Ako platiť preddavky na daň v čase pandémie

Podali ste daňové priznanie k dani z príjmov ku koncu marca 2020 alebo neskôr a neviete, ako platiť preddavky na daň z príjmov v období pandémie? Prinášame prehľad v článku.

S účinnosťou od 25.4.2020 bola schválená novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „lex korona“), ktorou bol schválený odklad platby preddavkov na daň z príjmov.

Koho sa týka odklad platby preddavkov na daň z príjmov?

Odklad platby preddavkov na daň z príjmov za obdobie, za ktoré má daňovník povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov a splatné počas obdobia pandémie, sa podľa § 24a lex korona neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 %.

Daňovníci budú pokles tržby o najmenej 40 % porovnávať s tržbami rovnakého obdobia predchádzajúceho kalendárneho roka (príslušný kalendárny mesiac alebo štvrťrok roku 2019 s príslušným kalendárnom mesiacom alebo štvrťrokom roku 2020).

Viac informácií nájdete v článku Odklad platby preddavkov na daň z príjmov pre právnické a fyzické osoby kvôli koronavírusu

Od kedy platí odklad platby preddavkov na daň z príjmov?

Daňovníci prvýkrát nemusia platiť preddavky na daň z príjmov, ktoré sú splatné v mesiaci máj 2020, ak splnili ustanovené podmienky.

Platiť preddavky na daň z prímov, ktoré sú splatné v mesiaci máj 2020 a neskôr (až do mesiaca po skončení obdobia pandémie) nemusí napr. platiť za:

  • mesiac máj 2020 ten daňovník, ak jeho tržby za mesiac apríl 2020 poklesli o najmenej 40 % v porovnaní s tržbami dosiahnutými za mesiac apríl 2019,
  • druhý štvrťrok 2020 ten daňovník, ak jeho tržby za prvý štvrťrok 2020 poklesli o najmenej 40 % v porovnaní s tržbami dosiahnutými za prvý štvrťrok 2019.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že daňovník, ktorý chce využiť neplatenie preddavkov na daň z príjmov, tak môže urobiť, len ak predloží správcovi dane (daňovému úradu) čestné vyhlásenie o poklese tržieb o najmenej 40 %.

Čo ak nespĺňa daňovník podmienky na odklad platby preddavkov na daň?

V prípade, ak daňovníkovi nepoklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka, môže stále požiadať správcu dane o platenie preddavkov na daň inak, a to podľa § 34 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Správca dane následne určí výšku preddavkov na daň z príjmov pre jednotlivého daňovníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako platiť preddavky na daň z príjmov v čase pandémie, ak už daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov?

V prípade, ak daňovník nespĺňa podmienky na neplatenie preddavkov na daň z príjmov, alebo nepožiadal správcu dane o platenie preddavkov na daň inak a podal daňové priznanie ku koncu marca 2020 alebo neskôr (v čase obdobia pandémie), je povinný platiť preddavky na daň z príjmov nasledovne:

  1. ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, pričom jeho daňová povinnosť za rok 2019 je nižšia ako v roku 2018, bude platiť preddavky na daň z tejto nižšej daňovej povinnosti (počnúc aprílom 2020), pričom správca dane vráti daňovníkovi daňový preplatok,
  2. ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019, pričom jeho daňová povinnosť za rok 2019 je vyššia ako v roku 2018, bude platiť preddavky na daň v nezmenenej výške, a to až do jedného mesiaca po skončení obdobia pandémie. Uvedené znamená, že daňovník nemusí platiť preddavky na daň vo vyššej výške na základe podaného daňového priznania za rok 2019, ale vo výške, ktorú platil doteraz na základe podaného daňového priznania za rok 2018.
Prečítajte si tiež

To, aby daňovníci platili preddavky na daň z príjmov za výhodnejších podmienok, bolo dňa 30.4.2020 predmetom rokovania Vlády SR, ktorá dané podmienky Nariadením Vlády SR č. 104/2020 Z. z. o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou aj schválila.

Ak daňovník už zaplatil preddavky na daň z príjmov v mesiaci apríl a boli vyššie, než vyplýva zo zákona v období pandémie a podľa vyššie uvedeného, môže si preddavky na daň z príjmov upraviť od ďalšieho mesiaca a o vrátenie preplatku, ktorý mu za mesiac apríl vznikol, môže požiadať správcu dane.

Upozorňujeme, že predmetné zmeny sa týkajú len obdobie v čase pandémie, a to najneskôr do jedného mesiaca po skončení pandémie, po tomto termíne budú daňovníci povinní platiť preddavky na daň z príjmov podľa podaného daňové priznania za rok 2019.

Aké zmeny prináša schválene Podnikateľské kilečko v oblasti platenia preddavkov na daň z príjmov počas pandémie, nájdete v článku Preddavky na daň z príjmov počas pandémie – ako dorovnať rozdiel?

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Fyzická osoba je povinná platiť preddavky, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahne stanovenú sumu. O akú sumu ide a v akej výške a periodicite bude platiť fyzická osoba preddavky na daň v roku 2023?

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby bude v roku 2023 uskutočniť na novom tlačive. K akým zmenám dochádza v tlačivách pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022? Vzory tlačív platné pre rok 2023 na stiahnutie v článku.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2022

Kedy vzniká fyzickej osobe povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2022? V akej výške a dokedy je povinná zaplatiť preddavky na daň? Dozviete sa v článku aj na príkladoch.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky