Ako platiť preddavky na daň v čase pandémie

Podali ste daňové priznanie k dani z príjmov ku koncu marca 2020 alebo neskôr a neviete, ako platiť preddavky na daň z príjmov v období pandémie? Prinášame prehľad v článku.

S účinnosťou od 25.4.2020 bola schválená novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „lex korona“), ktorou bol schválený odklad platby preddavkov na daň z príjmov.

Koho sa týka odklad platby preddavkov na daň z príjmov?

Odklad platby preddavkov na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov a splatné počas obdobia pandémie, sa podľa § 24a lex korona neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 %.

Daňovníci budú pokles tržby o najmenej 40 % porovnávať s tržbami rovnakého obdobia predchádzajúceho kalendárneho roka (príslušný kalendárny mesiac alebo štvrťrok roku 2019 s príslušným kalendárnom mesiacom alebo štvrťrokom roku 2020).

Viac informácií nájdete v článku Odklad platby preddavkov na daň z príjmov pre právnické a fyzické osoby kvôli koronavírusu

Od kedy platí odklad platby preddavkov na daň z príjmov?

Daňovníci prvýkrát nemusia platiť preddavky na daň z príjmov, ktoré sú splatné v mesiaci máj 2020, ak splnili ustanovené podmienky.

Platiť preddavky na daň z prímov, ktoré sú splatné v mesiaci máj 2020 a neskôr (až do mesiaca po skončení obdobia pandémie) nemusí napr. platiť za:

  • mesiac máj 2020 ten daňovník, ak jeho tržby za mesiac apríl 2020 poklesli o najmenej 40 % v porovnaní s tržbami dosiahnutými za mesiac apríl 2019,
  • druhý štvrťrok 2020 ten daňovník, ak jeho tržby za prvý štvrťrok 2020 poklesli o najmenej 40 % v porovnaní s tržbami dosiahnutými za prvý štvrťrok 2019.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že daňovník, ktorý chce využiť neplatenie preddavkov na daň z príjmov, tak môže urobiť, len ak predloží správcovi dane (daňovému úradu) čestné vyhlásenie o poklese tržieb o najmenej 40 %.

Čo ak nespĺňa daňovník podmienky na odklad platby preddavkov na daň?

V prípade, ak daňovníkovi nepoklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, môže stále požiadať správcu dane o platenie preddavkov na daň inak, a to podľa § 34 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Správca dane následne určí výšku preddavkov na daň z príjmov pre jednotlivého daňovníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako platiť preddavky na daň z príjmov v čase pandémie, ak už daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov?

V prípade, ak daňovník nespĺňa podmienky na neplatenie preddavkov na daň z príjmov, alebo nepožiadal správcu dane o platenie preddavkov na daň inak a podal daňové priznanie ku koncu marca 2020 alebo neskôr (v čase obdobia pandémie), je povinný platiť preddavky na daň z príjmov nasledovne:

  1. ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, pričom jeho daňová povinnosť za rok 2019 je nižšia ako v roku 2018, bude platiť preddavky na daň z tejto nižšej daňovej povinnosti (počnúc aprílom 2020), pričom správca dane vráti daňovníkovi daňový preplatok,
  2. ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, pričom jeho daňová povinnosť za rok 2019 je vyššia ako v roku 2018, bude platiť preddavky na daň v nezmenenej výške, a to až do jedného mesiaca po skončení obdobia pandémie. Uvedené znamená, že daňovník nemusí platiť preddavky na daň vo vyššej výške na základe podaného daňového priznania za rok 2019, ale vo výške, ktorú platil doteraz na základe podaného daňového priznania za rok 2018.
Prečítajte si tiež

To, aby daňovníci platili preddavky na daň z príjmov za výhodnejších podmienok, bolo dňa 30.4.2020 predmetom rokovania Vlády SR, ktorá dané podmienky Nariadením Vlády SR č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou aj schválila.

Ak daňovník už zaplatil preddavky na daň z príjmov v mesiaci apríl a boli vyššie, než vyplýva zo zákona v období pandémie a podľa vyššie uvedeného, môže si preddavky na daň z príjmov upraviť od ďalšieho mesiaca a o vrátenie preplatku, ktorý mu za mesiac apríl vznikol, môže požiadať správcu dane.

Upozorňujeme, že predmetné zmeny sa týkajú len obdobie v čase pandémie, a to najneskôr do jedného mesiaca po skončení pandémie, po tomto termíne budú daňovníci povinní platiť preddavky na daň z príjmov podľa podaného daňové priznania za rok 2019.

Aké zmeny prináša schválene Podnikateľské kilečko v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov počas pandémie, nájdete v článku Preddavky na daň z príjmov počas pandémie – ako dorovnať rozdiel?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021 (v roku 2022)

V roku 2022 je potrebné použiť nové tlačivá pre ročné zúčtovanie dane za rok 2021. K akým zmenám došlo? Stiahnite si vzory tlačív platné pre rok 2022.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2021

Ktorá fyzická osoba má povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2021? Ako vypočítať ich výšku, ako preddavky započítať či vyrovnať po ich zmene, nájdete v článku.

Darovanie percent z daní: pravidlá a termíny

Daňovníci, ktorí budú podávať daňové priznanie pre daň z príjmu za rok 2019 do 2. novembra (vrátane), môžu poukázať aj podiel zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní. Tretí sektor tieto financie dostane do troch mesiacov, teda do 31. januára budúceho roka.

10 najčastejších chýb, na ktoré by si mali firmy dať pri daňovom priznaní pozor

Pri zostavovaní daňového priznania k dani z príjmov robia firmy často chyby, ktoré im môžu spôsobiť pri daňovej kontrole problémy. Na čo si treba dať pozor?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky