aktuálne informácie o príspevkoch pre zamestnávateľov nájdete v článkoch Čo je kurzarbeit a akú podobu bude mať na Slovensku a Príspevky na udržanie pracovných miest pre zamestnávateľov - príklady

Výška príspevku pre SZČO na kompenzáciu poklesu tržieb kvôli koronavírusu 

Príspevok pre SZČO je v paušálnej sume na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti podľa poklesu tržieb:

 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 20 %, príspevok je vo výške 180 eur,
 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 40 %, príspevok je vo výške 300 eur,
 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 60 %, príspevok je vo výške 420 eur,
 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 80 %, príspevok je vo výške 540 eur.
Prečítajte si tiež

V mesiaci marec 2020 má SZČO nárok na príspevok v paušálnej výške:

 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 10 %, príspevok je vo výške 90 eur,
 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 20 %, príspevok je vo výške 150 eur,
 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 30 %, príspevok je vo výške 210 eur,
 • v prípade poklesu tržieb o viac ako 40 %, príspevok je vo výške 270 eur.

Znamená to, že príspevok 540 eur dostane SZČO (napríklad živnostník), ktorej poklesne príjem o viac ako 80 % (týka sa napríklad mesiaca apríl). V marci 2020 by pri rovnakom poklese mal živnostník nárok na príspevok vo výške 270 eur.

Vypočítajte si, aký máte percentuálny pokles tržieb, ale aj na akú výšku príspevku máte pri tomto poklese nárok, využitím našej Kalkulačky na výpočet príspevku pre SZČO pri poklese tržieb alebo pri zavretí prevádzky.

Aké zmeny nastali v jednotlivých opatreniach pre SZČO od mája 2020, nájdete v článku Príspevky pre podnikateľov kvôli koronavírusu – zmeny od apríla 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa posudzuje pokles tržieb?

Ak subjekt účtuje v sústave podvojného účtovníctva (napríklad s.r.o.), tržbami sa rozumie suma výnosov, teda mesačnej fakturácie. V prípade subjektu, ktorý neúčtuje v podvojnom účtovníctve (účtuje v jednoduchom účtovníctve alebo vedie daňovú evidenciu príjmov, príp. si uplatňuje si paušálne výdavky), ide o sumu skutočných príjmov prijatých na bankový účet alebo do pokladnice.

Ak ide o podnikateľa (zamestnávateľa či SZČO), ktorý podnikal v rovnakom mesiaci minulého roka (celý tento mesiac), pokles tržieb sa bude posudzovať medziročne, napríklad porovnaním apríla 2020 s aprílom 2019.

Príklad na výpočet poklesu tržieb pre uplatnenie príspevku porovananím rovnakého mesiaca minulého roka:

Zamestnávateľ alebo SZČO v marci 2019 už podnikal a dosiahol za marec 2019 tržby 10 000 eur.

V marci 2020 dosiahol tržby len 2 000 eur. Pokles tržieb vypočítame ako (10 000 - 2000) / 10 000 * 100 = 80 %

Pokiaľ zamestnávateľ, resp. SZČO podnikal celý rok 2019 a v jednotlivých mesiacoch roka 2019 mal nerovnomerné (kolísavé) príjmy, napríklad z dôvodu sezónnosti alebo má tzv. silné a slabé mesiace, resp. má tržby nepravidelne len v niektorých mesiacoch, môže posudzovať výšku tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb vypočítanou ako priemer za minulý rok. Voľba metódy zistenia poklesu tržieb (marec 2020 - marec 2019 alebo marec 2020 - priemer za rok 2019) je na rozhodnutí zamestnávateľa, resp. SZČO.

Tento spôsob si nemôže zvoliť zamestnávateľ, resp. SZČO, ktorý začal podnikať v priebehu minulého roka (napríklad začal podnikať od októbra 2019).

Pozrite si tiež

Príklad na výpočet poklesu tržieb pre uplatnenie príspevku porovananím s priemernou výškou tržieb:

Zamestnávateľ alebo SZČO podnikal v roku 2019 celý rok a mal za celý rok 2019 tržby 24 000 eur. Priemerné tržby na mesiac boli 2000 eur.

V marci 2020 dosiahol tržby len 500 eur. Pokles tržieb vypočítame ako (2000 - 500) / 2000 * 100 = 75 %

Ak ide o podnikateľa (zamestnávateľa či SZČO), ktorý nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka, posudzuje sa výška tržieb v aktuálnom mesiaci v porovnaní s výškou tržieb v mesiaci február 2020.

Príklad na výpočet poklesu tržieb pre uplatnenie príspevku porovananím s mesiacom február 2020:

Živnostník začal podnikať v decembri 2019. Vo februári 2020 dosiahol tržby 1000 eur.

V marci 2020 dosiahol tržby 300 eur. Pokles tržieb vypočítame ako (1000 - 300) / 1000 * 100 = 70 %

Praktické príklady na výpočet príspevku pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby, nájdete v článku Príspevky na náhradu straty príjmu pre SZČO - príklady.

Ako žiadať o príspevok pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronavírusu?

Príspevky pre podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorým poklesli tržby v dôsledku koronakrízy, budú administrovať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosti o podporu SZČO budú prijímať od stredy 8. apríla 2020 od 16.00 hod. a prostriedky sa začnú vyplácať od 15. apríla 2020. Žiadosti o podporu pre zamestnávateľov s poklesom tržieb sa budú prijímať až po 13. apríli 2020. Avizuje sa, že administratíva bude jednoduchá, žiadosť sa bude zadávať elektronicky a v krátkom čase po zaslaní žiadosti budú príspevky nabiehať na účty firiem a živnostníkov. Podľa slov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Milana Krajniaka, sa pri posudzovaní poklesu tržieb úrady spoľahnú na čestné vyhlásenia, no po skončení krízy budú tieto tržby spätne preverovať. Pomôcť môžu napríklad dostupné údaje z eKasy. V prípade nepravdivých údajov budú sankcie uplatňované na ich hornej hranici. Očakáva sa asi 200 000 žiadostí.

Prečítajte si tiež

Skutočnosti, ktoré bude preukazovať zamestnávateľ, resp. SZČO čestným vyhlásením:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca (výnimkou je marec 2020 a zamestnávatelia, ktorí podľa platných kolektívnych zmlúv vyplatili zamestnancom náhradu mzdy vo výške 60% priemerných zárobkov), 
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce (bude potrebné predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020),
 3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti (uvedené v bodoch 4 - 10):
 4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
 5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
 11. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach (týka sa aj SZČO) - viac informácií v článku Kedy je podnik v ťažkostiach a nemôže žiadať o príspevky a dotácie
 12. nastal pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu.

Ako požiadať príspevok pre podporu podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli vzniknutej pandémii nového koronavírusu, nájdete v článku Ako požiadať o príspevok pre SZČO, ktorej poklesli tržby alebo musela zatvoriť kvôli koronavírusu.

Ministerstvo práce predlžuje zamestnávateľom termín na podanie žiadostí o príspevky za apríl až do 30. júna a za máj do 31. júla. Viac informácií nájdete v článku Žiadosti o príspevky v predĺženom termíne pre zamestnávateľov za apríl a máj 2020.

Zoznam zamestnancov pre uplatnenie príspevku

Súčasťou procesu podania žiadosti o príspevok bude zadanie zoznamu zamestnancov, na ktorých si za daný mesiac zamestnávateľ uplatňuje príspevok. Pravdepodobne čoskoro bude takýto výstup možné vyexportovať z mnohých mzdových softvérov, ktoré ho zapracujú.

V zozname sa za každého zamestnanca uvedú nasledovné údaje:

 • poradové číslo v zozname,
 • meno zamestnanca,
 • priezvisko zamestnanca,
 • rodné číslo zamestnanca,
 • priemerný hodinový zárobok zamestnanca na pracovnoprávne účely podľa § 134 Zákonníka práce vypočítaný za predchádzajúci štvrťrok, používaný v danom mesiaci (v zozname zamestnancov za marec 2020 pôjde o priemerný hodinový zárobok zamestnanca vypočítaný za 4. štvrťrok roku 2019),
 • počet hodín prekážky v práci zamestnanca podľa § 142 ods. 3 a 4 Zákonníka práce v danom mesiaci,
 • náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci v danom mesiaci.

Informácie o príspevkoch pre zamestnávateľov nájdete v článkoch Čo je kurzarbeit a akú podobu bude mať na Slovensku a Príspevky na udržanie pracovných miest pre zamestnávateľov - príklady

Náš tip: So správnym výpočtom miezd vám pomôže softvér Olymp. Bez problémov vypočíta náhrady mzdy, pomôže aj s PN a OČR. Neustále reaguje na aktuálnu situáciu, pripraví podklady pre vypĺňanie žiadostí o príspevky za zamestnancov či rozčlení poistné na zamestnanca a zamestnávateľa v prevodných príkazoch. Oplatí sa mať dobrý softvér.  

Jedným z navrhovaných opatrení proti koronakríze je aj odklad preddavkov na daň z príjmov. Kto bude mať nárok a aké budú podmienky na odklad platby preddavkov na daň z príjmov, nájdete v článku Odklad platby preddavkov na daň z príjmov pre právnické a fyzické osoby kvôli koronavírusu

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky